TAURUS

Rušeň ÖBB 1016 016-6 pred pripojením na mimoriadny rýchlik Bratislava-Nové Mesto - Wien ( Bratislava-Petržalka 24. II. 2002/15:44 hod. )   Rušeň ÖBB 1116 061-1   Rušeň ÖBB 1216 003-4 s regionálnym vlakom R1874 Lienz - Innsbruck. 2007-08-26, Bruneck/Brunico. © Massimo Rinaldi (mackx@libero.it)
1016
ÖBB
  1116
ÖBB
  1216
ÖBB
         
Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB na 6. koľaji žst. Bratislava-Petržalka (trs702o)   Rušeň MÁV 1047 005-2 v žst. Győr   Rušeň GySEV/ROeEE 1047 502-8 v žst. Győr
ES 64 U2
Dispolok
  1047
MÁV
  1047.5
GySEV
         
    Rušeň WLB v žst. Wien-Meidling (20040612-19:49:22)    
    ????
WLB
   
 • dvojtrakčný rušeň Taurus je považovaný za najrýchlejší a najvýkonnejší rušeň v Európe, keď s výkonom 10 000 koní/PS/HP zrýchli z nuly na 200 km/h v priebehu 17 sekúnd. Technológia týchto rušňov vychádza z koncepcie univerzálneho rušňa EuroSprinter. Od ich uvedenia do prevádzky v roku 1992 sa koncepcia modulárnej stavebnice presadila na celom svete.
 • je schopný prevádzky pod rakúskym napätím 15 kV 16 2/3 Hz ako aj slovenským 25 kV 50 Hz používaným na južnej polovici Slovenska. Rušeň je vybavený najnovšími vlakovými zabezpečovacími systémami používanými na tratiach DB , ÖBB ako aj ostatnými používanými na tratiach ČD , MÁV a GySEV
 • je ovládaný 7 palubnými počítačmi, ktoré zabezpečujú dokonalú prevádzku za akýchkoľvek traťových podmienok a nepretržitý monitoring všetkích funkcií rušňa, príp. i niektorích funkcií pripojených vozidiel
 • technické parametre sú zobrazované na monitore umiestnenom na ovládacom paneli rušňovodiča vo zvolenom jazyku - rušeň prezentovaný 15.11.2000 v žst. Bratislava-Petržalka "ovládal" nemčinu, maďarčinu a kórejčinu. V prípade potreby nie je problémom inštalácia akéhokoľvek jazyka, vrátane slovenského
 • maximálna prevádzková rýchlosť rušňa je 230 km/h, ktorú však zatiaľ nie je možné na tratiach ŽSR využiť
 • Taurusy r. 1047.5 GySEV boli zriedkavo videné v žst. Bratislava-Petržalka
 •    
       
      Rušne 1216 "Taurus" na trati 260 ČD v úseku Adamov - Brno

  Od 12. XII. 2004 Taurusy r. 1116 jazdia, či skôr sú v polohe "mŕtveho chrobáka", t. j. pasívne ťahané v úseku Bratislava-Petržalka - Bratislava hl. st. a späť rušňami ZSSK vlakov kategórie IC ako príprahové rušne. V žst. Bratislava hl. st. (resp. v úseku Devínska Nová Ves - Bratislava-Nové Mesto ) však nemajú problém s prevádzkou. Údajne budú sporadicky používané práve na trati Bratislava hl. st. - Bratislava-Nové Mesto na samostatné jazdy alebo aj so súpravami vlakov.
  Since 12. XII. 2004 was 1116 Taurus class locos drive, whether rather are in position "dead beatle", i.e. passive pulling in into section Bratislava-Petržalka - Bratislava hl. st. and back by ZSSK IC trains locos . At Bratislava hl. st. (respectively on section Devínska Nová Ves - Bratislava-Nové Mesto ) but don't have problem with operation. Reputedly coming stray used exactly on the line Bratislava hl. st. - Bratislava-Nové Mesto at individual trips or also with trainsets.

  ( Addams )

  Prvé dodávky rušňov TAURUS pre rakúske železnice

  22. II. 2000 - Iba niekoľko mesiacov po dokončení vývoja prvých vysokovýkonných elektrických rušňov TAURUS pre rakúsku železničnú spoločnosť Österreichische Bundesbahnen ( ÖBB ) v júli 1999 sa spoločnosti Siemens podarilo sprevádzkovať prvú lokomotívu tohto typu a dodať ju ÖBB. Začiatkom januára tohto roka absolvoval rušeň 1016 003 série TAURUS za účasti predstaviteľov rakúskeho ministerstva pre vedu a dopravu úspešne skúšobnú jazdu. V prípade rušňov TAURUS ide o extrémne výkonné elektrické rušne s trojfázovým asynchrónnym motorom. S hmotnosťou 86 ton a dĺžkou takmer 20 metrov dosahuje rušeň špičkový výkon 7 000 kW. Rušne tejto série sú univerzálne využiteľné a dosahujú najvyššiu rýchlosť okolo 230 km/h. Objednávku na dodávku 75 vysokovýkonných elektrických rušňov získala spoločnosť Siemens AG Österreich od ÖBB v roku 1997.

  ( Siemens )

    Světový rychlostní rekord lokomotivy
  Siemens - 2. IX. 2006 překonala lokomotiva 1216.050-5 ÖBB od společnosti Siemens světový rychlostní rekord. Na vysokorychlostní trati mezi městy Ingolstadt a Norimberk dosáhla lokomotiva, kterou pod označením Rh 1216 provozují Rakouské spolkové dráhy, rychlosti 357 km/h. Na překonání světového rekordu se vedle výrobce lokomotivy podílela řada partnerů společnosti Siemens, především Německé a Rakouské spolkové dráhy.
  Dosavadní rychlostní rekord lokomotivy z roku 1955 měl hodnotu 331 kilometrů v hodině. Nový rekord byl dosažen v traťovém úseku Kinding – Allersberg na nové bavorské vysokorychlostní trati, která byla uvedena do provozu v červnu letošního roku. Světový rekord byl překonán sériovým vozidlem, u kterého byly softwarovými úpravami odstraněny rychlostní omezení. Za lokomotivou byl připojen měřící vůz.

  Z oblohy na koľajnice
  INTEROPERABILITA NA ŽELEZNIČNÝCH PRECHODOCH S RAKÚSKOM
  Miroslav PAVLÍK

  V Kongresovom centre Gastropol v Bratislave sa 15. novembra uskutočnila prezentácia dvojsystémového rušňa Rh 1116 Taurus, ktorý vyrába firma Siemens Verkehrstechnik. Tento rušeň prišiel na Slovensko priam príznačne - na konci jesene. Prá­ve v čase, keď na jesennej oblohe možno pozorovať zoskupenie hviezd, po ktorom zrejme dostal pomenovanie súhvezdia Býka - Taurus.
  Keďže od 7. januára 2002 sa predpokladá jazda ná­kladných vlakov z Viedne do Železničnej stanice Bratislava východ v obidvoch sme­roch bez colnej prehliadky v žst. Bratislava-Petržalka a od 27. januára 2002 jazda rýchlikov z Viedne cez žst. Bratislava-Petržalka až na bratislavskú hlavnú stanicu a opačne, bola táto pre­zentácia aj pre ZSSK veľmi zaují­mavá. Ide totiž o typ rušňa, kto­rý je schopný prevádzky pre trakčné vedenie s elektrickým napätím 15 kV a frekvenciou 16 2/3 Hz, ktoré je používané na Rakúskych spolkových že­lezniciach ( ÖBB ) a tiež pre trakčné vedenie s napätím 25 kV a frekvenciou 50 Hz, použí­vané na ŽSR . Tak by bolo mož­né vylúčiť výmenu rušňov v žst. Bratislava-Petržalka . Okrem odborníkov, ktorí prezentovali nový rušeň, spoločnosť Siemens na podujatí zastupovali riaditeľ SFR Sie­mens AG Österreich Dipl. Ing. Heinz Butz a generálny riadi­teľ Siemens, spol. s r.o. Ing. Peter Kollárik. Za ÖBB bol prí­tomný Dipl. Ing. -Wiltberger Herwig. Viac ako 70-člennú delegáciu ŽSR viedol zástupca GR ŽSR Ing. Ladislav Saxa.
  Vystúpenie vedúceho odde­lenia nákupu a modernizácie koľajových vozidiel Odboru prevádzky GR ŽSR Ing. Petra Červenku bolo orientované na otázky interoperability v rámci EÚ. Konštatoval, že cieľom di­rektívy je pomocou technickej harmonizácie znížiť náklady že­lezničnej dopravy, zlepšiť jej konkurencie schopnosť, zlepšiť informovanosť a prenos dát
  a uvoľniť železničnú sieť pre voľnú konkurenciu podnikania v železničnej preprave. UIC sa rozhodla zohrať aktívnu úlohu v týchto aktivitách a ako prvý krok iniciovala skrátenie poby­tu vlakov v pohraničných pre­chodových staniciach. Vo vzťa­hu k interoperabilite medzi ÖBB a ŽSR Ing. P. Červenka načrtol aj možné riešenia problematiky vzájomných prepráv. Tá spočí­va v naturálnej vyrovnávke vý­konov po plánovaných zmenách v novom GVD. Ako povedal, na recipročné vrátenie výkonov pre ÖBB sú dve možnosti: nakúpiť vozidlá vhodné na prevádzku na rakúskych tratiach a nimi výko­ny vracať alebo na toto vyrov­nanie použiť našu nezávislú trakciu. Hoci sa už uskutočnili viaceré dvojstranné rokovania, záverečné rozhodnutie ešte ne­padlo. Prezentácia nového ruš­ňa je súčasť snáh oboch zainte­resovaných strán o úspešné ukončenie integračného proce­su. Na záver ústnej a obrazovej prezentácie odovzdal zástupca ÖBB Dipl. Ing. Wiltberger Herwig do rúk zástupcu GR ŽSR Ing. Ladislava Saxu pre­cízne zhotovený model rušňa Taurus.
  Na praktickej jazde prezen­tovaného rušňa sa zúčastnil aj riaditeľ DŽKV Ing. Miroslav Dzurinda. Po jej skončení vyso­ko ocenil kvality stroja: - Po tech­nickej stránke niet výhrad. Vo­zidlo má množstvo zaujíma­vých technických riešení a kon­štrukčných noviniek. Vyniká dômyselným systémom odpru­ženia, má vysokoúčinný brzdo­vý systém, vnútrajškom vozidla je možné prechádzať aj pod napätím, zaujme jednoduchosťou technického riešenia. Patrí k strojom, ktoré zvykneme na­zývať "hovoriaca" mašinka ­rušňovodič má na stanovišti perfektnú techniku, ktorá sle­duje, diagnostikuje a optimali­zuje prevádzku vozidla. Treba sa zamyslieť aj nad cenou. Podľa mojich informácií by mala byt okolo 110 miliónov korún. Vzhľadom na to, že ide o viacsystémové vozidlo, mys­lím, že cena je porovnateľná s cenami vo svete.
  Pre vyrovnávanie naturál­nych výkonov s ÖBB by sme po­trebovali štyri takéto stroje, pre­tože pri dnešnej cene nafty a objeme výkonov, ktoré treba vyrovnávať, sa vozba nezávislou trakciu na rakúskych dráhach nejaví ako veľmi efektívna. Či však do vozového parku ZSSK pribudnú práve Taurusy, je otáz­ka ďalších rozhodnutí.

  (Ž-Semafor 24/2000)

  Nové rušne pre ŽSR

  Železnice Slovenskej republiky ( ŽSR ) pripravujú vyhlásenie tendra na nákup nových dvojsystémových elektrických rušňov, ktoré podnik nasadí na železničné spojenie z Bratislavy do Viedne. Podľa hovorcu železníc Miloša Čikovského je jedným z dôvodov kúpy nových rušňov aj plánované využitie hraničného priechodu Bratislava-Petržalka pre nákladnú dopravu. Dvojsystémový rušeň je schopný jazdiť v rakúskom aj slovenskom systéme napájania prúdom.

  (Bratislava - SITA)

  Originálny článok bol však obsiahlejší, na webe však nie je (možno bude). Prezentácia rušňa Siemens Taurus sa uskutočnila 15.11.2000 o 8.30 hod. v Kongresovej sále na 1. poschodí centra Gastropol v budove Technopol na Kutlíkovej 16 v Bratislave-Petržalke. Nebola prístupná verejnosti.

  Rušeň bol vystavený 15.11.2000 v čase 10. - 14. hod. v žst. Bratislava-Petržalka odtiaľ sa vybral na prezentačnú jazdu na testovacej trati Bratislava-Vajnory - Sládkovičovo (- Galanta ?) a späť rýchlosťou 140 km/h (príp. i viac). Po 16. hod. sa cez Kittsee vrátil späť na ÖBB .
  Cca 5 kusov rušňov TAURUS evidovaných už pod ŽS malo zabezpečovať od 27. januára 2002 vozbu rýchlikov na trati Bratislava - Kittsee - Wien a späť a vozbu nákladných vlakov na trati Wien - Kittsee - Bratislava východ a späť bez zastavenia a preprahov v iných staniciach ŽSR . Colné úkony sa budú vykonávať v žst. Bratislava východ.
  Jediným, a takmer samozrejmým problémom je finančné zabezpečenie dodávky. Uvažuje sa o leasingu.

  Podľa neoficiálnych zdrojov má byť vyrobených (zatiaľ) 450 ks: 400 ks/ÖBB , 30 ks/DB , 15 ks/GySEV a 5 ks/ZSSK .

  Nákladná doprava Bratislava východ - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf. už funguje. Vyzerá to zatiaľ tak, že ÖBB napriek tomu, že to ešte nie je potrebné, sem posielajú výhradne Taurusy r. 1116, a čo ma dosť prekvapilo, že asi aj na rýchliky Bratislava hl. st. - Bratislava-Petržalka - Wien Südbf. a späť aj keď len v úseku Bratislava-Petržalka - Wien Südbf., takže nie je problémom tu nájsť naraz 2, a občas aj 3 Taurusy naraz. V úseku Bratislava východ - Bratislava-Petržalka ich zatiaľ vozia (pravdepodobne len) Laminátky r. 240.

  Addams

  27.3.2002 D 15404 (ex404) bol vezeny rusnom Taurus 1116 948-8, odfotit som ho vsak nestihol, ledva som dobehol na vzdialenost, z ktorej bolo mozne identifikovat cislo rusna. Ako som neskor zistil (na moje sklamanie), zapriahnuty bol az v Petrzalke - z hl. stanice ho tam dotiahla Princezna ... :-( OBB zrejme maju nadbytok tychto 2-systemovych rusnov, ked 1 z nich poslali na (elektricky) "vnutrostatnu" jazdu.
  Z vyssieuvedeneho uz vyplyva, ze nakladna doprava Bratislava vychod - Kittsee - Wien Zvbf. zacne sice az 2.4.2002, ale s prepriahanim v Petrzalke - ony tie Taurusy su stale nezrozumitelne pre zabezp. zariadenia ŽSR ... :-(, aspon konecne chapem, preco sa tak intenzivne pripravuje montaz Siemensackej releovky v zst. Bratislava-Nove Mesto.
  Az sa to dokonci, tak potom zostane uz len "zoSiemensovat" priecestie na racianskom zhlavi zst. Ba predmestie a dalsie na racianskom zhlavi odbocky Vinohrady, ktoremu by sa vsak dalo vyhnut, ak by Taurusy jazdili po moste, a nie popod nim.
  Asi najjednoduchsim riesenim by bolo demontovat zabezpecovancie zariadenie z priecesti a osadit dopravnymi znackami "Zel. priecestie bez svetelnej signalizacie", ale vzhladom na slabo vyvinuty pud sebazachovy bratislavskych vodicov, by asi kazdych 8 - 11 hodin niektoreho z nich vyskrabovali spod nejakeho rusna (zatial je to kazde 2 - 5 mesiacov) ...

  Martin Rottmann


  Typ
  1016 1116
  DB
  182
  1216
  Označenie výrobcu ES64U2 ES64U2 ES64U4
  Rok 1999 1999 ????
  Usporiadanie osí Bo' Bo' Bo' Bo' Bo' Bo'
  Trakčný systém 15 kV/16,7 Hz 15 kV/16,7 Hz
  25kV/50Hz
  15 kV/16,7 Hz
  25kV/50Hz
  3 kV
  1,5 kV
  Kontinuálny výkon na os 6400 kW 6400 kW 6400 kW
  Trakčný výkon pri štarte 300 kN 300 kN 300 kN
  Maximálna rýchlosť 230 km/h 230 km/h 230 km/h
  Hmotnosť 86 t 86 t 87 t
 • Fotografie
 • žst. Bratislava-Petržalka
 • Žel. trať Bratislava-Petržalka - Kittsee

 • Späť / Back (sklocos.htm) Strana vytvorená / Site created : 03-XII-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-III-2010
  ( taurus.htm )