Elektrifikácia trate Prešov - Veľký Šariš - Lipany - Pusté Pole - Plaveč, Čaňa - štátna hranica SR

Výstavba trakčného vedenia na 54 km trate Prešov - Plaveč jednosmernou sústavou 3 kV, v predpokldanej sume 447 miliónov korún bola rozdelená do troch etáp. V roku 1995 sa uskutočnila v úseku od Prešova po Veľký Šariš, následne od Veľkého Šariša po Lipany. Zostávajúcich 23 km trate po Plaveč skončili do konca mája 1997.
Ďalšou investíciou 80 miliónov korún na elektrifikáciu úseku Čaňa - štátna hranica SR - Hidasnémeti, sa zavŕšilo vytvorenie prvého medzinárodného elektrifikovaného železničného koridoru zo severu na juh Slovenska. Žst. Plaveč sa od nového grafikonu vlakovej dopravy, 5.6.1997, stala prvým slovensko - poľským hraničným prechodom, odkiaľ vlaky poľskej Muzsyny cez Plaveč, Prešov, Kysak, Košice a Čaňu do maďarského Hidasnémeti môžu premávať po úplne elektrifikovanej trati.
Vyšším stavebným dodávateľom tejto náročnej investičnej akcie bola ELTRA, s. s r. o., Košice, ktorá sa vo verejnej obchodnej súťaži presadila progresívnou techológiou piameho kotvenia predpätých betónových a oceľových stožiarov do ihlanových pilót. Pri elektrifikácii trate sa použili nové plastové izolátory, na ktoré sa poskytuje 15-ročná záruka.
Pre rozdielnosť napájacích sústav v jednotlivých štátoch (v Poľsku a na Slovensku je 3 kV js, v Maďarsku 25 kV 50 Hz) po trati začali premávať dvojsystémové rušne radu 363. Styk prúdových sústav sa uskutočnil priamo na štátnej hranici (350,751 km) v úseku Čaňa - Hidasnémeti.
Stavebný ruch na trati Prešov - Plaveč, aj keď v menšom rozsahu ako v rokoch 1995-97, však neutíchol. Od roku 1995 do marca 2000 sa na celom úseku preinvestovalo 626 mil. Sk, a to aj v rámci následných poelektrifikačných úprav a výstavby nových staničných a priecestných zabezpečovacích zariadení.

Prešov - Veľký Šariš
Položením základného pilótu z predpätého betónu a následne montáž dvoch oceľových stožiarov trakčného vedenia sa 20.6.1995 začala v žst. Prešov elektrifikácia trate Prešov - Plaveč.


Položenie základného kameňa v žst. Prešov, 20.6.1995

V tomto úseku trate sa nachádza zaujímavý príklad styku trakčných prúdových sústav. V Prešove trať elektrifikovaná systémom 3 kV js, sa križuje na dvoch miestach s trolejbusovým vedením 600 V js. Obtiažne úrovňové kríženie dvoch rozdielnych dopravných systémov bolo vyriešené s použitím izolačných tyčí, elektrické rušne tento úsek prechádzajú so stiahnutým zberačom.

Veľký Šariš - Lipany
Odovzdávanie úseku Veľký Šariš - Lipany budúcim úžívateľom bolo predmetom kolaudačného konania v Lipanoch vo štvrtok 26.9.1996. Posudzovala sa pripravenosť 72 objektov traťového úseku Veľký Šariš - Lipany. Po kladnom posúdení stavebnej pripravenosti začala elektrická prevádzka na trati Prešov - Lipany v noci zo soboty na nedeľu 28.-29.9.1996. Išlo o vozbu elektrických jednotiek radu 460, z rušňového depa Košice.
Dňa 22.10.1996 slávnostne odovzdali do užívania elektrifikovaný úsek Železníc SR, spájajúci Veľký Šariš s Lipanami, ktorý mali pôvodne dokončiť až 31.12.1996.

Lipany - Pusté Pole - Plaveč
Na poslednom úseku elektrifikácie trati Prešov - Plaveč, medzi Pustým Poľom a Plavčom v polovici mája 1997 uskutočnili Železnice SR kolaudáciu trakčného vedenia. Okrem výstavby nového trakčného vedenia zahŕňala elektrifikácia aj výstavbu ďalších objektov technického a prevádzkového charakteru, rekonštrukciu budov železničných staníc v Plavči, Lipanoch a Sabinove. Do otvorenia trate sa dokončili nové stavebné objekty, ako napr. trakčnú meniareň, rozvodňu 110 kV a napájacie zariadenie 2x110 kV v Plavči, opravovňu trakčného vedenia v Lipanoch.
Elektrická prevádza v úseku na trati Prešov - Plaveč začala 1.6.1997. Slávnostné vlaky vedené bratislavskou 350.012 sa uskutočnili 5.6.1997 v celom úseku Hidasnémeti - Košice - Prešov - Plaveč.

Baranenie priamo z vlakovej súpravy Zabaranená pilóta na vyžadovanú hĺbku s výškou (±5 mm) a pôdorysnou presnosťou (±25 mm)

Čaňa - štátna hranica (Hidasnémeti)
Vo štvrtok 16.1.1997 sa položením prvých základných trakčných podpier na štátnej hranici začali práce na elektrifikácii slovenskej časti železničného hraničného priechodu Čaňa - Hidasnémeti. Na maďarskej strane začali rovnaké práce už v roku 1996, ale nová elektrická trakcia vtedy ešte neviedla ďalej do maďarského vnútrozemia.
Nové trakčné vedenie na úseku dlhom 11 km a tiež ďalšie stavebné objekty a prevádzkové súbory, vrátane spínacích staníc, prepojenia širokého a normálneho rozchodu, zabezpečovacieho zariadenia, boli postavené vo veľmi krátkom čase s predpokladaným rozpočtom 100 mil.Sk. Okrem nového trakčného vedenia tu do 1.6.1997 skolaudovali všetky objekty nevyhnutné pre elektrickú prevádzku, a to najmä spínacia stanica vo Valíkoch.

27.6.2000 sa rozbehla obnova oboch zhlaví v žst. Čaňa. Vzhľadom na zmenu smerových pomerov došlo aj k prekladaniu a osadzovaniu niektorých nových stožiarov trakčného vedenia a jeho úprave. Práce realizovala Správa elektrotechniky a energetiky Košice na objednávku dodávateľa, ktorými boli Železničné stavby a.s. Košice.
Pri príležitosti osláv 140. výročia trate Miskolc - Košice, v septembri 2000 odovzdali do užívania 60 km úsek elektrifikovanej trate Miskolc - Hidasnémeti. Otvorením tohto úseku sa zavŕšila úplaná elektrifikácia severo-južného ťahu z Poľska do Maďarska.

Pramene:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť