Margecanský tunel

Stavba tunela
Margecanský tunel (421 m) bol postavený počas výstavby jednokoľajnej Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ) v roku 1872. Písomné materiály (geologické rezy) o geologických pomeroch a stavebných zaujímavostiach sa o tuneli nezachovali.

Tunel počas II.svetovej vojny
Tunel bol v januári 1945 poškodený ustupujúcimi nemeckými jednotkami. Rekonštrukciu urobilo domáce, prevažne staršie obyvateľstvo.

Tunel mimo železničnej prevádzky
Po otvorení prevádzky na novovybudovanej koľaji Trate družby cez Ružínsky a Bujanovský tunel (13.9.1955), Margecanský tunel nepostihol osud Ťahanovského či Kraľovanského tunela. Pravdepodobne ešte nejaký čas slúžil na starej trati, ktorá sa využívala ako vlečka pri výstavbe vodného diela Ružín.
Neskôr bol vyňatý zo správy ČSD a jeho vlastníkom sa stala obec. Tunel začal slúžiť ako príchodová cesta k chatovej oblasti na ľavom brehu priehrady Ružín I.
Dňom 22.3.1985 sa dostal do zoznamu Technických pamiatok na Slovensku. V súčasnosti je jeho stav vyhovujúci.

Ružínsky portál

Vstup do tunela, vľavo budova asi strážneho domu, prebudovaná na rekreačnú chatu, foto Emil Schenk, 13.4.2001 Detail portálu, v tuneli je auto, foto Emil Schenk, 13.4.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra je postavená v priamom smere. Tvorí ju 44 tunelových pásov, číslovaných v smere od Margecian. Takmer polovica z jej celej dĺžky je bez obmurovky (číslo 20, 22, 24, 26 a 38). Nachádzajú sa v nej 3 bezpečnostné výklenky, umiestnené striedavo po jej stranách. Prvý je v 7. páse po pravej strane, druhý takmer celý v 11.(časť v 10.) a tretí na rozhraní 14. a 15. pása.
Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované. Predpokladám, že tým sa zvýšila jeho nivelita asi o 0,5 m, o čom svedčí aj pomerne nízka výška bezpečnostných výklenkov. V súčasnosti je plná vody, po oboch stranách značne znečistená.

Východ z rúry smerom k Ružínu, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Východ z rúry smerom k Margecanom, foto Emil Schenk, 13.4.2001
 
Pohľad do rúry od Margecian, foto Emil Schenk, 13.4.2001 Prechod obmurového 37. pásu na neobmurovaný 38. pás
foto Emil Schenk, 13.4.2001

Margecanský portál
Vstup do tunela, foto Emil Schenk, 13.4.2001 Portálu so značkou "Prejazd na vlastné nebezpečie", foto Emil Schenk, 13.4.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 27. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 7. X. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Košice - Žilina