Mosty na trati Zvolen - Kremnica - Vrútky

Stavba trate Salgótarján - Vrútky bola zadaná stavebnej spoločnosti Wiener Bank-verein. Po uzavretí zmluvy (20.5.1869) sa rozbehli projekčné práce na definitívnej trase železnice. Podľa zmluvy mali byť všetky mosty a priepusty zhotovené z kameňa alebo ocele.

Stavba mostov a priepustov
Pri stavbe trate v rokoch 1870-72 sa projektanti usilovali o maximálne zníženie nákladov na stavbu vylúčením viaduktov a mostov, ktoré nahradili násypmi a doskovými alebo klenbovými priepusťami z miestneho kamenného muriva. Pri nízkych vodných zrážkach pre odvod vodných tokov postačovali na horskom úseku oblúkové priepusty široké 2 až 6 m. Tieto často ležia hlboko pod vysokými násypmi a preto majú veľkú dĺžku a značný sklon. Keď to dovolili terénne a zrážkové pomery, znížila sa hĺbka a dĺžka priepustu tým, že sa objekt posunul bližšie k zárezu.
V úseku Zvolen - Kremnica - Vrútky boli postavené len tri mosty. Jedným prechádzala trať pri Zvolene cez rieku Hron a dvoma cez rieku Turiec. Ich pôvodné nosné konštrukcie boli zostrojené z mrežových priehradových nosníkov s rozpätím 28,5 m. Most cez rieku Hron pri zvolenskej železiarni "Union" mal rozpätie 2 x 23,75 m + 1 x 28,50 m.

Mosty a vojnové udalosti
Mosty cez Hron zničili ustupujúce nemecké jednotky 7.3.1945. Cez provizórne opravený most ako prvý prešiel 2.7.1945 pracovný vlak, ktorý odvážal stavebný materiál na opravu tunela pri Starej Kremničke a postupne na opravu trate do Bartošovej Lehôtky.
Mosty v Turci boli zničené začiatkom apríla 1945. S obnovou trate z Vrútok sa začalo hneď po oslobodení Turca 11.4.1945. Po namáhavej a obetavej práci mohla byť doprava v úseku Vrútky - Príbovce obnovená do mesiaca. 10.5.1945 bol z Vrútok vypravený prvý vlak - Rušeň slobody, ktorý slávnostne privítali v Martine predseda R ONV Ján Mazúr, tajomník R ONV Alojz Bulla, zástupca MsNV Ctibor Tahy a iní hostia. V rekonštrukčných prácach sa ďalej pokračovalo.
Po oprave zničených mostov a koľajníc bola obnovená od 3.6.1945 aj doprava v úseku Príbovce - Horná Štubňa. Postavené boli 4 mostné provizória, z ktorých boli 2 rozpätia 28 m (v Príbovciach a Kláštore pod Znievom), vymenených bolo 10 km koľajníc a opravených 20 výhybiek. Opravné práce vykonávané Odborom pre udržovanie tratí v Turčianskom Sv.Martine narážali na nedostatok obvyklých technických pomôcok a zariadení. Prvý slávnostný vlak vítali obyvatelia dedín a zástupcovia miestnych národných výborov na slávnostne vyzdobených zastávkach v Kláštore pod Znievom, Borcove-Jazernici, Čepčíne, Diviakoch, Štubnianskych Tepliciach a Hornej Štubni. V stanici Horná Štubňa odzneli významné a ďakovné slová z úst zástupcu ONV br.Miloša Ursínyho, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že železničiari sa vrhli na obnovu svojich zariadení a opravu zničených objektov takmer s holými rukami a svojím odhodlaním prekonali všetky ťažkosti, ktoré sa im postavili do cesty, aby v čo najkratšom čase spojili Horný Turiec s jeho srdcom - Turčianskym Sv.Martinom. Za Sväz železničiarov Slovenska precítene a oduševnene prehovoril br.J.Sýkora z Vrútok (Turčiansky hlásnik 1945).

Povodeň na rieke Turiec v roku 1946
Po nečakaných dažďoch sa začiatkom februára 1946 rozvodnila rieka Turiec a plávajúce ľady poškodili provizórne opravený most v Príbovciach. Poškodenie bolo vážne, preto musela byť okamžite na moste prerušená doprava. Preprava cestujúcich sa udržovala prestupovaním. Prevádzka na trati Diviaky - Príbovce bola obnovená 14.2.1946 (Čas 13.2.1946, 17.2.1946, NO 39/15.2.1946).
Od októbra 1946 bola sprevádzkovaná druhá koľaj Vrútky - Horná Štubňa.

Definitívna obnova mostov
Stavbu mosta cez Hron v km 217,057 trate Zvolen - Dúbrava zahrnulo RŠŽ Bratislava medzi stavby dvojročného hospodárskeho plánu. Stavbu mosta rozpätia 2 x 31,50 m predstavovalo železo 4000 q, betón 1400 m3. Pravdepodobná doba začatia stavby jún 1947, doba splnenia 75 týždňov.
Po dokončení stavieb 7 mostov v auguste 1947, železničná správa obnovila začiatkom októbra 1947 prevádzku na pravej koľaji v úseku Príbovce - Turčiansky Svätý Martin. Od tohto dátumu je opäť železničná trať Horná Štubňa - Vrútky s dvojkoľajnou prevádzkou. V Diviakoch a Príbovciach sa začali stavať skladištia, v Diviakoch nová vodáreň a v Turčianskom Svätom Martine stavidlové veže (HP 7.10.1947).

Mostné provizórium v km 254.3/4
V 12.4.1985 o 14.00 bola v úseku trate Kremnica - Kremnické Bane zastavená doprava. V dôsledku pohybu hlinitých materiálov objemu asi 1500 m3, na prechode odrezu a násypu, v km 254.3/4 nastal posunu traťovej koľaje. Komisionálna prehliadka 13.4.1985 potvrdila závažnosť vzniknutej havarijnej situácie. Najvhodnejším riešením sa ukázalo provizórne premostenie porušeného úseku trate s uložením na oporách mimo porušeného miesta.
Príčinou deformácie bol lokály prúdový zosun v lese asi 50 m od trate v dôsledku rozmrznutia a presakovania spodnej vody, ktorý sa postupne rozšíril do dĺžky i šírky. Geologický prieskum uskutočnili pracovníci Inžiniersko-geologického a hydrologického prieskumu (IGHP) Žilina pod patronátom Slovenského geologického úradu v Bratislave. Komisia zložená zo zástupcov SVD, TD Zvolen a Železničného vojska VÚ Spišská Nová Ves po obhliadke zosunu 16.4.1985 rozhodol, že pre začatie prevádzky bude položené železničné provizórium typu ŽM-16 o dĺžke 42 m. Mostná konštrukcia bude jednoposchodová, dvojstenná s dolnou mostovkou. Zmontuje sa vo vyrovnanej osi v priľahlom úseku k havarovanému miestu do vzdialenosti asi 150 m. Do miesta zosunu bude položený most o troch poliach. Stredné pole bude z provizórnej konštrukcie a z každej strany polia z IP nosníkov. Dĺžka celého premostenia má byť asi 60 až 65 m.
Samotné práce začali 17.4.1985 Po demontáži železničného zvršku nasledovalo odlesnenie a príprava staveniska v chránenej prírodnej rezervácii borovice Vejmutovky. Po príprave staveniska pracovníci TD Zvolen, TSS Kremnica, nasadili už 14.5.1985 pracovníci IGHP Žilina vrtné kapacity a začali vrty na osadenie mikropilót od Kremnických Baní, ich zapustenie do skalného podložia a zainjektovanie. Práce ukončili 14.6.1985. 10.6.1985 začal ŽV VÚ Spišská Nová Ves s prípravou drážky pre kozlíkový žeriav na skladanie materiálu. So samotnou montážou začali 19.6.1985. Postavili samotné opory a začali vkladať mostné provizória z oboch strán mostnej konštrukcie ŽM-16. Ukončenie montáže a uloženie ŽM-16 na ložiská 1.7.1985.
Z kremnickej strany bolo k ŽM-16 uložené 13,5 m provizórium z IP nosníkov a od Kremnických Baní ďalšie premostenie dĺžky 15 m. Po uložení provizórii sa uskutočnila smerová úprava koľaje v dĺžke po 200 m z každej strany, lebo os ŽM-16 nie je totožná s pôvodnou osou koľaje.
Po dvojhodinových zaťažkávacích skúškach, o polnoci 8.7.1985 bola obnovená železničná doprava. Vyšším dodávateľom stavby bol TD Zvolen, poddodávateľom IGHP Žilina, Železničné vojsko, Mostný obvod, TSS Bratislava, Štátne lesy - závod Šášovské Podhradie.

Mosty v posledných rokoch
Oprava mosta v km 259,372 trate Fiľakovo - Vrútky (Kremnické Bane) ponad potok Čierna voda v 05/1995-11/9506/96-08/1996 pre ŽSR, Mostný obvod Bratislava vykonala firma Slovenské tunely a.s..
Oprava mosta v km 261,391 trate Fiľakovo - Vrútky (Kremnické Bane) v 09/1996 - 12/1996 pre ŽSR, Mostný obvod Bratislava vykonala firma Slovenské tunely a.s..
Otryskávanie a obnova náterov na moste ponad Hron vo výmere 5.408 m2 vykonala firma Vertikal-Solid spol. s r.o. Rožňava v 1998.

Pramene:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 3. X. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku