Koľajový dvojkonzolový žeriav GEK-80

Po skončení stavebno-montážnych prác na mostoch širokorozchodnej trati bol pre potrebu ČSD zakúpený sovietsky železničný dvojkonzolový mostný žeriav typu GEK-80. Za jeho stále sídlo bol určený Mostný obvod ČSD Brodek u Přerova, ktorý má vhodnú polohu pre nasadzovanie tohoto mohutného montážneho prostriedku v celej sieti ČSD.

Podľa projektu vypracovaného PKVP-TN Pardubice, pracovisko Košice, realizoval mostný obvod Brodek u Přerova rekonštrukciu žeriava GEK-80 na pomery ČSD spočívajúcí hlavne v nahradení pôvodných piatich sovietskych vozňov vozňami ČSD a v dosadení narážacieho a ťahadlového ústroja ČSD namiesto automatického spriahadla na ostatné vozne sovietskej konštrukcie. Rekonštrukciou bolo predovšetkým dosiahnutá podstatne širšia prechodnosť žeriava, lebo jeho pôvodný najvyšší nápravový tlak za prepravy 20,5 Mp bol znížený na necelých 15 Mp.
V rámci funkčných skúšok bol žeriav nasadený 19.7. a 26.7.1966 na ťažké vylukové práce pri prestavbe mosta v km 387,431 u Tatců na trati Česká Třebová - Praha. Tu sa žeriav plne osvedčil, lebo jeho nasadením odpadla dvojkoľajná výluka potrebná k uskutočnení prác obvyklým spôsobom - dvoma otočnými nehodovými žeriavmi. Vlastná jednokoľajná výluka sa mohla podstatne skrátiť, pretože dostatočná únosnosť žeriava GEK-80 umožnila vložení kompletného novodobého mostného provizória (i s namontovaným železničným zvrškom) s dĺžkou 27,5 m a hmotnosťou cez 52 ton, ktoré si žeriav priviezol už zavesené na svojom ramene zo žst. Pečky vzdialenej od staveniska viac ako 3 km.
V dňoch 6.až 8.10.1966 bola pomocou žeriavu GEK-80 vymenená stará, neúnosná priehradová, spojitá, 70 m dlhá konštrukcia mostu na tratí Liberec - Černousy za dve nové plnostenné konštrukcie so spodnou mostovkou rozpätia po 34,30 m. Po rozrezaní starej konštrukcie na dva rovnaké diely o dĺžke asi 35 m a hmotnosti asi 78 ton ich žeriav postupne vybral z mostného otvoru, prepravil do žst. Višňová (vzdialenej od mosta asi 4 km) a zložil zo železničných vozňov na jednoduché priečne dráhy, po ktorých boli odsunuté na skládku. Nové plnostenné konštrukcie, každou s hmotnosťou viac ako 80 ton, postupne naložil v žst. Višňová na špeciálne päťnápravové podvozky, prepravil na stavenisko a uložil do mostného otvoru priamo do ložiska. Nasadenie žeriava GEK-80 na túto akciu umožnilo upustiť od tradičnej montáže veľkých mostných konštrukcií priamo pri moste na lešení a od zriaďovania nákladných priečnych a pozdĺžnych výsuvných dráh, čo predstavuje celkovou úsporu stavebných nákladov takmer 300 000 Kčs. Nové mostné konštrukcie mohli byť preto zostavované a nitované len na nízkych hraniciach z užitých železničných podvalov priamo na spevnenej časti nákladiska žst. Višňová.
Veľmi efektívne bolo súčasne nasadenie žeriava GEK-80 s dvojkonzolovým mostným žeriavom typu BLAKONES na ďalšiu etapu výlukových prác pri prestavbe mosta v km 387,431 na trati Česká Třebová - Praha v dňoch 11. až 13.10.1966, pretože všetka potrebná manipulácia s novodobými mostnými provizóriami v dĺžke 27,5 m mohli byť uskutočnené bez zásahu do trolejového vedenia, len pri vypnutí elektrického prúdu nad vylúčenou koľajou, čo umožnilo opäť podstatne skrátiť dobu požadovaných jednokoľajných výluk.
V priebehu mesiaca október 1966 bol žeriav GEK-80 nasadený ešte na prestavbu mostu na trati Kysak - Prešov. Vynútila si to stavba vodného diela Ružín, pre ktoré sa po trati budú presúvať ťažké turbíny a iné strojné zariadenia. Pri prestavbe mosta žeriav vybral a opäť vložil kompletné mostné provizórium z 8 ks IP nosníkov dĺžky 28 m a celkovej hmotnosti viac ako 75 ton. V októbri 1966 bol nasadený i na prestavbu mostu na trati Kapušany pri Prešove - Bardejov, kde po vybratí provizórií vložil úplne nové mostné konštrukcie z predpätého betónu, a to dve polia po 11,5 m s hmotnosťou po 90 tonách a jedno pole dĺžky 6,2 m.
V novembri 1966 vymenil žeriav GEK-80 8 ks oceľových konštrukcií mostu na trati Suchodol - Nový Jičín, vložil 90 ton ťažkú železobetónovú dosku v žst. Ostrava hl.n., osadil dve špeciálne mostné provizóriá po 24 m a hmotnosti po 58 ton pri prestavbe železničného mostu nad Sokolovskou třídou na Balabence v Prahe a vymenil jednu neúnosnú mostnú konštrukciu za provizórium medzi žst Louny a Lenešice.
ČSD získali v mostnom žeriave GEK-80 veľmi výhodný montážny prostriedok, ktorý podstatne zjednodušuje manipuláciu s ťažkými mostnými prvkami a konštrukciami, skracuje výluky potrebné na mostným akcie na prevádzkovaných tratiach, hlavne elektrizovaných a znižuje celkové stavební náklady.

GEK-80 pri výmene mosta cez Váh v Trnovci nad Váhom

Ďalšie stavby GEK-80

 • 1974 - výmena mosta cez Váh v Trnovci nad Váhom
 • 1977 - stavba mosta v km 19,076 trate Čata - Šahy cez Ipeľ
 • 24.8.1981 - výmena mosta km 315,075 trate Žilina - Bohumín cez Olšu
 • 1983-84 - rekonštrukcia mosta v km 44,215 trate Šternberg - Hanušovice
 • apríl 1984 - výmena priehradovej konštrukcie cez Otavu v žst.Sušice
 • 1984 - výmena oceľovej konštrukcie mosta v km 37,100 trate Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce
 • 17.-19.11.2001 - znesenie troch oceľových konštrukcii mosta cez Seifertovu ulicu na severnom zhlaví Praha hl.n.


 • Technické normy a předpisy ČD
  ČSD S 8/181
   ČSD S 8/181 - Kolejový jeřáb GEK-80
  schváleno dne/č.j.
  29.08.1985/17883/85-O13
  platí od:
  01.09.1986
  úpravy/platné od:
  resumé:
  Předpis stanovuje zásady provozování daných strojů.
  ukončení platnosti:
  sbírky:
  1, 2, 4
  zrušen dokum.:
  elektr. verze:
  technické údaje:
  kategorie přístupu:
  B1, B4
  poznámka:
  gestorský útvar:
  DDC O13
  gestor:
  Miška Vladimír (950-5064)
  © 2003 České dráhy, akciová společnost

  Pramene:


  Strana vytvorená : 11. X. 2004
  Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
  Späť na mosty na širokorozchodnej trati