Zdvojkoľajnenie trate Poprad - Starý Smokovec

Z iniciatívy Výskumného ústavu dopravy Žilina vznikol projekt "Skvalitnenie dopravnej obslužnosti regiónu Tatier". Záujmové združenie, ktorého členmi by mali byť ŽSR a Mesto Vysoké Tatry, by už v prvej polovici tohto desaťročia mali garantovať realizáciu projektu.
Jednou z jeho 5 základných aktivít je zdvojkoľajnenie úseku TEŽ Poprad - Starý Smokovec, o ktorej sa v rôznych časových reláciách hovorí už veľa rokov. Aj nové vyústenie TEŽ z popradskej železničnej stanice s týmto riešením rátalo.
V časovom harmonograme by mala byť projektová príprava ukončená do konca roku 2002, vlastná investičná aktivita by prebehla v rokoch 2003 - 2004.
Priblíženie realizácie prinesie pripravované odborné podujatie o tatranskej doprave, ktoré sa bude konať máji 2001. Jeho iniciátorom a organizátorom je Výskumný ústav dopravný v Žiline. Zatiaľ treba len konštatovať, že je to iniciatíva, ktorej osud je dosť neistý.

Prameň:


Strana vytvorená : 20. XI. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Dvojkoľajné trate na Slovensku