Mosty na trati Hodonín (ČD) - Holíč

Prevádzka železnice z Hodonína, najskôr ako 1,87 km dlhá nákladná vlečka do hodonínskej továrne na tabak s pokračovaním aj na druhý breh starej Moravy, bola otvorená 17.1.1889. 18.6.1891 bola trať predĺžená z km 1,55 (dnes km 1,91) 4,26 km dlhou traťou do Holíča. Úsek od zemskej hranici do Holíča postavila spoločnosť Miestnej železnice Holíč - zemská hranica.

Stavba kanála novej Moravy v Hodoníne
Prvé úpravy trate v Hodoníne súviseli so stavbou nového koryta rieky Moravy v Hodoníne. Najväčší most ponad novú Moravu mal 3 oblúky a bol postavený vedľa pôvodnej trate. Stavba mosta prebiehala na suchu, v mieste nového riečiska, ktorého vyhĺbenie bolo dokončené až v 1935. Podľa vtedajšieho priebehu štátnej hranice sa celý most nachádzal na území Slovenska.
Expozitúra pre úpravu rieky Moravy pri Hodoníne zadala dokončenie montáže železnej konštrukcie mosta cez koryto rieky Moravy strojárni Ameria inž.Hynek Švarc a spol. Praha-Královské Vinohrady, Čedakovského ulice 2 (ÚN 30.7.1921).
Vykonanie náterov železných konštrukcii mosta cez budúce koryto rieky Moravy pri Hodoníne rozhodnutím ministerstva verejných prác bolo zadané firme František Kaňurek a spol. v Hodoníne (ÚN 8.7.1922). Práce zahrňovali očistenie od hrdze a nečistoty, prípadne zbytkov pôvodného náteru celej železnej konštrukcie 7 mostných polí, celkovej hmotnosti asi 367 513 kg s náterovou plochou asi 6000 m2.
Až po dokončení úprav mosta ponad Moravu sa mohlo vykopať nového koryto rieky Moravy vo veľkej priekope pri Hodoníne v km 7,5-8,7 a priemernej hĺbke 2,50 m. Zemská politická správa v Brne zadala tieto práce podnikateľstvu Ing. B.Letovský a Ing.František Schőn v Židlochovicích (ZVST 1.7.1923,č.13).

Prestavba trate
Ďalšie úpravy trate sa uskutočnili až po jej zoštátnení. Miestna dráha Holíč - Hodonín bola zoštátnená podľa zákona z 3.7.1924 č.168 Sb.z. a n. s účinnosťou od 1.1.1924. Pre odľahčenie stanice Břeclav sa z prevádzkových dôvodov prikročilo k prestavbe miestnej železnice Hodonín - Holíč na hlavnú trať II.rádu, ktorá mala plniť náhradné spojenie so Slovenskom.
Stavebné práce začali v roku 1928. Počas nasledujúcich rokov sa uskutočnila prestavba a zosilňovanie mnohých mostov.
RČSD v Brne zadalo (VpŽP 19.5.1928) stavbu preložky v km 0,6 - 2,2. Stavba zahrňovala zemné práce - násypové pre zriadenie železničného telesa o približnom pohybe hmôt 60 000 m3, stavbu 2 cestných podjazdov, 2 priepustí, preloženie cesty a poľných ciest. Prestavba bola zadaná (VpŽP 12.9.1928) firme Inž.Jaromír Bandhauer, úr.civ.inž.stavebný, Praha XI, Jagelonská 25.
RČSD v Brne zadalo (VpŽP 8.8.1928) výstavbu muriva mostov cez rameno rieky Moravy v km 4,855 s priehradovou konštrukciou, mostovkou spodnou, svetlosti 31,50 m, inundačného mostu v km 4,929 svetlosti 13,10 m so železnou konštrukciou a mostovkou zapustenou, podjazdu v km 5,030 svetlosti kolmo 5,0 m, šikmo 5,79 m a mostu cez rameno Moravy v km 5,105 svetlosti 31,50 m s priehradovou konštrukciou, mostovkou spodnou. Stavba muriva 4 mostov bola zadaná firme B.Fischmann a spol., podnikateľstvo stavieb v Brne-Židelnicích (VpŽP 17.10.1928).
RČSD v Brne zadalo (VpŽP 19.4.1930) rozmontovanie, zosilnenie, montáž a opätovné vloženie 6 starších zosilnených železných priehradových konštrukcii rozpätí po 33,0 m mostov v km 2,229, 3,014, 4,360, 4,855, 5,105 v celkovej hmotnosti 4606 q firme Novák a Jahn a.s., firma pro stavbu strojů a mostov, Adamov (VpŽP 10.9.1930).
RČSD v Brne zadalo (VpŽP 1.11.1930) stavbu muriva permanovaných mostov cez mestský odpad rieky Moravy v km 2,229 svetlosti 31,50 m s priehradovou železnou konštrukciou, mostovkou spodnou, cez rameno Moravy v km 3,469 svetlosti 20,0 m so železnou plnostennou konštrukciou, mostovkou spodnou a inundačný most v km 4,360 svetlosti 31,50 m s priehradovou železnou konštrukciou, mostovkou spodnou firme Inž.Jaroslav Jáchymek, podnikateľstvo stavieb, Brno (VpŽP 11.4.1931).
3 a 4.8.1932 bola vykonaná s priaznivým výsledkom technická revízia a technicko-policajná skúška preloženého úseku trate Hodonín - Holíč v km 0,0-3,4, čím bolo udelené povolenie k preprave v uvedenom úseku (č.40025 MŽ, VpŽP 22.10.1932).

Mosty počas 2.svetovej vojny
3.9.1944 bol v ranných hodinách mínou poškodený železničný most v km 5,104, vedúci cez jedno rameno rieky Moravy. Na moste bol výbuchom jeden podval celkom roztrhnutý, 2 spojovacie železné ramená odtrhnuté a hlavný nosník ohnutý. Koľajnice neboli poškodené, lebo nálož bola položená zospodu. Doprava po moste bol prerušená. Most bol opravený v ten istý deň. Pavlovi Olivovi, robotníkovi na výpomoc od odboru pre udržanie trate v Malackách, ktorý oznámil včas poruchu mosta, bolo udelené pochvalné uznanie a peňažná odmena.
Pri prechode frontu bolo v apríli 1945 zničených 6 mostov. Mesto Holíč bolo oslobodené 11.4.1945. Oprava mosta cez Moravu a jedného inundačného mosta sa vykonávala definitívne. Pri rekonštrukcii mosta cez Moravu sa s úspechom realizovalo premiestnenie výbuchom na dve časti prerazenej konštrukcie z jedného mosta na druhý, kde boli potom definitívne opravené za premávky. Práce na stavbe mostov pokračovali pomerne rýchlo. Celá trať bola sprevádzkovaná až po obnove mosta cez novú Moravu. Otvorenie premávky na trati bolo určené na výročie oslobodenia kraja.

Slávnostné otvorenie trate
Slávnostné otvorenie trate Holíč - Hodonín sa odohralo v nedeľu 14.4.1946 za prítomnosti zástupcov Povereníctva dopravy Dr.Kazimíra Bezeka a jeho sprievodu, ministra dopravy arm.gen.Antonína Hasala a jeho spievodu, splnomocneného ministra vyslanca Dalibora Krnu, zástupcov povereníctiev, predstaviteľov okresov Hodonín a Skalica. Slávnosť usporiadal okresný výbor v Hodoníne.
Ráno o 7:30 hod. odišiel slávnostný vlak s účastníkmi otvorenia z Bratislavy hl.st. O 9:30 hod. po príchode vlaku do Holíča dekorovali hrdinov práce. Po zahratí štátnej hymny Dr.Bezek vyznamenal 69 hrdinov práce - piatich radom 1.triedy, 13.radom 2.triedy a 51.radom 3.triedy. Radom 1.triedy boli vyznamenaní: Dr.Bezek, ktorého ako prvého vyznamenal poslanec a splnomocnenec ministra Dr.Dalibor Krno, Chladný, Ing.Pšenička, Červenka a Macášek. Pri tejto príležitosti odovzdal povereník sociálnej starostlivosti ministerský radca Ministerstva sociálnej starostlivosti Jozef Kopas oceneným kabáty a cigarety.
Po dekorovaní hrdinov práce o 10:30 hod. pokračoval vlak v ceste k mostu ponad Moravu pri Hodoníne. V polovici mosta sa stretli slovenskí účastníci s ministrom dopravy arm.gen.A.Hasalom a zástupcami Ministerstva dopravy. Uprostred mosta prestrihol min.dopravy A.Hasal pásku a symbolicky otvoril prevádzku týmito slovami: Otvárame cestu, ktorá má navzájom spájať oba naše národy. Po prejave min.gen.Hasala, ktorý zdôraznil neobyčajný význam tejto slávnosti, prehovoril za Povereníctvo dopravy a za SNR Dr.Bezek, ktorý odovzdal prítomným pozdrav slovenských železničiarov. Potom prehovoril poslanec a splnomocnenec minister Dr.Dalibor Krno, ktorý ospravedlnil neprítomnosť predsedu SNR a predsedu Sboru povereníkov. Vo svojom prejave zdôraznil, že tieto mosty, ktoré sa otvárajú, sú práve na pôde, odkiaľ vyšiel najväčší syn slovenského i českého národa T.G.Masaryk. Zdôraznil, že týmito mostami otvára sa široká brána, ktorou bude plynúť úprimnosť a dôvera.
Po prejavoch účastníci slávnosti odišli o 13:00 hod. na spoločný obed do Hodonína. O 16:00 hod. pokračovala v Hodoníne ľudová veselica.

Most v km 3,009
Ešte 10 rokov po skončení vojny ponad rieku Moravu viedol provizórny most. Definitívny most ponad Moravu bol postavený a odovzdaný do prevádzky v roku 1958 (www.hodonin.com).(?)
Dohoda podpísaná v Židlochovicích 4.1.1996 medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave štátnej hranice určila, že most v km 3,009 ponad koryto novej Moravy sa stal hraničným. Národná rada Slovenskej republiky súhlasila s touto zmenou, čo vyjadrila v ústavnom zákone 47/1996 Zb.z. zo 7.2.1996.

Most v km 4,848
V súčasnosti (min. od GVD 2003/04) je obmedzená prechodnosť mosta v km 4,848 na vozidlá s triedou zaťaženia najviac C2, t.j. 20 t na nápravu a súčasne 6,4 t na bežný meter u štvornápravových vozidiel. U šesťnápravových vozidiel bol stanovený najvyšší nápravový tlak 16 t (D 7/2005). Na moste je zavedená pomalá jazda 20 km/h.

Výmena mosta v km 5,104
V roku 1992 sa na plnostennom moste s dolnou mostovkou v km 5,104 trate Hodonín - Holíč objavilo priebežné štrkové lôžko. Konštrukciu mosta vyrobila mostáreň VSŽ Košice. Nová konštrukcia bola do trate vložená dvojkonzolovým žeriavom GEPK 130.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. II. 2005
Strana aktualizovaná : 3. IX. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku