Nový kraľovanský tunel

Stavba tunela
Ministerstvo dopravy a verejných prác, rezort železničný v Bratislave, vypísalo 16.4.1942 verejnú súťaž č.1454-III-1942 na stavbu dvojkoľajnej trate v km 210,751 - 214,141 trate Kysak - Čadca a s ňou preložku štátnej hradskej cesty Žilina - Dolný Kubín v obvode spomenutého úseku trate. Stavba zahrňovala aj stavbu dvojkoľajného tunela dĺžky 523 m. Už vo verejnej súťaži sa spomína, že možno očakávať vzhľadom na elektrifikáciu trate prípadné zmeny normalizovaného typu tunelovej rúry.
Na vypísanú súťaž sa prihlásilo 7 firiem. Stavba kraľovanského tunela a priľahlého úseku trate bola zadaná 7.9.1942 združeniu firiem Ing.Václav Holý, staviteľ Jozef Šašinka a staviteľ Ondrej Janček v Poprade.
Stavba s rozpočtom 47 mil. Ks začala hneď po zadaní v roku 1942. Ukončená bola hneď po oslobodení. Stavbyvedúcim bol Henryk Ramič, neskôr robil na Bujanovskom tuneli. Po odovzdaní tunela bol starý jednokoľajný tunel vyradený z prevádzky.
Tunelová rúra je postavená v esovitom oblúku - vľavo - pravotočivom. Tvorí ju 70 tunelových pásov, po oboch stranách s 10 pármi bezpečnostnými výklenkami.

Zmena vyústenia z tunela v 50. rokoch
V rokoch 1951-53 prebehli prípravné práce na stavbe vodného diela Krpeľany, ktoré si vynútili stavbu 6,79 km dlhej preložky železnice. Zmelilo sa tým nové vyústenie pri portáli P2.
Na obchranu pred nebezpečenstvom vzniku ľadovej bariéry v koryte Váhu, kde vzdutie prevádzkovej hladiny môže dosiahnuť 0,3 až 3,5 m, bol pri vrútockom portáli tunela vybudovaný limnigraf s diaľkovou registráciou a signalizáciou až na vodné dielo Krpeľany do domu hatiara.

Komplexná rekonštrukcia koľaje v roku 1981
V rámci komplexnej obnovy koľaje v úseku Liptovský Mikuláš - Žilina bola aj v Kraľovanskom tuneli uskutočnená v roku 1981 obnova oboch traťových koľají. Pracovníci železničného vojska, TD Vrútky, TSS Košice a ďalší najskôr v dňoch 3.-4.6.1981 (10:45 - 22:56 hod) uskutočnili najprv obnovu druhej koľaje a v priebehu júna 1981 aj prvej koľaje.

Kraľovanský portál - [P1]

Tunelové nádvorie, ústie starého tunela je v mieste topoľovej aleje na úrovni hlavnej cesty, foto Miroslav Kožuch, 3.9.2000
 
Pohľad na portál, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Portálový veniec tunela, foto Emil Schenk, 15.12.2000 Pohľad do tunelovej rúry, v 4. tunelovom páse prvá dvojica bezpečnostných výklenkov, foto Emil Schenk, 15.12.2000

Vrútocký portál - [P2]

Vstup trate do tunela, starý tunel ústil v mieste plávajúceho bagra
foto Emil Schenk, júl 2000
 
Pohľad na portál, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Hlavná cesta vedúca nad portálom, foto Emil Schenk, 15.12.2000 Detailný pohľad na portál, foto Miroslav Kožuch, 3.9.2000

Pramene:


Strana vytvorená : 27. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 1. IV. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Košice - Žilina