Sbírka zakonů a nařízení - částka XLV/1920 (17. IV. 1920)

Čís. 235

Zákon ze dne 30. března 1920 o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.

Národní shromáždění republiky Českoslovenké usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby provedla stavbu těchto železných drah normálního rozchodu a to:

1. Handlová - Horní Štubňa,
2. Červená Skála - Margecani,
3. Slivnická Nová Ves - Trebišov,
4. Užhorod - Munkačevo,
5. Munkačevo - Bilki - Huszt,
6. Vsetín - Bylnice - Brumov,
7. Veselí nad Moravou - Nové Město,
8. Krupina - Zvoleň,
9. Jablonica - Plavecký Svatý Mikuláš,
10. Myjava - Brezová,
11. spojku u Žabokrek,
12. Podolinec - Orlov,
13. Tvrdošín - Polhora,
14. Karvin - Trličko - Těšín,
15. dráhu sprostředkující výhodné spojení se severním Slovenskem.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby provedla stavby a investice, naznačené v přiloženém programu.

§ 3.

Přiložený program, tvořící integrující součást tohoto zákona a znějící na vydání v úhrnné částce 6.431,050.000 Kč, jež jsou spojena se státními výlohami na stavbu nových železných drah, dále s dokončením drah ve stavbě jsoucích a konečně s provedením investic ve státním železničním provozu, se schvalují a povolují se vládě československé k tomu potřebné úvěry ve výši shora naznačené na zmíněnou řadu let 1921 až včetně 1925.

§ 4.

Na úhradu potřeb, vykázaných v přiloženém programu úhrnnou částku6.431,050.000 kč, mohou býti vydány státní železniční obligace, znějící na měnu československou nebo jinou, v té částce, jaké bude potřebí toho kterého roku, aby byla opatřena potřeba v přiloženém programu pro jednotlivá léta naznačená.
Úpisy tyto jsou prosty daně důchodové.
Ministru financí se ponechává, bay určil úrokovou míru v době vydání úpisů.

§ 5.

Tyto státní železniční obligace jsou zvláštním dluhem republiky Československé a smí jich býti užito toliko k účelům, naznačených v §§ 1 až 3 tohoto zákona, a vláda jest povinna, aby až do konečného provedení tohoto stavebního a investičního programu při požadovaní statního rozpočtu se vykázala, v jakém rozsahu zpeněžila státní železniční obligace a jakým spůsobem užila výtěžku z nich v účetní periodě posledně uzavřené.

§ 6.

Tyto obligace budou každoročními splátkami, počínajíc rokem 1926, umořené nejdéle v 50 létech.
Částka, odpovídající úmorové kvotě, jakož i peníz, jehož bude potřebí k zúročení obligací vydaných podle tohoto zákona, budiž zařaďován do řádné potřeby státního dluhu.

§ 7.

Úvěrů povolených podle přiloženého programu pro jednotlivá léta 1921 až včetně 1925 může býti užito ješteě dva roky nasledující po onom roce, pro který úvěr byl povolen.
Výdaje učiněné k tíži těchto úvěrů, jakož i případné příjmy buďtež vykazovány odděleně od státního hospodaření.

§ 8.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 9.

Ministru železnic a ministru financí se ukádá, aby tento zákon provedli.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.

Dr. Franke v. r. Sonntag v. r.

Příloha k zákonu ze dne 30. března 1920, č. 235 Sb. z. a n.
Stavební a investiční program.

Poř. č. Označení km Potřeba na rok Celková potřeba pro
1921 - 1925
1921 1922 1923 1924 1925 jednotlivě úhrnem

1

2

3


4

5

6


7


8

9


10

11

12

13

14

15
16

I. Stavba
nových drah.
Handlová -
Horní Štubňa
Červená Skála
- Margecani
Sliv. Nová
Ves -
Trebišov
Užhorod -
Munkačevo
Munkačevo -
Bilki - Huszt
Vsetín -
Bylnice -
Brumov
Veselí n.
Moravou -
Nové Město
Krupina -
Zvoleň
Jablonica -
Plav. Sv.
Mikuláš
Myjava -
Brezová
Spojka u
Žabokrek
Podolinec -
Orlov
Tvrdošín -
Polhora
Karvin -
Trličko - Těšín
Dráha,
sprostředkující
spojení se
sever.
Slovenskem
Práce
přípravné a
trasovací

18

108


15

41

72


37


65

36


14

13

3

35

32

21
46
20,000.000

35,000.000


17,000.000

15,000.000

30,000.000


7,000.000


20,000.000

25,000.000


------------

------------

5,000.000

-----------

-----------

6,000.000
40,000.000


2,000.00025,000.000

35,000.000


------------

19,000.000

30,000.000


20,000.050


25,000.000

15,000.000


------------

------------

------------

5,000.000

5,000.000

10,000.000
40,000.000


2,000.00030,000.000

35,000.000


------------

------------

30,000.000


25,000.000


25,000.000

------------


------------

6,000.000

------------

35,000.000

27,000.000

------------
40,000.000


2,650.00030,000.000

35,000.000


------------

------------

10,000.000


------------


25,000.000

------------


5,000.000

6,000.000

------------

-----------

-----------

------------
40,000.000


2,650.000------------

36,000.000


------------

------------

------------


------------


20,000.000

------------


9,000.000

4,000.000

------------

-----------

-----------

------------
30,000.000


2,650.000105,000.000

176,000.000


17,000.000

34,000.000

100,000.000


52,000.000


115,000.000

40,000.000


14,000.000

16,000.000

5,000.000

40,000.000

32,000.000

16,000.000
190,000.000


11,950.000105,000.000

176,000.000


17,000.000

34,000.000

100,000.000


52,000.000


115,000.000

40,000.000


14,000.000

16,000.000

5,000.000

40,000.000

32,000.000

16,000.000
190,000.000


11,950.000
  Úhrn pol.
1 - 16
Úhrnem km


558

222,000.000


231,000.000


255,650.000


153,650.000


101,650.000


963,950.000


963,950.000