Mosty na trati Michaľany - Medzilaborce - Lupków (PKP))

Pri stavbe uhorsko-haličskej železnice bolo na uhorskom úseku postavených 196 mostov. Dva najväčšie ponad Ondavu a Laborec mali drevenú konštrukciu.

Zničenie mostov počas 1.svetovej vojny
Pri ústupe rakúsko-uhorskej armády do Haliče bol na jar 1915 zničený železničný most na trati Medzilaborce - Lupków.
Pri vpáde Maďarských vojsk na Slovensko v roku 1919 boli poškodené mosty v km 26.5/6, 28.4/5, 34.2/3, 35.2/3 a 39.3/4 dvojkoľajnej trate.

Rekonštrukcia mosta v km 26.5/6
Najviac poškodený bol dvojkoľajný most cez Ondavu pri Trebišove v km 26.5/6. Most mal uložené v každej koľají oddelené jednokoľajné železné konštrukcie, uložené na spoločnom murive. Ich rozpätie meralo 2 x 32,625 + 54,05 + 2 x 32,625 m.
Konštrukciami v obojstranných záplavných krajných otvoroch boli priamopásové priehradové spojité nosníky zloženej sústavy s dolnou mostovkou. Konštrukcie vo veľkom strednom otvore cez vlastné riečisko Ondavy boli vytvorené ako priamopásové priehradové nosníky trámovej dvojnásobnej sústavy s rovnakovou polohou mostovky, ako pri konštrukciách v záplavných otvoroch.
V oboch koľajach boli poškodené len konštrukcie vo veľkom strednom otvore rozpätia 54,05 m, avšak žiadna z nich nebola poškodená tak, aby sa zrútila.
Konštrukcia v pravej koľaji bola poškodená nepomerne menej než konštrukcia v ľavej koľaji, lebo bol rozstrieľaný len dolný pás pravého hlavného nosníka a oba pozdĺžniky v šiestej priehrade sa strane k Medzilaborciam, ďalej bola poškodená šiesta priečka a piata zvislica pravého hlavného nosníka, ako aj jedna zavetrovacia priečka v spodnom zavetrovaní.
V železnej konštrukcii v ľavej koľaji bola prerazená pri výbuchu dolný pás hlavného nosníka v piatej priehrade, rovnako na strane k Medzilaborciam, ďalej boli zničené alebo ťažko poškodená štvrtá a piata zvislica a piata priečka rovnakého nosníka, štyri priečky v štyčníkoch 4, 5, 6 a 7, oba pozdĺžniky v piatej priehrade, jeden pozdĺžnik v šiestej priehrade, ako aj zavetrovacie priečky v priehradách štvrtej až siedmej.
Pri provizórnom znovupostavení mostu obmedzili sa Maďari na opravu menej poškodenej konštrukcie v pravej koľaji, keďže medzi stanicami Trebišov a Bánovce, medzi ktorými sa nachádza most, jazdilo sa dočasne len po jednej koľaji.
Spojené pri tejto dočasnej oprave obe časti pretrhnutého dolného pása dvoma U železami, prinitovanými na stojato k pásniciam a zosilnenými na spodných prierubách silnou pásnicou. Poškodená zvislica bola potom vystužená na porušenom mieste štyrmi krátkymi drevenými stojkami z dubového dreva a priečkou, zostavenou z dvoch plochých želiez, z nich jedno bolo úplne pretrhnuté a druhé zohýbané, bola opravená neodborne a nekonštrukčne 500 mm širokým a len 3 mm silným plechom. Zničené pozdĺžniky boli konečne nahradené pozdĺžnikmi vybranými zo susednej konštrukcie.
Takto opravená konštrukcia mohla ale vyhovovať len pre prechádzanie najľahších rušňov a bolo preto prikročené hneď po vytlačení Maďarov k definitívnej oprave. Za tým účelom bola konštrukcia podoprená po oboch stranách poškodeného miesta drevenými bárkami, ktoré tvorili zároveň súčasť krátkeho montovacieho lešenia. Pri oprave bolo potrebné obnoviť spodný pás pravého hlavného nosníku na dĺžku asi 1,5 priehrady, opraviť jednu priečku a jednu zvislicu, zriadiť dva nové pozdĺžniky, ako aj jednu zavetrovaciu priečku. Hmotnosť nového železného materiálu bola 2,2 t.
Poškodená železná konštrukcia v ľavej koľaji bola opravená neskôr, pri čom bolo potrebné nahradiť spodný pás ľavého hlavného nosníka na dĺžku asi 1,5 priehrady, zriadiť 2 nové zvislice, jednu novú priečku, 4 nové priečniky, 3 nové pozdĺžniky, ako aj 4 nové zavetrivacie priečky. Nový železný materiál mal hmotnosť 6,5 t.

Požiar dreveného mosta pri Udavskom
5.7.1939 sa z nezmámych príčin chytil horieť starý drevený železničný most medzi Udavským a Lutinou. Požiar bol tak silný, že oheň šľahal do výšky až 3 m. Nešťastiu pred prichádzajúcim vlakom zabránil okoloidúci učiteľ, ktorý rýchlo upozornil strážnika osobnej zastávky a s jeho pomocou oheň lokalizovali.

Zničenie mostov počas 2.svetovej vojny
Takmer všetky mostné objekty na trati Legiňa-Michaľany - Medzilaborce boli koncom 2.svetovej vojny zničené. Most cez Ondavu pri Bánovciach nad Ondavou bol zhodený a ležal na boku v rieke.
Najväčším problémov bol vrcholový úsek. Tu sa nachádzal zničený tunel. Na základe rozkaz ľudového komisariátu (t.j. ministerstva) dopravy na obnovu trate Zagórz - Humenné oddiel železničného vojska ZSSR začal 13.11.1944 stavať provizórnu preložku poza tunel. Na obchvate tunela bolo postavených 12 priepustov a mostov, z toho jeden stredný a ostatné malé. Preložka bola hotová 4.12.1944 a celý úsek Zagórz - Humenné bol obnovený 15.12.1944.
S rekonštrukčnými prácami sa začalo hneď po oslobodení. Stovky robotníkov za výdatnej pomoci špecialistov Červenej armády pracovalo vo dne i v noci. Obnova trate Michaľany - Úpor začala 2.12.1944. Už 1.1.1945 bol vypravený prvý vlak smerom na Humenné. Od začiatku januára celá trať Michaľany - Medzilaborce začala slúžiť vojenskej doprave. Pravidelná osobná doprava na trati Medzilaborce - Košice začala až od 1.8.1945 (NO 8.8.1945).

Poškodenie železničného mosta povodňami v 1947
Ako informovalo RŠŽ v Košiciach pre poruchu železničného mosta medzi Trebišovom a Bánovcami nad Ondavou sa v marci 1947 zastavila v tomto traťovom úseku prevádzka osobných vlakov č.1102, 1109 a 1112. U ostatných vlakov sa doprava udržovala prestupovaním. O pár dní sa zastavilo aj prijímanie balíkov, okrem súrnych do všetkých obcí na trati Trebišov - Medzilabove a Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany.

Obnova mostov v 1947 a 1948
Spodná stavba mosta v km 26,560 trate Michaľany - Lupkow bola zahrnutá RŠŽ Košice medzi stavby dvojročného hospodárskeho plánu. Rozsah stavby predstavoval betón 1000 m3. Pravdepodobná doba začatia stavby júl 1947, doba splnenia 20 týždňov.
Spodné stavby banoveckého mosta ponad Ondavu a mosta v Laškovciach ponad Dušu dokončili pracovníci TSS v Humennom v roku 1948 (VP 16.11.1948).

Výmena mosta v roku 1966
V prvom polroku 1966 sa na trati Michaľany - Lupków vykonala výmena starého mostu za nový s betónovou nosnou konštrukciou. Nová konštrukcia bola do trate vložená parným žeriavom. Prestavbu mosta vykonali pracovníci MO Košice.

Výmena mosta v km 50,062
Provizórny most v km 50,062 trate Michalovce - Strážske bol krátko pred zavedením nového GVD, na jar 1969, odstránený a nahradený novým mostným premostením. Výmenu vykonali pracovníci Traťmajstrovského okrsku i mostného okrsku TD Trebišov.

Otvorenie trate Medzilaborce - Lupków pre nákladnú dopravu
Od roku 1989 sa trať prestala udržovať a vplyvom zrážkových vôd došlo k poruchám zemného telesa a umelých stavieb na jedenástich miestach. Poruchy boli dôsledkom zanedbanej údržby. Praticky vo všatkých prípadoch bolo príčinou porúch vnikanie podpovrchovej vody do podložia, prípadne telesa násypu. Pred rekonštrukciou trate sa každé vytypované miesto osobitne posudzovalo, z čoho vyplynul reálny návrh sanačnej úpravy. Týkalo sa to predovšetkým priepustov, oporných múrov, priťažovacích lavičiek atď.
V súvislosti so znovuotvorením trate Medzilaborce - Lupków pre nákladnú dopravu Mostný obvod Košice vykonal opravu mostov. V km 109,925 vykonal komplexnú prestavbu mosta pod už položeným mostným provizórium. Komplexnú prestavbu priepustov vykonala firma Kopastav s.r.o.
Dnes sa v úseku trate Medzilaborce - Lupkow nachádza 5 mostov a 30 priepustov.

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku