Deutsche version - Fahrplan

Čiernohronská železnica
(ČHŽ)
(760 mm)

English summary
  Vydrovo dolina - Čierny Balog - Hronec - Chvatimech ČHŽ (v prevádzke)
Chvatimech ČHŽ - Podbrezová-Štiavnička (mimo prevádzky)
Sihla -
Svätý Ján a ďalšie úseky (zrušené)
 

Cestovné poriadky (10. VI. 2001 - 11. XII. 2004)
VÝROČÍ V HRONCI
Ďalšie odkazy
Zoznam staníc / Station list

Z VÝSTAVBY ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE PO ROKU 1935
Jaroslav Přibyl

História tejto lesnej železnice je popísana v publikácii "Čiernohronská lesní dráha", ktorá vyšla v minulom roku. Pretože výstavba tratí od druhej polovice 30. rokov je v tomto diele dosť odbytá, nasledujúce riadky sa tento nedostatok pokúsia aspoň čiastočne nahradiť.
Výstavba ďalších tratí lesnej železnice sa rozbehla po prekonaní hospodárskej kríze. Spočiatku sa stavalo prevažne v oblasti Páleničnô, kde pokračovanie trate nadviazalo na staršiu 4,2 km dlhú odbočku z Dobroče, zakončenú v bočnej Čiernej doline. V roku 1937 bolo dokončené predĺženie trate Páleničnô od ústia Čiernej doliny v km 3,5 až po km 6,3 a tiež krátkej 0,6 km prodĺženie v samotnej Čiernej doline. V júli 1937 sa začala stavať odbočka Podtajchová. Vychádzala z km 4,6 vydrovské trati a po prvých 60 metrech v záreze viedla v celej zostávajúcej dĺžke po pravej strane lesnej cesty, ktorá kvôli tomu bola rozšírená. V roku 1938 bola odbočka stavebne dokončená položením 2,6 km koľají. Zároveň bola dokončená na trať Páleničnô v km 5,2 nadväzujúca odbočka Za Dlhý Grúň dlhá 3,1 km. Táto bola dostavaná v októbri a ešte v tom istom mesiaci sa v predstihu začalo stavať ďalšie predĺženie Pálenična a odbočka Pod Vepor. V nasledujúcom roku sa stavba na tomto úseku nerozbehla, prednosť dostalo predĺženie hlavnej trate v Starej doline. Na trase predĺženia v dĺžke 1,8 km prebehla administratívna pochôdzka v máji 1939. Nová trať nadväzovala na predchádzajúce 2km pokračovanie od Boldišky do Starej doliny, z ktorého bolo koncových 46 metrov zrušených, pretože nevyhovovalo smerovo. Krátko za napojením v km 20,5 prešla nová trať na pravý breh potoka Šaling a viedla po ľavej strane rozšírenej lesnej cesty. Na posledných asi 400 metrov zabočila „do hory" pozdĺž jedného z prítokov Šalingu. Technicko-policejná skúška tu prrebehla v decembri 1939, hlavná trať tým dosiahla celkovú dĺžku 22,333 km.
Ešte za Československa, v decembri 1938 prebehli administratívne pochôdzky k stavbe týchto odbočiek:

1. Tri Vody – Suchá jama 3,7 km
2. Hrončok – Kyslá 2,6 km
3. Obrubovanské 1,9 km
4. predĺženie Páleničnô 2,3 km
5. Pod Vepor 0,8 km

Najprv bola v roku 1939 dokončená odbočka Suchá jama. Táto trať odbočila z prvých metrov staršej krátkej odbočky do Hámornej a stúpala vo svahu nad ňou po pravej strane potoka, na posledných 1,5 km prešla na ľavú stranu. V roku 1940 bola dokončená odbočka do Kyslej, ostatné v roku 1941. Trať do Obrubovanskej doliny odbočila v km 3,8 vydrovskej trate, po 300 metroch prekročila potok Vydrová a do údolia viedla po ľavej strane bočného prítoku, od mostu v km 1,2 potom po opačnej. Trať Páleničnô bola natiahnutá len o 400 metrov a ukončená na Veľkomm Tajchu v km 6,7. Realizácia zostávajúcej časti bola odložená a už sa k nej nikto nevrátil. Dokončená bola len 0,8 km dlhá odbočka Pod Vepor. Odbočovala z Pálenična kvôli sklonovým pomerom úvratí v km 6,4 a po 200 metroch prekračovala potok.
Už za vojny bolo v dvoch fázach schválené a postavené predĺženie trate Čierny Balog – Prostredná Dolina. Z predchádzajúceho ukončenia v km 6,5 bola trať pretiahnutá na konečných 7,4 km v rokoch 1941 a 1942. Ďalšou vojnovou stavbou bola odbočka Pod Šánsko, ktorá uhýbala ako prvá z trate Kamenistou dolinou úvraťou hneď za mostom na Svätom Jáne. Administratívna pochôdzka tu prebehla 27. 11. 1941 a prevádzka na 1,5 km trati bola povolená presne po roku. 16. 2. 1942 sa konala administratívna pochôdzka k stavbe provizórnej odbočky Krížno. Jej existencia sa plánovala na tri roky, mala slúžiť na vyťaženie plochy, ktorá v rámci pozemkovej úpravy mala pripadnúť osadníkom z Čierneho Balogu. Užívacie povolenie pre trať dĺžky 2,3 km bolo vydané 22. 12. 1942. Z hlavnej trate odbočovala úvraťou v km 12,6 pred Dobročou a prechádzala na ľavý breh Čierneho Hronu šikmo dreveným mostom svetlosti 22 metrov.
Po vojne sa stavali tieto odbočky a prodĺženia tratí:

Podtajchová 0,7 km
Prostredná 1,75 km
Čierna dolina 1,2 km
Pod Skalicou 0,8 km
Obrubovanské 1,1 km
Čierny Potok – Smrečiny 3,2 km

Odbočka v Podtajchovej bola predĺžená v roku 1946 na konečných 3,7 km, keď ešte predtým nenápadne pribudlo 400 metrov. V tom istom roku bolo dokončené predĺženie v Prostrednej doline na osrblianskej vetve. Táto trať odbočila 150 metrov pred vtedajším ukončením, aby mohla získať potrebné stúpanie a dosiahla dĺžku 1,6 km. Krátka odbočka vzniknutá zo starého ukončenia bola ponechaná a neskôr, asi v roku 1948, vyšla z novej trate, 300 metrov pred jej koncom, rovnako dlhá odbočka (150 metrov) ku skladu Mrcha potok. Prodĺženie o 1,2 km na konečných 2,5 km v roku 1948 sa dočkala i odbočka v Čiernej doline. Rovnako táto trať nebola priamym pokračovaním, ale nadviazala 50 metrov pred starším ukončením, pretože tento úsek nevyhovoval smerovo a bol vzápätí zrušený.
V rovnakom roku bola dokončená odbočka "Pod Skalicou", ktorá bola pokračovaním trate v doline Brôtovo od konca v km 4,9. V predĺžení brôtovskej trate vznikla výhybňa, z výhybne vyšla trať do bočného údolia a skončila na km 5,5. Ukončenie trate za výhybňou bola v smelých predstavách zárodkom ďalšieho pokračovánia v doline Brôtovo, lenže časy sa zmenily. Epocha budovania lesných železníc končila. O tom svedčí i príbeh nasledujúceho predĺženia v doline Obrubovanské. Tu začala stavba ešte za vojny, v septembri 1943. Pokračovanie dĺžky 1,1 km malo odbočiť v km 1,6 existujúcej trate a ďalej pokračovať po pravej strane potoka. V auguste 1944 bolo hotových asi 700 metrov spoločného telesa pre lesnú cestu a železnicu, keď vypuklo SNP a stavba sa zastavila. Po vojne bolo v pláne položenie zvršku na dokončenom úseku, ale realizácia sa pre rôzne problémy odkládala z roka na rok. Nakoniec v roku 1948 nielenže nedošlo k pokládke, napriek tomz, že už bol dodaný koľajový materiál, ale naopak lesná správa predala kalamitné drevo v doline firme, ktorá si ho mienila odviezť – autami! Pretože vtedajšia lesná železnice viedla čiastočne po rozšírenom telese lesnej cesty, bola v nasledujúcom roku znesená, aby uvoľnila miesto rozťahujúcim sa gumovým kolesám…
Úplne posledný úsek Čiernohronskej železnice sa začal stavať v roku 1948. Bola ním odbočka Čierny potok – Smrečiny dĺžky 3,2 km, vychádzajúca v km 15,0 z trate v Kamenistej doline. Krátko za odbočením prekračovala mostom Kamenistý potok a potom čiastočne využívala rozšírené teleso lesnej cesty. Dokončená bola v roku 1949.
Na záver nemôže chýbať aspoň krátky pohľad do terénu. Tentokrát snáď ani nie je potrebné, najzaujímavejšie miesta na zaniknutých tratiach Čiernohronskej železnice navštívili členovia "starého" KŽC pri pracovnom stretnití v Čiernom Balogu. Teleso s veľkým železným mostom pri nádrži na Hrončoku v Kamenistej doline; teleso pozdĺž Osrblianky so zaujímavým mostíkom vo svahu nad obcou Osrblie, ktoré je priechodné vďaka údržbe, pretože sa v zime premieňa v trasu pre bežkárov. Niekto si prešiel i cestu v trase odbočky Šánsko, ktorá končí vysoko vo svahu nad zákrutom Čierneho Hronu, kde sa na posledných zarastených metroch medzi smrečkami objavujú podvaly. Zachované teleso je tiež medzi Jánošovkou a Dobročou, kratší úsek Pálenična alebo začiatok odbočky Pod Vepor a iste ešte niektoré ďalšie.

( Tulák po drahách č. 5 + 6/1998

28 kB / 250a.gif

ČHŽ vo filme a televízii
Na ČHŽ boli natočené celé alebo časti filmov a rôzne reportáže:

  Halali: Deň stromu (železničná časť)
     
  ČHŽ (400 rokov Čierneho Balogu, 2007-09-01) Mark
     
  ČHŽ (400 rokov Čierneho Balogu, 2007-09-01, STV)
     
  Návod ako stráviť prázdniny: ČHŽ (20090824)
     
  Čiernohronská železnica (ČHŽ) (2007-06-24)
     
  ČHŽ - zrušenie dotácie od obce Čierny Balog (20101025)
     
  Čiernohronská železnica (ČHŽ) a lesnícky skanzen
     
  Modré z neba: Jožko na ČHŽ (1/2)
     
  Modré z neba: Jožko na ČHŽ (2/2)
     
  Tempo 2010/07 - magazín o doprave (železničná časť)
     
  ČHŽ (Televíkend 11.5.2012)
     
  Čiernohronská železnička, 1999 (Slovenské unikáty)
     
  Vo štvorici po Slovensku (Veporské vrchy, 1/2)
Dobrodružný / Komedie

Zábavný cestopis známych hercov z relácie Particka, ktorí objavujú krásy a tajomstvá Slovenska - i na ČHŽ.
2012
Róbert Jakab, Marián Miezga, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Dano Dangl
21.7.2012 / 22:00 - 23:05
Markíza
( csfd.cz , markiza.sk )
     
  Vo štvorici po Slovensku (Veporské vrchy, 2/2)
21.7.2012 / 22:00 - 23:05
Markíza
     
  Nevera po slovensky (PROMO 30")
     
Get Adobe Flash player   Nevera po slovensky (1/6)
     
Get Adobe Flash player   Nevera po slovensky (2/6)
     
Get Adobe Flash player   Nevera po slovensky (3/6)
     
Get Adobe Flash player   Nevera po slovensky (4/6)
     
Get Adobe Flash player   Nevera po slovensky (5/6)
     
Get Adobe Flash player   Nevera po slovensky (6/6)
     
  Vláčik do stanice víťazstvo (1/2)
     
  Vláčik do stanice víťazstvo (2/2)
     
  Pokoj v duši (železničná časť, 2009)
     
  Takmer zabudnutý príbeh ( železničná časť)
     
   
     
    Čiernohronská železnica (ČHŽ)
STV1 20090802/04:06
     
   
     
  100 rokov Čiernohronskej železnice
100th Anniversary of Black Hron River Narrow Gauge Railway, Čierny Balog,
20090502/04:05 STV1
     
  100 rokov Čiernohronskej železnice
100th Anniversary of Black Hron River Narrow Gauge Railway, Čierny Balog
20090501/19:19 Mark

 

 

Ďalšie informácie sa môžeš dozvedieť na nasledujúcich stranách :

www.chz.sk 1. Oficiálna stránka ČHŽ (nová )
www.zelpo.sk/region/cerzel/cerzel.html 2. Oficiálna stránka ČHŽ (stará )
spz.logout.cz/uzke/balog.html 3. spz.logout.cz/uzke/balog.html
www.geocities.com/Yosemite/Rapids/6330/cernyhron.html 4. www.geocities.com/Yosemite/Rapids/6330/cernyhron.html
www.isternet.sk/vydra/chz.htm 5. www.isternet.sk/vydra/chz.htm
falco.vslib.cz/~kolombo/balog/cb_index.html 6. falco.vslib.cz/~kolombo/balog/cb_index.html
fpedas.utc.sk/~mart-pe/chz.html 7. fpedas.utc.sk/~mart-pe/chz.html
kpzzu.home.sk/chz_s.htm 8. kpzzu.home.sk/chz_s.htm
www.rainside.sk/country/tsz.htm 9. www.rainside.sk/country/tsz.htm
lokomotivka.kgb.cz/text/chz.html 10. lokomotivka.kgb.cz/text/chz.html
História, záchrana a súčasný stav Čiernohronskej lesnej železnice

História, záchrana a súčasný stav Čiernohronskej lesnej železnice

Využívání Čiernohronské lesní železnice Využívání Čiernohronské lesní železnice
Ďaľšie správy o ČHŽ z tlače Ďaľšie správy o ČHŽ z tlače
ČHŽ 1993 ČHŽ 1993
Vlak do stanice život Vlak do stanice život
Materiály Martina Šildbergera Materiály Martina Šildbergera
Fotoalbum ČHŽ Fotoalbum ČHŽ
Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

Zoznam staníc / Station list:

km

štatistické číslo
Statistic No.

stanica / zastávka
Station

Alternatívne názvy
Alternative names

0 90010 Vydrovo dolina (horný tábor) [ 487 ]  
  90009 (Vydrovo dolný tábor)  
1  90014 Kyslá [ 487 ]  
2  90015 Vydrovo skanzen  
   90008 Vydrovo most  
    most/bridge  
4  90007 Čierny Balog [ 487 ]  
6  90006 Krám  
7  90016 Nový Krám  
8  90005 Šánske (výhybňa)  
11  90004 Svätý Ján (odbočka) [ 487 ]  
    most/bridge  
   90003 Selecká (odbočka)  
13  90002 Hronec obec  
14  90001 Hronec zlieváreň [ 902-2 ]  
  14343? Hronec [ 902-2 , 486 ]  
15 90011 Valaská obec [ 902-2 , 486 ] Valaská sídlisko
16 143230 Chvatimech ŽSR [ 172-2 , 902-2 , 486 ] Chvatimech
    most/bridge  
16 90013 Chvatimech ČHŽ (rázcestie) [ 487 ] Chvatimech sever
  90012 Podbrezová-Štiavnička [ 487 ]  

 

od
since
číslo trate
Line No.
úsek
Section
3. I. 1999 250 Vydrovo most - Čierny Balog
Čierny Balog - Svätý Ján - Hronec
308 Hronec zlieváreň - Chvatimech (1435 mm)
420 Prostredná - Vydrovo most
Sihla - Svätý Ján
Hronec zlieváreň - Podbrezová-Štiavnička a ďalšie úseky
28. V. 2000 900 Vydrovo most - Čierny Balog
Čierny Balog - Svätý Ján - Hronec zlieváreň
900-2 Hronec zlieváreň - Chvatimech (1435 mm)
5. III. 2001 487 Prostredná - Vydrovo most
Sihla - Svätý Ján
Hronec zlieváreň - Podbrezová-Štiavnička a ďalšie úseky
3. X. 2003 900 Vydrovo most - Čierny Balog
Čierny Balog - Hronec zlieváreň - Chvatimech sever (rázcestie)
487 Prostredná - Vydrovo most
Sihla - Svätý Ján
Chvatimech sever (rázcestie) - Podbrezová-Štiavnička a ďalšie úseky
11. XII. 2005 901 Vydrovo dolina - Čierny Balog
900 Čierny Balog - Hronec zlieváreň - Chvatimech ČHŽ (rázcestie)
487 Prostredná - Vydrovo dolina
Sihla - Svätý Ján
Chvatimech ČHŽ (rázcestie) - Podbrezová-Štiavnička a ďalšie úseky
10. XII. 2006 900 Vydrovo dolina - Čierny Balog
Čierny Balog - Hronec zlieváreň - Chvatimech ČHŽ (rázcestie)
487 Prostredná - Vydrovo dolina
Sihla - Svätý Ján
Chvatimech sever (rázcestie) - Podbrezová-Štiavnička a ďalšie úseky
13. XII. 2009 930 Vydrovo dolina - Čierny Balog
Čierny Balog - Hronec zlieváreň - Chvatimech ČHŽ (rázcestie)
487 Prostredná - Vydrovo dolina
Sihla - Svätý Ján
Chvatimech sever (rázcestie) - Podbrezová-Štiavnička a ďalšie úseky
11. XII. 2011 902 Čierny Balog - Hronec zlieváreň - Chvatimech ČHŽ (rázcestie)
902a Vydrovo dolina - Čierny Balog
902b Čierny Balog - Dobroč ihrisko
487 Prostredná - Vydrovo dolina
Sihla - Svätý Ján
Chvatimech sever (rázcestie) - Podbrezová-Štiavnička a ďalšie úseky

Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "  
Strana vytvorená / Site created : 03-I-1999
Posledná aktualizácia / Last update : 25-VII-2012
(h900.htm)