Mosty na trati Spišské Vlachy - Spišské Podhradie

Postavenie Košicko-bohumínskej železnice mimo historických centier Spiša si vynútili stavby prípojných železníc. Snahy o napojenie Spišského Podhradia na túto trať vyvrcholili začiatkom 90.rokov 19.storočia stavbou odbočnej trate zo stanice Spišské Vlachy.

9.2.1893 podhradský mešťanosta Alexander Fest podáva žiadosť o povolenie začať prípravné práce na stavbe trate Spišské Vlachy - Spišské Podhradie. Ministerstvo obchodu v Budapešti mu vydalo toto povolenie 4.3.1893. 11.3.1893 Spišská župa povolenie akceptuje a odsúhlasuje.
Okrem toho už predtým museli byť vykonané určité kroky k stavbe tejto trate, lebo už 6.7.1892 došla Štátnemu stavebnému úradu v Levoči ponuka firmy "Maďarské kráľovské štátne železnice, riaditeľstvo Diósgyőrskej železiarskej a oceliarskej fabriky" na dodávku železa pre most ponad Hornád v celkovej váhe 20 500 kg železných alebo 15 920 kg liatinových dielcov. Ako druhá došla tomuto úradu 14.7.1892 ponuka firmy "Schlicková železolejáreň a strojáreň, a.s. Budapešť" na konštrukciu tohto mostu zo 14 000 kg železa.
Prijatá bola ponuka firmy Schlick. 19.1.1893 bola podpísaná zmluva medzi Schlickovou továrňou v Budapešti a Štátnym stavebným úradom v Levoči ohľadne dodania železných prvkov a vyhotovenia železnično-cestného mostu ponad Hornád. Firma sa zaviazala dodať prvky podľa plánov v hmotnosti 14 040 kg v cene po 22,75 koruny za 1 kg a to do 22.6.1893. Potom 4.4.1893 bola v Schlickovej tovární napísaná zápisnica o skúškach materiálu pre most - 15 skúšok za studena, za tepla a iných podmienok - celková váha mostu definitívne určená na 14 040 kg.
12.10.1893 podhradský mešťanosta Alexander Fest žiada o povolenie stavby mostu ponad Hornád. 14.11.1893 Ministerstvo obchodu v Budapešti oznamuje, že dáva mimoriadne povolenie na začatie stavebných prác na stavbe železnično-cestného mostu ponad Hornád pri Spišských Vlachoch, ktorý zdá sa bol najväčším technickým problémom trate. 22.11.1893 gróf Július Csáky, plavný župan Spišskej župy, toto berie na vedomie a odsúhlasuje.
17.4.1894 vydalo Ministerstvo obchodu v Budapešti definitívne povolenie na stavbu trate na základe pochôdzky vykonanej 22.8.1893 celým staveniskom a zachytenej v mnohostránkovej podrobnej zápisnici s odbornými údajmi.
17.7.1894 sa uskutočnili zaťažkávacie skúšky cestno-železničného mosta v km 0,48 ponad Hornád. Na zaťažkávacích skúškach sa zúčastnili dve parné lokomotívy č.1 a 2 s najväčšou pravdepodbnosťou zo susednej mietnej železnice Spišská Nová Ves - Levoča.
Slávnostné otvorenie trate sa uskutočnilo v nedeľu 14.10.1894.

Zbrojenie parných rušňov
Parné rušne zbrojili vodu v čerpacích staniciach na moste ponad Hornád (pri pobyte v stanici Spišské Vlachy) a na "železnom moste" ponad potok Rybníček (pri pobyte v stanici Spišské Podhradie).

Poškodenie trate koncom 2.svetovej vojny
Osobná doprava sa na obnovenej trati Spišské Vlachy - Spišské Podhradie zaviedla 19.5.1945.

Výmena mosta cez Hornád
V roku 1967 boli vymenené koľajnice na celej trati Spišské Vlachy - Spišské Podhradie za silnejšie tvary "A", čím bola trať schopná uniesť aj ťažké vozy z hlavnej trate. Zároveň pôvodný železnično-cestný most ponad Hornád bol nahradený novým železničným (cestný postavený paralelne).

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku