Mosty na trati Kysak - Prešov - Orlov-Plaveč - zemská hranica

Mosty v úseku Kysak - Prešov boli postavené pri stavbe Košicko-bohumínskej železnice. V roku 1870 bol postavený most s dvomi otvormi svetlosti po 25 m a 2 mosty s troma a dvomi otvormi po 19 m. Všetky mosty boli drevené.
Už v roku 1873 sa ukázalo, že drevené konštrukcie mostov nevyhovujú vtedajším potrebám, preto sa na trati Košice - Prešov museli rekonštruovať 3 mosty systému Howe.

Výmena mostov v km 34.8/9 a 42.2/3
RČSD v Košiciach vypísalo 26.6.1922 verejnú súťaž č.31613 a 31614-III-22 na dodanie a postavenie nových konštrukcii, stavbu lešení a demontáž starých konštrukcii 50 a 100 q mostov trate Kysak-Obišovce - Orlov cez potok Laz v km 34.8/9 a cez potok Lučinku v km 42.2/3. V km 34.8/9 sa výmena týkala stavby mosta rozpätia 10,0 m a celkovej hmotnosti 140 q a v km 42.2/3 mosta rozpätia 15,9 m, hmotnosti 276 q (VpŽP 8.7.1922).
Vzhľadom na nepriaznivý výsledok verejnej súťaže č.31613 a č.31614-III-22 RČSD v Košiciach zrušilo verejnú súťaž na dodávku konštrukcii. Nová verejná súťaž bola vypísaná 27.2.1923 (VpŽP 3.3.1923). Na jej základe boli práce zadané firme Brno-Královopolská strojírna v Královém Poli u Brna (VpŽP 25.7.1923).

Prestavba žst.Prešov pri stavbe trate Prešov - Strážske
V rámci výstavby trate do Strážskeho sa vykonalo rozšírenie žst.Prešov. Cez rieku Sekčov sa v Prešove, km 15,963 pri podjazde, postavil 3 koľajný most. Stavbu mosta zadal odb.III. rezortu železničného MDaVP firme Sdruženie stavebných firiem v Poprade za 2.337.289,40 Ks. So stavbou mosta sa začalo v 1942. Úhrada vo výške 700.000 Ks bola zaistená v štátnom rozpočte na rok 1942 (SP 1.5.1942,č.31).

Mosty počas 2.svetovej vojny
Leluchowský most v km 145,6 partizáni 13.8.1944 podmínovali a o 01:00 hod. vyhodili do vzduchu. Most bol na 2 hodiny vyradený z prevádzky.
17.8.1944 bol o 0:20 hod. v km 66.5/6 medzi žst.Pusté Pole - Orlov-Plaveč partizánmi silno poškodili most. Celá konštrukcia spadla, doprava musela byť prerušená.
Po príchode posledného vlaku do Kysaku od Prešova, po polnoci na 19.1.1945, začalo ničenie trate nemeckými vojskami. Medzi najviac zničený patril úsek Kysak - Lemešany, resp. most ponad Hornád pri Kysaku.

Obnova mostov v úseku Kysak - Prešov - Lipany
Pri obnove vojnou zničených mostov vznikli hlavne problémy s obnovou 2 veľkých viaduktov ponad Hornád a Svinku. Aby sa mohli obnoviť oba objekty, musel sa dať do prevádzky úsek trate medzi žst.Veľký Šariš mlyn - Lemešany. Len tak bolo možné dopravovať na obnovu mostov potrebný materiál.
V úseku Prešov - Sabinov bolo zničených 12 mostov a všetky koľajnice povytŕhané. Zničené mosty boli pri oprave nahradené 7 drevenými a 5 murovanými mostami. Obnoviť trať Prešov - Sabinov sa podarilo 22.7.1945. Núdzová železničná prvádzka pre civilné potreby začala na trati Sabinov - Prešov - Lemešany (Drienovská Nová Ves) 6.8.1945. Zavedením dopravy sa pomohlo nielen cestujúcim, ale najmä robotníkom pracujúcim pri oprave trati pri Kysaku. Upravil sa aj cestovný poriadok, aby cestujúci mohli v Kysaku prestupovať. Zásluhu na rýchlej obnove trate mali ONV v Prešove a Sabinove, MNV a najmä mlyn vo Veľkom Šariši, ktorý zapožičal svoj parný rušeň (Krauss Mníchov 1082/1882). Rušeň slúžil najskôr na dovoz materiálu a po obnove úseku zaobstarával aj prevoz osôb.
V úseku Kysak - Lemešany boli zničené 2 veľké a 2 menšie mosty (Pravda 172/20.9.1945). Po obnovení dopravy do Lemešian bola vyslaná na rekonštrukčné práce v úseku trate Kysak - Lemešany zo zaiťovacieho pracovného tábora v Spišskej Novej Vsi istá časť zaistených Nemcov, aby pomohli dať čo najskôr celú trať do prevádzky (NO 12.8.1945).
Splnomocnencom na výstavbu trate Prešov - Kysak bol J.Kraselička (NO 11/13.1.1946). Opravu mostov ponad Hornád a Svinku brzdili mnohé ťažkosti. Boli to dlhotrvajúce dažde a tým aj stúpanie hladiny rieky Hornád, čo spomaľovalo prácu, ako aj nedostatok pracovných síl, ktorých sa vedenie stavby snažilo odstrániť mobilizáciou robotníctva a úradníctva na celom okolí. Na oprave oboch mostov pracovalo približne 600 robotníkov na 3 smeny. Oprava mostov pri Kysaku bola dokončená 6 dní pred stanoveným termínom. Zaslúžili sa o to aj príslušníci 14 p.pluku pod vedením mjr.Sýkoru, ktorí sa za to získali sympatie nielen Prešovčanov, ale celého Šariša. Technická revízia trate a zaťažkávacia skúška mostov sa usktočnila 7.9.1945 (Deň 110/25.9.1945).
Slávnosť otvorenia trate sa odohrala vo večerných hodinách 9.9.1945 na nádvorí kaštieľa v Kysaku. Na slávnostnom otvorení sa za RŠŽ v Košiciach zúčastnil námestník riaditeľa Dr.Andrej Švec, hlavný inšpektor Július Jablonský a hlavný inšpektor Viktor Zuštjak. Oficiálny prejav za RŠŽ predniesol hl.inšpektor Zuštjak. 10.9.1945 si hostia prezreli opravený hornádsky most. O 10:15 hod. sa slávnostný vlak pohol do Prešova. Na stanici v Prešove sa zišlo asi 15 000 ľudí. Po príchode vlaku sa hlásil predsedovi SNR Dr.Lettrichovi prednosta odboru pre udržovanie tratí Ing.Rosenberg, ktorý mu oznámil, že stavba je dokončená. V rámci slávnosti vyznamenali 15 robotníkov radom SNR za hrdinstvo v práci. Vlastný akt vyznamenania vykonal predseda SNR Dr.Lettrich a povereník SNR G.Husák. Potom nasledovala manifestácia, na ktorej prehovoril predseda SNR, zástupca čs.armády, RŠŽ a ďalší. V tento deň sa obnovila pravidlená doprava na trati Kysak - Lipany bez prestupovania.
Definitívna stavba mostov v úseku Kysak - Prešov sa mala začať na jar 1946. Podmienkou bol dostatok železného materiálu. Tuhé mrazy, ktoré nastúpili začiatkom januára 1946 si vyžiadali stavbu ľadolamov pred provizórnymi drevenými mostami (Deň 6/8.1.1946).
Doprava v úseku Sabinov - Lipany sa obnovila dňom 27.8.1945. Úsek trate Lipany - Orlov mal viac zničené mosty, ako aj celú trať.

Obnova mostov v úseku Lipany - Orlov
Pri ústupe nemeckých vojsk bol zničený 54 m dlhý most pri Krivianoch. S rekonštrukciou mosta sa začalo niekoľko týždňov pred koncom roka 1945. Ako informoval traťmajster Václav Bureš z Prešova na oprave mosta usilovne pracovalo denne 220 robotníkov. Pri dostatku stavebného materiálu mal byť most dokončený do konca januára 1946 (Deň 6/8.1.1946).
Stavba mostu v Krivianoch si vyžiadala jeden ľudský život, ako obeť za jeho postavenie.
Rekonštrukcia veľkého mosta v Krivianoch bola dokončená 29.1.1946. Pri tejto príležitosti bol z Prešova o 9:00 hod. vypravený slávnostný vlak so zástupcom Povereníka dopravy a verejných prác Dr.K.Bezekom a vedúcich úradníkov RŠŽ z Košíc. Pred krivanským mostom sa hlásil zástupcovi povereníctva prednosta Odboru pre udržovanie trati Ing.Košťálek. D.Bezek sa poďakoval za pekné privítanie a vykonal prehliadku mosta, po ktorej pokračoval v ceste do Orlova, kde sa konala slávnosť odovzdania železničnej trate Kriviany - Orlov-Plaveč do prevádzky. Na vyzdobenú stanicu prišiel vlak o 10:00 hod. Po príhovore dr.Bezek vyznamenal 4 robotníkov radom I.triedy, 9-tich radom II.triedy a 20-tich radom III.triedy. S poľutovaním konštatoval, že z technických príčin nemôže vykonať dekorovanie na mieste. Prisľúbil, že SNR vyznamenania zašle a vyznamenaným ich odovzdá RŠD v Košiciach. Napokon sa poďakoval všetkým o urýchlené dobudovanie trate (NO 30.1.1946).
Vyznamenania boli odovzdané až začiatkom marca 1947 počas slávnosti v Prešove. Za Povereníctvo dopravy bol prítomný predseda UŠPV B.Chladný, za RČŠD v Košiciach Ing.Dérer, prednosta IV.oddelenia Ing.Černý a za prešovský odbor prednosta Ing.Košťálek. Hostí privítal predseda MŽPV Jozef Jenča. Predseda UŠPV Chladný vyznamenal robotníkov - medailami za hrdinstvo I.triedy, za hrdinstvo II.triedy a za hrdinstvo III.triedy. Medaily za hrdinstvo III.triedy bola udelená aj zamestnancom východoslovenskej stavebnej spoločnosti a in memoriam aj Jánovi Kandráčovi, ktorý tragicky zahynul pri stavbe krivianskeho mosta.
V júli 1946 prebiehali na trati Kysak - Čirč práce na 7 priepustoch (NO 29.7.1946). V januári 1947 boli na trati Kysak - Čirč v plnom prúde opravné práce na 2 mostoch, jednom prejazde a na ďalších 2 vymieňali mostné provizória (VP 25.1.1947).

Most na vlečke mlyna vo Veľkom Šariši
Most na vlečke k mlynu vo Veľkom Šariši bol na konci 2.svetovej vojny zničený. Mlyn patril na Slovensku k najväčším mlynom čo sa týka kapacity. Pri plnej prevádzke zamestnával 115 robotníkov. S obnovovacími prácami sa začalo v lete 1945. Zničený most znemožňoval dovážanie obilie, lebo záprahy boli potrebné pri žatvách, chýbal dostatok ľudí a materiálu. Drevo na obnovu mosta sa dovážalo až zo Slanvkých vrchov. Napriek týmto ťažkostiam sa do konca roka 1945 podarilo postaviť 150 m dlhý most, hoci stál vyše milión Kčs. Obnovený most umožnil doviesť niektoré evakuované súčiastky, hnacie remene, ktoré sa týmto spôsobom zachránili pred odvlečením Nemcami. S mletím v mlyne sa začalo až v januári 1946. Do mlyna sa začalo dovážať obilie z Čiech a ZSSR (VP nový rok 1947).

Poškodenie provizórnych mostov počas povodní v 1947 - 1948
Po náhlom oteplení sa 19.3.1947 na rieke Hornád pohli obrovské množstvá ľadu. Obavy o poškodenie dreveného mosta ponad Hornád pri Kysaku na trati do Prešova sa nenaplnili, most nebol poškodený.
Dlhotrvajúce dažde od konca mája 1948 spôsobili povodne. Cez vážne poškodený most v Kysaku smerom na Prešov bola večer 8.6.1948 zastavená doprava a nahradená na úseku z Kysaku do Lemešian autobusmi.

Obnova mostov v rámci 2 ročného plánu
Spodná stavba mosta v km 11,652 trate Kysak - Čirč bola zahrnutá RŠŽ Košice medzi stavby dvojročného hospodárskeho plánu. Rozsah stavby predstavoval betón 700 m3. Pravdepodobná doba začatia stavby jún 1947, doba splnenia 18 týždňov. Podobne aj stavba priepustov v km 31,663 a 31,818 trate Kysak - Čirč bola zahrnutá RŠŽ Košice medzi stavby dvojročného hospodárskeho plánu. Rozsah stavby predstavoval betón 500 m3. Pravdepodobná doba začatia stavby júl 1947, doba splnenia 6 týždňov.
RŠŽ v Košiciach rozpísalo verejnú súťaž na postavenie opôr a pilierov mosta trate Kysak - Čirč št.hr. v km 0,804 rozpätia 2 x 25,10 m a v km 11,652 rozpätia 2 x 32,00 m (VP 6.3.1948, ZVST 10.3.1948). Obnovený most v km 0,8 bol odovzdaný do prevádzky 5.12.1948 (Ž 18-19/1980).
Obnovenie medzinárodných rýchlikov Varšava - Prešov - Košice - Budapešť, ktoré sa plánovalo v 1948, si vyžadovalo urýchlene opraviť provizórne mosty pri Kysaku, v Kendivciach a inde. Problémom však neboli len zničené mosty, ale aj tunely na poľskej strane. Obnova tunelov trvala 2 roky. V stredu 15.1.1948 Riaditeľstvo poľských železníc v Krakowe slávnostne odovzdalo a dalo do prevádzky tunely pri Veľkej Kamionke a Žegiestowe. Tunel pri Žegiestowe bol najdlhším na trati Nowy Sacz - Krynica (506 m), ktorého znovuvýstavba stála 300 mil.zlotých. Otvorením dopravy sa rozšírila tranzitná doprava tovaru z Poľska do Rumunska, Bulharska, Maďarska a Juhoslávie cez prechodové stanice Muszny - Orlov-Plaveč - Košice a ďalej na východ a juh (VP 17.1.1948, 1.2.1948).

Prestavba priepustov v roku 1958
V roku 1958 TD Prešov vykonala prestavbu priepustov v km 45,826 a v km 70,401 trate Kysak - Čirč št.hr.

Stavba definitívneho mosta v úseku Veľký Šariš - Sabinov
Ustupujúcim nemeckým vojskom bol zničený most svetlosti 15 m medzi žst.Veľký Šariš a Sabinov. Po oslobodení podchod provizórne preklenuli dreveným mostom. Provizórium však museli obnovovať každý tretí až piaty rok, čo bolo veľmi nákladné. Prikročilo sa preto k prestavbe mosta.
Definitívne sa vybetónovali opory a miesto dvoch provizórii v dĺžke 10,50 m a strednej drevenej bárky, ktorá sťažovala viditeľnosť na ceste, bola vložená 15 m dlhá konštrukcia podľa zlepšovacieho návrhu Štefana Šadleka, st. mostmajstra MO Košice. Namiesto drevených mostníc boli koľajnice upravené na železných stoličkách čiastočne zapustených do nosníkov, čím sa podchodná výška zvýšila o 10 cm. Najťažšie práce - vysunutie a zasunutie konštrukcii 12 t ťažkých urobil koľajový parný žeriav MO Košice. Čas výluky bol skrátený o 5 minút a podľa výlukového rozkazi MD o 60 minút.
Na príprave výluky a pri zvrškových prácach sa zúčastnili pracovníci TO Sabinov a TO Lipany. Po skončení prác na moste zvarili sa prerušené koľaje. Prestavba mosta sa uskutočnila koncom roka 1960.

Výmena konštrukcie nadjazdu pri Kysaku
Koncom decembra 1966 sa uskutočnila výmena provizórneho nadjazdu pri Kysaku za nový definitívny. Výmenu si vyžiadala stavba vodného diela Ružín.
Výmenu časti mosta provizórnej konštrukcie mosta ponad Hornád vykonali pracovníci Železničného staviteľstva Bratislava, závod 03 Košice a MO Košice. Najskôr odmontovali skrutky a uvoľnili koľajnice na moste. Vyzdvihnutie provizórnej konštrukcie vykonal žeriav GEK 80. Po vyzdvihnutí provizórnej konštrukcie ostala na moste 6 m priepasť, cez ktorú bol potom položený definitívny prefabrikovaný most. Úpravu si vyžiadal aj vyše 10 m pilier.
Nový prefabrikát bol najskôr na miesto dovezený 2 parnými žeriavmi. Do mostného otvoru bol 106 t ťažký prefabrikát uložený opäť GEK 80, odkiaľ ho mostári za pomoci zdvihákov premiestnili na ľavú stranu. Postup sa opakoval aj s druhou polovicou nadjazdu.
Po skončení prác pracovníci MO Košice a Železničného staviteľstva Bratislava vyrovnali koľaje, pospájali ich s ostatnými na moste a podoťahovali skrutky.

Poškodenie mosta v Lipanoch pri povodni v roku 1999
Povodeň, ktorá vznikla z búrkovej činnosti začiatkom júla 1999, most pred prešovským zhlavím žst.Lipany obmývla v kritických chvíľach až trojmetrová voda, hoci obvykle v koryte potoka nepresahuje 40 cm.

Most v km 1,446 v Obišovciach
Jednokoľajný priehradový most s hornou mostovkou v km 1,446 v Obišovciach stojí v oblúku. Rozpätie nosnej oceľovej konštrukcie je 44,40 m, most sa klenie ponad rieku Svinku vo výške asi 20 m. Most prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v 1951.
V priebehu rokov sa na mostovke objavili výrazné znaky jej oslabenia. Generálna oprava oceľového mosta sa uskutočnila 25.6.-13.7.2001. Opravu mosta zabezpečovalo Stredisko správy železničných mostov Prešov. Mostári v rámci prác zosilnenia mostovky osadili približne tisíc nitov s priemerom 20 a 24 mm.

Oprava mostov v úseku Kysak - Drienovská Nová Ves
Stav železničného zvršku z Kysaku do Drienovskej Novej Vsi sa neustále zhoršoval a mostné objekty medzi Kysakom a Obišovcami už nevyhnutne potrebovali opravu. Preto rozsiahle výluky boli plánované už v GVD 2002/03, ale boli niekoľkokrát odložené.
Rekonštrukcia začala v dvoch 12-hodinových nepretržitých výlukách až 6-17.9. a 20.9.-1.10.2004. Od 6.10. nasledovali jednodňové výluky počas 20 pracovných dní. Hlavnou náplňou bola komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku od železničného mosta cez rieku Hornád v km 0,750 po koniec oblúka pri zastávke Obišovce v km 2,900. Rekonštrukčné práce na trati a mostných objektoch v km 0,802, km 1,132 a km 1,551 vykonali Železničné stavby Košice, a.s., Mostný obvod Košice a Traťový obvod Kysak.

Oprava mostov v úseku Pusté Pole - Plaveč
V 5.6.2006 – 1.7.2006 z dôvodu obnovy a údržby mostných objektov konajú ŽSR nepretržitú výluku traťovej koľaje medzi železničnými stanicami Pusté Pole a Plaveč.

Most na spojke v Kysaku

Pri stavbe spojky v Kysaku bol ponad trať KBŽ postavený jednokoľajný most, pomocou ktorého spojka naberala výšku. V auguste 1944 partizáni zničili kysackú spojku.
8.9.1949 bola spojka odovzdaná do prevádzky. Jednokoľajný most bol zrušený pri zdvojkoľajnení Trate družby.

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Strana aktualizovaná : 3. VII. 2006
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku