Mosty na trati Čadca - Zwardoń (PKP)

Stavba trate
Trať Čadca - Skalité - Zwardoń bola projektovaná švédskou firmou. Podľa viacerých informácii pre stavbu trate boli pripravené tri projekty. Podľa prvého mala odbočovať z Mostov u Jablunkova. Druhý a tratí variant bol zhruba zhodný so súčasným smerovaním údolím Čierňanky a Skaliťanky a tunelom do Zwardońa. Zvíťazil variant lacnejší, ale s väčším stúpaním, Čadca - Skalité 13 ‰, na poľskú hranicu až do 28 ‰.
Trať prechádza náročným terénom, ktorý sa prejavuje na veľkom počet prekážok, ktoré križujú trať, hlavne ciest a vodných tokov. Na trati preto bolo postavených 22 mostov a 46 priepustov, ktoré tvorili kamenné oblúky. Najnáročnejší stavebný úsek trate bol v Skalitom, kde v dolnej časti trať prechádza močaristým terénom s násypom a klenbovým mostom pre cestný podjazd. Od stanice je značné stúpanie s dvoma zárezmi a štyrmi kamennými klenbovými mostami, ktoré možno považovať za stavebné pamiatky.
Kameň na stavbu mostov lámali na vrchu Krížne pri osade Podkrížne v Skalitom. Stavebný kameň vraj v kameňolome ručne otesali, podľa projektu očíslovali a na dvojkolesovom vozíku, ťahanom koňmi, zvážali spod hory na potrebné miesta. Kamenárske práce vykonávali talianski, chorvátski i domáci kamenári.
Náročná práca si vyžiadala 4 smrteľné úrazy talianskych robotníkov. Usmrtení našli miesto odpočinku na poslednom cintoríne v Skalitom. Výstavba trate trvala asi štyri roky. Trať bola otvorená 3.11.1884.

Povojnová obnova trate
Koncom 2.svetovej vojny bolo na trati poškodených 8 mostov (Pravda 147/21.8.1945)
Obnovená osobná doprava z Čadce do Skalitého začala 27.6.1945. Pretože most medzi Čadcou a Svrčinovcom ešte nebol celkom opravený, na moste sa muselo prestupovať (Deň 41/1.7.1945).
26.7.1945 bol odovzdaný do prevádzky novopostavený, provizórny, drevený most v km 2,0/1 na trati Čadca - Zwardoń, ktorým sa umožnila doprava osôb a nákladov zo stanice Čadca cez Serafínov-štát.hranica až do stanice Zwardoń bez prestupovania (Deň 70/5.8.1945).

Rekonštrukcia mosta v km 10,276
Povodeň na jeseň 1971 poškodila most v km 10,276 pri Čiernom pri Čadci. Betónová opora od Čadce bola podomletá. Na moste bola postavená nová opora a dosadená nová plnostenná konštrukcia s hornou mostovkou so spodným pásom zakriveným.
Pri rekonštrukcii mosta sa v roku 1972 prvýkrát na Slovensku použilo zavedenie centrického uloženia mostníc s použitím centrovacích líšt. Most má plnostenné hlavné nosníky rozpätia 25,84 m s lomeným dolným pásom. Mostnice sú uložené priamo na horné pásy hlavných nosníkov. Rekonštrukciu vykonal MO Bratislava, oceľovú konštrukciu vyrobila mostáreň VŽKG v Lískovci.

Rekonštrukcia priepustov v súvislosti s otvorením železničnej dopravy
Otvorenie hraničného prechodu Skalité predchádzala úplná rekonštrukcia 700 m úseku Skalité-Serafínov - Zwardoń, ktorý sa od roku 1945 nepoužíval. O obnovení prechodu sa dohodli zástupcovia riaditeľstva ČSD Bratislava a zástupcovia poľských železníc 26.9.1991. V rámci rekonštrukcie sa obnovili aj 2 priepusty. Prácu vykonalo Železničné staviteľstvo, závod 02 Žilina a 06 Bratislava. 25.10.1991 sa uskutočnila prvá jazda vlaku z Čadce do Zwardońa. Rôzne technické problémy a dokončovacie práce odsunuli slávnostný termín otvorenia hraničného prechodu na 1.6.1992.

Oprava mostov v rámci obnovenia nákladnej dopravy
V rámci príprav sprevádzkovania trate Čadca - Skalité - Zwardoń pre nákladnú dopravu bolo nevyhnutné vykonať rekonštrukciu starých a nevyhovujúcich mostov. Rekonštrukciu 20 mostov a priepustov v približnom náklade 100 mil.Sk vykonal Mostný obvod Bratislava. V priebehu 1 roka bolo do trati vložených niekoľko provizórii. Najdlhším provizóriom bol most ponad Čierňanku v km 2,007.
Pôvodná oceľová priehradová konštrukcia v km 2,007 rozpätia 32,96 m musela byť odstránená. Konštrukcia bola vybraná a miesto nej zmontovalo Železničné vojsko mostnú konštrukciu z prvkov ŽM-16 rozpätia 34,6 m. Provizórium slúžilo až do roku 2002, kedy sa nahradilo novou konštrukciou.
Na moste v km 4,198 boli vyrobené a osadené nové železobetónové dosky a vybudované nové opory. Práce vykonali pracovníci SŽM Žilina počas nepretržitých výluk od 26. do 29.4.1994 a od 3. do 6.5.1994.
Nákladná doprava na trati bola otvorená 29.5.1994. Pravidelná nákladná doprava začala v noci 27-28.6.1994.

Rekonštrukcia mostov pri elektrifikácii trate
Elektrifikácia trate Čadca - Skalité - štátna hranica SR (Zwardoń) si vyžiadala ďalšiu rekonštrukciu mostov a priepustov. Na mostoch sa museli predĺžiť nové čelá a upraviť krídla a priepusty prebudovať na nové dimenzie. Celkovo sa zrekonštruovalo 15 mostov a väčších priepustov, z ktorých bolo 9 komplexne prestavaných. Mosty vyhovujú pre zaťažovací vlak "T".
Úsek Čadca - Skalité bol miestami veľmi zamokrený. Vyskytujú sa tu močiare a vodné plochy, ako aj priesaky z okolitých svahov. Komplikovaná bola aj rekonštrukcia v žst.Skalité, ktorej koľajisko sa nachádza v smerovom oblúku a pomery sú stiesnené blízkou zástavbou a dvoma súbežnými cestami. Málo únosné podložie malo za následok zmenu zakladania mostného objektu na čadčianskom zhlaví, na zakladanie hĺbkové. V úseku Skalité - štátna hranica bol problém prístupu k jednotlivým mostným objektom. Prístupové cesty v tomto úseku majú prudké smerové oblúky a enormne veľké stúpanie. Tento problém značne komplikoval ich rekonštrukciu.
Objektová sústava stavby Čadca - Zwardoń, Elektrifikácia trate vrátane predelektrifikačných úprav obsahovala okrem iných prevádzkových súborov a stavebných objektov rekonštrukcie, novostavby alebo stavebné úpravy na 15 železničných mostných objektoch, na 2 cestných mostných objektoch a 2 lávkach pre peších.
Zhotoviteľom celej stavby bola firma Železničné stavby a.s. Košice, ktorá z mostných objektov realizovala vlastnými pracovníkmi len most č.032 v km 11,132. Ostatné mostné objekty zadala firme ŠPAVOR (č.003 v km 1,429), Hutné montáže Slovakia a.s. Košice (č.005 v km 2,007), Mostnému obvodu Košice (č.022 v km 6,491, most na súbežnej ceste v km 17,850), MONT-IRP s.r.o. Žilina (lávku pre peších v žst.Čierne pri Čadci), Mostnému obvodu Bratislava (č.024 v km 7,579, č.039 v km 12,780, č.040 v km 12,983, č.043 v km 14,070, č.050 v km 16,049, č.052 v km 16,433, č.060 v km 19,280 vrátane sanácie starého, HS-HSV s.r.o. Košice (most na súbežnej ceste v km 9,260), Spektrum ALFA s.r.o. Prešov (lávka pre peších v km 13,395), Slovenské tunely a.s. Bratislava (č.054 v km 17,120, č.058 v km 18,555, č.059 v km 18,600).
Odovzdávka staveniska sa uskutočnila 12.6.1998. Vlastné stavebné práce sa začali až v roku 1999 a to predelektrifikačnými úpravami, prácami na železničnom spodku a zvršku v žst.Skalité a na mostnom objekte č.039 v km 12,780. Od začiatku realizácie stavba sa vyskytovali problémy so založením umelých stavieb alebo objektov železničného spodku. Namiesto projektom navrhnutých plošných základov mostných objektov bolo potrebné upraviť realizačné projekty a zriadiť mikropilotami podporované plošné základy ako aj vykonávať spevňovanie svahov výkopov.
Betónové dosky mostných objektov boli vyrábané ako staveniskové prefabrikáty (okrem mosta č.003 v km 1,429, ktorý bol betónovný na mieste) v priestoroch Mostných objektov Bratislava a Košice. Počas realizácie došlo k zmenám z projektom predpísaného pohľadového betónu opôr na hladký opatrená ochranným náterom.

Popis rekonštrukcie niektorých mostov
V km 2,007 trate pôvodný most bol zrušený a nahradené novým mostom s priebežným štrkovým lôžkom. Prípravné práce na demontáži mosta začali na jar 2002. Nová konštrukcia mosta cez rieku Čierňanku bola do trate zasunutá počas výluk 2-6.12.2002 za účasti novo zrenovovaného koľajového žeriavu EDK 750 z RD Žilina.
Stará oceľová konštrukcia mosta v km 6,497 bola vybraná a nahradená železobetónovou doskou s priebežným štrkovým lôžkom. Na jeseň 2001 Mostný obvod Košice za pomoci mechanizmov zbúral staré opory mosta. Do trati sa vložilo provizórium dĺžky 21 m. Mostný obvod Košice vykonal aj montáž oceľovej konštrukcie PIŽMO, ktoré slúžilo na prípravu debnenia pre betónovanie železobetónovej dosky.
Most pod žst.Skalité smerom na Čadcu, ktorý postavili ešte talianski robotníci, bol pri rekonštrukcii trate zrušený a nahradený novým mostom. Po prekládke svetelného signalizačného zariadenia a jeho betónového základu, v roku 2000 namiesto mosta Mostný obvod Bratislava vložil 2 kusy mostného provizória.
Rekonštrukcia mosta č.050 v km 16,049 v 06/2001-08/2001 vykonal Slovenské tunely, a.s. Bratislava.
Rekonštrukcia mosta č.052 v km 16,433 v 05/2001-07/2001 vykonal Slovenské tunely, a.s. Bratislava.
Oprava železničného mosta Skalité km 16,94 vykonal ŽSR - Mostný obvod Bratislava. Použité boli materiály opravovacie hmoty REPARAL DUR E F, REPARAL K F a náter ECOLOR BKH (http://www.stachema.sk/page.php?id=166).
Klenbový jednopoľový most v km 18,555 svetlosti 6,0 m a dĺžky 13,0 m sa nachádza nad cestou č.487 Čadca - Zwardoń v Skalitom. Podstatou rekonštrukcie v roku 2002 bolo nadvýšenie parapetov nad čelami mostov z dôvodu odsunutia koľaje a priinjektovanie opôr, klenby a krídel mosta polyuretánovými zmesami s cieľom utesnenia konštrukcie proti presakujúcej vode. Práce vykonal Slovenské tunely, a.s. Bratislava. Pri oprave boli použité materiály striekaný betón s urýchľovačom CYKLOSAL, opravovacie hmoty REPARAL K F, náter ECOLOR BKH (http://www.stachema.sk/page.php?id=166).
Rekonštrukcia železničného spodku a priepustu č.059 v km 18,600 vykonal Slovenské tunely, a.s. Bratislava.
V km 19,280 bol v 2001-2002 postavený nový betónový most. Most sa stal najdlhším mostom v úseku trate Skalité - štátna hranica. Práce pre Slovenské tunely, a.s. Bratislava vykonal podnik Geomonta-Harmanec spol.s.r.o. Na opravu sa použili materiály opravovacie hmoty REPARAL DUR E F, REPARAL K F, náter ECOLOR BKH (http://www.stachema.sk/page.php?id=166).
Slávnostné otvorenie elektrifikovanej prevádzky trate sa uskutočnilo 9.12.2002.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. II. 2005
Strana aktualizovaná : 4. VII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku