Mosty na trati Tomášovce - Veľká Ves

Spojovacia jednokoľajná trať Tomášovce - Veľká Ves bola postavená s cieľom vylúčenia peáže cez Lučenec, ktorý pripadol v novembri 1938 Maďarsku. Trať spojila najkratším smerom detviansky kraj s rimavskokokavským.

Projekt trate
Koncom roka 1938 MDaVP rozhodlo, aby sa postavila čo najrýchlejšie náhradná trať za stratené spojenie cez Lučenec. Stavba sa hneď zorganizovala, a ešte v zime 1938-39 zamerala a konali sa prípravné práce. Najdôležitejšie stavebné práce boli vypracované v zime a už v prvých jarných dňoch vytyčovala sa trasa v teréne a pritom sa urobilo niekoľko potrebných korektúr. Zriadené boli dva stavebné úseky s miestnym stavbyvedúcim v Tomášovciach a Veľkej Vsi. Akonáhle bola trasa vytýčená v teréne a boli pripravené prvé plány zemných prác a objektov, začalo sa so zemnými prácami.

Stavba trate
So stavbou trate sa začalo v apríli 1939. Doba vyžadovala, aby bolo možné zamestnať čo najviac ľudí. Postupne tak počet pracovných síl dosiahol až 950 robotníkov. Za pomerne krátky čas, i pri veľkých ťažkostiach, ako mobilizácia, poľská vojna, výrobné, prepravné a organizačné ťažkosti, vykonalo sa v roku 1939 okolo 100 000 m3 zemných prác. Postavilo sa 16 objektov, z toho jeden železobetónový most ponad cestu Zvolen - Lučenec s odklonením cestnej dopravy cez provizórny, na pilotách postavený drevený most, most cez Krivánsky potok, jeden inundačný most, oba z oceľových nosníkov na drevených pilotách s troma zabetónovanými železnými nosičmi, väčšiu klenbovú konštrukciu, jednu železnú plnostennú konštrukciu, 10 rúrových priepustov, potrebné priekopy, dlažby, vodné toky, oddrnovanie a humusovanie.
Pri týchto umelých stavbách spotrebovalo sa viac než 2 500 m3 betónu a asi 700 000 kg cementu. Na pracoviská dopravili a používali 7 km úzkorozchodných koľají, 2 úzkorozchodné rušne a 100 vozíkov. Vyviezlo sa 100 000 podvalov, 1 250 kusov 12 metrových koľajníc, 3 000 m3 štrku, 12 000 m3 škváry, t.j. asi 1 500 vozňov.
Stavebná dĺžka novej trate dosiahla 6,394 km, prevádzková dĺžka 7,088 km, s maximálnym stúpaním 20 ‰, najmenším polomerom R = 250 m, je provizórne zabezpečená a teda postavená podľa smerových a výškových pomerov na maximálnu rýchlosť 65 km/h s osovým tlakom 14 t.
Všetky práce - projekčné, trasovacie, stavebné a ako aj celý dozor a vedenie stavby sa vykonával vlastnými silami, vo vlastnej réžii, bez prispenia podnikov. Na stavbe pracovalo až 950 robotníkov.
Stavba trate bola dokončená koncom 1939. Preto niektoré noviny informovali, že jej železničná prevádzka sa začne od 4.1.1940. Informácia však bola predčasná. Koľaje už síce boli položené, nebolo však dokončené zabezpečovacie zariadenia.
Podľa železničného zákona č.86/37 technická revízia trate sa vykonala 10 a 11.1.1939. Policajne-technická pochôdzka sa uskutočnila 8.2.1939. Vzhľadom na kladný výsledok pochôdzky vydalo ministerstvo dopravy predbežné používacie povolenie.

Otvorenie trate
Doprava však bola slávnostne otvorená v nedeľu 18.2.1940 samotným ministrom dopravy a verejných prác Júliusom Stanom. Zúčastnili sa ho aj prednosta prezídia rezortu MDaVP inž.Viest, prezident SŽ dr.Dohnal, predseda br.Suroviak, zástupca min.národnej obrany podplukovník gen.št.Jurecha, zástupca gen.sekr. HSĽS dr.Ňukovič, hlavný tajomník br.Závodský, hl.techn.radca inž.Dérer, župan Brychta z Banskej Bystrice, zástupcovia úradov a niekoľko tisíc obyvateľstva.
Do otvorenia si stavby vyžiadala stavebný náklad 5,5 mil.Ks, z ktorého na mzdy sa vyplatilo 3 mil.Ks (asi 55 % stavebného nákladu). Po celkovom dokončení si stavba vyžiadala 10 miliónov Ks.

Poškodenie trate počas 2.sv.vojny
Ustupujúcimi nemeckými vojskami bol zničený most ponad Krivánsky potok. Po oprave bol most 23.8.1945 odovzdaný do prevádzky a obnovená doprava na trati Tomášovce - Veľká Ves.

Uzavretie trate
Po skončení vojny sa obnovili pôvodné hranice. Úsek trate Lučenec - Veľká Ves bol však po otvorení tomášovskej spojky rozobraný a znesený. Preto sa spojka používala aj po vojne.
Obnova znesenej trate Lučenec - Veľká Ves začala až 1.3.1949. Slávnostné obnovenie pôvodnej trate sa uskutočnilo 15.5.1949. Týmto dňom bola zastavená prevádzka trate Tomášovce - Veľká Ves.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. III. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku