V Rušňovom depe Zvolen má opravárenstvo motorových vozidiel silné zázemie

Desana MERTINKOVÁ

Ak by ste hľadali najväčšie motorové rušňové depo na Slovensku, našli by ste ho vo Zvolene. Nie je tomu tak len kvôli vozbe vlakov motorový­mi rušňami a jej rozsahu, ale najmä kvôli špecializácii a výkonom Zvolenčanov v rám­ci opravárenskej činnosti. Práve v zvolenskom rušňovom Depe sa pred piatimi rokmi rozbehla prestavba prípoj­ných vozňov radu 011 na mo­torové vozne radu 811. Prvý prototyp tohto moderného a na regionálnych tratiach veľmi žiadaného vozidla sa I rodil prakticky na kolene, aj preto domácim pomáhali vy chytávať jeho "muchy" kolegovia z Vrútok. A hoci spoza brán zvolenskej dielne vyšli za "prvorodeným" už len traja mladší bratia, pos­ledný v decembri minulého roku, najstaršia z týchto ma­šiniek jazdila už bez problé­mov vyše dvoch rokov, keď sa sériovej výroby 811-tiek ujala zvolenská ŽOS-ka.
Medzi 799 pracovníkmi ruš­ňového depa vo Zvolene s vysu­nutými pracoviskami v Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici a Lovinobani sa až 335 hrdí príslušnosťou k povolaniu rušňovodiča. Práve oni majú na starosti vozbu vla­kov na celom južnom ťahu od Bratislavy až po Košice, ale aj na priľahlých ramenách Zvolen - Vrútky, Zvolen - Banská Bystri­ca - Margecany a Zvolen - Šahy. Mnohí by im mohli závidieť, keďže tieto trate patria k tým najkrajším a turisticky najzau­jímavejším. Veď kto by si nedo­priať výlet cez malebné Krem­nické vrchy, komu by sa neza­tajil dych pri atraktívnej pre­chádzke cez 22 tunelov a koho by neoslovila panenská príroda Stratenej doliny a celého Slo­venského raja? Na rovnaké po­city však majú v skutočnosti zvolenskí rušňovodiči len málo času, pretože opísané "túry" ukrývajú pre nich viacero ná­strah spojených so strmým stúpaním a klesaním trate, s výstrelkami počasia a na­pokon i častými výlukami.
Celú osobnú dopravu na našich ramenách zabezpeču­jeme pomocou 38 rušňov radu 750 a 754 s elektrickým vy­kurovaním alebo pomocou 17 motorových vozňov radu 851. Našu nosnú sériu pre náklad­nú dopravu tvoria hnacie vo­zidlá radu 773 s motorom Caterpillar a elektronickým riadiacim systémom od Kraus­Maffei. V súčasnosti predsta­vujú najmodernejšie rušne na našich tratiach, ktoré vznikli prestavbou zo starších 771­-tiek v ZŤS v Dubnici nad Váhom. Zatiaľ ich vyrobili len päť a všetky sú u nás v skú­šobnej prevádzke, - vysvetľuje prednosta rušňového depa vo Zvolene Ing. Milan Surkoš.
Zázemie pre silné opraváren­stvo a údržbu v rušňovom depe vytvára 229 zamestnancov. Ich nosnou činnosťou sú stredné opravy rušňov radu 770, 771, 721, 701 a 210 a tiež motorových vozňov radu 851. - Priamo vo Zvolene vykonávame v pods­tate všetky vyššie údržbové zásahy i neplánované opravy väčšieho rozsahu v rámci celej zvolenskej SpŽKV Ako držiteľ medzinárodne platného certifikátu máme rovnakú pôsob­nosť v obvode správy aj v prí­pade centrálnych defektoskopických skúšok a kontrol po predpísanom ubehnutí kilometrického prebehu na všet­kých sériách vozidiel. Veľmi seriózne máme vybavenú diagnostiku spaľovacích mo­torov, defektoskopické praco­visko i pracovisko údržby a opráv trysiek a vstrekova­cích čerpadiel spaľovacích mo­torov Podobne je na tom tiež pracovisko opráv trakčných motorov a generátorov; ­pokračuje prednosta.
Tým, ktorí sa vyznajú vo fa­chu, netreba vysvetľovať, že údržba motorových vozidiel je podstatne pracnejšia ako u elek­trických mašín. Zoberme si na mušku len taký spaľovací mo­tor od 750-ky alebo 754-ky. Jeho oprava v ŽOS-ke nie je práve lac­ný špás, keďže potrebné sú­čiastky možno zohnať len v za­hraničí. A tak sa Zvolenčania snažia zachrániť, čo sa dá v rám­ci stredných opráv, pričom sa musia dôkladne "pohrať" s ce­lým 11-tonovým kolosom. Nielenže sa im podarí uviesť ho do funkčného stavu, ale výsled­ný efekt môžu merať aj pros­tredníctvom ušetrených nák­ladov. Pritom im život strpčujú mnohé "maličkosti."
Materiálno-technické za­bezpečenie je také podvy­živené, že nedostupným luxusom sa stávajú už aj palivové filtre, čistiace prostriedky na elektrické točivé stroje a dokonca i handry. Na čistiacom prostriedku síce ušetríme 20 tisíc, ale keď sa zanesie rotor trakčného motora, jeho previnutie nás vyjde na 200 tisíc, - komentuje situáciu Ing. Milan Surkoš. - Naši chlapci napríklad dokážu previazať trakčný motor za tri hodiny, hoci pracovisko hriže, na kto­rom sa vyväzujú trakčné motory a dvojkolesia, je vo veľmi dezolátnom stave. A keďže nie je ani zatep­lené, v zime sa tu teplota prakticky vôbec nelíši od tej vonku. Až toho roku by sme mali konečne dostať 4 milióny...
Aj vo zvolenskom rušňovom depe vstupuje v poslednom čase čoraz intenzívnejšie do za­behnutého pracovného rytmu optimalizácia a zoštíhľovanie železnice. Najčerstvejší údaj hovorí o odchode 45 zamest­nancov: - Doteraz bola najviac postihnutá pomocná prevádz­ka, ale situáciu nám začína komplikovať vysoké odchod­né. Nemali by sme sa však bezhlavo zbavovať najlep­ších odborní­kov a ani potrebných funkčných miest.
Riešením nie je ani prepúš­ťanie zdravých a mla­dých ľudí. Pritom na druhej strane som nútený držať pra­covníkov, ktorí nemôžu ísť do koľajiska a ich vhodné pracov­né zaradenie predstavuje ne­malý problém. Preto som za to, aby sa s pomocou štátu prijateľne riešil problém zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou. Ich zvýšená pracovno-právna a so­ciálna ochrana je síce pekná vec, len prečo jej celé bremeno previedol štát prakticky na zamestnávateľa? - pýta sa pred­nosta Ing. Milan Surkoš.

(Ž-Semafor 18/2000)


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 6. XI. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 6. XI. 2000

( rdzv2.htm )