Povojnová obnova železničnej dopravy na Slovensku v r. 1945

Druhá svetová vojna spôsobila na Slovensku veľké vojnové škody. Nemecké vojská odviezli zásoby potravín, surovín, výrobkov, cenné stroje a takmer všetky dopravné prostriedky. Pred ústupom zničili veľkú časť výrobných a dopravných zariadení. S mimoriadnou dôkladnosťou ničili mosty, železničné trate, budovy, spojovacie a zabezpečovacie zariadenia železníc.
Zničením dopravných spojov sa nemecké vojská usilovali o maximálne spomalenie postupu Sovietskej armády a sťaženie hospodárskej obnovy na oslobodenom území. Značne členité územie krajiny vytváralo na to priaznivé predpoklady.
Po oslobodení bola doprava na Slovensku úplne rozvrátená. Katastrofálny stav bol najmä na železniciach, kde z 3506 km voľnej trate bolo 2490 km zničených (71%). Ostatnú trať bolo možné použiť len v obmedzenom rozsahu, lebo netvorila celok. Značne boli zničené aj vedľajšie staničné koľaje a výhybky. Relatívne najväčšie škody vznikli na dopravných prostriedkoch, ktoré, ak neboli zničené a pokiaľ to umožňovala trať, ustupujúce nemecké vojská brali so sebou. Z pôvodného stavu 665 rušňov bolo po oslobodení na Slovensku len 22 rušňov schopných prevádzky. Ostatné dopravné prostriedky boli taktiež prevažne zničené alebo odvlečené. Z motorových, osobných a nákladných vozňov sa v použiteľnom stave nezachovala ani tretina z ich pôvodného počtu.
Veľmi boli poškodené aj ostatné zariadenia železníc. Z 1111 mostov s rozpätím nad 5 metrov bolo zničených 72%. Okrem týchto boli zničené aj menšie mosty a priepusty, ba aj bezvýznamné cestné nadjazdy. Zo 71 tunelov bolo 31 značne poškodených. Dômyselným zakladaním náloží sa docielilo silné poškodenie portálov, oporných múrov, a v niekoľkých prípadoch aj uvolnenie nadložia. Odstránenie takýchto škôd bolo mimoriadne náročné a vyžiadalo si niekoľkomesačnú prácu obetavých železničiarov a robotníkov.
V dôsledku vojnových udalostí, bolo zničených 73% pozemných zložiek, 90% dorozumievacích prostriedkov, 60% dorozumievacích zariadení, atď. Zničené a poškodené boli aj železničné budovy, vedľajšie stavby, vodárne, vodné žeriavy, výhrevne, točne, hradlové búdky, skladištia, nakladacie rampy a ďalšie zariadenia.

Zničená železničná trať medzi Turanmi a Kraľovanmi
špeciálnym pluhom, podobne bolo rozobratých 279 km tratí
Zničený most pri Strečne vedúci k tunelu Strečno II

Rámcový náčrt vojnových škôd dokumentuje katastrofálny stav, v akom sa nachádzali železnice na Slovensku po oslobodení. Zničené, poškodené alebo odvlečené boli vyše dve tretiny rôznych zariadení a hodnôt.
Podľa vyjadrenia odborníkov, železničná doprava na Slovensku bola poškodená v oveľa väčšej miere ako v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku a tiež v českých krajinách. Rozrušenie dopravy vo veľkej miere obmedzovalo povojnovú rekonštrukciu hospodárstva a obnovenie konsolidovaného vývoja krajiny po oslobodení. Preto hlavná pozornosť v rekonštrukčnom úsilí sa hneď po oslobodení sústredila na obnovu železničnej dopravy.
Už počas oslobodzovacích bojov rozrušená doprava brzdila postup vojsk a presun bojovej techniky, munície a proviantu pre bojujúce vojská. Preto Sovietska armáda spolu s občanmi na oslobodenom území hneď po prechode frontu začala provizórne obnovovať cestné a železničné dopravné spoje. Zo železničných tratí pre Sovietsku armádu veľký význam malo dopravné spojenie Štúrovo – Bratislava - Kúty, ktoré bolo v súlade s postupom jej vojsk. Preto rekonštrukcii tejto trate sa venovala veľká pozornosť.
Po skončení 2. svetovej vojny železničná doprava na Slovensku takmer neexistovala. Jej obnovenie bolo základným predpokladom povojnovej rekonštrukcie hospodárstva, najmä priemyslu a zásobovania obyvateľstva. Preto orgány riadiace hospodársky život krajiny, pracovníci železníc a obyvateľstvo, vyvinuli veľké úsilie na odstránenie vojnových škôd a obnovenie železničnej dopravy.
V máji prípravné a rekonštrukčné práce boli už v plnom prúde. Povereníctvo SNR pre dopravu a jemu podriadené úrady spisovali vojnové škody, organizovali ich odstránenie, dôležitejšie stavebné práce zadávali stavebným firmám a určovali termíny, dokedy sa mali jednotlivé úseky železničnej trate odovzdať do prevádzky. Rekonštrukčné práce veľmi sťažoval nedostatok stavebného materiálu, náradia, pomocných strojov, áut a povozov. Vojnou rozvrátená ekonomika nebola schopná urýchlene vytvoriť základné predpoklady realizovania rekonštrukčných úloh.

Oprava mosta Znovovybudovanie mosta
Oprava železničného mosta pri Kostoľanoch nad Hornádom Znovovybudovanie mosta v Sučanoch

Medzi najväčšie prekážky obnovenia dopravy patrili zničené mosty. Na ich znovu vybudovanie sa koncentrovalo hlavné úsilie robotníkov pracujúcich na rekonštrukcii železníc. Mosty sa zväčša opravovali provizórne, lebo pre nedostatok mostných konštrukcií a železných dielov sa robili prevažne z dreva. Niekoľko menších konštrukcií železničných mostov vyhotovili Podbrezovské železiarne. Po vyhotovení mostných konštrukcií v železiarňach, vzhľadom na rozrušenú dopravnú sieť a nedostatok dopravných prostriedkov, vznikol problém, ako ich dopraviť na miesto určenia. S dodávkami hotových dielov mostov z Vítkovíc na severné Slovensko sa muselo čakať až do opravenia trate Žilina - Nový Bohumín. Rozrušenie hospodárstva, najmä dopravy a priemyselnej výroby, sťažovalo povojnovú obnovu vo veľkom rozsahu.
Pre povojnovú hospodársku rekonštrukciu Slovenska malo mimoriadny význam obnovenie železničnej dopravy z Handlovej do ostatných častí krajiny, lebo dodávky uhlia determinovali obnovenie výroby v priemyselných závodoch a elektrárňach. Od dodávok uhlia bola závislá aj rekonštrukcia samotnej železničnej dopravy. Bratislava, hlavné mesto Slovenska, bola politickým, administratívnym a dôležitým priemyselným centrom krajiny. Preto obnovenie železničného spojenia Handlovej s Bratislavou bolo jednou z prvoradých úloh v rekonštrukcii dopravy. Najvážnejšími prekážkami hatiacimi obnovu tohto železničného spojenia boli zničené železničné mosty pri Hlohovci, Partizánskom, Chynoranoch a zničený handlovský viadukt.
Na obnovu jednotlivých úsekov železnice a dôležitých stavieb boli podpísané kontrakty so stavebnými podnikmi a dohovorené termíny obnovenia železničnej dopravy. Medzi Prievidzou a Nitrou sa dopravné spojenie malo obnoviť 15. júna. Zásluhou železničiarov a robotníkov pracujúcich na rekonštrukcii tejto trate sa tu doprava obnovila už 24. mája. Medzi najnáročnejšie pracovné úlohy na tomto úseku patrila rekonštrukcia zničených mostov medzi Partizánskym a Chynoranmi. Po ich oprave sa v krátkom čase obnovila železničná doprava z Prievidze cez Nitru, Šurany až do Bratislavy. Rekonštrukcia tohto dopravného spojenia umožnila zásobovanie Bratislavy, ale aj iných miest, handlovským a nováckym uhlím.
Rekonštrukcia dopravy sa do popredia dostala obzvlášť v júni. Viac ako predtým si povolaní činitelia, ale aj široká verejnosť uvedomili, že bez riadne fungujúcej železničnej dopravy nie je možné realizovať rekonštrukciu hospodárstva, najmä priemyslu. Od obnovenia dopravy bolo závislé aj zásobovanie obyvateľstva.
Cestné komunikácie boli už v júni v pomerne obstojnom stave. K ich obnoveniu vo veľkej miere prispeli oslobodzovacie vojská v spolupráci s obyvateľstvom. Výhody z obnovenia cestných komunikácií pre hospodárstvo sa prejavili len v malej miere. Neboli nákladné autá a ani pohonné hmoty. Využívali sa povozy ťahané koňmi, čo malo prevažne miestny význam. K zlepšeniu hospodárskej situácie mohla prispieť len urýchlená rekonštrukcia železničnej dopravy, na ktorú sa kancentrovalo hlavné úsilie v mesiacoch jún až september 1945.
Spolupráca železničiarov a robotníkov významne prispela k zrekonštruovaniu a odovzdaniu do prevádzky jednotlivých úsekov trate. Preto už v polovici júna veľká časť železničnej trate bola opravená. Využitie opravených tratí podstatne obmedzovali zničené a ešte neopravené mosty, tunely a viadukty.
Dosiahnuté úspechy v rekonštrukcii dopravy umožnili, že v polovici júna Bratislava a iné mestá západnej časti Slovenska mali železničné spojenie s Handlovou a Ostravou, čo umožnilo ich zásobovanie uhlím. Koncom júna sa obnovila doprava na viacerých železničných spojoch a to najmä na trati Banská Bystrica - Podbrezová, s prestupovaním pri Brusne, zo Žiliny (od budatínskeho mosta) po most pri zastávke Čadca - mesto, Šurany - Zlaté Moravce, s prestupovaním medzi Šuranmi a Úľanmi nad Žitavou a rýchliková doprava z Bratislavy do Prahy.
SNR v júli určila záväzné termíny obnovenia prevádzky na najdôležitejších tratiach a to:
Na dokončenie rekonštrukcie ostatných železničných tratí určilo termíny Povereníctvo dopravy, ktoré boli prevažne skrátené. Napríklad trať Chynorany - Trenčín, ktorá bola veľmi zničená, železničiari odovzdali mesiac pred určeným termínom.
V júli železničné trate boli prevažne už zrekonštruované. Vo viacerých prípadoch ich bolo možné využiť len v úsekoch medzi zničenými mostami a tunelmi, oprava ktorých bola náročná a pracná. Pri ich rekonštrukcii sa prejavoval nedostatok potrebného stavebného materiálu, najmä mostných konštrukcií, náradia a aj odborníkov. Neboli doriešené ani otázky ubytovania a stravovania pracujúcich na rekonštrukcii mostov a tunelov. Nedostatok dopravných prostriedkov veľmi obmedzoval možnosti prísunu materiálu, potravín a aj ľudí na najdôležitejšie dopravné stavby, ktoré vo viacerých prípadoch boli umiestnené v ťažšie prístupnom teréne. Uvedené ťažkosti komplikovali rekonštrukčné práce.
Letné mesiace vytvárali priaznivé predpoklady na dosiahnutie rozhodujúcich úspechov v rekonštrukcii dopravy. Leto je na vidieku obdobím žatevných prác, ktoré podmienili odchod viacerých poľnohospodárov zo stavieb. Povereníctvo SNR pre dopravu nemalo dostatočný kontakt so stavbami, na ktorých pretrvával rad ťažkostí, spomaľujúcich tempo rekonštrukcie.
K riešeniu komplexu povojnových hospodárskych problémov Slovenska sa rozhodla prispieť vláda republiky, ktorá na svojom rokovaní 24. júla 1945 prijala uznesenie o pomoci Slovensku. V jeho zmysle ženijné vojenské jednotky so svojimi technickými prostriedkami sa mali zapojiť do rekonštrukcie železničnej trate Žilina - Kraľovany. Vláda rozhodla o urýchlenom zrekonštruovaní tratí spájajúcich Slovensko s Moravou a to Horný Lídeč - Púchov, Vlára - Trenčianska Teplá a Bohumín - Žilina. Uvedené trate mali zrekonštruovať podniky z českých krajín svojimi pracovnými silami a technickými prostriedkami.
K urýchleniu rekonštrukcie dopravy mali prispieť odborníci z českých krajín, ktorí sa mali zúčastniť opráv mostov, tunelov, viaduktov a tratí. Títo odborníci mali dostať zvláštne plné moci na uskutočnenie rekonštrukčných prác.
Vláda prijala aj ďalšie účinné opatrenia, ktoré mali prispieť k urýchleniu obnovy dopravy a vôbec hospodárstva na Slovensku. Povereníctvo SNR pre dopravu vojenskú technickú pomoc pri rekonštrukcii železníc na Slovensku odmietlo, dôvodiac, že na rekonštrukciu jednotlivých stavieb a tratí sú uzavreté hospodárske zmluvy so stavebnými firmami.
K realizovaniu rekonštrukcie dopravy prispela aj účasť ženijného vojska 4. vojenskej oblasti, ktoré pomohlo pri výstavbe dočasného dreveného mosta cez Váh pri Hlohovci a mosta cez Malý Dunaj pri Vrakuni (dnes súčasť Bratislavy), ako aj trate Žilina - Kraľovany.
Rekonštrukcia viacerých dôležitých mostov a tunelov sa dokončovala v priebehu septembra a dávali sa do prevádzky ďalšie kompletné trate. Dôležitým úspechom bolo najmä obnovenie dopravy, na tratiach Bratislava - Žilina a Čadca - Košice - Čierna (štátna hranica pri Čope). Ich rekonštrukciou sa obnovila železničné spojenie medzi západným a východným Slovenskom, ako aj republiky so Sovietskym zväzom na tomto dopravnom smere.


Oprava zničeného tunela v Ťahanovciach

Obnovenie železničnej dopravy po severnej slovenskej magistrále malo veľký význam pre ďalší vývoj Slovenska, najmä pre rekonštrukciu priemyslu v jeho východných oblastiach. Umožnilo zásobovanie východoslovenského priemyslu handlovským a ostravským uhlím, ako aj surovinami, čo bola predpokladom obnovenia výroby. Obnova tohto železničného spojenia umožnila zásobovanie obyvateľov východoslovenských miest a dedín potravinami a ďalšími produktmi.
Podstatnými úspechmi dosiahnutými v rekonštrukcii železníc do konca septembra sa obnova nekončila. Z dôležitých spojov bola treba dokončiť rekonštrukciu trate Zvolen - Margecany, čo sa podarilo do konca roku. V poslednom štvrťroku sa odovzdali do užívania aj niektoré vedľajšie trate. S výnimkou niekoľkých menej významných spojov do konca roku 1945 bola železničná sieť zrekonštruovaná.
Obnovenie železničnej dopravy na Slovensku malo veľký význam pre povojnovú rekonštrukciu hospodárstva, najmä priemyslu, a umožnilo postupnú konsolidáciu verejného života. Viaceré mosty a ďalšie dopravné zariadenia boli pre nedostatok mostných konštrukcií a ďalšieho materiálna opravené často len provizórne. Preto rekonštrukcia dopravy sa realizovala aj v ďalších rokoch.
Koncom roku 1945 železničná doprava prestala byť brzdou hospodárskej rekonštrukcie. Obnova železničnej dopravy vytvorila predpoklady na prísun stavebného materiálu na rekonštrukciu závodov, uhlia, strojov a surovín na výrobu v nich. Rekonštrukcia dopravy v roku 1945 umožnila konsolidáciu a rozvoj hospodárstva v ďalších rokoch.

Poznámky:

Prameň:


Strana vytvorená : 4. XII. 2000
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť