Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Trebišov - Maťovce - štátna hranica SR

Keď širokorozchodná trať prestala svojou kapacitou stačiť potrebám dopravy a železiarskeho priemyslu, jednou z ciest, ako zvýšiť priepustnosť trate i hmotnosti vlakov, bola elektrifikácia.
27.4.1972 bolo rozhodnuté o elektrifikácii celého úseku jednosmernou sústavou s napätím 3kV, tj. vrátane medzištátneho úseku z Maťoviec do Užhorodu. Už na jar 1973 bolo začaté so stavebnými prácami. Na elektrifikáciu bolo uvoľnených 176 mil. Kčs a ďalších 68 mil. na položenie diaľkových káblov zabezpečovacieho zariadenia. Pre napájanie trolejového vedenia boli postavené nové meniarne vo Vojanoch, Ložíne, Ruskove, Kuzmiciach a Haniske pri Košiciach. Pri stavbe trakčného vedenia pomohli SŽD - požičali 44 plošinových vozňov, na ktoré boli upevnené pojazdné betonárky a montážne plošiny. Na ďalších vozňoch boli umiestnené cievky s trolejovým drôtom. Pretože väčšina prác prebiehala za úplnej prevádzky bez výluk a vlakových prestávok, išla pomerne pomaly.
16.12.1976 bol uvedený pod napätie úsek Haniska pri Košiciach - Trebišov a tento deň vyšiel na trať aj prvý elektrický vlak. Dvojica nových rušňov radu E469.5 (dnes 125.8) išla sólovo z Hanisky pri Košiciach do Trebišova, kde nastúpila na naložený vlak s hmotnosťou 3600 ton dopravený z východu motorovými rušňami radu T679.5 (781.8). Elektrické rušne odviezli vlak po najťažšom úseku z Trebišova do Hanisky pri Košiciach.
S týmito preprahmi boli doprevádzané ďalšie vlaky ešte po celý rok 1977, až bola 1.1.1978 začatá elektrická prevádzka v celej dĺžke širokorozchodnej trate.

Prameň:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť