282
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. novembra 1995,
ktorým sa mení a doplna zákon c. 230/1992 Zb. o Federálnej zeleznicnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 61/1993 Z. z. o zriadení Zeleznicnej polície Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
El. I
Zákon e. 230/1992 Zb. o Federálnej ?eleznienej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky e. 61/1993 Z. z. o zriadení ?eleznienej polície Slovenskej republiky sa mení a dopaoa takto:
1. V § 2 ods. 2 znie:
?(2) ?elezniená polícia Slovenskej republiky
a) odha3uje trestné einy príslu?níkov ?eleznienej pol
ície Slovenskej republiky a zis?uje ich páchate3ov,
b) odha3uje trestné einy spáchané v obvode ?elezni
ených dráh a vleeiek a zis?uje ich páchate3ov
a v konaní o týchto trestných einoch vykonáva úkony
ustanovené Trestným poriadkom.1a)?.
Poznámka pod eiarou k odkazu 1a) znie:
?1a) Zákon e. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný
poriadok) v znení neskor?ích predpisov.?.
2. § 14 ods. 1 sa dopaoa písmenom f), ktoré znie:
?f) sa nachádza na mieste trestného einu bezprostredne
po jeho spáchaní a je tu súvislos? so
spáchaným trestným einom.?.
3. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
?(2) Policajt je oprávnený vyzva? osobu uvedenú
v odseku 1 písm. f), aby strpela snímanie daktyloskopick
ých odtlaekov, vyhotovenie obrazových záznamov,
vonkaj?ie meranie tela a zis?ovanie zvlá?tnych telesn
ých znamení.?.
Doteraj?ie odseky 2, 3, 4 a 5 sa oznaeujú ako odseky
3, 4, 5 a 6.
4. Za § 21 sa vkladajú nové § 21a, § 21b a § 21c,
ktoré vrátane nadpisov znejú:
?§ 21a
Oprávnenie na predbe?né zaistenie veci
(1) Ak má policajt podozrenie, ?e vec súvisí so spáchan
ím trestného einu alebo priestupku, a ak je to potrebné
na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie
príslu?ného orgánu, je oprávnený túto vec predbe?ne
zaisti? na vykonanie potrebných úkonov.
(2) Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, ?e predbe?ne
zaistená vec súvisí s trestným einom alebo s
priestupkom, policajt je povinný túto vec neodkladne
odovzda? príslu?nému orgánu.6a)
(3) Ak policajt nepostupuje pod3a odseku 2, je povinný
po vykonaní úkonov predbe?ne zaistenú vec vyda? osobe,
ktorej právo na ou je nepochybné. Ak vzniknú pochybnosti,
ulo?í vec do úschovy na príslu?nom orgáne
a osobu, ktorá si na vec robí nárok, upozorní, aby si
nárok uplatnila v obeianskom súdnom konaní.
(4) Ak vlastník predbe?ne zaistenej veci nie je
známy, policajt odovzdá vec príslu?nému ?tátnemu
orgánu. Ak sa vlastník o ou neprihlási do jedného
roka, postupuje sa pod3a osobitných predpisov.6b)
(5) O predbe?nom zaistení veci, o jej vydaní, vrátení
alebo ulo?ení do úschovy napí?e policajt úradný zá-
znam. Osobe, ktorej vec bola predbe?ne zaistená, vydá
o tom potvrdenie.
(6) Predbe?né zaistenie veci pod3a odseku 1 mô?e
trva? najviac 60 dní.
§ 21b
Oprávnenie na pou?ívanie výbu?nín
a výbu?ných predmetov
Policajt je oprávnený v súvislosti so zabezpeeovaním
ochrany ?eleznienej dopravy, bezpeenosti prepravovan
ých osôb a prepravovaného majetku, najmä pri likvid
ácii nastra?ených výbu?ných systémov, pri likvidácii
nálezu munície pou?íva? výbu?niny a výbu?né
predmety.
§ 21c
Oprávnenie na dr?anie nebezpeených látok
a zakázaných vecí
?elezniená polícia Slovenskej republiky je oprávnená
na úeely výueby, výcviku a skú?ok dr?a?, skladova?
a pou?íva? nebezpeené látky6c) a zakázané veci. Nebezpe
ené látky sú najmä výbu?niny, výbu?né predmety,
omamné a psychotropné látky a jedy, zakázané veci sú
falzifikáty peoazí, známok a cenných papierov.?.
Poznámky pod eiarou k odkazom 6a), 6b) a 6c) znejú:
?6a) § 12 ods. 2 zákona e. 141/1961 Zb. v znení neskor?ích predpisov.
§ 52 zákona Slovenskej národnej rady e. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskor?ích predpisov.
6b) § 135 Obeianskeho zákonníka.


6c) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky
e. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach ?kodlivých
zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
e. 232/1990 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky
e. 83/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky
e. 92/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
e. 272/1994 Z. z.?.
5. V § 22 ods. 1 znie:
?(1) Donucovacie prostriedky sú:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obu?ok,
d) putá,
e) slu?obný pes,
f) technické prostriedky na zabránenie odjazdu
dopravného prostriedku,
g) zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie
dopravného prostriedku,
h) úder strelnou zbraoou,
i) hrozba namierenou strelnou zbraoou,
j) varovný výstrel do vzduchu,
k) zbrao.?.
6. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
?(2) Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie
útoku sú obranné tyee, obranné ?títy a elektrické paralyz
átory.?.
Doteraj?ie odseky 2, 3 a 4 sa oznaeujú ako odseky
3, 4 a 5.
7. Za § 29 sa vkladajú nové § 29a, § 29b a § 29c,
ktoré vrátane nadpisov znejú:
?§ 29a
?peciálne donucovacie prostriedky,
?peciálne zbrane a ich pou?itie
(1) ?peciálne donucovacie prostriedky a ?peciálne
zbrane sú:
a) doeasne zneschopoujúce prostriedky,
b) mechanické strelné zbrane,
c) strelné zbrane so zariadením na osvet3ovanie cie3a,
d) ?peciálne upravené strelné zbrane,
e) ?peciálne výbu?né predmety a ?peciálne nálo?e.
(2) Na pou?itie ?peciálnych donucovacích
prostriedkov a ?peciálnych zbraní sa vz?ahujú ustanovenia
§ 22 ods. 3, 4 a 5, § 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31
a § 32.
§ 29b
Pou?itie technických prostriedkov na zabránenie
odjazdu dopravného prostriedku
Policajt je oprávnený v obvode celo?tátnych dráh
a vleeiek pou?i? technické prostriedky na zabránenie
odjazdu dopravného prostriedku v prípade, ak
a) dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to
zakázané,6d) a vodie sa v blízkosti nezdr?uje,
b) vodie dopravného prostriedku aj po opakovanej
výzve odmieta podrobi? sa slu?obným zákrokom
vykonávaným policajtom a z jeho konania je
zrejmé, ?e chce s dopravným prostriedkom z miesta
odís?.
§ 29c
Pou?itie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov
na násilné zastavenie dopravného prostriedku
(1) Policajt je oprávnený v obvode celo?tátnych dráh
a vleeiek pou?i? zastavovací pás alebo iné prostriedky
na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ktoré-
ho vodie po opakovanej výzve alebo na znamenie dané
pod3a osobitných predpisov6e) nezastaví, a ak je
a) bezoh3adnou jazdou vá?ne ohrozený ?ivot, zdravie
alebo majetok,
b) dôvodné podozrenie, ?e sa v dopravnom
prostriedku prepravujú páchatelia úmyselných
trestných einov, h3adané osoby, zbrane, strelivo,
výbu?niny, omamné a psychotropné látky a jedy,
veci pochádzajúce z trestnej einnosti alebo súvisiace
s trestnou einnos?ou,
c) zrejmé, ?e sa pokúsi o násilné vniknutie do strá?en
ých objektov alebo na miesta, kde je vstup zaká-
zaný,
d) dôvodné podozrenie, ?e sa pokúsi o násilný prechod
?tátnych hraníc.
(2) Iným prostriedkom pod3a odseku 1 sa rozumie
najmä slu?obné vozidlo, povoz alebo stavebné mechanizmy.
?.
Poznámky pod eiarou k odkazom 6d) a 6e) znejú:
?6d) Vyhlá?ka Federálneho ministerstva vnútra e. 99/1989 Zb.
o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá
cestnej premávky) v znení neskor?ích predpisov.
6e) Napr. vyhlá?ka Federálneho ministerstva vnútra e. 99/1989 Zb.,
zákon e. 51/1964 Zb. v znení zákona e. 104/1974 Zb. a zákona
e. 230/1992 Zb.?.
8. V druhej hlave sa za tretí oddiel vkladá nový ?tvrtý
oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
??tvrtý oddiel
Prostriedky operatívno-pátracej einnosti
§ 33a
(1) Prostriedkami operatívno-pátracej einnosti sa na
úeely tohto zákona rozumie sledovanie osôb a vecí,
pou?ívanie krycích dokladov, nástrahová a zabezpeeovacia
technika a vyu?ívanie osôb konajúcich
v prospech ?eleznienej polície Slovenskej republiky.
(2) ?elezniená polícia Slovenskej republiky je
oprávnená pou?íva? prostriedky operatívno-pátracej
einnosti pri odha3ovaní úmyselných trestných einov
a pri zis?ovaní ich páchate3ov, pri zais?ovaní bezpee-
nosti a plynulosti ?eleznienej dopravy a pri ochrane
strá?ených ?elezniených objektov.
(3) Sledovanie osôb bude zabezpeeova? Policajný
zbor na po?iadanie riadite3a ?eleznienej polície Slovenskej
republiky.
Eiastka 91 Zbierka zákonov e. 282/1995 Strana 2022


§ 33b
Krycie doklady
(1) Krycími dokladmi sa na úeely tohto zákona rozumej
ú listiny a predmety slú?iace na utajenie skutoenej
toto?nosti policajta, ktorý plní úlohy pri odha3ovaní
trestnej einnosti.
(2) Krycím dokladom nesmie by?
a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz elena vlády Slovenskej republiky,
c) slu?obný preukaz sudcu,
d) slu?obný preukaz prokurátora,
e) diplomatický pas,
f) slu?obný preukaz príslu?níka Policajného zboru,
g) slu?obný preukaz príslu?níka Armády Slovenskej
republiky,
h) slu?obný preukaz príslu?níka Vojenského spravodajstva,
i) slu?obný preukaz príslu?níka Vojenskej polície,
j) slu?obný preukaz príslu?níka Slovenskej informa
enej slu?by.
(3) Krycie doklady pou?íva ?elezniená polícia Slovenskej
republiky na základe rozhodnutia riadite3a
?eleznienej polície Slovenskej republiky.
(4) O výrobu krycích dokladov vydávaných Policajn
ým zborom po?iada riadite3 ?eleznienej polície Slovenskej
republiky Policajný zbor.
(5) ?elezniená polícia Slovenskej republiky vedie evidenciu
pou?ívaných krycích dokladov.
§ 33c
Osoby konajúce v prospech ?eleznienej polície
Slovenskej republiky
(1) Osobou konajúcou v prospech ?eleznienej polí-
cie Slovenskej republiky sa na úeely tohto zákona
rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovo3ne, utajeným
spôsobom poskytuje informácie a slu?by ?eleznienej
polícii Slovenskej republiky pri odha3ovaní trestnej
einnosti.
(2) ?elezniená polícia Slovenskej republiky mô?e
vies? evidenciu osôb konajúcich v jej prospech len
poeas plnenia jednotlivých úloh.?.
9. V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
?Pre priznanie nárokov vyplývajúcich zo skoneenia
slu?obného pomeru k ?eleznienej polícii Slovenskej
republiky sa do doby trvania slu?obného pomeru nezapo
eítava doba trvania pracovného pomeru v Zbore
ozbrojenej ochrany ?elezníc.10)?.
Poznámka pod eiarou k odkazu 10) znie:
?10) Zákon e. 51/1964 Zb. v znení neskor?ích predpisov.?.

El. II
Tam, kde sa vo v?eobecne záväzných právnych
predpisoch týkajúcich sa ?eleznienej polície Slovenskej
republiky pou?íva názov ?Federálna ?elezni
ená polícia? vrátane ich nadpisov, rozumie sa tým
??elezniená polícia Slovenskej republiky?.

El. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocouje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona e. 230/1992 Zb.
o Federálnej ?eleznienej polícii, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky e. 61/1993 Z. z. o ?eleznienej polí-
cii Slovenskej republiky a týmto zákonom.

El. IV
Tento zákon nadobúda úeinnos? doom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.

Strana 2023 Zbierka zákonov e. 282/1995 Eiastka 91