Železničná trať / Railway line
Borša - Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

_7. __I. 1872   sprevádzkovanie trate Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto - Michaľany / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

25. VIII. 1872   sprevádzkovanie trate Čop - Borša - Sátoraljaújhely / line opening *
_4. XII. 1872   sprevádzkovanie trate Borša - Slovenské Nové Mesto / line opening *

Zoznam staníc / Station list

Od 12. XII. 2004 po trati Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto premáva 1 pár osobných vlakov ( rušeň M 41 MÁV + 3 vozne MÁV ) z/do Miskolca s pobytom v Slovenskom Novom Meste 10:35 - 11:10 hod., ktorý predtým premával len vo veľmi skorích ranných hodinách odchádzal z Čiernej nad Tisou cez Slovenské Nové Mesto a vo veľmi neskorích večerných hodinách odtiaľ prichádzal cez Slovenské Nové Mesto do Čiernej nad Tisou. Počas jazdy 19. XII. 2004 tvorili v úseku Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto posádku vlaku rušňovodič, vlakvedúci, sprievodca, vozmajster ( všetci MÁV ) a všetci cestujúci: ja ( ŽSR ).

Addams

Počiatky železničnej stanice Slovenské Nové Mesto

V lete roku 1919, po ústupe bolševických vojsk Maďarskej republiky rád, československá armáda znovu obsadila Sátoraljaújhely a naši železničiari sa tu začali zariaďovať. Železničná stanica v meste na rieke Ronave bola za Uhorska dôležitým uzlom. Rozchádzali sa odtiaľto dve významné trate - na sever cez Michaľany a Medzilaborce do Haliče, v celej dĺžke dvojkoľajná, a na východ cez Čop na Podkarpatskú Rus. Za riekou boli navzájom prepojené 1,7 km dlhou spojkou. Za prvej svetovej vojny bola v triangli zriadená vojenská poľná nemocnica - 50 veľkých barakov vrátane kostola. Na spojku zachádzali lazaretné vlaky a vozili tam ranených.
Železničná jednotka čs. vojska udržovala na trati nepravidelnú prevádzku trikrát týždenne až do septembra 1919, kedy ju prevzaly ČSD. Vtedy tiež bola obnovená doprava na Podkarpatskú Rus, ale iba s prestupovaním pri zničenom moste cez rieku Bodrog. Mostné provizórium začalo slúžiť až v novembri. Zakrátko sa objavila iná nepríjemnosť; mesto Sátoraljaújhely bolo definitívne pridelené Maďarsku a čs. strana ho musela 6. XII. 1919 vypratať. Situácia prakticky rovnaká ako v Bánréve , prevádzka však nebola prerušená vďaka existujúcej spojke. Zo spojky sa razom stala hlavná trať, naopak úsek zo Sátoráljaújhely smerom na Čop sa stal nepotrebným. Ale rovnako ako oblasť pod Zemplínskymi vrchmi prišla o svoje prirodzené centrum, železničná trať prišla o svoju stanicu. Na mieste dnešnej slovenskej stanice, pri odbočení spojky, žiadnej nebolo. Zato sa tu nachádzali veľké železničné dielne z uhorskej doby s moderným vybavením. Tieto dielne boli zrušené a niektoré budovy boli využité pri zridení provizórnej stanice, ktorá dostala názov Slovenské Nové Mesto. Zariadenie dielní bolo demontované a odvezené vrátane elektrárne a stavebného materiálu z barakov. Do vnútrozemia odtiaľto putovali stovky naložených vozňov.
Doprava do Maďarska existovala zatiaľ len nákladná. V roku 1921 bola táto doprava veľmi silná. Najviac sa prepravovalo drevo a uhlie. V provizórnej stanici citeľne chýbali vedľajšie koľaje a tak si železničiari s množstvom vozňov poradili iným spôsobom. Ako už bolo uvedené, trať do Sátoraljaújhely bola dvojkoľajná. Prevádzka však prebiehala len na jednej koľaji a na druhú sa sunuli naložené vozne pre Maďarsko. Zaplňovali celú dĺžku koľaje až po Sátoraljaújhely, kde si ich Maďari po častiach odoberali. Od roku 1922 medzištátna nákladná preprava slabla.
V roku 1923 začala osobná preprava do Maďarska. Do tej doby sa chodilo pešo alebo povozom. Najprv si každá vykonávala pohraničnú kontrolu vo svojej stanici, od začiatku roku 1924 bola služba zlúčená do Slovenského Nového Mesta, kam sa maďarský úrad presťahoval. V tom istom roku pre zlý stav zrušené dielenské koľaje (celkom deväť). Výstavba stanice pribiehala pomaly, pre zamestnancov neboli byty - v mieste, z ktorého bolo odvezeného toľko stavebného materiálu.

Jaroslav PŘIBYL ( Tulák po drahách 8/12. IX. 1998)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hekto-
metrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
  33, 079 + 13800_ xx xo Borša [ 190-1 , 190-4 , 330 ]  
  34, 739 /
/ 47, 476
137901 xx oo Slovenské Nové Mesto odbočka / súbeh tratí / connection of lines 190-4 / 330  
  46, 384 088054 / 100206 xx xx Sátoraljaújhely Gr. / št. hr. / State Border [ 330 ]  
  45, 83 /
/ 0, 05 (190-5)
134825 xo xx Sátoraljaújhely St. I / súbeh tratí / connection of lines 190-5 / 330 ( MÁV )  
  45, 781 134825 oo xx Sátoraljaújhely ( MÁV ) [ 190-5 , 330 ]  

+ zo žst. / from point Čop Gr./št. hr./ [Tchop] State Border

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hekto-
metrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 134825 xx oo Sátoraljaújhely ( MÁV ) [ 190-5 , 330 ]  
  0, 05 /
/ 45, 83 ( 330 )
134825 xx xo Sátoraljaújhely St. I / súbeh tratí / connection of lines 190-5 / 330 ( MÁV )  
1 0, 475 (?) 088054 / 100206 xx xx Sátoraljaújhely Gr. / State Border [ 190-5 ]  
  1, 3 /
/ 36, 55 ( 190-4 )
  xo xx súbeh tratí / connection of lines 190-4 / 190-5  
2 1, 481 137901 xx oo Slovenské Nové Mesto [ 190-4 , 190-5 ] Sátoráljaújhelyi gyártelep; Tótújhely

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • * zdroj 33 chybne uvádza "25. VIII. 1872 - sprevádzkovanie trate Čop - Slovenské Nové Mesto"
  *
  Source 33 not right "25. VIII. 1872 - Čop [Tchop] - Slovenské Nové Mesto line opening"

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Posledná aktualizácia / Last Update: 16-IX-2007 ( h190-5.htm )