English sectionVážený/-á sympatizant/-ka železnice,

úlohou obsahu tohoto Rail CD/DVD je poskytnúť časť dát o železniciach na Slovensku dostupných na internete z URL:

 • Addams' Rail Page - ( http://www.rail.sk/arp/ )
 • Železnice na Slovensku - ( http://www.rail.sk/skhist/ )
 • História a súčasnosť parných rušňov na území Slovenska - ( http://www.rail.sk/doprhist/ )
 • Železničné nehody v SR - ( http://zel-nehody.wz.cz/ )
 • Železničné odkazy na Slovensku - ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/sklink3.htm )
 • Ďaľšie položky:

 • rôzne sporiče obrazovky
 • Atlas železnic - encyklopédia vozidlového parku Českých dráh. Program obsahuje prehľad radu rušňov, prímestských a motorových vozňov. Ku každej položke sú uvedené technické údaje, ďalej je priložený obrázok a väčšinou i popis vybraného radu vrátane histórie a vývoja.
 • TGV (Train á Grande Vitesse - vysokorýchlostny vlak)
 • ETR (Elletrotreno Rapido - rýchly elektrický vlak)
 • InterCityExpress (ICE)/InterCity-NeiTech (ICT)
 • programy Bahn , Mechanik
 • program Gordikon - simulátor práce výpravcu v žst. Bohumín (verzia 2.13), Multikon (verzia 1.41), Kolín (zatiaľ len beta verzia) a trate TEŽ (verzia 1.78)
 • Technické informácie:

 • dekompresiu niektorých položiek si vyžadujú programy WinZip a WinRar.
 • pre správnu funkčnosť odkazov doporučujeme inštalovať tento súbor do najvyššej úrovne obsahu Rail CD/DVD.
 • na autorské práva všetkých autorov Rail CD/DVD sa vzťahujú ustanovenia ako pre Addamsa uvedené tu , autorské práva ostatných autorov sú individuálne.
 • obsah Rail CD/DVD bol skontrolovaný antivírusovým programom NOD Antivirus
 • obsah vyššieuvedených URL je v neustálom vývoji
 • z dôvodu zachovania špecifického uspriadania Rail CD/DVD vznikla aj osobitná URL Železničné odkazy na Slovensku - (http://www.rail.sk/arp/slovakia/sklink3.htm), ktorej názov je potrebné po inštalácii k súborom Rail CD/DVD premenovať na sklink.htm. Táto URL podlieha aktualizácii.
 • akékoľvek technické, obsahové a iné pripomienky, doplnenia, návrhy a kritika je očakávaná tu .
 • Autori Rail CD/DVD:

  Addams , KOŽUCH Miroslav , ROTTMANN Martin , SCHENK Emil , GULÍK Jozef .

  English sectionDear Railfan,

  mission content of this RAIL CD/DVD be provided part of datas about railway in Slovakia available on internet from URL:

 • Addams' Rail Page - ( http://www.rail.sk/arp/ )
 • Railways in Slovakia - ( http://www.rail.sk/skhist/ )
 • History and present of steam locomotives on territory Slovakia - ( http://www.rail.sk/doprhist/ )
 • Railway ccindents on Slovakia - ( http://zel-nehody.wz.cz/ )
 • Slovakian railway links - ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/sklink8.htm )
 • Other items:

 • most screensavers
 • Railway Atlas - Czech railways vehicle park encyclopedia. Program includes review of locomotive, suburban and motor cars classes. To a every item be presented technical data, further is applyied little picture and generally also description selection class inclusive history and development.
 • TGV (Train á Grande Vitesse - high-speed train)
 • ETR (Elletrotreno Rapido - fast electric train)
 • InterCityExpress (ICE)/InterCity-NeiTech (ICT)
 • programs Bahn , Mechanik
 • program Gordikon - simulator the works station dispatcher in Railway Station Bohumín (verzia 2.13), Multikon (verzia 1.41), Kolín (so far beta version only) and TEŽ lines (version 1.78)
 • Technical information:

 • decompression some item required programs WinZip and WinRar .
 • for correct links function recommended install this file in top level Rail CD/DVD content.
 • copyright law all the Rail CD/DVD authors refer provisions as for Addams presented here , copyright law of others authors are individual .
 • obsah Rail CD/DVD content has been antivirus program NOD Antivirus checked
 • content as was remarked above URL be in continued evolution
 • any technical, contentual and others suggestion, filling, proposals and criticism is expected here .
 • RAIL CD/DVD authors:

  Addams , KOŽUCH Miroslav , ROTTMANN Martin , SCHENK Emil , GULÍK Jozef .

  ( http://www.rail.sk/arp/other/citaj_ma.htm )