Elektrifikácia trate Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Električka bola postavená ako prvá vrejne prevádzkovaná elektrická železnica na území dnešného Slovenska. Na 5,9 km trate bolo použité jednosmerné napätie 750 V. Prevádzka bola otvorená 29.7.1909.
Trať bola napájaná z elektrárne nachádzajúcej sa v kúpeľnom parku, ktotá bola postavená ešte v rokoch 1886-88 (od roku 1982 objekt slúži ako Hodobno-spoločenský klub). Elektráreň vyrábala trojfázový prúd s napätím 5250 V, pričom udržovanie vysokého napätia mala na starosť obec. Do uvedenia električky do prevádzky elektráreň slúžila len na osvetlenie kúpeľnej obce, železničnej stanici v Trenčianskej Teplej, resp. blízkych obcí - Trančianska Teplá, Košeca, Ladce. Roku 1906-07 bola síce dokončená parná elektráreň v Trenčianskej Teplej, avšak jej úlohou bolo len vypomáhať v čase núdze elektrárne teplickej, keď táto nestačila produkovať požadované množstvo elektrickej energie.
Trolejové vedenie bolo napájané z napájacej stanice v Trenčianskej Teplej, pričom napájacie miesto bol uprostred remízy. Táto napájacia stanica pracovala do roku 1953, keď napájanie prevzala nová stanica. Od roku 1988 je napájacia stanica diaľkovo ovládaná z Nového Mesta nad Váhom.
V rokoch 2. sv. vojny bola trať a elektráreň modernizovaná. Pôvodné rotačné meniče pre napájanie železnice boli v roku 1942 nahradené ortuťovými meničmi, pri čom sa zvýšilo napätie na 950 V.
S dodávkami modernizovaných vozňov v roku 1984, kde sa použilo množstvo električkových a trolejbusových prvkov bolo potrebné vzhľadom na výzbroj vozidiel zmeniť trakčné napätie na 600 V.
Ďalšou zmenou bola čiastočná výmena dovtedy ešte drevených stĺpov trakčného vedenia. Najskôr v roku 1989 pri 660 m preložení trati pri zástavke Trenčianske Teplice - sídlisko sa vymenili pôvodné drevené stĺpy za betónové, ďalšie počas rekonštrukcie v roku 2000. Ale dodnes pozdĺž trate prevyšujú pôvodné drevené stožiare trakčného vedenia i keď podopreté betónovým podpätníkom.

Drevené stĺpy trakčného vedenia v km 0,4, foto Emil Schenk, 30.9.2000 Čiastočne podopreté stĺpy v km 3,0, foto Emil Schenk, 11.10.2000
Pohľad na zatrolejovanie depa, foto Emil Schenk, 30.9.2000 Stĺpy na námestí v T.Teplej, foto Emil Schenk, 30.9.2000

Pramene:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť