English sectionRail DVD

Vydávanie Rail DVD je zastavené do 30.9.2014, možno navždy ... :-(

Rozšírený obsah servra www.rail.sk je vydávaný na "Rail DVD" (ďalej len "DVD"). DVD je doplňované o ďalší železničný software.
-
je technickým charekterom rovnakého typu ako dáta na www.rail.sk , ale rozsahom širšie cca o 1/3 ako v textoch, tak i obrázkoch ( obsah ).
- je ( rovnako ako
www.rail.sk ) koncipované tak, by nemal byť problém s jeho používaním ani na PC "slabších", resp. bez software od fy Microsoft.
- obsahuje aj neveľké množstvo viedosúborov dĺžky max. zopár desiatok sekúnd AVI a MOV prehrateľných v bežných bezplatne stiahnuteľných programoch Windows Media Player
11 , 10 , 9 (WinXP) , 9 (Win98 SE, ME, 2000), WinAmp + SK LIP a Quick Time Player / iTunes , DivX Codec & Player , príp. s doplnkami: rozhranie DirectX a balík kodekov , pre zobrazenie PDF-súborov je potrebný program Adobe Reader .

Z dôvodu (v súčasnosti) malého nákladu a šialenej administratívy a nákladov vyplývajúcich z legislatívy SR nie je voľne predávané. Cena: 10 EUR/300 Kč (pre adresátov v SR a ČR) zahŕňa zložky:

 • cena čistého DVD-u s obalom (cca 1 EUR - v prípade požiadavky objednávateľa na CD-ROM vyššej kvality sa cena zvyšuje o zodpovedajúce náklady)
 • alikvótna mzda pre zhotoviteľa,
 • poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty - obyčajná listová zásielka (v prípade požiadavky objednávateľa na vyššiu formu zabezpečenia, príp. rýchlosť prepravy sa cena zvyšuje o zodpovedajúce náklady),
 • samostatná aktualizácia pre držiteľov predchádzajúcich verzií Rail DVD sa vzhľadom na nízku cenu neposkytuje.
 • DVD je vyhotovované až po doručení sumy zhotoviteľovi. Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko / názov adresáta
 • presná adresa adresáta s PSČ a názvom krajiny
 • V prípade vrátenia zásielky zo SR (z dôvodu nedoručiteľnosti) bude zaslaná suma vrátená po odpočítaní nákladov za jej spätné zaslanie, a to len do 30 dní odo dňa jej vrátenia na adresu zaslanú objednávateľom, ktorá musí byť odlišná od adresy, z ktorej bola zásielka vrátená. V prípade ďaľšieho vrátenia zásielky zo SR a prvého vrátenia z krajín mimo SR (z dôvodu nedoručiteľnosti) suma prepadá v prospech zhotoviteľa.
  Ži
  aľ, pri hektickom spôsobe zhotovovania aktualizácií ARP niekedy dochádza k prepísaniu off-line verzie súborov cenzurovanými on-line verziami. V takom prípade je nutné zaslať mi požiadavku na dodanie off-line verzie.

  Obsah
  Prehľad obsahu Rail DVD je vyhotovený v súbore typu LST pre prezeranie v programe
  Total Commander s rozšírením diskdir.wcx , ktorý je potrebné vložiť do adresára obsahujúceho pracovné súbory programe Total Commander (programom je pri inštalácii prednastavený C:/totalcmd/ alebo iný zadaný používateľom - u mňa: C:/Program Files/TotalCommander6_50/ ), resp. v jeho prechodcovi Windows Commander (oba poznajú pre používanie množstvo jazykov, vrátane SK a CZ).
  Po nainštalovaní programu Windows Commander/
  Total Commander a vložení súboru rozšírena diskdir.wcx do vyššiedefinovaného adresára, je potrebné program spustiť a cestou Konfigurácia -> Obecné nastavenie -> Pakovače -> Prídavné kompresory-Pluginy-Konfigurácia plugin DLL -> vpísať do okna "Všetky súbory s príponou" text "lst" (bez úvodzoviek) a do riadku "Asociovať s:" vpísať názov súboru diskdir.wcx aj s cestou k nemu (C:/totalcmd/diskdir.wcx , C:/Program Files/TotalCommander6_50/diskdir.wcx a pod.) a potvrdiť tlačidlom "OK", ako aj v okne "Všeobecné nastavenia".
  Takto rozšírený program Windows Commander/
  Total Commander je schopný prehliať obsah, ako aj vytvárať súbory typu LST.
  Obsah Rail DVD (z 12.2.2009) v súbore LST (cca 560 kB)
  Položky DVD neobsiahnuté na Rail CD (už nie je vydávané):

 • Video-upútavka / 6 MB + titulky s popisom
 • video TGV Duplex - 338 MB
 • video TGV Atlantique - 447 MB
 • video TGV Eurostar - na výrobe sa pracuje (732 MB)
 • video TGV PSE - na výrobe sa pracuje (802 MB)
 • video TGV Réseau - na výrobe sa pracuje (265 MB)
 • Pôvodné úvahy boli pre vydanie Rail DVD obsahujúceho všetky položky Rail CD (už nie je vydávané) doplneného o videozáznamy členov Rail-teamu a ďalších "spriaznených duší" z potuliek po Európe. Do úvahy pripadajú verzie

  1 - len vysokorýchlostné a naklápacie vlaky ( Video-upútavka / 6 MB + titulky s popisom )
  2 - všetko okrem položky 1 (ostatné vozidlá, trate, budovy)
  3 - všetko (1 + 2)

  Podľa súčasného štádia je viac-menej isté, že položka 1 sa nezmestí na 1 DVD ¤, čiže rišením by mohlo byť rozdelenie materiálu (otázne je, kam priradiť X 2000 + RABDe + Talgo):

  1a - TGV
  1b - ETR
  1c - ICE/ICT
  2a, b, c, ... (delenie podľa krajín)
  3a, b, c, ... (delenie podľa krajín, čo by však bolo problémom pri vozidlách mimo domovskú krajinu)

  ¤ kvalita záznamu nie je úplne perfektná; natáčané na VHS-C -> VHS -> PC: mpg1-1150 kbps/25 fps/352x288 pix/PCM-192 kbps-> avi-1580 kbps/DivX3/25 fps/352x262 pix/mp3-320 kbps

  Ďalšie užitočné programy pre prehrávanie a spracovanie multimediálnych súborov: VirtualDub , Fraunhofer MP3 Codec , BSPlayer , rôzne .

  English sectionIssuing Rail DVD arrested to 30.9.2014, maybe forever ... :-(

  Extended www.rail.sk contents are since July, 24th 2007 published on "Rail DVD" (next "DVD" only). Price: 15 EUR** (for previous Russians-terrorised European countries except SK, CZ, DE) / 20 EUR** (for other countries).

  Order must included:

 • First Name, Last Name
 • specific adress including zip code number and Country name
 • Cost must be payed to Producer shipped before.

  Contents
  Rail DVD Contents View is created in file type LST for viewing on program
  Total Commander with utility diskdir.wcx , whitch is need insert to directory including work files of program Total Commander (program be on installation process set default C:/totalcmd/ or another user entered - at me C:/Program Files/TotalCommander6_50/), in his predecessor Windows Commander (both know for usage more quantity language).
  After install program Windows Commander/
  Total Commander and inserted extension file diskdir.wcx in above defined directory, require program start and on way Configuration -> General setup -> package -> additional compressors -> Plugins configuration plugin DLL -> fill in window "All files with suffix" text "lst" (without quotes) and in lines "Associate with" fill file name diskdir.wcx with way towards him (C:/totalcmd/diskdir.wcx , C:/Program Files/TotalCommander6_50/diskdir.wcx etc.) and confirm by button "OK", and each in window "General setup".
  Like that extended program Windows Commander/
  Total Commander be able review contents, and create files type LST.
  Rail DVD contents (2009 February, 12th) on LST file (cca 560 kB)
  DVD items on Rail CD not included (not yet available):

 • Video-promotion / 6 MB + subtitles with subscription
 • TGV Duplex video - 338 MB
 • TGV Atlantique video - 447 MB
 • TGV Eurostar video - on create (732 MB)
 • TGV PSE video - on create (802 MB)
 • TGV Réseau video - on create (265 MB)
 • ** - or equivalent volume in USD/CAD/CHF


  Späť na "Železničné odkazy na Slovensku" Strana vytvorená / Site created : 23-IV-2002
  Posledná aktualizácia / Last update : 17-12-2013
  ( railcd.htm )