Tunely na trati Zvolen - Čata

Prvou železnicou vybudovanou podľa zákona zo dňa 30.3.1920, č.235 Zb.z. a n., sa stala trať Zvolen - Krupina.
Projekt železničnej trate vypracoval Ing.A.Zdráhal. Konečná trasa novej železnice bola stanovená na základe niekoľkých variant, ktoré vypracovala železničná stavebná správa. Trať v dĺžke 33,796 km musela pri prekonávaní rozvodia riek Neresnice a Krupinice na zvolenskej rampe stúpať priemerným stúpaním 7,2‰ a klesať na krupinskej 13,3‰, s najmenšími polomermi oblúkov 300 m. Pretože územie je dosť členité, na vhodné vedenie trasy boli postavené dva tunely - v st. km 3/4 neresnický a v st. km 31.8/10 vlčocký. Razené boli v netlačivom tufovitom andezite, v oblúkoch s polomerom R = 300 m.

traťový úsek

počet tunelov

názvy tunelov
žst. Zvolen - z. Breziny

1

Neresnický
žst. Babiná - z. Krupina predmestie

1

Pod Vlčokom

27.6.-9.7.1921 bola vykonaná s priaznivým výsledkom revízia trate, komisia staničná a administratívna pochôdzka projektu dráhy Zvolen - Krupina. Stavebné práce zadané vo verejnej súťaži 5 firmám začali 3.1.1923, boli presne podľa stavebného programu dokončené v zime 1924. Súčasne pri stavbe trate pracovalo až 2692 robotníkov.
Celkovo pri stavbe trati bolo zo zárezov vykopané, prípadne vylámané a odtiaľ do násypov rozvezené a nasypané cez 800 000 m3 zemného resp. skalného materiálu. Muriva na maltu a betónového muriva bolo uskutočneného cez 50 000 m3 (aj s obmurovkou tunelov), muriva na sucho asi 23 000 m3. Stavebný kameň, štrk pre betón, štrk pre koľajové lôžko a stavebný piesok boli získané na mieste.


Pozdĺžny profil trate Zvolen - Krupina

Trať bola odovzdaná verejnej doprave 15.1.1925 za účasti ministra železníc J.Stříbrného, ministra pre správu Slovenska Dr.J.Kállaya a ďalších predstaviteľov štátnej správy a miest Krupina a Zvolen. Stavebné náklady predstavovali 76 mil. Kč.
Tunely v súčasnosti spravuje Tunelový obvod Banská Bystrica.

Pramene:


Strana vytvorená : 23. X. 2000
Strana aktualizovaná : 4. III. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť