Nemcovský tunel (tunel č.2)

Na VI. stavebnom úseku trate Kapušany - Strážske, bol pod Petíčskym sedlom prerazený tunel, ktorý dostal meno podľa neďalekej obce Nemcovce.

Stavba tunela
Na stavbe tunela sa zúčastňovalo 280 robotníkov pracujúcich v troch smenách. Ich práca v dôsledku nepriazdnivého terénu bola veľmi namáhavá. Geologickú pestosť územia dokumentovali aj nálezy stavebnej firma Lanna, ktorá v apríli 1940 narazila dva razy na pásma kamenného uhlia, vedúce do hĺbky.
Stavbu železnice 25.10.1940 navštívil minister dopravy a verejných prác Július Stano. Minister si dôkladne prezrel aj stavbu tunela Pod Petičom. K prerazeniu smerovej štôlni vtedy ešte chýbalo 8 m.
Na pamätný deň sv. Barbory - 4.12.1940, pripravila firma Lanna pamätnú slávnosť prevŕtania smerovej štôlni tunela, ktorú firma spolu s robotníctvom oslávila na večierku v hoteli Savoy v Kapušanoch. Za firmu na ňom prehovoril hlavný riaditeľ Ing. B.Grünwald z Prahy, za stavebný úrad z Prešova jeden zástupca.

Poškodenie tunela koncom 2.svetovej vojny
Na konci druhej svetovej vojny bol tunel zavalený. Nad tunelovou rúrou sa objavili dva veľké lieviky.

Rekonštrukcia tunela v roku 2001
Pred rokom 2000 došlo na juhovýchodnom svahu k pomerne veľkému zosuvu svahu zárezu a tým aj k poškodeniu zúrubného múra tunela. Svah zárezu sa musel preto sanovať desiatimi odvodňovacími drenážnymi rebrami a vybudovaním pomerne masívnej pilótovej steny. Aby sa zamedzilo nepriaznivým účinkom povrchových vôd na svah zárezu, vybudoval sa ešte okrem toho odvodňovací rigol.
Vyšší dodávateľ stavby rekonštrukcie tunela, Slovenské tunely, a.s. Bratislava a HS INGREAL, s.r.o. Košice, za pomoci Železničných stavieb Košice a zložiek ŽSR realizovali v predzárezoch tunela ďalšie práce. Ukázalo sa, že v tuneli je potrebné urobiť nielen sanáciu za rubom a na líci ostenia tunela, ale tiež prečistiť a sfunkčniť odvodňovaciu stoku v tuneli. Okrem toho bolo tiež potrebné v dĺžke cca 15 m opraviť poškodený kamenný zárubný múr. Z koľaje bola vybúraná oceľová rozperná konštrukcia, ktorá po zosuve zabezpečovala, aby nedošlo k úplnému vychýleniu zárubného múra do prechodového prierezu priľahlej koľaje. Aby sa mohli v obidvoch predzárezoch položiť atypické železobetónové odvodňovacie žľaby, muselo sa štrkové lôžko prečistiť celoprofilovou čističkou.
Práce sa realizovali v roku 2001 počas 23 celodenných výluk, ktoré trvali 12 hodín a počas dvoch nepretržitých výluk v dĺžke 31 a 52 hodín. Počas konania nepretržitých výluk sa musela časť koľaje v predzárezoch vybrať, v osi koľaje osadiť pod koľaj železobetónové prefabrikáty a šachty odvodňovacích žľabov. Potom sa koľaj spätne zmontovala a uviedla do prevádzky. Odvodňovacie žľaby pod koľajou majú za úlohu odviesť vodu z obojstranných žľabov v predzárezoch P2 do jednej odvodňovacej stoky tunela späť cez tunel a na druhej strane z odvodňovacej stoky do obojstranných vonkajších odvodňovacích žľabov.

Pavlovský portál - [P1]

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Portál tunela a pomalá jazda počas rekonštrukcie (km 42,6), foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Výstup trate z tunela (km 42,6), foto Emil Schenk, 6.7.2001 Čelo portálu, sklonovník stúpania 9‰/652 m, foto Emil Schenk, 6.7.2001

Tunelová rúra
Začiatok tunelovej rúry bol postavený v ľavotočivom oblúku, ďalšie jej 2/3 už vedú v priamom smere. Celá sa nachádza v stúpaní 9‰. Tvorí ju 56 tunelových pásov s 9 dvojicami bezpečnostných výklenkov (6, 12, 16, 18, 24, 29, 34, 39, 45, 51 pás).
Od 1.6.1984 je tunel zaradený v Ústrednom zozname technických pamiatok na území Slovenska.

Výstup z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Výstup z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry od P2, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Prvá tretina tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Bezpečnostný výklenok v 39. páse, foto Emil Schenk, 6.7.2001 Šachta tunelovej stoky v 26. páse, foto Emil Schenk, 6.7.2001

Nemcovský portál - [P2]
Pohľad na tunel pod sedlom, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Vstup trate do tunela (km 43,2), foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Portál tunela a zárubný múr, foto Emil Schenk, 6.7.2001 Čelo portálu, foto Emil Schenk, 6.7.2001

Pracovný vlak, Slovenské tunely a.s. Bratislava
Počas rekonštrukcie tunela sa využíval pracovný vlak zostavený z rušňov T212.0523 (Turčianske strojárne Martin 4400023/1967), 701.669-4 (ČKD 5414/1961), plošinových vozňov ŽSR 33520, ŽSR 33522 a SVS 33438 a služobných vozňov SVS 43981 a SVS 50101. Svoju základňu mal v železničnej stanici Nemcovce.

T212.0523 v čele pracovného vlaku, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Pracovný vlak v žst. Nemcovce, foto Emil Schenk, 6.7.2001
 
Pôvodné tunelové ostenie, foto Emil Schenk, 6.7.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 29. X. 2001
Strana aktualizovaná : 4. III. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Prešov - Strážske - Humenné