83
Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. marca 1994,
ktorým sa mení a doplna zákon Slovenskej národnej rady c. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov státnej správy Slovenskej republiky v znení neskorsích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla
na tomto zákone:

Cl. I
Zákon Slovenskej národnej rady e. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov ?tátnej správy Slovenskej republiky v znení
zákona Slovenskej národnej rady e. 453/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
e. 2/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky e. 61/1993 Z. z. sa mení a dopaoa takto:
1. V § 2 ods. 2 znie:
?(2) Ministra v ease jeho neprítomnosti alebo na
základe jeho poverenia zastupuje ?tátny tajomník.
V odôvodnených prípadoch mô?e vláda Slovenskej
republiky urei?, ?e na ministerstve pôsobia dvaja
?tátni tajomníci; minister ureí, v akom poradí ho
?tátni tajomníci zastupujú. ?tátnych tajomníkov
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky
na návrh príslu?ných ministrov.?.
2. V § 3 ods. 1 písm. d) znie:
?d) ?a?bu a úpravu tuhých palív, ?a?bu ropy a zemn
ého plynu, ?a?bu rudných a nerudných surovín
a vyh3adávanie a prieskum rádioaktívnych surovín
a ich ?a?bu,?.
3. V § 3 ods. 1 písm. g) znie:
?g) vnútorný a zahraniený obchod, cestovný ruch
a ochranu spotrebite3a,?.
4. V § 3 ods. 1 písm. i) znie:
?i) puncovníctvo a skú?anie drahých kovov.?.
5. § 4 vrátane nadpisu znie:
?§ 4
Ministerstvo financií
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je
ústredným orgánom ?tátnej správy Slovenskej republiky
pre oblas? financií, colníctva a cien.
2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpe
euje
a) tvorbu a uskutoeoovanie finanenej, colnej
a cenovej politiky vrátane tvorby a realizácie
?tátneho rozpoetu, správy ?tátnych finan
ených aktív a pasív Slovenskej republiky,
kapitálového trhu, politiky daní a poplatkov
a finaneno-ekonomických nástrojov v oblasti
podnikania a finanenej kontroly,
b) výkon ?tátnej správy vo veciach jednotného
úetovníctva a úetovného výkazníctva,
c) výkon ?tátnej správy vo veciach bankovníctva,
sporite3níctva a pois?ovníctva, devízového hospod
árstva a devízovej kontroly, kontroly výroby
a obehu liehu, tabaku, tabakových výrobkov,
soli, lotérií a iných obdobných hier, vo
veciach správy majetku ?tátu vo verejnoprospe
?nej a nepodnikate3skej sfére a vo veciach
investiených fondov a spoloeností.?.
6. V § 5 ods. 1 a 2 znejú:
?(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky je ústredným orgánom ?tátnej
správy Slovenskej republiky pre pracovnoprávne
vz?ahy, zamestnanos?, kolektívne vyjednávanie, civiln
ú slu?bu, mzdy a iné odmeny za prácu, sociálne
zabezpeeenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mlá-
de?e, starostlivos? o rodinu a ial?ie veci sociálnej
politiky.
(2) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny je
podriadené Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mláde?e.?.
7. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
?§ 7
Ministerstvo pre správu
a privatizáciu národného majetku
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného
majetku Slovenskej republiky je ústredným orgá-
nom ?tátnej správy Slovenskej republiky pre od-
?tátnenie a privatizáciu národného majetku a pre
správu národného majetku v podnikate3skej sfére,
ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 8
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
(1) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
Slovenskej republiky je ústredným orgánom ?tátnej
správy Slovenskej republiky pre
a) ?eleznienú dopravu, dráhy a vleeky,
b) cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy
a dráhy osobitného ureenia,


c) pozemné komunikácie a dia3nice,
d) vnútrozemskú a námornú plavbu a prístavy,
e) civilné letectvo,
f) ozbrojené zbory v doprave a ?elezniené vojsko,
g) ?elezniené zdravotníctvo.
(2) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
Slovenskej republiky je ústredným orgánom ?tátnej
správy Slovenskej republiky pre oblas? spojov.
(3) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
Slovenskej republiky je ústredným orgánom ?tátnej
správy Slovenskej republiky pre
a) verejné práce,
b) verejné obstarávanie,
c) ?tátnu bytovú politiku.
(4) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
Slovenskej republiky plní funkciu námorného
úradu, slovenského lodného registra a leteckého
úradu.
(5) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
Slovenskej republiky vykonáva ?tátny odborný
technický dozor vo veciach v?etkých dráh, cestnej
a mestskej dopravy, civilného letectva, vnútrozemskej
a námornej plavby a zariadení jednotnej
telekomunikaenej siete.
(6) Ministerstvu dopravy, spojov a verejných prác
Slovenskej republiky sú podriadené
a) ?tátna plavebná správa,
b) Telekomunikaený úrad Slovenskej republiky,
c) ?tátna letecká in?pekcia.?.
8. § 15 a? 17 vrátane nadpisov znejú:
?§ 15
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
je ústredným orgánom ?tátnej správy Slovenskej
republiky pre zdravotnú starostlivos?, ochranu
zdravia, zdravotnícke ?koly, ial?ie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov, prírodné lieeebné
kúpele, prírodné lieeivé zdroje a prírodné zdroje
minerálnych vôd.
§ 16
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je
ústredným orgánom ?tátnej správy Slovenskej republiky
pre
a) ochranu ústavného zriadenia republiky, verejn
ého poriadku, bezpeenosti osôb a majetku,
?tátnych hraníc, pre bezpeenos? a plynulos?
cestnej premávky, veci zbraní a streliva, vstup
na územie republiky a pobyt cudzincov na
území republiky, obeianske preukazy, cestovn
é doklady a oprávnenia na vedenie motorov
ých vozidiel, otázky uteeencov a pres
ídlencov, evidenciu obyvate3stva, evidenciu
cestných motorových a prípojných vozidiel,
ochranu utajovaných skutoeností a ?ifrovú
slu?bu, civilnú ochranu obyvate3stva, po?iarnu
ochranu a komplexný záchranný systém,
b) v?eobecnú vnútornú správu, veci územného
a správneho elenenia Slovenskej republiky, vyzna
eovanie, udr?iavanie a správu ?tátnych hran
íc, ?tátne symboly Slovenskej republiky, ?tátne
obeianstvo, matriené veci, veci zhroma?iovania
a zdru?ovania, organizaené zabezpeeovanie volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky a org
ánov územnej samosprávy a referenda, automatizovan
ý informaený systém miestnej ?tátnej
správy, veci organizácií s medzinárodným prvkom,
archívnictvo, s?a?nosti, oznámenia, podnety
a petície,
c) ?ivnostenské podnikanie,
d) riadenie Policajného zboru a Vojsk ministerstva
vnútra,
e) riadenie a zabezpeeovanie prevádzky telekomunika
ených sietí mimo jednotnej telekomunika
enej siete.
§ 17
Ministerstvo zahraniených vecí
(1) Ministerstvo zahraniených vecí Slovenskej republiky
je ústredným orgánom ?tátnej správy Slovenskej
republiky pre oblas? zahranienej politiky
a vz?ahy Slovenskej republiky k ostatným ?tátom a
medzinárodným organizáciám.
(2) Ministerstvo zahraniených vecí Slovenskej republiky
zabezpeeuje
a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky
a jej obeanov v zahranieí,
b) riadenie zastupite3ských úradov Slovenskej republiky
v zahranieí,
c) styky s orgánmi a predstavite3mi cudzích ?tá-
tov v Slovenskej republike a v zahranieí,
d) hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej
republiky v zahranieí,
e) koordináciu prípravy a vnútro?tátneho prerok
úvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykon
ávania medzinárodných zmlúv.?.
9. V § 18 ods. 1 a 2 znejú:
?(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
je ústredným orgánom ?tátnej správy Slovenskej
republiky pre súdy a väzenstvo a vo vz?ahu
k notárom vykonáva ?tátny doh3ad.
(2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
zabezpeeuje zastupovanie Slovenskej republiky
v Európskej komisii pre 3udské práva a na
Európskom súde pre 3udské práva.?.
10. V § 19 sa slová ?ústredných orgánov ?tátnej
správy a právnických osôb? nahrádzajú slovami
?orgánov ?tátnej správy, orgánov územnej samospr
ávy a právnických osôb? a na konci sa pripá-
jajú slová ?a pre správu vojenských obvodov a vojensk
ých lesov.?.
11. § 20 znie:
?§ 20
(1) V Slovenskej republike pôsobia tieto ial?ie
ústredné orgány ?tátnej správy
a) ?tatistický úrad Slovenskej republiky,
b) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Eiastka 23 Zbierka zákonov e. 83/1994 Strana 435


c) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky,
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
e) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú?obn
íctvo Slovenskej republiky,
f) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
g) Správa ?tátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky,
h) Úrad bezpeenosti práce Slovenskej republiky.
(2) Na eele úradov uvedených v odseku 1 je
predseda, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedn
ý vláde Slovenskej republiky.?.
12. § 20a sa vypú??a.
13. Za § 26 sa vkladá nový § 26a, ktorý vrátane
nadpisu znie:
?§ 26a
Úrad bezpeenosti práce
(1) Úrad bezpeenosti práce Slovenskej republiky
je ústredným orgánom ?tátnej správy Slovenskej
republiky pre ?tátny odborný dozor nad bezpee-
nos?ou a ochranou zdravia pri práci, bezpeenos?ou
technických zariadení a nad dodr?iavaním ustanoven
ých pracovných podmienok s výnimkou pô-
sobnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. ch).
(2) Predsedu Úradu bezpeenosti práce Slovenskej
republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej
republiky.?.
14. § 27 sa dopaoa odsekom 3, ktorý znie:
?(3) Ministerstvá v rozsahu vymedzenej pô-
sobnosti zabezpeeujú aj úlohy súvisiace s dojedná-
vaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom
medzi?tátnych stykov a medzinárodnej spolupráce
vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplý-
vajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej elenstva
v medzinárodných organizáciách.?.
15. § 29 znie:
?§ 29
Ministerstvá sa starajú o nále?itú právnu úpravu
vecí patriacich do ich pôsobnosti; pripravujú
návrhy zákonov a iných v?eobecne záväzných
právnych predpisov, dbajú o dodr?iavanie zákonnosti
v oblasti svojej pôsobnosti.?.
16. § 31 znie:
?§ 31
(1) Úlohy spojené s odborným, organizaeným
a technickým zabezpeeením einnosti vlády Slovenskej
republiky a jej orgánov plní Úrad vlády Slovenskej
republiky.
(2) Na eele Úradu vlády Slovenskej republiky je
vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej
republiky.
(3) Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky riadi
einnos? Úradu vlády Slovenskej republiky. Einnos?
vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky riadi
predseda vlády Slovenskej republiky.?.
17. § 33 znie:
"§ 33
Zrusujú sa:
1. § 1 ods. 1 písm. a) a § 3 az 9, vrátane spolocného nadpisu, zákona Slovenskej národnej rady c. 418/1991 Zb. o státnej kontrole,
2. § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 61/1993 Z. z. o zriadení Zeleznicnej polície Slovenskej republiky.".

Cl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocouje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej
národnej rady e. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov ?tátnej
správy Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej ná-
rodnej rady e. 453/1992 Zb., zákonom Národnej
rady Slovenskej republiky e. 2/1993 Z. z., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky e. 61/1993
Z. z. a týmto zákonom.

Cl. III
Tento zákon nadobúda úeinnos? doom vyhlásenia.

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.

Strana 436 Zbierka zákonov e. 83/1994 Eiastka 23