Mosty na nedostavanej trati Slavošovce - Revúca - Tisovec

Pre napojenie úsekov tratí, ktoré v dôsledku Viedenskej arbitráže sa stali peážnymi, bola určená stavba tratí Slavošovce - Chyžnian Voda, Revúca - Tisovec a s prestavbou trate Pohronská Polhora - Brezno.

Projektová prípravu a následná realizácia týchto tratí začala Stavebnú správu SŽ 4.12.1939 v Brezne nad Hronom. Na stavbu tratí Slavošovce - Chyžnian Voda a Revúca - Tisovec MDaVP, ÚSS v Bratislave vypísalo verejná súťaž č.1026-ÚSS/1-40 21.8.1940. Stavba trate však pokračovala pomaly.
MDaVP, rezort železničný, ÚSSŽ v Bratislave 3.2.1944 zadala verejnou súťažou č.Ž-120 ÚSSŽ/2-1944 stavbu týchto oceľových mostných konštrukcii na železnici Slavošovce - Chyžnian Voda a Revúca - Tisovec:

Železnica Slavošovce - Chyžnian Voda
Most cez potok Štítnica v st.km 1.987 - most s jedným otvorom, rozpätia 11,40 m s hornou mostovku. Most je kolmý, v oblúku R = 300 m, niveleta vodorovná, leží v posunovacom obvode žst.Slavošovce. Približná hmotnosť oceľových konštrukcii 250 q. Lehota na dokončenie stavby 1.5.1945.
Most v st.km 13.1/2 (cestný podchod štátnej cesty Revúca - Jelšava) - most s jedným otvorom. Plnostenný nostník rozpätia 10,40 m so spodnou mostovku. Most je šikmý, uhol kríženia 68°09', v oblúku R = 300, niveleta klesá 20,26 ‰, leží vo voľnej trati. Približná hmotnosť oceľových konštrukcii 350 q. Lehota na dokončenie stavby 1.5.1945.

Železnica Revúca - Tisovec
Most cez Muráňku v st.km 0.6/7 - most s jedným otvorom. Priehradová konštrukcia rozpätia 48,60 m so spodnou mostovku. Most je šikmý, uhol kríženia 51°08', v oblúku R = 400 m, niveleta stúpa 15,62 ‰, leží v posunovacom obvode žst.Revúca. Približná hmotnosť oceľových konštrukcii 2300 q. Lehota na dokončenie stavby 1.6.1945.
Most cez údolie v st.km 3.2/4 - most s jedným otvorom. Priehradová konštrukcia rozpätia 48,00 m s hornou mostovku. Most je kolmý, v oblúku R = 450 m, niveleta stúpa 15,79 ‰, leží vo voľnej trati. Približná hmotnosť oceľových konštrukcii 2000 q. Lehota na dokončenie stavby 1.6.1945.
Most cez údolie v st.km 5.0/1 - most s jedným otvorom. Priehradová konštrukcia rozpätia 49,20 m s hornou mostovku. Most je kolmý, v oblúku R = 500 m, niveleta stúpa 16,98 ‰ vo voľnej trati. Približná hmotnosť oceľových konštrukcii 2000 q. Lehota na dokončenie stavby 1.6.1945.
Most v st.km 15.8/9 (podchod hradskej Poprad - Tisovec) - most s jedným otvorom. Priehradová konštrukcia rozpätia 31,50 m so spodnou mostovku. Most je šikmý, uhol kríženia 32°56', v priamej, niveleta klesá 17,61 ‰ vo voľnej trati. Približná hmotnosť oceľových konštrukcii 1300 q. Lehota na dokončenie stavby 1.6.1945.
Most cez Strieborný potok v st.km 18.6/7 - most s jedným otvorom. Plnostenný nostník rozpätia 15,60 m so spodnou mostovku. Most je kolmý, v oblúku R = 300, niveleta stúpa 15,042 ‰ v posunovacom obvode žst.Tisovec. Približná hmotnosť oceľových konštrukcii 400 q. Lehota na dokončenie stavby 1.5.1945.

ÚSSŽ v Bratislave súťaž na dodanie a montáž oceľových mostných konštrukcii na železniciach Slavošovce - Chyžnian Voda a Revúca - Tisovec pod č.Ž-120 ÚSSŽ/2-1944 vzhľadom na to, že nebol súťažou dosiahnutý požadovaný výsledok 2.8.1944 zrušila a 2.8.1944 vypísala novú súťaž č.Ž-120 ÚSSŽ/2-1944 na dodanie a a montáž oceľových mostných konštrukcii na železnici Revúca - Tisovec v st.km 0.6/7, 3.2/4, 5.0/1 a 15.8/9 s nezmenenými parametrami.

Mosty nedostavanej trate v súčasnosti
V úseku Slavošovce - Chyžnian Voda (od 4.5.1947 Lubeník) bolo postavených 12 mostných objektov, z ktorých najdlhším bol 120 m dlhý a 38 m vysoký železobetónový oblúkový viadukt pri Magnezitovciach. Viadukt bol postavený v priamke. Ešte aj dnes priamo na moste možno vidieť prekvapujúco precíznu prácu a kvalitu materiálov. Betón napriek svojmu veku nejaví známky narušenia poveternostnými vplyvmi. Ani na asfaltovej izolácii nie su zjavné stopy narušenia. Azda by stačilo naviesť na most drvený štrk a položiť koľajové polia. Zemné teleso na tomto úseku trate bolo postavené z asi 60 %.

Mníšanský viadukt, foto Martin Turčan, júl 2001 Mostovka bez štrkového lôžka, foto Martin Turčan, júl 2001

Na 1.úseku trate Revúca - Tisovec (km 0 - 7,633) boli zemné práce a 23 klenbových mostných objektov dokončených v celom rozsahu. Tento úsek stavala firma Ing.Ladislava Hitsa. Miesto oceľovej konštrukcie mosta cez Muráňku v st.km 0.6/7 boli vložené betónové konštrukcie. Z oceľových mostov bol dokončený len most na okraji mesta Revúca ponad cestu do revúckych kúpeľov (cca km 2,0), kde bola vsadená aj železná konštrukcia. V ďalšom úseku pri Muránskych Dlhých Lúkach (cca km 3 - km 6), s radom hlbokých údolí a vodnými tokmi a lesnými cestami, mali byť postavené 3 viadukty (dva jednopoľove a jeden dvojpoľový). Viadukty ostali nedokončené. Dodnes sa tu čnejú len mohutné vysoké kamenné piliere, bez kovových konštrukcii.
Z 2.úseku trate Revúca - Tisovec (km 7,633 - 15,900) sa v jeho prvej časti (km 7,633 - 10,550) ani so stavbou nezačalo. V druhej časti boli dokončené všetky umelé stavby. Úsek stavala firma Ing.Lozovský a Štefanec.
V 3.úseku (km 15,900 - 19,872) boli tiež realizované všetky umelé stavby železničného spodku a prevažná časť zemného telesa. Úsek stavala firma J.V.Velflík. V 3.2.1949 bola odovzdaná do prevádzky preložka trate so železným mostom ponad Strieborný potok, tunelom a klenbovým mostom ponad údolie potoka Furmanec.
Stavebné práce boli vykonané súkromnými firmami zodpovedne a vo vysokej kvalite. Stavalo sa prakticky bez akejkoľvek mechanizácie, všetky umelé stavby boli postavené z opracovaných kamenných kvádrov.

Budúcnosť mostov v okolí Slavošoviec
V oblasti obce Slavošovce sa dodnes nachádza zemné teleso a mostné konštrukcie v takmer kompletnom stave. S dokončením a sprevádzkovaním trate sa v súčasnosti neuvažuje. Urbanistická štúdia obce Slavošovce (2005) navrhuje odstránenie mostných konštrukcii a nové funkčné využitie trate (zalesnenie).

Pramene:


Strana vytvorená : 28. I. 2002
Strana aktualizovaná : 7. III. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku