Jablonický tunel

Pre trať miestnej železnice Trnava-Kúty bol vybratý prechod cez pohorie Malé Karpaty v oblasti Jablonického sedla. Medzi Smolenicami a Jablonicou si stavba vyžiadala preraziť 900 m dlhý vrcholový tunel.

Projektový výkres portálu

Stavba tunela
Stavba tunela bola zahájená 29.3.1897. Pri razení sa po prvýkrát na území Slovenska použila moderná rakúska tunelovacia metóda. Pracovalo sa z troch strán. Jeho tunelová rúra, okrem jej oboch vstupov polomeru R = 300 m, sa nachádza v priamom smere, s maximálnym sklonom 10‰. Prerazená bola v páse č.50 so smerovou odchýlkou 3 cm. Tunelová obmurovka bola vyhotovená z opracovaného kameňa (dávnejšie záznamy hovoria, že tunelové pásy 1, 2, 3, 4 sú staršie z r.1873, mali obmurovku len v klenbe). Do prevádzky bol odovzdaný 11.6.1898.

Poškodenie tunela
Počas 2. svetovej vojny bola trať Trnava - Kúty silne poškodená ustupujúcou nemeckou armádou. Postup Červenej armády a jej zásobovanie si však vyžadovalo veľmi rýchlu obnovu. Preto samotná Červená armáda už v máji 1945 provizórne opravila poškodenú trať aj s tunelom. Zničené klenby oboch portálov a pásy č. 2 a 95 boli opravené až v r.1946-47.

Smolenický portál po obnove Červenou armádou Jablonický portál po obnove Červenou armádou

Sanácia tunela
V rokoch 1976-1980 v rámci predelektrifikačných úprav trate Kúty - Trnava sa uskutočnila generálna oprava celej tunelovej klenby. Projektant Ing. Rock rozdelil práce do dvoch častí.
V prvej časti bolo cieľom dosiahnuť technickú suchosť tunela pre elektrifikáciu. Uskutočnila sa sanácia tunela a predportálových múrov. Vykonané bolo kotvenie opôr tunela a izolácia tunela striekaným betónom v klenbe hrúbky 10 cm, v oporách hrúbky 5 cm na oceľovú sieť kotvenú do pôvodného muriva. Za rubom obmurovky tunela sa urobila výplňová injektáž, ktorá mala zabrániť priesakom vody do tunela. Tam, kde sa vôbec nedala zastaviť, zriadili sa zvodnice.
V druhej časti začali pracovníci Železničného staviteľstva Brno pod vedením Ing. Milana Žáčeka a Ing. Vladimíra Schicka so znižovaním nivelety koľaje v tuneli. Koľajnice boli vytrhané a v skale vysekaná nová tunelová stoka. Na betónovú stoku sa uložilo nové štrkové lôžko s koľajnicami.

Komplexná rekonštrukcia koľaje v tuneli
V dňoch 9.10.-29.10.2001 prebehla v tuneli komplexná rekonštrukcia koľajového lôžka. V súčasnosti (2001) tunel nevykazuje zavodnenie, je v správe Tunelového obvodu Zbehy.

Smolenický portál - [P1]

Od km 21,39 trať stúpa 6360m/10‰, (sklonovník? v km 26,9 stúpanie 300m/9‰), vľavo začína cca 180 m dlhý zárubný múr, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Vstup do tunela, vpravo cca 80 m zárubný múr
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Vstup do tunela (km 27,1), foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Portál po obnove Červenou armádou, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Čelo portálu, foto Emil Schenk, 17.3.2001 Obnovený portál, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Tunelová rúra

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Začiatok tunelovej rúry, v páse č.7 dvojica výklenkov
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Koniec tunelovej rúry, v páse č.90 dvojica výklenkov
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Trolejové vedenie na hrane P1, foto Emil Schenk, 17.3.2001 Posledný tunelový pás (č.95), foto Emil Schenk, 17.3.2001

Jablonický portál - [P2]

240 m pred portálom, km 28,3 trať stúpa 550 m/2‰
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Vstup do tunela, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Pravý (cca 30 m) a ľavý (cca 45 m) zárubný múr
foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 17.3.2001
 
Čelo portálu, foto Emil Schenk, 17.3.2001 Pohľad na obnovený portál, foto Miroslav Kožuch, 7.8.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 22. V. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť