Štiavnický tunel

Stavba tunela
Ministerstvo dopravy a verejných prác, rezort železničný v Bratislave, vypísalo 20.5.1940 verejnú súťaž č.1390-III-40 na stavbu dvojkoľajnej trati v úseku 98,277-101,200 km Košicko-bohumínskej železnice, preložky krajinskej cesty a preložky potoka.
Stavba trate vratane preložiek bola zadaná 19.9.1940 združeniu firiem Ing.Václav Holý, staviteľ Jozef Šašinka a staviteľ Ondrej Janček v Poprade. V brale pri obci Spišský Štiavnik mal byť postavený dvojkoľajný tunel dĺžky 140 m. Náklad na jeho stavbu mal byť vyše 13 mil. Ks.
Ako uvádza periodikum Hlas dopravy dňa 1.4.1942, v tuneli bolo v tom čase vylámaných 18 pásov a kysacký portál a úplne vymurovaných 15 pásov.
Prevádzka cez 158 m dlhý tunel bola otvorená s novou dvojkoľajnou traťou Hrabušice - Gánovce v roku 1947. Tunelovú rúru tvorí 19 tunelových pásov, v oboch smeroch sú v tunelovej rúre po 2 bezpečnostné výklenky.

Problém prechodnosti tunela
Pri elektrifikácii úseku Poprad - Spišská Nová Ves (1955), dvojkoľajný tunel nevyhovoval pre elektrickú trakciu. Medzi temenom koľajnice a trolejovým vedením bola nižšia výška, ako dovoľovali vtedajšie normy ČSN. Muselo sa preto pristúpiť k zníženiu nivelety koľaje, čím bolo spomalené tempo elektrifikačných prác. Po udelení výnimky z noriem ČSN tunel síce vyhovoval, ale len pre maximálnu dovolenú rýchlosť 80 km/h. Výnimka pre tunel ostala dodnes, pretože norma určuje výšku niveletu 5500 mm, no v tuneli je 5000 mm. V 80-tych rokoch sa niveleta opäť znižovala, čím sa traťová rýchlosť zvýšila na 100 km/h.
Aj dnes profil Štiavnického tunela nezodpovedá prechodovému prierezu 1 SME, tunel tým partí svojim stavom k najhorším v sieti ŽSR. Nákladné vlaky, ktoré majú prekročenú ložnú mieru musia cez tunel v smere na Žilinu ísť v traťovom úseku Vydrník - Poprad po nesprávnej koľaji a rýchliky, ktoré majú v súprave zaradené rýchlikové vozne typu SŽD a UKR profilu 1-VM, majú pri prejazde tunelom maximálnu dovolenú rýchlosť 50 km/h.

Vydrnický portál [P1]
Vstup trate do tunela (km 182,2), asi 200 m pred P1 sklonovník stúpania 581/11‰, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Tunelový portál, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Detail portálu, foto Emil Schenk, 13.4.2001 "Výjazd" z tunela, foto Emil Schenk, 13.4.2001

Štiavnický portál [P2]

Bralo prerazené tunelovou rúrou, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Trasa starej KBŽ okolo brala, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Portál tunela, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 13.4.2001 Východ z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 13.4.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 27. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 1. IV. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Košice - Žilina