Železničná trať / Railway line
Užhorod - Veľké Kapušany

Zoznam staníc / Station list

18. VI. 1890   udelenie koncesie na výstavbu trate Užhorod - Veľké Kapušany - Vojany-Drahňov (1 435 mm)
01. XI. 1909   sprevádzkovanie trate Užhorod - Veľké Kapušany - Vojany-Drahňov (1 435 mm)
31. X. 1910   úradné sprevádzkovanie trate Užhorod - Veľké Kapušany - Vojany-Drahňov (1 435 mm)

Trať zmiernila zaostalosť

Trať Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany - Užhorod bola vybudovaná ako jedna z prvých stavieb novej Československej republiky ako reakcia na nové usporiadanie krajín po rozpade Rakúsko-Uhorska.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 8/2002 časopisu Ž-Semafor z 17. IV. 2002)

Vstupná brána železorudnej magistrály
V Železničnej prechodovej stanici Maťovce nájdeme niekoľko zaujímavostí i kuriozít
Ž-Semafor č. 11, roč. VIII., 1998, Jozef GULÍK - Radový cestujúci, ktorý zavíta do tých končín, vystúpi v stanici vo Veľkých Kapušanoch.
Preňho tu totiž všetky osobné vlaky končia. Veď tak to nájde aj v cestovnom poriadku. Ja však, rovnako oko všetci domáci, viem, že môžem cestovať vlakom ešte kúsok ďalej. Skutočná konečná je totiž u polovice vlakov až v Maťovciach.
Na Slovensku je všeobecne známy suchozemský "prístav" Čierna nad Tisou, kde sa prekladá tovar z vozňov širokého rozchodu do normálneho rozchodu. Menej známe sú už Maťovce a naozaj málokto vie že tadiaľ môže tovar putovať bez prekládky. Ako je to možné? Na to sa spoločne poďme pozrieť.
V blízkostí Maťoviec viedla železničná trať už od roku 1909. V tom čase bola vybudovaná železničná trať Užhorod - Vajany, avšak Maťovce vtedy ešte železničnú stanicu nemalí. V roku 1921 bola dostavená železnice z Bánoviec nad Ondavou, ale situácia sa ani potom nezmenila, najbližšia železničná stani­ce sa aj naďalej nachádzala vo Veľkých Kapu­šanoch. Tento stav sa dlhé roky nemenil.

Stanica s dvoma prechodmi
Až začiatkom šesťdesiatych rokov sa rozhodlo o výstavba širokorozchodnej trate od hranice so Sovietskym zväzom do Východoslovenských železiarní. Dôvodom výstavby tejto železnice bolo, aby sa umožnila preprava železnej rudy ...

Fotoalbum

žst. Maťovce
( © Addams 9. I. 2003/8:47 )
Rušeň 163 109-2 v žst. Maťovce
( © Addams 9. I. 2003/8:59 )
žst. Veľké Kapušany
( © Addams 9. I. 2003/8:39 )
žst. Veľké Kapušany
( © Addams 9. I. 2003/8:41 )

E:\1_word_7\ARP_foto\1998-2004-8-Foto(200409a)\arp-public_photo\20030109-195+192+186\0725-0953-195

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0,000       Užhorod ( ) [ 328 , 536 , 618 ] Ужгород; Ungvár
4         Minaj z. ( ) [ 328 ] Минай; Minaj mh.
8         Tarnovce ( ) [ 328 ] Тарнівці; Ungtarnócz; Ungtornócz
10         Šišlovce z. ( ) [ 328 ] Шишлівці; Sišlovce; Siszlócz mh.
12         Palov - Batka ( ) [ 328 ] Палло; Павлово; Palov. Batfa; Palló Bátfa mh.
  12,750 / 100701   Maťovce št. hr. / state border [ 328 ]  
14 15,658 168708 oo   Maťovce ( ŽSR ) [ 328 ] Maťovce z.; Mátyócz mh.
17         Vajkovce z. (zrušená zastávka / canceled stop) Vajkócz mh.
19 18,449 168302   oo Veľké Kapušany [ 195-1 ] Kapušany; Nagykapos; Nagykapocs
o - zastávka/stop
oo - stanica/výhybňa
m - v úseku nasledujúcom za stanicou/zast. sa nachádza väčší most
 
Odkazy:

Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
Posledná aktualizácia / Last Update: 16-3-2016
( h333.htm )