Perspektívy múzea dopravy v Bratislave
Eugen Labanič

Muzeálna starostlivosť o hnuteľné pamiatky železníc, ktoré najviac ovplyvnili rozvoj priemyslu v priebehu minulého storočia, vyústila do veľkých múzejných centier - múzeí dopravy. Toto obdobie výrazne usmernilo priemyselno-hospodársky rozvoj v tomto storočí, napriek tomu situácia múzea dopravy všeobecne (železničnej, cestnej, vodnej a leteckej) dodnes nie je uspokojivo vyriešená.
Obdobie od začiatku 20. storočia predovšetkým v Európe môžeme charakterizovať ako vzostup záujmu o národné kultúrno-historické a technické pamiatky. Tým sa obohatili zbierky už jestvujúcich múzeí a vznikali nové špecializované národné múzeá, ktoré predstavili dejiny rozvoja priemyslu, techniky alebo niektorého priemyselného odvetvia štátu.
Množstvo hnuteľných pamiatok pre svoj nadmerný rozmer, resp. objem presahovalo možnosti ich umiestnenia v klasických múzeách. Dnes už väčšina z nich tvorí výstavné komplexy, kde sa sústreďujú určité objekty alebo predmety so snahou zachovať ich a odovzdať ďalším generáciám.
Väčšina európskych železníc zabezpečuje ochranu svojej minulosti. Realizujú záchranu ... Priestranstvo nákladného dvora má časť spevnených plôch a časť ostatných plôch s nedostatočne udržiavanou zeleňou. Celý areál je schátraný. Objekty areálu tvorí:

Budova Šancovej č. 1:
Ide o pamiatkovo chránený objekt (BA-N/599) postavený ...

Sklad č.1
Je pamiatkovo chránený prízemný objekt (BA-N/824), s ...

Sklad č. 2
Budova je taktiež pamiatkovo chránený objekt (BA-N/824). Je rovnaká ako sklad č.1, ale má ...

Sklad č. 3
Budova je v severnej časti nákladného dvora. Bola postavená neskôr a nie je pamiatkovo chránená. Podobná je skladu č. 1 a 2, v južnej časti rozdelená na vstavané podlažia a suterén. Obstavaný priestor má asi 8 400 m3. Ústredným priestorom skladu bude kinosála pre 200 návštevníkov. S kinosálou súvisí predsálie, vestibul, hygienické zariadenia a šatňa. V prízemnej časti bude malý snackbar a nad touto častou štyri klubovne s malým zázemím.
Areál nákladného dvora je vybavený infraštruktúrou. Jeho súčasťou bude aj Múzejno-dokumentačné centrum železníc na Slovensku. Ide o ...

Ekonómia a možnosti realizácie
Vzhľadom na veľký rozsah rekonštrukcie a ekonomické možnosti financovania múzea dopravy, stavba je navrhovaná do troch etáp tak, aby každú z nich od prvej etapy bolo možné užívať. Pri súčasných ekonomických ukazovateľoch finančný náklad investícií predstavuje 54,4 mil. Sk.

(Pamiatky a múzeá 2/1996)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Strana vytvorená : 10-VII-2001
Posledná aktualizácia : 15-II-2004
 
Späť na Železničné odkazy na Slovesku