Vysokorychlostní železniční doprava v Evropě

Jiří Kinský

Zde si můžete přečíst mojí bakalářskou práci, která pojednává o výstavbě vysokorychlostních tratí  v Evropě. Byla zpracována na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením doc. RNDr. Josefa Brinkeho, CSc.

  OBSAH
1. ÚVOD
2. PROBLÉMY INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY
2.1 PROPUSTNÁ VÝKONNOST
2.2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST
2.3 POŠKOZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3. VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ
3.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSTAVBU VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ
3.1.1 VLIV PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK
3.1.2 VLIV EKONOMICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH PODMÍNEK
3.2 MINULOST A SOUČASNOST VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIC
3.2.1 JAPONSKO
3.2.2 EVROPSKÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE
3.2.2.1 FRANCIE
3.2.2.2 NĚMECKO
3.2.2.3 ITÁLIE
3.2.2.4 ŠPANĚLSKO
3.3 CELOEVROPSKÁ SÍŤ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIC
4. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V ČR
4.1 SOUČASNÝ STAV
4.2 VÝSTAVBA KORIDORŮ
4.3 VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ
5. ZÁVĚR
PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY