Elektrifikácia trate Zvolen - Banská Bystrica

Stav v roku 1995
Základný kameň elektrifikácie traťového úseku Zvolen - Banská Bystrica bol položený 29.8.1995.
Celý projekt elektrifikácie mal stáť zhruba 1,5 mld korún. Vzhľadom na situáciu ŽSR a vyťaženie tejto trate, keďže nepatrí medzi hlavné trate, si to vtedy ŽSR nemohli dovoliť. Preto uskutočnenie elektrifikácie sa stále odďaľovalo.

Kameň elektrifikácie v žst.Zvolen, foto Miroslav Kožuch, 23.5.2003 Detail kameňa v dlažbe žst.Zvolen, foto Miroslav Kožuch, 23.5.2003

Stav v roku 2004
Na jeseň 2004 ŽSR vyhlásili medzinárodný tender na dodávku elektrifikačných prác, ktorý vyhralo konzorcium firiem vedené českou ŽS Brno, a.s., s ponukou 1,098 miliardy Sk. ŽS Brno je partnerom firiem Doprastav, Železničné stavebníctvo Bratislava, Železničné stavby Košice a Alpine Mayreder.
Projektová príprava z 1995 prešla aktualizáciou a v novembri 2004 bola odovzdaná zhotoviteľovi.
Na žst.Banská Bystrica pri príležitosti začiatku stavby "ŽSR, Zvolen - Banská Bystrica, Elektrifikácia trate vrátane PEÚ" sa uskutočnil 14.12.2004 o 10.00 hod. odhalenie základnej dosky elektrifikácia trate. Slávnostný akt vykonal generálny riaditeľ ŽSR Roman Veselka, za účasti zástupcov štátnej správy a miestnej samosprávy.

Základná doska elektrifikácie trate, foto Miroslav Kožuch, 10.7.2005

Hlavným cieľom elektrifikácie trate Zvolen - Banská Bystrica je zvýšiť úroveň infraštruktúry, rozvojového potenciálu strategických miest v tejto lokalite a odstrániť prekážky v národnej dopravnej sieti, ktoré obmedzujú prístup k ekonomicky dôležitým strediskám. Elektrifikáciou sa zároveň zníži hlučnosť a negatívne vplyvy na životné prostredie v okolí železničnej trate. Zvýšením cestovnej rýchlosti sa železničná doprava stane atraktívnejšou, zvýši sa bezpečnosť, efektívnosť a kvalita železničných služieb nielen pre cestujúcu verejnosť ale aj pre dopravcov.
Elektrifikácia trate Zvolen - Banská Bystrica je prvým projektom z oblasti železničnej infraštruktúry, ktorý bude financovaný z prostriedkov štrukturálneho fondu ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Stavba svojim rozsahom zaberá elektrifikáciu traťového úseku Zvolen - Banská Bystrica s napojením na elektrifikovanú žst.Zvolen - nákladná stanica, vrátane všetkých staníc nachádzajúcich sa v tomto úseku a žst.Banská Bystrica. Súčasťou stavby je aj výstavba 3 nových staničných zabezpečovacích zariadení v žst.Sliač-kúpele, Banská Bystrica a Šalková, ktorá svojim rozsahom zasahuje traťové úseky Banská Bystrica - Kostiviarska a Banská Bystrica - Šalková - Slovenská Ľupča vrátane nevyhnutných úprav v žst.Kostiviarska.
Rozhodujúci objem prác bude sústredený do objektov elektrifikácie trate a prevádzkových súborov zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia. V Banskej Bystrici to budú potom tiež aj práce zamerané do prestavby železničného mosta cez Hron, železničného spodku a zvršku a stavebné úpravy pozemných objektov.

Dĺžka úseku
Celkové náklady
Financovanie stavby
Termín realizácie stavby
Zhotoviteľ stavby

22 km
75% štrukturálne fondy, 25% štátny rozpočet
1,1 mld.Sk
11/2004 – 12/2006
"Sdružení Zvolen - Banská Bystrica", zastúpené ŽS Brno, a.s., BETAMONT Zvolen, s.r.o., ELTRA Košice, s.r.o.

Technické údaje o stavbe:

Prúdová sústava
Rozvinutá dĺžka trakčného vedenia
Na voľnej trati
V železničných staniciach
Trakčná napájacia stanica
Spínacia stanica (jednovypínačová)
Prívodné vedenie 110 kV, 50 Hz
Dĺžka účelových koľají
Zabezpečovacie zariadenie
Diaľkový optický kábel

striedavá 25 kV, 50 Hz
37,160 km
16,601 km
20,559 km
1 kus
1 kus
3,755 km
0,544 km
3 nové staničné zabezpečovacie zariadenia
24-vláknový, celková dĺžka 25 700 m

Prínos elektrifikácie trate pre verejnosť:

 • zlepšenie kvality a kultúry cestovania
 • zvýšenie výkonnosti prepravy
 • zrýchlenie spojenia s Bratislavou
 • zlepšenie ekológie
 • modernizáciu zastaralých riadiacich zabezpečovacích zariadení
 • zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach
 • Práce v roku 2005 a 2006
  Výluky na trati Zvolen - Banská Bystrica začali 18.4.2005.

  Stlpy trakčného vedenia v km 20,1, foto Miroslav Kožuch, 10.7.2005

  Postup prác na trakčnom vedení postupuje z obidvoch strán stavbou pilotovaných základov. ELTRA s.r.o.Košice realizuje okrem trakčného vedenia aj diaľkové ovládanie odpojovačov, výstavbu osvetľovacích veží v žst.Sliač, Radvaň, Banská Bytrica i stožiarové transformovanie a viaceré ďalšie práce. V rámci predelektrifikačných prác sa zrekonštruujú miestne rozvody a žst.Vlkanová a Sliač dostanú úplne novú trafostanicu.
  Trakčné vedenie od Zvolena do Banskej Bystrice začalo byť od 16.1.2006 uvádzané pod vysoké napätie. Celý elektrifikovaný úsek začal byť pod napätím od 14.11.2006 od 9:00 hod.
  Elektrická prevádzka na trati Zvolen - Banská Bystrica bola otvorená od 10.12.2006.

  Pramene:


  Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
  Strana aktualizovaná : 4. VII. 2005
  Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
  Späť