Mosty na trati Záhorská Ves - Zohor - Plavecký Mikuláš

Pri stavbe Bratislavskej miestnej železnice bolo postavených 97 mostov a priepustov v celkovej dĺžke 402 m. Najdlhším mostom bol drevený most v záplavovom území rieky Moravy v dĺžke 80 m. Trať Zohor - Záhorská Ves bola otvorená 15.11.1911, Zohor - Plavecký Mikuláš 9.12.1911.
RŠŽ Bratislava zahrnulo stavbu mosta v km 4,274 trate Zohor - Uhorská Ves do dvojročného hospodárskeho plánu. Práce na oprave konštrukcie mosta rozpätia 19,00 m, zo železa 350 q mali začať v septembri 1947.

Prestavba priepustu v km 6,394 trate Zohor - Plavecký Mikuláš
Prestavbu priepustu v km 6,394 trate Zohor - Plavecký Mikuláš vykonala 08/2000 - 12/2000, 02/2001-05/2001 pre ŽSR, Správu železničných tratí a stavieb Bratislava firma Slovenské tunely, a.s. Bratislava-Lamač

Prestavba mosta v km 12,490 trate Zohor - Plavecký Mikuláš
Stará 4 tonová plnostenná konštrukcia bez mostovky, s rozpätím 3,50 m, s kamennými oporami a krídlami a betónovými rímsami už nevyhovovala požiadavkám dopravy. Musela byť vymenená.
Počas 1.výluky v 22-23.6.1986 boli staré masívne opory odstrelené pomocou trhavín, čím sa celé búracie práce na objekte uľahčili a zrýchlili. Zvršok sa rozobral v dĺžke 20 m a koľaje uložili nabok. Dočasne sa od žst.Kuchyňa vložil 2 m dlhý kus koľajového poľa, čo slúžilo k lepšiemu prístupu koľajového žeriavu k objektu. Po vybratí oceľovej konštrukcie a vložení mostného provizória sa krátke koľajové pole vybralo a osadilo sa na vysunuté 20 m dlhé pole.
Počas 2.výluky 4-5.11.1986 sa dlhé koľajové pole vybralo, vybralo sa aj mostné provizórium a osadili sa nové mostné dosky. Pomocou stroja na zemné práce sa urobil zásyp štrkom a vymenil sa starý koľajový pás.
Nová konštrukcia s rozpätím 4,70 m sa skladá zo železobetónovej dosky, opory a krídla sú z betónu. Prestavbu mosta vykonali pracovníci MO Bratislava v spolupráci s pracovníkmi TD Bratislava sever a osádok 2 koľajových žeriavov EDK-750.

Oceľové železničné mosty na úseku diaľnice pri Stupave

Výstavba diaľnice D2 Malacky - Bratislava pri Stupave si vyžiadala postavenie troch železničných mostov. Ide o železničný most v km 4,972 na trati Devínske Jazero - Stupava a železničné mosty na trati Zohor - Plavecký Mikuláš v km 3,124 a v km 3,564. Všetky tri premostenia sú rovnakého charakteru: premosťujú diaľnicu resp, preložku štátnej cesty, sú jednokoľajné, zaťažovacia trieda B. Spojitá oceľová skriňa s hornou mostovkou a priamo pripojenou koľajnicou je spoločná pre návrh konštrukcie hornej stavby všetkých troch mostov.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. V. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku