Železničná stanica/Railway station
Topoľčany

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

Rozdelenie nepokazilo dobré vzťahy
Aj v žst. Topoľčany pracujú v Nových podmienkach

Ľubomír MITAS

Žst. Topoľčany patrí pod Strdisko riadenia dopravy (SRD) Trnava. Železničná trať prichádzajúca do Topoľčian z juhu, spája tento kraj s južným a západným Slovenskom. Je približne o 20 rokov staršia ako spojenie na Trenčín a Považskú železnicu.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 4/2002 časopisu Ž-Semafor z 20. II. 2002)

Svoje ťažkosti neprenášajú na plecia zákazníkov
V SOP Topoľčany si už poradili s mnohými problémami

Ľubomír MITAS

Rozdelenie žst. Topoľčany bolo spojené aj so vznikom tunajšieho Strediska osobnej prepravy (SOP). Väčšinu z jeho 62 zamestnancov tvoria vlakvedúci a sprievodcovia osobných vlakov.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 4/2002 časopisu Ž-Semafor z 20. II. 2002)

Kde sa dvaja dohodnú, netreba tretieho
Ako zvládli začiatky na topoľčianskom pracovisku SNP Prievidza

Ľubomír MITAS

Aj keď priamo v Topoľčanoch na sklonku minulého roku nevzniklo hneď Stredisko nákladnej prepravy (SNP), Divízia nákladnej prepravy tu má svojich zástupcov prostredníctvom jedného z troch pracovísk SNP Prievidza.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 4/2002 časopisu Ž-Semafor z 20. II. 2002)

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PLÁN PRE ROZVOJ VIDIEKA
OKRESU TOPOĽČANY

Okresný úrad v Topoľčanoch 2001

2. SOCIÁLNO – EKONOMICKÁ ANALÝZA OKRESU TOPOĽČANY
A IDENTIFIKÁCIA JEHO MOŽNOSTÍ ROZVOJA

2.10. Infraštruktúra transportu

Železničná doprava
á Nitra je vybudovaná oblasť. Dopravný proces železničnou dopravou na území okresu Topoľčany je zabezpečovaný nasledovných traťových úsekoch:

 • Krušovce - Koniarovce (úsek trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky)
 • Veľké Ripňany - Radošina (úsek trate Zbehy – Radošina).
 • 3. VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ CIELE ROZVOJA OKRESU: PRIORITY, STRATÉGIE A OPATRENIA

  3.3. PRIORITA Č . 3 - UDRŽATE NOS ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZLEPŠENIE POTRIEB EXISTUJÚCICH EKOLOGICKÝCH POTENCIÁLOV, OCHRANA VODY. MODERNIZÁCIA A ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY DEDÍN A MIEST.

  3.3.3. Modernizácia a rozvoj infraštruktúry dopravy

  Silné stránky:
  - existujúci systém údržby železn. a cestných komunikácií
  - blízka diaľničná sieť a letisko (Piešťany, Nitra)
  - perspektívy rozvoja sú v normách kritérií EÚ – existujúce územné plány a systémové kroky
  - sídlo STK, opravovne
  - využívanie verejnej regionálnej dopravy obyvateľstvom
  - pozitívny ekologický dopad využívania verejnej dopravy.

  Slabé stránky:
  - poloha okresu mimo hlavných dopravných uzlov a rýchlostných komunikácií
  - vysoká závislos obyvate ov na verejnej doprave (dochádzka do zamestnania, ...)
  - technický stav miestnych komunikácií.

  Príležitosti:
  - priaznivé perspektívy v rozvoji dopravy
  - budovanie obchvatu (existujúci návrh)
  - budovanie rýchlostných komunikácií je zahrnuté v územnom pláne VÚC Nitra
  - rekonštrukcie železníc
  - transformácia železníc a následný rozvoj dopravných služieb.

  Ohrozenia:
  - nárast užívate ov osobných automobilov a následné ekologické zaťaženie mesta
  - odkladanie nevyhnutných rekonštrukcií.

  Stratégia k 3.3.3.
  - vytvorenie podmienok pre realizáciu výkonnej a k životnému prostrediu vyhovujúcej siete dopravnej infraštruktúry okresu Topoľčany.

  Opatrenia k 3.3.3.
  - poľnohospodárske výrobné postupy smerujúce k ochrane životného prostredia a krajiny
  - diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore
  - pozemkové úpravy
  - technická pomoc.

  Inštitúcie:
  a) inštitúcie, autority zodpovedné za implementáciu: samosprávne orgány, po nohospodárske družstvá v okrese Topoľčany, samostatne hospodáriaci ro níci, agropotravinárske podniky, spracovateľské firmy, lesné správy, urbárske spoločnosti, regionálny odbor MP SR, poľnohospodárska komora, mikroregión SOTDUM, mikroregión SVORNOSŤ, mikroregión Západný Tribeč, Odbor regionálneho rozvoja a IOV Okresného úradu Topoľčany, Odbor dopravy Okresného úradu Topoľčany, Slovenská správa ciest
  b) autority životného prostredia: Odbor životného prostredia Okresného úradu Topoľčany, Slovenská agentúra životného prostredia
  c) inštitúcie spojené s monitorovaním opatrení: Regionálny odbor MP SR, Odbor regionálneho rozvoja a IOV OÚ Topoľčany, VOPS Topoľčany
  d) inštitúcie zodpovedné za finan ný manažment: fond rozvoja vidieka, MP SR, MH SR, štátne fondy, banky, súkromný sektor
  e) inštitúcie zodpovedné za monitorovanie: komisie Európskej únie, mimovládny sektor okresu Topoľčany, monitorovacia komisia VOPS Topoľčany.

 • Železničná trať Topoľčany - Nitra
 • Železničná trať Veľké Bielice - Topoľčany
 • Železničná trať Topoľčany - Stará Huta
 • Topoľčany

 •    
  Strana vytvorená / Site created : 20-VIII-2002
  Posledná aktualizácia / Last update : 01-VIII-2002
  ( 155069.htm )