Elektrické motorové jednotky radu
Electric motor units class
660

Škoda Transportation, foto: Milan Šrámek / Škoda - Moderné dvojsystémové jednopodlažné elektrické jednotky typu Regiopanter, ktoré sú určené pre prevádzku na regionálnych tratiach s rozchodom 1 435 mm a trakčným napätím 3kV DC alebo 25 kV 50 Hz. Inumožňuje maximálnu rýchlosť 160 km / h a vynikajúcu dynamiku jazdy. Skrine vozňov sú vyrobené z hliníkových zliatin, interiér je koncipovaný ako otvorený bez priečok a priehľadom cez celý vlak. Plne štalovaný výkon 6x340 kW klimatizovanje vybavený pohodlnými sedadlami, k dispozícii sú zásuvky 230 V pre prácu na PC, audiovizuálny informačný systém a lokálna sieť WiFi umožňujúca cestujúcim prístup na internet. V priestore pre ý priestor pre cestujúcich cestujpre imobilných cestujúcich, prepravu kočíkov a bicyklov. K dispozícii sú odkladacie police pre prepravu rozmerných batožín. Konštrukcia skrine aj interiéru je z moderných nehorľavých úcich sú vyhradené multifunkčné oddiely materisystém na monitorovanie a detekciu dymu a požiaru. Každý z vozňov má centrálne zatváranie dverí a blokovanie dverí za jazdy. Vozne majú klasické usporiadanie podvozkov - každý álov. Vo vozidlách je tiež zabudovaný automatický vozepohonného systému umožňuje použiť trakčné podvozky pod hlavovými aj pod vloženými vozňami.
ň je nesený dvoma samostatnými podvozkami. koncept Z jedného stanovišťa je možné ovládať až 4 spojené jednotky vďaka systému nadradeného riadenia vlaku prostredníctvom WTB komunikácie. Jednotky sú vybavené automatickým vedením vlaku vrátane automatickej regulácia rýchlosti.
Vozne sú vybavené hnacím podvozkom dvoma asynchrónnymi motormi a jedným bežným podvozkom.

* vstupné dvojkrídlové dvere široké 1 500 mm
* vonkajší a vnútorný kamerový systém
* diaľkový prenos dát a informačný systém
* priestranná toaleta pre imobilných cestujúcich

PARAMETER TROVOZŇOVÁ JEDNOTKA
r. 661 (EJ220)
ŠTVORVOZŇOVÁ JEDNOTKA
r. 660 (EJ300)
Začiatok prevádzky
In Service since
cca 12/2019 cca 12/2019
Počet súprav
Trainsets number
13 12
Obdobie dodávky
Delivery Period
2019 - 2022 2019 - 2022
Dĺžka súpravy 79 400 mm 105 900mm
Výška 4 260 mm 4 260 mm
Šírka 2 820 mm 2 820 mm
Menovitý rozchod koľají 1 435 mm 1 435 mm
Inštalovaný výkon 2 040 kW (6 x 340) 2 040 kW (6 x 340)
Maximálna rýchlosť 160 km / h 160 km / h
Menovité trolejové napätie 3 000 V DC
25 000 V / 50 Hz
3 000 V DC
25 000 V / 50 Hz
Usporiadanie náprav Bo'2'+ 2'Bo' + 2'Bo' Bo'2' + Bo'2'+ 2'2' + 2'Bo'
Počet sedadiel 247 343
Počet stojacich (4 osoby / m2) 212 285

Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 2. časť (EJ)

ZSSK - TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU – KF (KOHÉZNY FOND)

Názov a sídlo prijímateľa NFP
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Operačný program, prioritná os, investičná priorita, aktivita, fond EÚ
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra z 15. 11. 2016
Programové obdobie: 2014 – 2020
Prioritná os č. 1: Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
Investičná priorita 7iii): Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku
Aktivita B: Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Špecifický cieľ: 1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov
Fond EÚ: Kohézny fond (KF)

Názov Projektu: Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť
Druh Projektu: veľký projekt
Prínosy: Zlepšenie kvality ponuky služieb ŽOD a dopravnej obslužnosti regiónu Žilina nahradením časti jestvujúcich zastaraných ŽKV novými EJ a budovaním funkčného systému integrovanej VOD v Žilinskom regióne. Realizácia projektu bude mať pozitívny prínos pre širokú verejnosť s bydliskom v spádových oblastiach a pozitívne dopady na sociálno-ekonomické prostredie, na dlhodobý trvalo udržateľný rozvoj regiónu a na jeho pracovný trh. Svojimi technickými a prevádzkovými parametrami poskytnú nové EJ cestujúcej verejnosti vyššiu kvalitu služieb, vyšší cestovný komfort a kultúru cestovania, ale i vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy. Ponúknu modernú a environmentálne ohľaduplnú prepravu na regionálnych tratiach. Zvýši sa tak atraktívnosť ŽOD, čo by sa malo prejaviť nárastom počtu cestujúcich železničnou dopravou a tým aj zvýšením konkurenčnej pozície ŽOD na dopravnom trhu.
Hlavná aktivita Projektu: Obstaranie 25 ks elektrických jednotiek (EJ) pre IDS Žilina
Dodávateľ: skupina dodávateľov ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a ŽOS Trnava, a.s.

Výška poskytnutého NFP
Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 03.07.2018 a rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 02.10.2018 výšku Nenávratného Finančného Príspevku (NFP) poskytnutého ZSSK, a.s. predstavuje suma: 158 351 505,15 €
Poskytovateľ (MDV SR) poskytne Prijímateľovi (ZSSK, a.s.) NFP v skladbe:
* podiel Kohézneho fondu (KF) vo výške 85% z NFP; v nominálnej sume 134 598 779,38 €;
*/ podiel Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR) vo výške 15% z NFP, v nominálnej sume 23 752 725,77 €.

Celkové investičné náklady Projektu (bez DPH) sú vo výške 159 999 500,00 €, podiel ZSSK, a.s. predstavuje 1 647 994,85 € bez DPH.
Indikátory projektu

Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota Príznak rizika Relevancia
k HP
Typ závislosti
ukazovateľa
P0237 Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave počet 25,0000 Nie PraN, UR* Súčet
P0350 Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave počet 9 451 271,00 Áno N/A Súčet za kategóriu regiónov, potom maximum

*PraN - Priorita rovnosti príležitostí a nediskriminácie, Udržateľný rozvoj

Miesto realizácie projektu
* Žilinský kraj
* Trenčiansky kraj

Mapa projektu

Čas realizácie Projektu
Hlavná aktivita bude realizovaná počas 47 mesiacov:
* Začiatok realizácie hlavnej aktivity (Obstaranie mobilných ŽKV – EJ): 07/2018
* Ukončenie realizácie hlavnej aktivity (Obstaranie mobilných ŽKV – EJ): 05/2022

 


Krst elektrickej jednotky Škoda 671
Krst prvej z desiatich dvojsystémových elektrických poschodových jednotiek typu 671 v areály Škoda Vagonka, a.s. v Ostrave dňa 5. februára 2010. Budú jazdiť na tratiach zo Žiliny do Trenčína, Liptovského Mikuláša a Čadce a z Košíc do Popradu, Prešova a Čiernej na Tisou. Prvá jednotka dostala meno "Jánošík".
 
Repríza STV1 20100312/06:09
Originál: Správy STV 20100311/19:30
Železnice po takmer 20tich rokoch nakupujú nové vlaky r. 671. Pre cestujúcich v regiónoch pripravili 30 nových súprav. To však predstavuje len 10 percent toho, čo by potrebovali. Väčšinu investície pokryjú eurofondy.
     
     

Zoznam súprav

číslo riadiacej
jednotky
rušňové depo meno
     

 

Prezývky:  

 

Odkazy/Links:

  • Elektrická poschodová jednotka série 671 na URL ZSSK
  • Jednopodlažné elektrické jednotky - Škoda Transportation

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 04-VIII-2019
    Posledná aktualizácia / Last update : 28-júl-2019
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/660.htm )