Mosty na trati Prešov - Kapušany - Vranov nad Topľou - Strážske

Železnica Prešov - Kapušany - Strážske kolmo pretína na juh vybočujúce svahy z veľkého karpatského oblúka, ktoré uzavierajú východoslovenskú nížinu. Je preto prirodzené, že vybudovanie trate v dĺžke 62 km z Prešova do Strážskeho si vyžiadalo veľkého staviteľského umu a s ním úmerného nákladu. V správe Ústrednej stavebnej správy Slovenských železníc sa hovorí, že podľa geologického zloženia územia treba označiť stavebné podmienky pre novú železnicu ako ťažké, lebo terén sa skladá zväčša zo zosunových hornín, takže aj stavebný materiál sa musel dovážať.

Prestavba mostov na trati Prešov - Kapušany
V rámci stavby trate Kapušany - Stážske bola prestavaná aj trať Prešov - Kapušany, ktorá v úseku Prešov - Šarišské Lúky bola z veľkej časti postavená nanovo. Najväčšou stavbou sa stal most ponad rieku Sekčov. Montáž oceľovej konštrukcie bola ukončená v novembri 1941.

Stavba mostov
Stavebné práce trate Kapušany - Strážske okrem dvoch tunelov obsahovali aj stavbu 10 oceľových mostných konštrukcii celkom s 33 poliami. Ministerstvo dopravy a verejných prác, ústredná stavebná správa v Bratislave, zadala ich stavbu vo verejnej súťaži č.939-ÚSS/2-40 z 13.8.1940.
Slovenské železnice v januári 1941 objednávku na oceľový materiál v celkovej dĺžke 1306 m, rozdelili na 2 diely. Dodávka konštrukcií pre mosty v km 33,6-8, 37.1/3 a 49.6/7, v cene viac ako 6,5 mil. Ks, v objeme celkom 118,1 vozňov bola zadaná firme Podbrezová, banská a hutná spoločnosť ú.s. závod v Podbrezovej. Druhá časť mostov v km 7,9/10, km 8,140, km 30.8/10, km 19.2/4, km 31.9/10, km 36.2/6 a km 38.8/10 bola zadaná firme Vítkovické horní a hutné ťažiarstvo Moravská Ostrava, v zastúpení firmy z Protektorátu, za viac ako 20,5 mil. Ks (SP 25.1.1941).

 
most/viadukt v stavebnom kilometri
počet
polí
približná hmotnosť
kovovej konštrukcie
most cez Ondavu v stav. km 7.9/10
cestný podjazd v stav.km 8,140
most cez Topľu v stav.km 30,8/10 spojky na Trebišov
most cez Topľu v stav.km 19,2/4
cestný podjazd a priepust v stav.km 31,9/10
viadukt v stav.km 33,6/8
viadukt v stav.km 36,2/6
viadukt v stav.km 37,1/3
viadukt v stav.km 38,8/10
inundačný most v stav.km 49,6/7

3
1
3
3
1
3
9
4
5
1

3900 q
270 q
3227 q
3227 q
255 q
2900 q
13350 q
8260 q
4960 q
650 q

Zemina pri výkope mostov sa rozpojovala ručne, okrem mosta cez Ondavu, kde sa v dôsledku uľahlých vrstiev použilo pri hĺbení základových jám pilierov a opôr pneumatických kladív.
Nosné konštrukcie mostov a viaduktov boli budované ako priehradové. Pri menších rozpätiach sa použili konštrukcie oceľové - plnostenné. Hmotnosť oceľových konštrukcii mostov a viaduktov predstavuje spolu 4290 ton. Mostovky mostov a viaduktov boli vyložené dubovými doskami. Okrem veľkých objektov sa muselo vybudovať 182 priepustí a železničných mostov, ako aj 153 priepustí v preložených hradských a poľných cestách. Trať bola odovzdaná do premávky 5.9.1943.
V rámci stavby novej železnice Strážske - Kapušany sa vykonala rekonštrukcia trate Kapušany - Prešov, kde sa postavili dva mosty, jeden nadchod a dva podchody.

Poškodenie a zničenie mostov počas 2.sv.vojny
V lete 1944, ešte pred vypuknutím SNP, vyvrcholil protifašistický odboj. 18.8.1944 o 20,30 hod. partizáni poškodili komáranský most. Nákladná doprava bola na 7 dní zastavená. 29.8.1944 o 02:00 hod. partizáni po 3 dňoch premávky opäť poškodili komáranský most. Doprava na trati bola zastavená až do polovice októbra 1944.
Pri viadukte v km 36,2/6 výbuch mínera Ivana Hargaša z partizánskej skupiny Čapajev spôsobil poškodenie jedného piliera.
Na konci vojny bola trať dokonale spustošená. Nemci, opúštajúci Nižný Hrabovec, vyhodili 18.11.1944 do vzduchu železničný a cestný most cez rieku Ondavu a novú budovu železničnej stanice. 18.1.1945 pri opustení žst.Hanušovce nad Topľou dôsledne zničili všetky viadukty. Okrem toho bolo zničené veľkého množstva menších objektov, značne poškodených resp. zničených všetkých 10 veľkých mostov a viaduktov, čím nadlho prerušili dopravu.

Most v stav. km 7.9/10 cez Ondavu pri Nižnom Hrabovci
Most cez Ondavu má 3 polia rozpätia 26,23 + 53,52 + 26,23 m. 2 plechové konštrukcie rozpätia v 1. a 3.poli so spodnou mostovkou a priehradová konštrukcia v 2.poli so spodnou mostovkou. Všetky konštrukcie sú v priamej, most šikmý, v zaisťovacom obvode stanice Nižný Hrabovec. Koncom 2.svetovej vojny bol totálne rozbitý.

Cestný podjazd v stav.km 8,140 v Nižnom Hrabovci
Most nad štátnou cestou Vranovské Dlhé - Strážske s 1 poľom v stav. km 8.140. Plechová konštrukcia o rozpätí 13,80 m so spodnou mostovkou, v prechodnici k oblúku o polomere R=600 m, most šikmý, v zaisťovacom obvode stanice Nižný Hrabovec. Koncom vojny boli opory rozbúrané a konštrukcia prerazená.

Mosty cez Topľu v stav.km 30,8/10 pri Vranove a v stav.km 19,2/4 pri Komáranoch
Oba mosty cez rieku Topľu pri Vranove a pri Komáranoch mali rovnaké konštrukcie s troma poľami rozpätia 16,80 + 54,00 + 16,80 m. V 2 krajných poliach mali plechové konštrukcie so spodnou mostovkou a priehradovú konštrukciu v 2.poli so spodnou mostovkou. Všetky 3 konštrukcie boli v priamej trati.
V auguste 1944 bol most cez Topľu v km 19,34 zničený partizánskou skupinou Čapajev. Koncom vojny boli uskupujúcimi nemeckými jednotkami zničené oba mosty.

Cestný podjazd v stav.km 31,9/10 v Bystrom
Cestný podjazd v zaisťovacom obvode žst.Bystré s jedným poľom. Plechodá konštrukcia o rozpätí 14,60 m s mostovkou zapustenou, v trati priamej.

Viadukt v stav.km 33,6/8 pri Bystrom
Úplne zničený bol aj viadukt pri Bystrom, ktorý mal 2 opory, 2 piliere a 3 polia. Priehradové konštrukcie mali dĺžku 30 m. Mostovka zapustená, v priamej trati, v obvode žst.Hanušovce nad Topľou. Výška viaduktu nad terénom 18 až 22 m.

Viadukt v stav.km 36,2/6 pri Hanušovciach
Najviac bol však poškodený viadukt Hanušovský, ktorý okrem odľahčovacej klenby o svetlosti 7 m na opore Strážskej má 9 polí, jedno rozpätia 30,50 m a ostatných osem po 42,40 m, takže celková dĺžka viaduktu je 389,90 m. Konštrukcie 1., 2., 3. a 4. poľa na dĺžku 21 m v oblúku o polomere R=350 m, konštrukcie 4. poľa na dĺžku 21,40 m, 5. a 6. poľa na dĺžku 21,80 m, v prechodnici k tomuto oblúku, konštrukcie 6 poľa na dĺžku 20,60 m a 7., 8. a 9. poľa v priamej, most v bežnej trati.
Krásne priehradové konštrukcie so spodným pásom skriveným boli posadené na pilieroch rôzne vysokých podľa svahu údolia, ktoré tento viadukt preklenoval. Najvyšší pilier bol asi 28 m, takže výška nivelety nad údolím je asi 40 m. Hmotnosť oceľových konštrukcií bola 13 350 q, t.j. 134 vagónov, čiže dva celé vlaky o normálnych dĺžkach. Opory a piliere si vyžiadali 15 000 m3 výkopu a 13 500 m3 betónového muriva, obloženého kvádrami. Toto všetko bolo takmer úplne zničené, opory rozbité a piliere buď úplne alebo z veľkej časti rozváľané. Konštrukcie boli prerazené, zhodené z pilierov a ležiace skrútené dolu v údolí. Len konštrukcie v krajných poliach zostali hore.

Hanušovský viadukt, foto Emil Schenk, 6.7.2001

Viadukt v stav. km 37.1/3 ponad údolie Hrabovec
Viadukt so 4 poliami po 52,20 m rovnakej priehradovej konštrukcie, s hornou mostovkou, v priamej a v bežnej trati.

Viadukt v stav.km 38,8/10 pri Pavlovciach
Viadukt v zaisťovacom obvode stanice Pavlovce s 5 poliami rozpätia 34,00 + 3 x 40,00 + 34,00 m s priehradovými konštrukciami s hornou mostovkou. Konštrukcie 1., 2., 3. a 4. poľa na dĺžku 8 m v priamke, konštrukcia 4. poľa na dĺžku 32 m a konštrukcia 5 poľa v prchodnici k oblúku o polomere R=450 m. Podobne aj tento viadukt bol zničený.

Zničený viadukt pri Pavlovciach

Inundačný most v stav. km 49.6/7
Inundačný most s 1 poľom, plechovej konštrukcie o rozpätí 24,00 m, s mostovkou spodnou, v oblúku o polomere R=400 m v bežnej trati.

Rekonštrukcia zničených mostov a viaduktov
Ako prvý začali v máji 1945 rekonštruovať úsek Vranov nad Topľou zastávka - Čierne nad Topľou, kde boli zničené 2 mosty ponad Topľu a rozrušená trať. Začiatkom jesene 1945 začala vojenská správa rekonštruovať mosty vo Vranove nad Topľou a Komáranoch na vlastné náklady. Pri rekonštrukcii bol nasadený oddiel ženijného vojska VO-4 z Pardubíc, špecializovaní na stavbu mostov a tunelov. Rekonštrukcia menších mostov bola zadaná súkromným podnikateľom. Opravné práce začali aj v najviac poškodenom úseku Čemerné - Pavlovce.
Provizórna obnova celej trate by bola veľmi nákladná a nebolo ani možné zohnať potrebný materiál, najmä drevo, ktoré by vysoké a dlhé mosty a viadukty spotrebovali príliš veľa. Okrem toho, provizórne objekty by veľmi sťažili výstavbu. Práve preto sa trať rekonštruovala definitívne. Hoci rekonštrukcia trate nebola zahrnutá do dvojročnice, vláda ČSR dala súhlas Povereníctvu dopravy, aby trať bola dokončená v 1947.
V sobotu 1.2.1947 sa na ONV v Prešove odohrala porada zástupcov Povereníctva dopravy a RŠŽ v Košiciach, na ktorom bol prítomný minister dopravy Dr.Ivan Pietor. Náklady na rekonštrukčné práce Prešov - Strážske sa odhadovali na 12 mil.Kšs. Podľa programu mali byť do konca júla 1947 opravené úseky Strážske - Bystré a Pavlovce - Prešov, do konca roka 1947 zvyšok trate, aby sa začiatkom roka 1948 obnovila pravidelná prevádzka na celej trati.
Rekonštrukciu viaduktov vykonávali firmy Lanna, Frič, Vítkovické železiarne a Podbrezovské železiarne. Rekonštrukcia bystrianskeho viaduktu realizovali firmy Frič a Vítkovické železiarne, hanušovského viaduktu vykonávala firma Lanna a Vítkovické železiarne, hraboveckého Frič a Podbrezovské železiarne a pavlovského viaduktu Lanna a Vítkovické železiarne.

Rekonštrukcia mosta v Komaranoch
RŠŽ Košice obnovilo dopravu v úseku Vranov - Bystré zast. 4.5.1947. Od tohto dňa premávali vlaky č.401, 404, 405, 410 a 407 (HP 10.5.1947). Otvorenie dopravy bolo však podmienené výstavbou mosta v Komáranoch. Práce na moste museli napredovať rýchlo, lebo hroziaca veľká voda by mohla zobrať montážne lešenie, nedokončený most a narobiť miliónové škody a oddialiť otvorenie premávky. Pre práce bola upravená prípojka elektrického prúdu, lebo bez pohonu strojov by práca hotová nebola. RŠŽ v Košiciach odovzdalo dokončený most v polovici apríla 1947 (VP Veľká noc 1947).

Rekonštrukcia viaduktu pri Bystrom
Ako prvý bol dokončený už 29.8.1947 93 m dlhý bystriansky viadukt v km 33.6/8. Viadukt bol ešte koncom apríla 1947 v ruinách. Len vďaka úsiliu technikov a robotníkov na stavbe možno ďakovať, že práce aj napriek nedostatku potrebného materiálu, úspešne pokračovali. Pretože bola dokončená aj stavba 9 m dlhého podjazdu v km 34.6/7, RŠŽ Košice od 29.8.1947 obnovilo v 4 km dlhom úseku Bystré - Hanušovce nad Topľou zastávka dopravu podľa platného cestovného poriadku.

Rekonštrukcia mostu cez Ondavu v Nižnom Hrabovci
Celá trať mala byť uvedená do prevádzky 28.10.1947. Termín nebolo technicky možné splniť. 28.10.1947, po dokončení mosta cez Ondavu pri Nižnom Hrabovci, bol otvorený len úsek Strážske - Vranov, čo umožnilo začať dopravu až do Hanušoviec. Predĺženie trate do Prešova predpokladalo skoré ukončenie prác na viaduktoch pri Hanušovciach.

Rekonštrukcia viaduktov pri Hanušovciach
Stavebne najťažším úsekom bol úsek Hanušovce - Pavlovce, s troma obrovskými viaduktami. V stredu 8.10.1947 navštívila na pozvanie vítkovických železiarní výprava českých a slovenských inžinierov objekty, ktoré stavia podnik spolu s Podbrezovskými železiarňami. Výprava si prezrela aj dokončovacie práce na 3 viaduktoch a jedného mosta.
Rekonštrukcia hanušovského viaduktu začala 24.4.1946. Prvými prácami bolo odpratávanie trosiek a príprava prístupu k zničeným pilierom. Odpratávanie trosiek viaduktu si vyžadovalo premiestniť 6675 m3 trosiek a zeminy. Po odprataní trosiek sa museli vykopať nové základy pre piliere, resp. dostať sa až k zdravým a nepoškodeným základom. Nasledovalo nanovo postaviť piliere, zložiť konštrukciu mostných polí a hydraulicky ich zdvihnúť na piliere. Vítkovické železiarne začali zdvíhať polia hanušovského viaduktu 22.7.1947. Polia boli 44 m dlhé a vážili po 200 t. 28.10.1947 už mali byť vyzdvihnuté všetky polia. Po vykonaní zvrškových prác sa okolo 10.11.1947 mali na viadukte vykonať zaťažkávacie skúšky.
Posledným dokončeným objektom na trati sa stal hrabovecký viadukt. Stavba viaduktu v Hrabovci pri Hanušovciach si koncom septembra 1947 vyžiadala jednu obeť. 19 ročný robotník Juraj Bela manipuloval neopatrne s elektrickou objímkou, tak že bol zasiahnutý prúdom. Na mieste bol mŕtvy (HP 25.9.1947). Po zdvihnutí posledného poľa pracovníkmi podbrezovských železiarní sa začalo s kladením zvršku a koľajníc. Na hraboveckom viadukte sa zišli železničiari traťovej správy Vranov a Prešov. 27.11.1947 sa vykonala zaťažkávacia skúška viaduktu pomocou 2 rušňov z Košíc. Jeden zo smeru Vranov a druhý z prešovskej strany sa komínmi stretli oproti sebe. Mohla sa tak otvoriť celá trať.

Slávnostné otvorenie dopravy na celej trati
Slávnostné odovzdanie trate do prevádzky sa odohralo 30.11.1947. Z Košíc bol do Strážskeho vypravený slávnostný vlak s ministrom dopravy Dr.I.Pietorom a povereníkom dopravy K.Bezekom. Prvé zastavenie vlaku bolo v Strážskom, odkiaľ vlak pokračoval do Vranova nad Topľou. Vo Vranove nad Topľou o 9:45 hod. začala slávnosť, kde K.Bezek vyznamenal 26 zamestnancov traťovej správy za usilovnú prácu. O 10:45 hod. sa slávnostný vlak pohol smerom na Hanušovce nad Topľou, kde sa pri hanušovskému viaduktu o 11:16 hod. odohrala hlavná slávnosť znovovybudovanej trate. Po prejavoch tu K.Bezek odovzdal dekréty uznania 130 zamestnancom a odovzdal do prevádzky najväčší viadukt v ČSR. Vlak potom pokračoval ďalej do Prešova, kde sa celá slávosť ukončila. Vlak s predstaviteľmi krajiny o 15:00 hod. privítali zástupcovia ONV, MNV, ako i početné prešovské obyvateľstvo, ktorí im vyslovili vďaku za ich starostlivosť o východ Slovenska.

Viadukty ako technické pamiatky
Štyri viadukty pri Hanušovciach nad Topľou sú zapísané od 15.6.1984 v Ústrednom zozname technických pamiatok na území Slovenska.

Rekonštrukcia Hanušovského viaduktu v 1996
20.-22.3.1996 sa uskutočnila výmena mostníc na Hanušovskom viadukte. Rekonštrukcia sa uskutočnila počas výluk od 7:00 do 17:00 hod. Osobná doprava bola zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou.

Zlý technický stav mosta v km 19,2/4
Pre zlý celkový stav mosta v km 19,2/4, v dôsledku uvoľnenia nitov v mieste stykov, OR Košice - AO Trebišov v km 19,200 až 19,300, v dĺžke 0,100 km, od 12.9.2007 znížil pôvodnú rýchlosť 80 km/h na 30 km/h. Predpokladané ukončenie pomalej jazdy je 31.12.2008 (isi.zsr.sk, 8.1.2008).

Pramene:


Strana vytvorená : 28. I. 2002
Strana aktualizovaná : 3. IX. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku