Mosty na trati Štrba - Štrbské Pleso

Pri výstavbe novej trati ozubnicovej železnice zo Štrby na Štrbské Pleso v roku 1969 bolo postavených 8 rúrových priepustov so svetlosťou 80 až 100 cm v dĺžke 70 m a tri železničné nadcestia v dĺžke 145 m pri spracovaní 950 m3 betónovej zmesi. Železničné nadjazdy sú tvorené z prefabrikovaných 20 m dlhých predpätých železobetónových nosníkov svetlosti až 60 m a výšky pilierov 10 m nad terénom. Mosty a priepuste postavil podnik Železničné staviteľstvo Bratislava, závod 02 Žilina.

V km 0,435 trať križuje mostom cestu č.18, v km 1,674 prechádza cez druhý most nad cestou č.538. Nad cestou č.538 bol postavený aj most v km 3,282, kde v úseku km 3,268 niekdajšia parná ozubnica cestu úrovňovo križovala.
3.11.1969 prešiel celú trať prenajatý dieselelektrický rušeň. Bolo to v prvý deň jeho pôsobenia na trati. Rušeň bol dodaný z Zűrichu spolu s jedným otvoreným vozňom. Zaťažkávacia skúška mostov sa uskutočnila 9.2.1970. 10.2.1970 prebehla obrysová skúška celej trate s prvým využitím ľahkého voza s obrysnicou pod hotelom Panorama a v popoludňajších hodinách prejdenie celej trate a všetkých koľají snehovou frézou. 12.2.1970 bola trať slávnostne otvorená.
Za zmienku stojí, že trasa ozubnicovej železnice bola projektovaná tak, aby bolo možné ju predĺžiť k Popradskému plesu a odtiaľ tunelom do Zakopaného.
Od postavenia mostov sa na nich nerealizovali opravy, voda poškodzovala ich nosnú konštrukciu. Oprava ich hydroizolácie sa po prvýkrát uskutočnila počas nepretržitých výlukových prác v dňoch 24.9.-2.10.2001 pracovníkmi MO Košice.

Most parnej zubačky na Štrbskom Plese
Na Štrbskom Plese, medzi súčasným hotelom Panorama a liečebným domom Helios, aj dnes stojí kamenný mostík pôvodnej parnej ozubnice. Hoci od roku 1932 neslúži svojmu účelu, je stále takmer v neporušenom stave.

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku