Poľná železnica
Slovenského poľnohospodárskeho múzea
v Nitre

S e m a f o r
Nové depo
Hospodársky denník23.08.2003, z materiálov Ž semaforu pripravil Jozef Kunik - Pre tri parné rušne historickej Nitrianskej poľnej železnice pribudlo nedávno v areáli výstaviska Agrokomplexu v Nitre nové depo. Parné rušne vyrobené v rokoch 1918, 1949 a 1951 sa nachádzajú v skanzene Slovenského poľnohospodárskeho múzea a slúžia ako dopravný prostriedok návštevníkov po výstavisku. Predstavitelia mesta Nitra prejavili záujem sprevádzkovať úzkorozchodnú poľnú železničku i mimo areálu výstaviska, všetko však závisí od finančnej situácie. V budúcnosti by podľa predbežných zámerov mohla železnička premávať z výstaviska cez centrum mesta na hlavnú stanicu , čo by prispelo k rozvoja cestovného ruchu v Nitre.

Neopraviteľný rušeň dnes premáva po výstavisku

Aj v dnešnej modernej dobe sa nájdu nadšenci, ktorí si príležitosť na prehliadku parných strojov nenechajú ujsť. Jedným z nich bol aj plzeňský dôchodca Jiří Dudáček, ktorý precestoval viac ako 600 kilometrov do Nitry, aby vzhliadol krásy týchto starých strojov. Porozumenie pre jeho nadšenie prejavil samotný prednosta Nitrianskej poľnej železnice (NPŽ) Ing. Waclaw Gidaszewski. Ako naslovovzatý nadšenec neváhal a previezol ho s nami areálom nitrianskeho Agrokomplexu.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 15/2002 časopisu Ž-Semafor z 28. VIII. 2002)

Nitrianska poľná železnička prepravila v roku 1998 až 90-tisíc cestujúcich
Pripravujú ďalšie atrakcie - točňu a veselý vláčik
Miroslav PAVLÍK

Na prahu nového milénia uply­nie 16 rokov od chvíle, kedy začali voziť návštevníkov veľtrhov a výstav na nitrianskom výstavisku úzkoroz­chodné parné vláčiky. Letné vagóniky praskali vo švíkoch aj na tohtoroč­nom 26. medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex, ktorý sa skončil 25. augusta.
Parný rušeň U 35.901 začínal svoj nový život v expozícii Slovenského poľnohospodárskeho múzea na vý­stavisku Agrokomplex v Nitre (SPM). Ako uviedol prednosta úzkorozchod­nej železnice Nitrianska poľná železnička (NPŽ) v skanzene SPM Ing. Wáclaw Gidašewski, vyrobila ho v roku 1918 firma Krauss v Linci. Za šrotovú cenu ho pracovníci SPM v dezolátnom stave odkúpili z Morav­ských šamotových a lupkových závo­dov Velké Opatovice (závod Mladě­jov) v roku 1987. Strojcom znovuzro­denia rušňa sa stal konštruktér Prof. Doc. Ladislav Križan, CSc., zo Sloven­skej vysokej školy technickej u Bratis­lave, ktorý sa podujal spracovať do­kumentáciu pre renováciu rušňa. Dva a pol roka trva­la kompletizácia mašinky. Kotol regenerovali ŽOS České Velenice, rúrky sú zo závodu VTŽ Chomutov, časť podvozku opravovali Švermove železiarne Podbrezová, obruče na kolesá, osi a "križáky" pochádzajú zo ZŤS Dubnica nad Váhom a plechy na kabínu z VSŽ Košice.
Po prvýkrát vozil parný rušeň U 35.901 návštevníkov 19. septem­bra 1990. "Krstný otec" Prof. Doc. L. Križan, CSc., sa však tejto sláv­nostnej chvíle už nedožil. Ako me­mento zostalo jeho familiárne oslo­venie Križko, ktorým je rušeň ozna­čený.
Okrem neho sú v depe NPŽ ešte dva parné stroje. Prvý funkčný rušeň, ktorý na výstavisku začal jazdiť ­U 25.001 - vyrobili v roku 1951. Slúžil v Královodvorských železiarňach. Pre SPM ho získali v roku 1986. Pôvodný rozchod 650 mm museli vo Šver­mových železiarňach v Podbrezovej upraviť na 760 mm, kotol opravili v ŽOS České Velenice. Rekon­štrukčné práce trvali dvanásť mesia­cov a v roku 1987 bola "trinástka" slávnostne uvedená na tras. Rušeň má totiž číslo 13, a tak "nešťastné číslo" prinieslo šťastie pre železničku na výstavisku v Nitre. Ďalším strojom je U 36.001 vyrobený v roku 1949. Ten doslúžil v Švermových žele­ziarňach v Podbrezovej a stál na pod­stavci pred SOUŽ v Bratislave. Park hnacích vozidiel doplňujú dva diesel­elektrické rušne - BNE 50 z ka­meňolomu v Konrádovciach a BNE 60 H zo ZŤS Dubnica nad Váhom.
S výstavbou trate Nitrianskej poľnej železničky začali v roku 1984. Zbierali stavebný materiál, výhybky, vozne, koľajnice, podvaly. Zvršok bol hotový v auguste 1985. Je 2,6 km dlhý s rozchodom 760 mm. Pochá­dza zo zvyškov poľnej železničky zo Želiezoviec, kde viedla pôvodne (v roku 1895) konská železnica. Jej sláva skončila, podobne ako ostat­ných poľných a lesných železníc, v rokoch 1970 až 1980, keď bolí vytrhané posledné metre koľajníc. Najstaršie koľajničky, ktoré majú na NPŽ, nesú rok výroby 1881 a sú samé o sebe pamiatkou. Inaugurácia - symbolické poklepanie koľaje - na trati NPŽ bola 2. septembra 1985. Vtom istom roku železnička prepravi­la 30-tisíc a v roku 1998 až 90-tisíc cestujúcich.
Hlavnou a riadiacou staničkou je Skanzen. Z nej vychádzajú vláčiky na okružné jazdy po častí výstaviska ale­bo do staničky Brána. Pri staničke Skanzen je námestie s historickými budovami -školou z obce Divín z roku 1861, funkčnou pekárňou z Veľkého Bielu a mliečnicou (zberňou mlieka) z obce Cífer. A ešte jedna zaují­mavosť - trať prechádza ponad potok Selenec po moste, na stavbu ktorého použili častí historického mosta z Trenčína.
-Je to dokumentačná železnička, - upresnil Ing. W. Gidašewski. - Jej poslanie bolo prepravovať cukrovú repu do cukrovarov, sypké hmoty, obilie aj zvieratá. V skanzene sa snažíme zachovať - podobne ako starobylé činnosti: ručné lisovanie oleja, pečenie chleba, mlátenie, orba radlom (drevený pluh, ktorý ťahal človek) - túto tradíciu. Máme v in­ventári osobné aj nákladné vozne z rokov 1936 - 38 s pôvodnými kole­sami aj rámami. Ich podvozky sú ešte na originálnych švédskych ložiskách. Pripravujeme ešte jednu atrakciu ­pre naše tri rušne a dve dvojvozňové osobné súpravy začne onedlho slúžiť aj rekonštruovaná točňa. Pochádza z Radošiny a bola vyrobená v 1906. Máme tiež v úmysle postaviť špeciál­ny vozeň pre našich vzácnych návšte­vníkov - vozíčkárov a s použitím BNE 60 H niečo špeciálne len pre najmen­ších - veselý detský vláčik.

(Ž-Semafor č. 17, roč. IX., 1999)

Poľná železnica v Nitre

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre zriadilo v areáli výstaviska Agrokomplexu "Slovenské technické poľnohospodárske múzeum v prírode". Jeho súčasťou je aj expozícia poľnej železnice, pripomínajúca kedysi veľmi rozšírený dopravný prostriedok veľkostatkov, hlavne v okolí cukrovarov.
Prvotnou motiváciou bolo zrekonštruovanie úzkorozchodnej poľnej železnice z veľkostatku v Želiezovciach. Do Nitry tak boli prenesené zbytky poslednej slovenskej poľnej železnice zakomponované medzi ostatnými pamiatkami slovenského vidieku.
Táto veľmi účinná vnútropodniková doprava o maximálnej dĺžke 64 km vychádzala od statku v Želiezovciach, spájala celý rad dvorov (na 3400 hekrárovom pozemku veľkostatku) v okolí s cukrovarom v Pohronskom Ruskove, železničnou stanicou, mlynom a sídlom majetku. Prepravovala tony plodín, materiálov zvierat a ľudí. Zrušená bola až v roku 1975.
Výstavba poľnej železnice začala od roku 1984 v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea (SPM) v Nitre. Najskôr v roku 1985 začala premávka na trati rozchodu 760 mm s dĺžkou 600 m, v roku 1987 bol spojazdnený okruh dĺžky 1600 m. Nakoniec v roku 1990 pribudol nový 1 km úsek spájajúci vytvorený okruh v areáli SPM s hlavnou bránou výstavného areálu Agrokomplexu.
Na úzkorozchodnej železnici premávajú osobné vozne pochádzajúce z rokov 1937-39. Slúžili pôvodne na prepravu dreva, volali sa “Neptúnky”. Nadstavby vytvorili v rokoch 1985 – 1987 v JRD Radošinka vo Veľkých Ripňanoch a v JRD Novoť (okres Dolný Kubín).

Parné úzkorozchodné rušne:

 • U25.001 “13” vyrobená v ČKD Sokolovo v roku 1951, výrobné číslo 2985, typ BS-80. Niektoré z jeho parametrov - tlak 14 atm, výkon 80 k, max. rýchlosť 35 km/h, hmotnosť 13 t. Rušeň jazdil naposledy v Královopolských železiarňach do roku 1983, odkiaľ ju získali pracovníci poľnohospodárskeho múzea a po generálnej oprave v roku 1987-88 prevádzkovali na úzkorozchodnej trati.
 • U35.901 “Križko” vyrobený firmou Krauss Linz v roku 1918, výrobné číslo 7493. Rušeň premával v moravských závodoch v Mladějove, kde zač. 60. rokov ukončil svoju životnú púť. V roku 1987 bol jej stav charakteru neopraviteľný. Pod vedenim doc. Ladislava Križana boli uskutočnené opravy, na ktorých sa podieľalo veľa fabrík: Železiarne Podbrezová , ŽOS České Velenice, VTŽ Chomutov, TST Piesok, ZŤS Dubnica, Zlievareň Hronec, Zlievarne Beluša, ČKD Sokolovo, Železiarne Kralův Dvor, ŽOS Zvolen . Z vďaky pánovi Križanovi, ktorý sa nedožil spustenia tohto rušňa, 16.10.1990 pomenovali lokomotívu na jeho počesť. Rušeň má výkon 45k, maximálnu rýchlosť 25 km/h, hmotnosť s vodou a uhlím 15t, počet rúrok v kotli 56 ks, tlak v kotli 13 atmosfér.
 • U36.001 vyrobený v ČKD Praha 2495/1949, typ C760/90 slúžil v SŽ Podbrezová .
 • V areáli SPM sa nachádza niekoľko odstavených úzkorozchodných vozňov nielen pôvodom poľnohospodárskeho využitia, ale aj vozňov z bývalej železnice Ružomberok - Korytnica , dokonca aj niekoľko oplenových a vyklápacích vozňov.
  Zaujímavosťou je, že úzkorozchodná trať prechádza aj cez potok Slanec, cez ktorý vedie most s celokovovou konštrukciou. Most pôvodne slúžil ako železničný most cez Váh v Trenčíne vyše 60 rokov. Druhou zaujímavosťou je veľká točňa, ale upravená z normálneho rozchodu.
  V Nitre vytvorené dielo pripomíma skôr pioniersku dráhu v zábavnom parku. Zatiaľ čo ostatné exponáty múzea pôsobia čo do vzhľadu i činnosti viacmenej verne, väčšina exponátov poľnej železnice pochádza z úplne iného prostredia a je to na nich na prvý pohľad vidieť.
  Postupne zrekonštruovaná a oživená železnica dnes v letných mesiacoch, počas väčších výstav prepravuje návštevníkov po skanzene a do skanzenu. Na záver treba pracovníkom pripomenúť, že SPM by sa malo usilovať o vernosť exponátov poľnej železnice vrátane absentujúceho dokumentačného zachytenia vývoja a významu tohto osobitého dopravného prostriedku vidieku.

  Zdroje:

 • Zachytené poznámky výkladového materiálu sprievodcov úzkorozchodnej železnice
 • Beneš, K., Ovsenák, P.: Bude v Nitře muzeum, nebo pionýrská dráha?: In. Železničář 8/90
 • MÚZEÁ v prírode
  Národná obroda / 23. Jún 2000
  Expozícia Slovenského poľnohospodárskeho múzea
  Súčasť Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre.
  Vystavených 36 objektov ľudového staviteľstva, bývania, tradičných postupov pri spracovaní poľnohospodárskych plodín, okrem iných včelíny, senníky, pálenica, pekáreň, olejárne, čistiareň osív, mliečnica, voštinársky záboj, valcha, škola, konopná stupa, úzkokoľajná poľná železnica, mlyny, vinohradnícke búdy. Objekty a technológie sú funkčné a prezentujú ukážky ich využitia.
  (krátené)
  Kontakt: 950 50 Nitra, Dlhá ul. 9, tel. 037/366 47-8

  číslo trate/Line No. od/since
  ???? ????
  252 6. III. 2000
  950 9. XII. 2007
  900 13. XII. 2009

  Odkazy / Other information:

 • HISTÓRIA ZÁCHRANY A SÚČASNÝ STAV ÚZKOROZCH.ŽELEZNICE V NITRE
 • NPŽ-estranky
 • Poľná železnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum časopisu K-Report
 • Virtuálna Nitra  - Interaktívna prechádzka mestom
 • Železničná stanica Nitra

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-III-2010
  ( h252.htm )