Sanácia tunela č.5

Typickým príkladom využitia striekacej techniky a vhodnou kombináciou ďalších progresívnych technológii je uskutočnená sanácia (v roku 1968) tunela č.5.

Tunel č.5 dlhý 280 m bol postavený v roku 1938. Má celkom 34 pásov z toho 28 pásov s betónovou obmurovkou a po troch pri portálových pásoch s kamennou obmurovkou.
Tunel je zamokrený s vodnými plošnými priesakmi na 24 pásoch. V zimných mesiacoch sa tvorí námraza ľadu, ktorá zasahuje do prejazdového prierezu. Betónová tunelová obmurovka je značne rozrušená až do hĺbky 30 cm, s miestnymi značnými vodnými priesakmi. Korózia betónu postúpila na niektorých pásoch v počte sedem pásov takým stupňom, že stav muriva je havarijný.
Porucha betónu je spôsobená rozkladom živcov a vápencov obsiahnutých v kameni. Stav kamennej obmurovky je dobrý až na čiastočne porušené maltové spojivá v škárach.
Pre sanáciu tunela boli navrhnuté tieto jednotlivé technológie:

a) Injektáž rubu a obmurovky tunelového ostenia
Stav zavodnenia tunelovej rúry vyžaduje sanovať tunelovú trúbu injektážou v celom rozsahu. Injektáž bude uskutočnená injektážnou technikou a technológiou s prevzdušnenou cementovou injektážnou zmesou (metóda Aerocem) a to I. a II. stupňovou injektážnou výplňou. Účelom injektáže je spevnenie tunelového ostenia, dosiahnutie spolupôsobenia obmuroviek s horninou a odstránenie plošného zavodnenia tunelovej rúry sústredením horninovej vody do ojedinelých vodných priesakov.
Výplňová injektáž sa uskutoční v celom rozsahu tunelovej rúry, tesniaca injektáž sa uskutoční len v tých pásoch, v ktorých výplňová injektáž dostatočne neodstráni zamokrenie líca tunelovej obmurovky.
Vzdialenosť injekčných vrtov pre výplňovú injektáž sa navrhuje 1,50 m vo vodorovnom a zvislom smere. Vrty sú vzájomne šachovite vystriekané. Hĺbka injekčných vrtov sa rovná hrúbke existujúcich obmuroviek, zväčšených o 10 cm.
Vzdialenosť injekčných vrtov pre tesniacu injektáž je vo zvislom smere v zásade opäť 1,50 m vo vodorovnom smere 0,75 a 2,25 m. Vzdialenosť vrtov tesniacich injektáže vyplynula z ich rozmiestnenia medzi vrty výplňovej injektáže, s ktorými tvorili pravidelné šesťuholníky. Toto šesťuholníkové rozmiestnenie výplňových a tesniacich vrtov sa navrhuje podľa skúseností, získaných zo sanácie Rotavského tunela, kde sa toto rozmiestnenie vrtov osvedčilo pre sústredenie horninovej vody do jednotlivých priesakov.
Ako injekčná zmes pre výplňovú injektáž sa navrhuje cementová prevzdušnená malta, vyrobená v miešačkách typu Aerocem v pomere c : p = 1 : 0 až 2 podľa hltnosti vrtu, zistená po predchádzajúcej vodnej tlakovej skúške.
Pre injektáž tunelovej obmurovky sa použije injekčná súprava, zostavená z 2 miešačiek a 2 injektorov typu Aerocem, umiestnená na železničnom voze, na ktorom sa uskladní aj materiál, potrebný pre I výluku. Vlastné injektážne práce sa urobia z pracovného lešenia, umiestneného na druhom železničnom voze.
Vŕtacie práce sa uskutočnia z ďalšieho pracovného lešenia, umiestneného na treťom voze.

b) Ošrámovanie a očistenie korodovaného povrchu betónovej tunelovej obmurovky
V celom rozsahu sanovaného tunela s výnimkou kamenného muriva je potrebné odstrániť skorodovanú vrstvu betónu na hĺbku 5 až 30 cm tunelového ostenia.
Zistí sa pri odstraňovaní poškodeného betónu, že zoslabenie betónového ostenia na styku s kamenným murivom klenby by mohlo ohroziť stabilitu klenby, bude potrebné kamenné murivo zaistiť oceľovými skružami, vzperami či iným vhodným opatrením, napr. zaistením klenby svorníkovou výstrojou, zakotvenou do horninového masívu, pričom by klenbové murivo a rub obmurovky bol vopred preinjektovaný. V projekte sa predpokladá zaistenie klenbového muriva svorníkovou výstrojou cca v rozsahu 5 pásov, tj. v dĺžke 40 m tunela.
Ošrámovanie a očistenie korodovaného povrchu betónu uskutoční vŕtacia čata po končení injektáže a zatvrdnutí injekčnej zmesi.

c) Sanácia obmurovky z betónového muriva torkrétovými omietkami, plášťom zo striekaného betónu a plombovaním
Podľa stupňa korózie betónového muriva navrhnutý tento spôsob sanácie betónovej obmurovky:
Výstuž plášťov z torkretovej omietky tvorí jednoduchá drôtená vložka z oceľovej zvarovanej mrežoviny 100/150/3,15 mm, pripevnená na kotvičky, zakotvené do injekčných vrtov.
Výstuž plášťov zo striekaného betónu tvorí dvojité drôtené vložky z oceľovej zvarovanej mrežoviny 100/150/3,15 mm, pripevnená na kotvičky, zakotvené do injekčných vrtov.
Ďalšie vrty pre kotvenie drôtených vložiek sa nedoporučuje, aby poškodená 50 cm hrubá betónová obmurovka sa zbytočne neoslabovala a nenarušovala vŕtanie dier pre upevňovanie kotvičky.
Technológie striekaných plášťov je zložené z týchto dielčích operácii:

d) Odvodnenie vodných priesakov zvodnicami
Po ukončení výplňovej a tesniacej injektáže tunelovej rúry sa v mieste sústredených vodných priesakov urobia zvodnice 15/30 cm za účelom odvedenia vody do stoky. Počet zvodníc a ich umiestnenie sa upresní podľa výsledkov injektáže: odhaduje sa podľa rozsahu zavodnenia tunelovej obmurovky počet zvodníc 10 kusov. Dĺžka zvodníc sa určí podľa skutočnej potreby a výsledkov vrtov do hory k zachyteniu vody. Po zistení potrebnej dĺžky zvodníc sa vrty zakolíkujú a urobí a najprv z lininových rúr Js 125 mm zaústenie do tunelovej stoky. Potom sa vyseká ryha 15 cm široká a 30 cm hlboká v potrebnej dĺžke a postupne sa - zhora nadol osadí sieťka systém "B" 4/4/1 mm, na ktorú sa nanesie vrstva torkretu cca 8 cm hrubá. Do čerstvého torkretu sa vloží doska heraklitu 6 cm hrubá máčaného v asfalte. Ďalej sa na túto dosku nastrieka torkret do líca muriva. Napojenie na odpadové liatinové potrubie sa uskutoční ako posledná pracovná operácia.

e) Vyparovanie kamennej tunelovej obmurovky
Ako posledná technológia sa popraskané škáry podľa stavu malty vysekajú do hĺbky 5-10 cm a mechanizovaným hĺbkovým škárovaním sa škáry cementovou maltou preškárujú.

f) Pracovný vlak
Pre sanáciu tunela, uskutočnenou vo výlukách, je projektom navrhnutý pracovný vlak zostavený z týchto siedmych vozňov: 1 služobný vozeň, 1 cisterna a 5 plošinových vozňov.
Rozmiestnenie vozňov na pracovisku bude sa riadiť postupom prác:
a) Osádka pre vŕtanie, šrámovanie čistenia líc betónového muriva, vysekávanie škár kamenného muriva a vysekávanie zvodníc: 6 pracovníkov.
b) Osádka pre vyplňovanie s tesniacu injektáž: 8 pracovníkov.
c) Osádka na striekanie plášťov z torkrétu a striekaného betónu: 6 pracovníkov.

Prameň:


Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunel č.5