356
Z Á K O N
zo 7. decembra 1999,
ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republi-
ky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999
Z. z. a zákona č. 181/1999 Z. z. sa mení takto:
§ 287a znie:
㤠287a
Ďalší služobný plat podľa § 102 sa uplatní v roku
2000 len v prvom polroku tohto kalendárneho roku.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.