Železničné koridory 2000


Klikateľná mapa železničných koridorov na Slovensku

Memorandum o modernizácii železničného spojenia Praha - Bratislava
Železnice Slovenskej republikyBRATISLAVA (27.10.2000) - Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky ( ŽSR ) Andrej Egyed a generálny riaditeľ Českých dráh (ČD) Dalibor Zelený podpíšu v sobotu predpoludním v Břeclavi Memorandum o modernizácii železničného spojenia Praha - Bratislava. Toto spojenie je na trase medzinárodného železničného koridoru, ktorý spája mestá Berlín - Praha - Kúty - Bratislava - Štúrovo - Budapešť - Konstanca - Istambul.
Železničná trať z Prahy do Bratislavy sa po vstupe do Európskej únie stane súčasťou siete rýchlych európskych tratí TEN, a preto je potrebné ju modernizovať.
Predstavitelia oboch železníc sa v Memorande zaviazali zvýšiť traťovú rýchlosť pre osobnú dopravu na 160 km/h a pre nákladnú dopravu na 120 km/h. Toto zvýšenie rýchlosti umožní skrátiť cestovný čas v osobnej doprave medzi Prahou a Bratislavou v roku 2006 zo súčasných 259 minút na 228 minút, t.j. o 31 minút. U rýchlych nákladných vlakov medzi Prahou a Bratislavou dôjde k skráteniu prepravného času zo súčasných 341 minút (bez pohraničných úkonov v Kútoch) na 285 minút, teda o 56 minút.
Modernizácia traťových úsekov bude dokončená v roku 2006 a do roku 2012 budú modernizované úseky trate aj cez veľké železničné stanice a uzly.

Memorandum
medzi
Českými dráhami, s.o., Praha
nábrežie Ludvíka Svobodu 12, 110 15 Praha 1
zastúpenými generálnym riaditeľom Ing. Daliborom Zeleným
na jednej strane
a
Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
zastúpenými generálnym riaditeľom ŽSR Ing. Andrejom Egyedom
na druhej strane
o modernizácii železničného spojenia
Praha - Bratislava

Úvod
Snaha stredoeurópskych krajín o plnohodnotné členstvo v Európskej únii a iných európskych a euroatlantických integračných zoskupeniach podporila integračné snahy v stredoeurópskom regióne. Jedným z najvýznamnejších faktorov tohoto procesu je doprava. Táto musí umožniť rýchle a po všetkých stránkach kvalitné spojenie medzi hospodárskymi, obchodnými a kultúrnymi centrami Európy. Železničné spojenie medzi hlavnými mestami Českej republiky a Slovenskej republiky je dôležité nielen pre oba štáty, ktoré k sebe viaže veľmi úzka spolupráca, ale i pre celú strednú a juhovýchodnú Európu.
Súčasné skúsenosti a prognózy ukazujú, že už v blízkej budúcnosti bude možné uspokojiť požiadavky v oblasti osobnej a nákladnej prepravy iba prostredníctvom rýchlych, spoľahlivých a atraktívnych prepravných ponúk. Tieto požiadavky je možné splniť iba tratiach so zodpovedajúcimi technickými parametrami.
Železničná trať tvoriaca spojnicu miest Prahy a Bratislavy je súčasťou IV. paneurópskeho železničného koridoru, vedúceho v smere významných prepravnych prúdov zo Škandinávie do juhovýchodnej Európy. Po vstupe oboch štátov do Európskej únie sa trať stane súčasťou siete rýchlych európskych tratí TEN a preto je potrebné ju modernizovať.
Železničná trať Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - Bratislava je rovnako súčasťou siete AGC (Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach) a siete AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch), pre ktoré je stanovené dosiahnutie záväzných technických parametrov, predovšetkým traťovej rýchlosti 160 km/hod pre osobnú dopravu, 120 km/hod pre nákladnú dopravu, statického gabaritu UIC B a nápravového tlaku 22,5 t.
Z vyššie uvedených dôvodov sa České dráhy s.o. a Železnice Slovenskej republiky (ďalej len “železnice”) zaväzujú postupne skrátit cestovnú dobu v osobnej doprave a prepravnú dobu v nákladnej doprave pomocou krátkodobých a dlhodobých opatrení:

Krátkodobé opatrenia:

 • Najneskželezničné ôr do konca roku 2006 dokončiť modernizáciu svojich traťových úsekov (s výnimkou úsekov cez veľké uzly ). Trať musí svojimi parametrami umožniť prevádzku vlakov s naklápacími skriňami.
 • Obe železnice budú iniciovať skrátenie pohraničných úkonov na štátnej hranici.
 • V rýchlej osobnej doprave budú používané vlakové súpravy zostavené z vozidiel, dovoľujúcich plne využívať traťovú rýchlosť.
 • Dlhodobé opatrenia:

 • Najneskôr do konca roku 2012 dokončiť modernizáciu úsekov tratí cez veľké železničné uzly.
 • Maximálne zhodnotiť zlepšenú infraštruktúru tým, že budú v osobnej doprave vyvíjať úsilie o prevádzkovanie elektrických jednotiek s naklápacími skriňami. Podmienky a organizácia ich prevádzky budú upresnené menovanou expertnou skupinou.
 • Obe železnice budú v cieľovom stave sledovať postupnú výstavbu vysokorýchlostných úsekov.
 • Národné rozvahy
  ČD, s.o. už v rámci svojho programu modernizácie koridorov realizujú modernizáciu I. národného tranzitného koridoru Děčín št. hranica - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - št. hranica (smer Wien). Dokončiť modernizáciu všetkých traťových úsekov medzi Prahou a št. hranicou pri Břeclavi plánujú ČD v r. 2002, dokončenie úsekov cez veľké železničné uzly v r.2012. Dokončenie nadväzujúceho traťového úseku Břeclav - Lanžhot št. hranica sa predpokladá v r. 2004. Modernizované úseky umožnia jazdu vlakov s naklápacími skriňami rýchlosťou až 160 km/hod.
  ŽSR v rámci svojho programu modernizácie koridorov vykonávajú a pripravujú sa vykonať na IV. paneurópskom železničnom koridore Kúty št.hr. - Bratislava - Štúrovo št.hr. modernizačné práce a rekonštrukcie.
  V prvej etape do konca roku 2002 v rámci komplexných rekonštrukcií vykonajú najnutnejšie práce súvisiace so zvýšením traťovej rýchlosti na tých úsekoch na rýchlosť 140 km/hod, kde nová os koľaje zostáva na pôvodnom telese. V druhej etape vykonajú úpravy železničného spodku, staníc a zastávok a ukončia rekonštrukciu bratislavských tunelov.
  Po dobudovávaní spoločnej pohraničnej prechodovej stanice Kúty boli dané do prevádzky colné a komerčné obvody. Výstavba bude pokračovať rekonštrukciou zhlavia, peronizáciou stanice, výstavbou podchodov a výstavbou elektronického zabezpečovacieho zariadenia.
  Všetky práce na úseku Kúty št. hranica - Bratislava budú ukončené najneskôr do roku 2006 pre rýchlosť 160 km/hod.

  Bilaterálne východiská ČD s.o. a ŽSR
  Obe železnice chcú pomocou vyššie uvedených krátkodobých opatrení:

 • Skrátiť cestovnú dobu v osobnej doprave medzi Prahou a Bratislavou v r. 2006 zo súčasných 259 minút na 228 minút. To znamená skrátenie cestovnej doby medzi Prahou a Bratislavou o 31 minút. Na spoločných hraniciach sa budú obe železnice snažiť o to, aby diaľkové vlaky osobnej prepravy zastavovali iba v žst Břeclav. ČD na základe vzájomnej výhodnosti vytvoria v spolupráci so ŽSR podmienky pre zabezpečenie prípojových nadväzností k diaľkovým vlakom osobnej dopravy pre cestujúcich z a do staníc a traťových úsekov priľahlých k úseku Břeclav - Bratislava.
 • Skrátiť prepravnú dobu rýchlych nákladných vlakov medzi Prahou a Bratislavou v r. 2006 zo súčasných 341 minút (bez doby pohraničných úkonov v Kútoch) na 285 minút. To znamená skrátenie celkovej jazdnej doby o 56 minút (bez doby pohraničných úkonov v Kútoch). Na spoločnej hranici budú nákladné vlaky zastavovať iba v žst Kúty.
 • Obe železnice:

 • budú ďalej rozvíjať spoluprácu a koordinovať práce v oblasti zavádzania moderných telekomunikačných technológií
 • budú konzultovať riešenie problematiky výmeny dát a po dohode vytvoria pracovné skupiny pre oblasti spoločného záujmu.
 • budú spoločne navrhovať a posudzovať ďalšie dlhodobé infraštruktúrne a vozebné opatrenia
 • ŽSR zabezpečia vypracovanie štúdie realizovateľnosti GSM-R. Obe železnice budú konzultovať riešenie rádiovej prevádzky v pohraničnej oblasti Břeclav - Kúty a vzájomne si
  vymieňať technické riešenia umiestnenia prvkov rádia GSM-R na hnacích vozidlách rovnakých typov používaných oboma železnicami.
  Obe železnice sa budú v závislosti na množstve dostupných finančných prostriedkov snažiť na národnej úrovni o vytvorenie takých podmienok, aby v roku 2006 bolo možné prevádzkovať medzi Prahou a Bratislavou vlaky rychlosťou až 160 km/hod.
  Vedenia oboch železníc zabezpečia koordináciu príslušných opatrení prostredníctvom dvojstrannej pracovnej skupiny. Členovia skupiny budú vymenovaní oboma generálnymi riaditeľmi do 15.12.2000.
  Toto memorandum je v súlade s Dohodou medzi Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o spolupráci pri príprave a realizácii modernizácie železničných tratí zaradených do dohôd AGC a AGTC, podpísanou oboma ministrami 14.12.1999 v Bratislave.

  Záverečné ustanovenia
  Memorandum vstupuje do platnosti dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch železníc. Môže byť menené alebo doplnené len so súhlasom oboch železníc písomnou formou.
  Toto memorandum platí do 21.12.2005. Jeho platnosť sa automaticky predlžuje vždy o ďalšie dvojročné obdobie, pokiaľ ho jedna
  rok 2002zo zúčastnených železníc nevypovie minimálne tri mesiace pred uplynutím doby platnosti.
  Toto memorandum je dané v dvoch vyhotoveniach v českom a v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

  Za České dráhy s.o.:
  Ing. Dalibor Zelený
  generálny riaditeľ ČD, s.o.
  Za Železnice Slovenskej republiky:
  Ing. Andrej Egyed
  generálny riaditeľ ŽSR

  Strana vytvorená / Site created : 01-IV-2002
  Posledná aktualizácia / Last update : 09-II-2004
  ( korid00.htm )