Koľajový dvojkonzolový žeriav GEK 80

Pre stavbu širokorozchodnej trate (ŠTR) bol zo ZSSR zapožičaný dvojkonzolový žeriav GEK 80. Určený bol na osadzovanie mostných konštrukcií s maximálnou dĺžkou 27,6 m a maximálnou hmotnosťou 110 t. Celý mechanizmus bol uložený na troch šesťosových podvozkoch dĺžky 35,5 m v prepravnej polohe a 68,2 m v pracovnej polohe. Prepravná rýchlosť mohla byť až 80 km/h. Pri preprave bol osový tlak 20,5 t, pri pracovnom nasadení až 35,5 t.
Pri stavbe ŠRT mal žeriav GEK-80 vyviazané širokorozchodné podvozky, takže sa pohyboval po normálnerozchodnej trati. Pre jeho použitie bola najskôr vybudovaná montážna koľaj normálneho rozchodu v dĺžke asi 6,5 km. Žeriavom GEK 80 boli položené konštrukcie na šiestich mostoch.

Stavby, ktoré vykonal GEK 80 na ŠRT

 • 4.2.1965 - zaťažkávacia skúška trate medzi žst.Haniska pri Košiciach a obcou Hutka
 • od 13.2.1965 - montáž mostnej konštrukcie nadjazd "Maratón" ponad cestu Košice - Seňa pri Buziciach (km 84,5)
 • montáž mostnej konštrukcie mosta ponad odpadový kanál (km 80,2)
 • od 5.2.1965 - montáž mostnej konštrukcie ponad rieku Hornád pri obci Hutka (km 79,7)
 • montáž mostnej konštrukcie mosta ponad Torysu (km 77,7)
 • 26.5.1965 - vloženie šikmej oceľovej konštrukcie ponad trať Čierna nad Tisou - Košice pri Nižnej Myšli (km 76,2)
 • 14-16.6.1965 - montáž mostnej konštrukcie ponad Olšavu (km 75,3)
 • Po skončení stavebno-montážnych prác na mostoch ŠRT bol pre potrebu ČSD zakúpený mostný žeriav GEK 80. Za jeho stále sídlo bol určený Mostný obvod ČSD Brodek u Přerova, ktorý mal vhodnú polohu pre nasadzovanie tohoto mohutného montážneho prostriedku v celej sieti ČSD.
  Podľa projektu vypracovaného PKVP-TN Pardubice, pracovisko Košice, mal mostný obvod Brodek u Přerova vykonať rekonštrukciu žeriava GEK 80 na pomery ČSD predstavujúcu hlavne nahradenie pôvodných piatich sovietskych vozňov vozňami ČSD a v dosadení narážacieho a ťahadlového ústroja ČSD namiesto automatického spriahadla na vozne sovietskej konštrukcie. Cieľom rekonštrukcie malo byť predovšetkým dosiahnutie podstatne širšej prechodnosti žeriava, lebo jeho pôvodný najvyšší nápravový tlak za prepravy 20,5 Mp mal byť znížený na necelých 15 Mp.
  V rámci funkčných skúšok bol žeriav nasadený 19.7. a 26.7.1966 na ťažké výlukové práce pri prestavbe mosta v km 387,431 u Tatců na trati Česká Třebová - Praha. Tu sa žeriav plne osvedčil, lebo jeho nasadením odpadla dvojkoľajná výluka potrebná k uskutočnení prác obvyklým spôsobom - dvoma otočnými nehodovými žeriavmi. Vlastná jednokoľajná výluka sa mohla podstatne skrátiť, pretože dostatočná únosnosť žeriava GEK 80 umožnila vložení kompletného novodobého mostného provizória (i s namontovaným železničným zvrškom) s dĺžkou 27,5 m a hmotnosťou cez 52 ton, ktoré si žeriav priviezol už zavesené na svojom ramene zo žst. Pečky vzdialenej od staveniska viac ako 3 km.
  V dňoch 6.až 8.10.1966 bola pomocou žeriavu GEK 80 vymenená stará, neúnosná priehradová, spojitá, 70 m dlhá konštrukcia mostu na tratí Liberec - Černousy za dve nové plnostenné konštrukcie so spodnou mostovkou rozpätia po 34,30 m. Po rozrezaní starej konštrukcie na dva rovnaké diely o dĺžke asi 35 m a hmotnosti asi 78 ton ich žeriav postupne vybral z mostného otvoru, prepravil do žst. Višňová (vzdialenej od mosta asi 4 km) a zložil zo železničných vozňov na jednoduché priečne dráhy, po ktorých boli odsunuté na skládku. Nové plnostenné konštrukcie, každou s hmotnosťou viac ako 80 ton, postupne naložil v žst. Višňová na špeciálne päťnápravové podvozky, prepravil na stavenisko a uložil do mostného otvoru priamo do ložiska. Nasadenie žeriava GEK 80 na túto akciu umožnilo upustiť od tradičnej montáže veľkých mostných konštrukcií priamo pri moste na lešení a od zriaďovania nákladných priečnych a pozdĺžnych výsuvných dráh, čo predstavuje celkovou úsporu stavebných nákladov takmer 300 000 Kčs. Nové mostné konštrukcie mohli byť preto zostavované a nitované len na nízkych hraniciach z užitých železničných podvalov priamo na spevnenej časti nákladiska žst. Višňová.
  Veľmi efektívne bolo súčasne nasadenie žeriava GEK 80 s dvojkonzolovým mostným žeriavom typu BLAKONES na ďalšiu etapu výlukových prác pri prestavbe mosta v km 387,431 na trati Česká Třebová - Praha v dňoch 11. až 13.10.1966, pretože všetka potrebná manipulácia s novodobými mostnými provizóriami v dĺžke 27,5 m mohli byť uskutočnené bez zásahu do trolejového vedenia, len pri vypnutí elektrického prúdu nad vylúčenou koľajou, čo umožnilo opäť podstatne skrátiť dobu požadovaných jednokoľajných výluk.
  V priebehu mesiaca október 1966 bol žeriav GEK 80 nasadený ešte na prestavbu mostu ponad Hornád na trati Kysak - Prešov. Vynútila si to stavba vodného diela Ružín, pre ktoré sa po trati budú presúvať ťažké turbíny a iné strojné zariadenia. Pri prestavbe mosta žeriav vybral a opäť vložil kompletné mostné provizórium z 8 ks IP nosníkov dĺžky 28 m a celkovej hmotnosti viac ako 75 ton. V októbri 1966 bol nasadený i na prestavbu mostu na trati Kapušany pri Prešove - Bardejov, kde po vybratí provizórií vložil úplne nové mostné konštrukcie z predpätého betónu, a to dve polia po 11,5 m s hmotnosťou po 90 tonách a jedno pole dĺžky 6,2 m.
  V novembri 1966 vymenil žeriav GEK 80 8 ks oceľových konštrukcií mostu na trati Suchodol - Nový Jičín, vložil 90 ton ťažkú železobetónovú dosku v žst. Ostrava hl.n., osadil dve špeciálne mostné provizóriá po 24 m a hmotnosti po 58 ton pri prestavbe železničného mostu nad Sokolovskou třídou na Balabence v Prahe a vymenil jednu neúnosnú mostnú konštrukciu za provizórium medzi žst Louny a Lenešice.
  ČSD získali v mostnom žeriave GEK 80 veľmi výhodný montážny prostriedok, ktorý podstatne zjednodušuje manipuláciu s ťažkými mostnými prvkami a konštrukciami, skracuje výluky potrebné na mostným akcie na prevádzkovaných tratiach, hlavne elektrizovaných a znižuje celkové stavební náklady.

  GEK 80 pri výmene mosta cez Váh v Trnovci nad Váhom

  Parametre žeriavu GEK 80 po rekonštrukcii na ČSD (1966)

 • výrobca Ugličský strojárenský podnik v ZSSR,
 • umiestnený na 7 železničných vozňoch a s príslušenstvom dokonca na 11 vozňoch,
 • celková hmotnosť 520 t, nosnosť žeriavu 80 t,
 • celková dĺžka žeriavu 116 m, vlastný žeriav vrátane prídavnej konzoly meria 85,5 m (nosnosť 30 t), dĺžka bez nadstavby 69,5 m,
 • základná konštrukcia má hmotnosť 90 t a je dlhá 35,5 m,
 • má 40 osí, 11 prevodových skríň a 1980 m lana priemeru 22,4 mm.
 • Oprava žeriavu v ŽOS Plzeň 1978-1979
  Na jeseň 1978 a jar 1979 ŽOS Plzeň vykonal jeho opravu. Najskôr bolo potrebné demontovať základnú konštrukciu I. a II. K tomu bol použitý ďalší žeriav - EDK 1000 z LD Přerov. Vyviazanie žeriavu sa uskutočnilo 25.11.1978, žeriav bol rozpojený a dopravený do dielní.
  V ŽOS Plzeň vykonali opravári rekonštrukciu celého elektrického zariadenia, zhotovili novú ovládaciu kabínu, ktorá je elektrickým motorom vysúvaná do oboch strán a má zasklenú nadstavbu. Do vykonania rekonštrukcie bol žeriav ovládaný len vonku pod plachtou. Opravu zbytočne komplikovali nedostatok dokumentácie a materiálu.

  Oprava žeriavu v ŽOS Plzeň 1988
  Ďalšiu opravu žeriavového komplexu vykonali opäť ŽOS Plzeň. Oprava pre pracovníkov sekcie koľajové žeriavy znamenala nezvyklé úlohy, lebo demontážne a montážne práce sa museli vykonávať z hľadiska potrebnej výšky na voľnom priestranstve za pomoci dvoch žeriavov typu EDK-750 a EDK-300. Demontované diely žeriavu na výložníkové dielce sa potom dopravili na opravu do dielní jednotlivo na podvozkoch. V rámci opravy sa vykonala aj revízia centrály, rekonštrukcia dvoch vozňov a žeriavový komplex dostal nový náter. Zaťažkávacia skúška za prítomnosti majiteľa žeriavu sa uskutočnila v máji 1988. Žeriav zdvihol bremeno s hmotnosťou 100 t.

  Ďalšie stavby GEK 80

 • 1966 - osadenie mostov v km 1,361 a 1,491 trate Zvolen - Krupina
 • 27-28.9.1971 - položenie novej konštrukcie mosta medzi žst.Sychrov a Hodkovice nad Mohelkou
 • 1972 - pokládka oceľových konštrukcii železničného mosta v oblasti Juhozápadnej dráhy
 • 1973 - výmena železničného nadjazdového mosta na trati Týniště nad Orlicí - Bolehošť
 • 1973 - rekonštrukcia mosta v km 107,541 trate Hrušovany nad Jevišovkou - Střelice ponad štátnu cestu Brno - Znojmo v žst.Miroslav
 • 1974 - výmena mosta v km 117,748 trate Bratislava - Nové Zámky cez Váh
 • jeseň 1974 - prestavba mosta v žst.Moravská Nová Ves na trati Přerov - Břeclav
 • 1977 - stavba mosta v km 19,076 trate Čata - Šahy cez Ipeľ
 • 4.-5.8.1979 - vloženie mosta nad Prokopovou třídou v Plzni v km 96,675 trati Železná Ruda - Plzeň
 • 20-21.5.1980 - prestavba mosta medzi žst.Napajedla - Huštěnovice na trati Přerov - Břeclav
 • jar 1981 - stavba mosta na vlečke do CPK Ružomberok ponad rieku Váh
 • 24.8.1981 - výmena mosta v km 315,075 trate Žilina - Bohumín cez Olšu
 • 28.10.1981 - vloženie mosta v km 56,961 cez třídu kap.Jaroše v Klatovoch na trati Horažďovice predm. - Klatovy
 • jar 1983 - výmena Neratovického mosta ponad Labe
 • 24-25.8.1983 - stavba mosta v km 72,488 trate České Velenice - Praha
 • október 1983 - výmena oceľových konštrukcií 2 mostov na trati Poutnov - Bečov nad Teplou a Toužim - Bečov nad Teplou
 • 1983-84 - rekonštrukcia mosta v km 44,215 trate Šternberg - Hanušovice
 • apríl 1984 - výmena priehradovej konštrukcie mosta cez Otavu v Sušiciach v km 18,627 trate Horažďovice předměstí - Klatovy
 • 1984 - výmena oceľovej konštrukcie mosta v km 37,100 trate Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce
 • 16.-19.11.2001 - znesenie troch oceľových konštrukcii mosta "č.VII" cez Seifertovu ulicu na severnom zhlaví žst.Praha hl.n. v km 186,282 trati České Velenice - Praha hl.n.
 • 11.6.2006 - výmena mosta ponad rieku Úhlavku za chebským zhlavím stanice Stříbro na trati Plzeň - Cheb


 • Technické normy a předpisy ČD
  ČSD S 8/181
   ČSD S 8/181 - Kolejový jeřáb GEK 80
  schváleno dne/č.j.
  29.08.1985/17883/85-O13
  platí od:
  01.09.1986
  úpravy/platné od:
  resumé:
  Předpis stanovuje zásady provozování daných strojů.
  ukončení platnosti:
  sbírky:
  1, 2, 4
  zrušen dokum.:
  elektr. verze:
  technické údaje:
  kategorie přístupu:
  B1, B4
  poznámka:
  gestorský útvar:
  DDC O13
  gestor:
  Miška Vladimír (950-5064)
  © 2003 České dráhy, akciová společnost

  Od cca 2006/2007 žeriav prešiel do správy spoločnosti TOMI - REMONT, a.s., Pražská 2, Prostějov, ktorá vznikla prevzatím části stavebných a strojných kapacít od ČD, Traťových strojních stanic Hulín a Olomouc. Zriaďovateľom však ostal MO Brodek u Přerova (podľa nápisu na žeriave).

  Pramene:


  Strana vytvorená : 11. X. 2004
  Strana aktualizovaná : 7. V. 2007
  Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
  Späť na mosty na širokorozchodnej trati