Archív

Na týchto stranách budú uverejňované jednotlivé železničné články z môjho archívu výstrižkov z tlače, ktoré žiaľ, väčšinou majú (zatiaľ) neznámy zdroj. Ak niekto spozná ich pôvod, budem rád, ak mi ho oznámi.


Ide o každú piaď zeme
Na okraj dobrovoľných brigád

Len okoloidúci zbadá za­nedbané zákutie? • Pruž­nosť nepatrí k dobrým vlastnostiam majiteľov nevyužitých priestorov

(mab, Večerník, 30.5.1980 - str. 4) - Životný priestor si v Bratislave môžeme vylepšiť len tak, keď využi­jeme každý kúsok voľného prie­stranstva na trávnik, záhon alebo parčík keď skultúrnime každé záku­tie okolie priemyselných závodov, inštitúcií, podnikov. A zanedbaných miest, ktoré si bezpodmienečne vy­žadujú našu pozornosť, je, žiaľ, stále ešte dosť. Napriek záväzkom pracu­júcich; akciám a súpisom národných výborov!
Kvôli priestranstvu medzi Záhrad­níckou a Miletičovou, za bývalým bi­túnkom, nemusíme osobitne citovať z kritických listov J. Zuzeka, G. Vav­rešku ani M. Mýsľa, nemusíme uvá­dzať state z listu J. Mentu, ktorý sa na niekoľko týždňov stal obyvateľom nášho mesta, ani uverejňovať jeho kri­tické zábery, veď stav už predtým za­chytil náš fotoreportér D. Večerík. Ke­by sa bolo niečo dialo, nemuseli by sme opäť venovať pozornosť mienke obyvateľov, veď naša KRITICKÁ KA­RIÉRA ešte 11. decembra 1979 pouká­zala.

NA NEVYUŽITÉ VLEČKY

a prekážajúce koľaje a 22. decembra v článku “Kdeže sa podeli" osobitne na hrdzavejúcu lokomotívu. Ba k té­me sme sa vrátili 12. februára 1980 aj akýmsi objasňujúcim článkom Mest­skej správy komunikácií, ktorá zisti­la, že vlečka patrí MDŽ, závod ma záujem na jej likvidácii, avšak niet “dodávateľa", preto o získaní neja­kého stále rokujú. Lenže - mnoho slov, málo účinku!
Lokomotíva naďalej podlieha zubu času, najmä nečasu, hoci by ju po úprave iste radi privítali na niektorom detskom ihrisku, ktoré by dekorovala ako lietadlo ihrisko na Dunajskej ulici Pri troche iniciatívy by sa malá loko­motíva mohla prípadne uplatniť v akomsi “technickom múzeu", kde by zohrala úlohu prvého exponátu. Ale ak by o ňu ani tu ani inde nestáli, určite by KOVOŠROT neodmietol to­ny jej materiálu. Dokonca ani ďalšie kovové konštrukcie zo stánkov a pul­tov a iných zariadení, ktoré sa tu ne­milobohu povaľujú, devastujú miesto,

ZABERAJÚ VZÁCNY PRIESTOR,

ktorý by mohol poslúžiť. Vylepšiť životné prostredie mesta!
“Mohlo by”, “ak", “keby", “trochu iniciatívy"... darmo spomínať, zakiaľ s konštruktívnym plánom nevyjde sa­motné vedenie Závodov MDŽ, Obvodný národný výbor Bratislava II, zakiaľ dobrú vôľu nepreukáže rajónový OB­ČIANSKY VÝBOR a smetisko, pravda, s oveľa väčšou pružnosťou ako dote­raz, nepremenia na parčík s trávnik­mi, lavičkami, osviežujúcou zeleňou.
Koľko máme v Bratislave podob­ných “zabudnutých kútov"? Zistíme to, len čo začneme chodiť s “otvore­nými očami". A potom sa akosi ne­chtiac čudujeme, že tí, čo ich majú priamo pod nosom, ich doteraz ne­zbadali. Že s tou trochou iniciatívy prídu až po pranieri, po osobitných upozorneniach, výzvach! Hoci svoje dobrovoľné pracovné brigády si od­rábajú bezozvyšku, ale - celkom in­de!


Večerník (?) / ?

Jedna z najfrekventovanejších križovatiek v našom meste je v súčasnosti tí, kde sa stretajú Malinovského (Šancová), Pražská, Obrancov mieru (Štefánikova) a Hlboká. Samostatnú zelenú tu navyše potrebuje električka, ktorá prichádza od hl. stanice. Počas dopravnej špičky sa musia príslušníci VB uprostred križovatky poriadne oháňať. Určtým odľahčením bude zrušenie premávky električiek od polovice nasledujúceho mesiaca a potom situáciu vyrieši celková prestavba tejto križovatky.


Čiernohronská železnička ožije

? / ?

(SD-ms) Starosta mestečka Hronec sa vyjadril, že spolu s obcami Čierny Balog, Osrblie a Valaská by radi prispeli k sprevádzkovaniu čiernohronskej železničky. Jej severná časť z Čierneho Balogu je už sprístupnená po južný okraj Hronca. Chýba úsek po Chvatimech. Železnička by mala "predať" krásu horehronskej prírody všetkým účastníkom majstrovstiev Európy v biatlone, ktoré sa budú konať budúci rok v Osrblí.


Strana vytvorená : 3. VII. 2000
Údaje aktualizované : 3. VII. 2000
 
Späť na " Železničné správy z tlače " ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/present/press/archiv00.htm )