Rušne radu
240

240020.jpg/30,3 kB Rušeň ŽS 240 024-0 ( Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 16:14:36 hod.)
Rušeň ZSSK 240 020-8
(
Bratislava-Nové Mesto 6. IX. 2000 © Addams )
Rušeň ZSSK 240 024-0
(
Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 16:14:36 hod./4:14:36 PM © Addams )

Základné technické údaje

Rad:   240
Pôvodný rad:   S 499.0
Výrobca:   Škoda Plzeň
Rozchod:   1435 mm
Usporiadanie pojazdu:   Bo'Bo'
Napájací systém:   25 kV 50 Hz
Hodinový výkon:   3200 kW
Trvalý výkon:   3080 kW
Dĺžka cez nárazníky:   16440 mm
Rázvor celkový:   10600 mm
Rázvor podvozkov:   2800 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov:   7800 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť:   120 km/h
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:   120 m
Hmotnosť rušňa:   85 t
Prevodový pomer:   1 : 3,2
Priemer kolies:   1250 mm
Vlakové kúrenie:  
 
1,5 kV 50 Hz
3 kV 50 Hz
Továrenský typ:   47 E4 až 47 E6
Výkon EDB:   2000 kW

Popis

Elektrické univerzálne rušne s kremíkovými usmerňovačmi pre striedavú jednofázovú napájaciu sústavu (25 kV 50 Hz) radu S 499.0 (teraz 240) vyrobila Škoda Plzeň v roku 1968. Konštrukčne vychádzal z radu S 489.0 (teraz 230), len výrobca zmenil prevod na hodnotu 1:3,2. Tým sa zmenila najvyššia rýchlosť rušňa na 120 km/h.
Podvozky sú otočné s klzne uloženou skriňou na podvozkových priečnikoch a ložiskové skrine hnacích dvojkolies sú v ráme podvozkov vedené ojničkami. Primárne vypruženie je skrutkovými pružinami s hydraulickými tlmičmi a sekundárne vypruženie listovými pružnicami. Nápravové tlaky, ktoré vznikajú klopnými momentmi väčšinou pri rozjazdoch, sa mechanicky vyrovnávajú pomocou šikmých tyčí. Rušne sú vybavené elektrickou odporovou brzdou.
Trakčný transformátor má výkon 4130 kVA a rušeň môže vykurovať súpravy sústavami 1,5 kV 50 Hz alebo 3 kV 50 Hz. Každému podvozku - teda dvom trakčným motorom - zodpovedá len jeden usmerňovač (2200 A, 750 V), takže rušeň má dva trakčné usmerňovače a jeden pre pomocné pohony. Trakčné motory majú trvalý výkon po 770 kW a hodinový 800 kW. Uložené sú v podvozkoch, majú kĺbové spojky Škoda. Radenie trakčných motorov v trakčnom obvode je trvalé paralelné, pričom je k dispozícii 32 jazdných stupňov na odbočkách transformátora.
Z hľadiska elektrickej časti stojí za zmienku zvýšenie výkonu trakčných motorov (oproti trakčným motorom používanými v iných radoch), čoho sa dosiahlo použitím silikónovej izolácie a zvýšeným chladením motorov. V mechanickej časti je pozoruhodné prevedenie rušňovej skrine, na výrobu ktorej výrobca použil sklenené lamináty ako náhradu klasického plechu. Rušňová skriňa je svojím tvarom originálna a vkusná.
Rušeň S 499.0014 (teraz 240.014) sa výrazne zapísal do povedomia, keď dňa 10. októbra 1972 prvýkrát viezol s bratislavskou čatou vlaky 1276/1277 na trati z Bratislavy až do Budapešti a späť. Z konštrukčných zmien je známa rekonštrukcia S 499.0069 a S 499.0070 zmenou prevodu. Tieto dva rušne sa stali základom pre sériovú výrobu expresných rušňov S 499.1. Ich potreba sa však v praxi nepotvrdila a boli prerobené na rad S 499.0 s označením S 499.0121 a S 499.0145. Tento rušeň s pôvodným označením S 499.1027 resp. S 499.0145 bol dodaný 31.3.1970, pričom tento dátum súčasne znamenal aj ukončenie dodávok elektrických rušňov so sklolaminátovou skriňou pre ČSD. Medzi významné zmeny, ktoré boli vykonané na týchto rušňoch patria napr.: S 499.0093 mal ako prvý skúšobne namontované zberače typu polopantograf a S 499.0002 dostal ako prvý rušeň tohoto radu skúšobný náter so šesťdesiatcentimetrovým žltým bezpečnostným pásom.

MDPaT 10.11.1998

Laminátky
J. Hruška

Když v roce 1963 vyjela z bran plzeňské Škodovky lokomotiva S 699.001, stala se první lokomotivou s celolaminátovou karosérií u nás. Ač nikdy nepatřila ČSD (byla majetkem VÚŽ - ŽZO Velim), odstartovala celou sérii 255 lokomotiv s laminátovou karosérií. Vůbec první použití lami­nátových prvků na lokomotivě se však uskutečnilo již dříve na lokomotivě E 469.1085, vyrobené roku 1960. První sériové "laminátky" řady S 489.0 opustily Škodovku v roce 1966. Byl to tovární typ 47 E1 v počtu 20 kusů s maximální rychlostí 110 km/h. Po nich následovaly ještě další lokomotivy téže řady: 40 kusů v roce 1966 a 50 kusů v roce 1967. Další série "lami­nátek" označená u ČSD S 499.0 měla rychlost 120 km/h a elektrodyna­mickou brzdu. Bylo jí vyrobeno 70 kusů v roce 1968 a 50 kusů roku 1969. Jako poslední byla v roce 1970 vyrobena série 25 lokomotiv s rychlostí 140 km/h, označená řadou S 499.1. Kromě lokomotiv pro ČSD byly lami­nátové lokomotivy dodávány také do Bulharska a SSSR.
Mechanická část lokomotivy je stejná pro všechny typy, kromě šestiná­pravové S 699.001 . Lokomotivy jsou dvoupodvozkové, čtyřnápravové s uspořádáním Bo'Bo'. Trakční motor je plně odpružen a uložen v rámu podvozku, výkon je přenášen přes kloubovou spojku dutým hřídelem na převodové soukolí. Dvojkolí jsou vedena ojničkami. Lokomotivy mají dvojí vypružení: primární tvoří šroubové pružiny s paralelním tlumičem, sekun­dární tvoří listové pružnice. Podélné síly se přenášejí pomocí šikmých tá­hel. Rám lokomotivy příhradové konstrukce je svařen z plechů, na čelníku je umístěno tažné a narážecí ústrojí. Na koncích skříně jsou shodná stano­viště strojvedoucího s charakteristickými čelními panoramatickými okny, oddělená od strojovny dvojitou mezistěnou. Vlastní uspořádání a vybavení lokomotivy se poněkud liší u jednotlivých typů lokomotiv. Rozdíly jsou např. v typu použitého transformátoru, v provedení chladicích okruhů a použití ventilátorů. Stlačený vzduch pro lokomotivu dodávají dvě kom­presorová soustrojí. Lokomotivy jsou vybaveny samočinnou brzdou DA­KO-L (řada S 499.1 původně brzdou DAKO-LR), přídavnou brzdou a ruč­ní brzdou působící na příslušné dvojkolí pod stanovištěm.
Princip regulace se u lokomotiv neliší: je použita odbočková regulace s 32 jízdními a 4 šuntovacími stupni, napětí je regulováno na straně vyso­kého napětí. Rozdíly jsou pouze v zapojení elektrodynamické brzdy. Elektrický proud je přiváděn dvěma sběrači pantografového typu přes od­pojovač a tlakovzdušný hlavní vypínač na primární vinutí. Dva trakční mo­tory v každém podvozku jsou zapojeny paralelně a každý podvozek je na­pájen z jednoho sekundárního vinutí. Lokomotivy S 489.0019 a 020 a celé řady S 499.0 a 1 jsou vybaveny elektrodynamickou brzdou. Pn elektric­kém brzdění pracují motory jako dynama s cizím buzením napájená z jed­noho usměrňovače. Vyrobený proud se maří v odpornících umístěných na střeše a chlazených vlastním ventilátorem. Pomocné pohony (ventilátory, kompresory, čerpadla transformátorového oleje) jsou napájeny ze samo­statných vinutí. Kromě motorů čerpadel se jedná o stejnosměrné motory. Další vinutí slouží k vytápění vlakových souprav. Řízení lokomotivy je nepří­mé pomocí malého stejnosměrného napětí 48 V. Z výroby byly lokomotivy S 489.0001 až 020 a S 499.0070 až 120 vybaveny radiostanicí VKV.
Lokomotiva S 699.001 je koncepčně řešena stejně, v elektrické části je navíc v každém podvozku zapojen třetí trakční motor paralelně a lokomo­tiva je vybavena elektrodynamickou brzdou. V mechanické části jsou ně­které rozdíly, především v pojezdu a převodu - podvozek je třínápravový s ojničkovým vedením dvojkolí a převod 1 : 2 umožňuje rychlost 160 km/h (původně však jen 140 km/h s jiným typem podvozku) a vyřaze­ny jsou také šikmé tyče pro vyrovnání klopných momentů.
První sériová "laminátka" S 489.0001 byla ČSD dodána 18. května 1966 do depa Plzeň. Další lokomotivy téže řady byly dodávány do dep Brno-Maloměřice a Plzeň a průběhem času se dostaly i do Bratislavy, Českých Budějovic a Chebu. Lokomotivy řady S 499.0, vhodnější pro osobní dopravu, byly dodávány do dep v Plzni a Bratislavě, odkud vytlačily řadu S 489.0. Ta je dnes soustředěna do Brna-Maloměřic a zajišťuje veš­kerou nákladní vozbu na trati Kúty - Kutná Hora. S řadou S 499.0 je mož­né se setkat také v Jihlavě, Veselí nad Lužnicí i v Hodoníně. S postupem elektrizace “jižního tahu" se “laminátky" S 499.0 dostaly v roce 1970 do Českých Budějovic a také do Chebu. Slovenské lokomotivy byly soustře­děny v Bratislavě. V roce 1970 byly dvě lokomotivy S 499.0069 a 070 změnou převodu rekonstruovány na řadu S 499.1 (čísla 001 a 002) s vyšší rychlostí (140 km/h). Tou dobou také začaly dodávky řady S 499.1 čísel 003 až 027 do depa Bratislava. Během několika let se však “jedničky" ob­jevují i v Plzni, Chebu a Českých Budějovicích. Koncem sedmdesátých let bylo zřejmé, že lokomotivy s rychlostí 140 km/h jsou nevyužité, takže bylo rozhodnuto rekonstruovat celou řadu S 499.1 na řadu S 499.0. Lokomotivám S 499.0001 a 002 byla navrácena původní čísla a zbylým 25 lokomotivám přidělena čísla 121 až 145. První takto rekonstruovaná lo­komotiva byla S 499.1021 v Českých Budějovicích dne 29. května 1978. V roce 1992 došlo k posledním podstatným změnám v dislokaci těchto lokomotiv. Všechny české stroje byly soustředěny do depa v Českých Budějovicích, slovenské zase rozděleny mezi depa Bratislava a Nové Zámky, v souvislosti s elektrizací tratě Zvolen - Levice - Nové Zámky .
Laminát, který byl použit z důvodů šetření “strategickou" rudou, dal lo­komotivám jméno rozšířené po celé síti bývalých ČSD. Lokomotivy jsou svým designem srovnatelné s moderními typy a tvoří jakési pokračování (žel zdá se zatím poslední) tradice pěkného vzhledu českých lokomotiv už od doby lokomotiv parních. Lokomotivy obou řad S 489.0 a S 499.0 (po roce 1988 řad 230 a 240) patří svou relativní jednoduchostí k nejspolehli­vějším lokomotivám u ČD (zrušené byly většinou po nehodách) a jistě ještě nějakou dobu v provozu vydrží.

Řada

S489.0/230

S499.0/240

S499.1

S 699.0

Rozchod [mm]

1435

1435

1435

1435

Uspořádaní

Bo´Bo´

Bo´Bo´

Bo´Bo´

Bo´Bo´

Napájecí soustava

25 kW/50 Hz

25 kW/50 Hz

25 kW/50 Hz

25 kW/50 Hz

Max. rychlost (km/h)

110

120

140

140/160*

Hmotnost (t)

84

85

85

120/126*

Hodinový výkon

3200

3200

3200

5100

Trvalý výkon (kW)

3080

3080

3080

4920

Výkon EDB (kW)

-**

2000

2000

3000

Převod

1:3,95

1:3,2

1:2,6

1:3,43/1:2,18**

Trvalá tažná síla (kW)

310

255

210

310

Délka (mm)

16440

16440

16440

20000

Průměr kol (mm)

1250

1250

1250

1250

* údaje před rekonstrukcí/po rekonstrukcí
** pouze lokomotivy 019, 020: 2000 kW

(Železnice, 5/1994)

Použitie - vlaky osobnej dopravy: Používané na väčšine miestnych vlakov na tratiach 110, 120 (len niektoré vlaky v úseku Bratislava - Trenčianska Teplá), 130, 132, 135, 150,  tiež na niektorých rýchlikoch.  
Použitie - vlaky nákladnej dopravy: Všetky vlaky, okrem miestnych ( používaný rad 210 ), na tých istých tratiach ako rad 210 .

 Zoznam rušňov / Loco list

číslo rušňa
Loco No.
výrobné číslo
Construction No.
rok výroby
Construction Year
rušňové depo
Loco depot
240 001-8     Bratislava 
240 002-6     Bratislava 
240 003-4 5845 1966 Bratislava 
240 004-2     Nové Zámky 
240 005-9     Nové Zámky 
240 009-1 5851 1968 Bratislava 
240 013-0     Bratislava 
240 015-8     Bratislava 
240 017-4     Nové Zámky 
240 018-2     Nové Zámky 
240 019-0     Nové Zámky 
240 020-8     Nové Zámky 
240 022-4  5864 1968 Nové Zámky 
240 024-0 5866 1968 Bratislava
(so žltým bočným pásom / with yellow side bands)
240 027-4     Nové Zámky 
240 028-2     Nové Zámky 
240 029-9     Bratislava 
240 030-7     Bratislava 
240 031-5 5873 1968 Bratislava 
240 032-3     Nové Zámky 
240 033-1 5875 1968 Bratislava 
240 034-8     Nové Zámky 
240 036-4  6305 1971 Nové Zámky 
240 037-2 5879 1966 Bratislava
(so žltým bočným pásom / with yellow side bands)
240 038-0  5880 1968 Bratislava 
240 039-8  5881 1968 Bratislava 
240 040-6  5882 1968 Bratislava 
240 041-4     Bratislava 
240 042-2     Bratislava 
240 043-0 5885 1966 Nové Zámky 
240 046-5     Nové Zámky 
240 051-3     Nové Zámky 
240 054-7     Nové Zámky 
240 059-6     Bratislava 
240 061-2     Bratislava 
240 067-9     Nové Zámky 
240 068-7     Bratislava 
240 070-3     Nové Zámky 
240 072-9 6034 1969 Nové Zámky 
240 073-7  6035 1969 Nové Zámky 
240 074-5     Nové Zámky 
240 075-2 6037 1969 Bratislava 
240 076-0     Bratislava 
240 078-6     Nové Zámky 
240 079-4     Bratislava 
240 080-2     Nové Zámky 
240 081-0     Nové Zámky 
240 082-8     Bratislava 
240 083-4     Nové Zámky 
240 084-2     Bratislava 
240 087-7 6049 1969 Bratislava 
240 088-5     Bratislava 
240 089-3     Bratislava 
240 090-1     Nové Zámky 
240 092-7  6054 1969 Nové Zámky 
240 093-5     Bratislava 
240 095-1     Bratislava 
240 096-8     Bratislava 
240 097-6     Bratislava 
240 098-4     Nové Zámky 
240 099-2     Bratislava 
240 100-8 6062 1969 Bratislava 
240 102-4  5297 1965 Bratislava
(so žltým bočným pásom / with yellow side bands)
240 103-2     Nové Zámky 
240 104-9     Nové Zámky 
240 105-7     Nové Zámky 
240 111-5     Bratislava 
240 112-3     Bratislava 
240 113-1  6075 1969 Nové Zámky 
240 114-8     Nové Zámky 
240 115-6     Bratislava 
240 116-4     Bratislava 
240 118-0     Nové Zámky 
240 119-8     Nové Zámky 
240 120-6     Nové Zámky 
240 121-4     Bratislava 
240 122-2 7748 1983 Bratislava 
240 123-9 6085 1968 Bratislava 
240 124-7     Bratislava 
240 125-5     Bratislava 
240 126-3     Bratislava 
240 127-1 6086 1969 Bratislava 
240 128-9 6090 1969 Bratislava 
240 129-7 6203 1971 Bratislava 
240 130-5 6046 1969 Bratislava 
240 131-3     Bratislava 
240 132-1     Bratislava 
240 133-9     Bratislava 
240 134-7 6096 1969 Bratislava 
240 135-4     Bratislava 
240 136-2  6098 1969 Bratislava 
240 137-0     Bratislava 
240 140-4     Bratislava (lemon yellow color only one loco)
240 141-2     Bratislava 
240 142-0     Bratislava 
240 143-8     Bratislava 
240 144-6     Bratislava
(so žltým bočným pásom / with yellow side bands)
 
240 145-4     Bratislava 

( Kadeřávek Petr , Addams )

Prezývky: Laminátka
Citrónka
( len 240 140-4 only)

( Zdroj )

URL o rušňoch ŽSR radu 240

  • Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • servra Lokomotivní depo
  • Ľubora Bánika
  • Fotografie

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 5-VI-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 26-VII-2004
    ( 240.htm )