ZOS Vrútky - 425.9 Hersteller

Elektrické motorové jednotky radu
425.9

English version

Konzorcium ŽOS Vrútky , STADLER, Fahrzeuge AG a ABB Daimler-Benz Transportation ( ADtranz ) vyhralo verejnú súťaž na dodávku 14 vlakových súprav pre úzkokoľajné Tatranské elektrické železnice, ktorú vyhlásili Železnice Slovenskej Republiky.
Po podpísaní zmluvy by malo konzorcium do troch rokov dodať 14 nových elektirckých motorových jednotiek v približnom finančnom objeme 1,43 miliardy Sk.
Elektrická motorová jednotka pre Tatranské elektrické železnice sa osvedčila v tvrdých podmienkach švajčiarskych horských terénov. Vďaka použitiu modernej technológie výroby má jednotka vysokú životnosť, jednoduchú a hospodárnu údržbu, čo je predpokladom jej úspešného využitia aj v našich veľhorách.

Zdroj: ŽOS Vrútky

Toto konzorcium si však vzhľadom na finančnú "kómu" ŽSR muselo samo zabezpečiť úverové krytie. Suma za súpravy bude splatená postupne z prevádzky.

Addams

Údržba prostriedky vráti
Nová električka na Štrbské Pleso od prvého decembra

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 23/2001 časopisu Ž-Semafor z 5. XII. 2001)

EMU 425.951-1 počas jazdy z RD Poprad do žst. Poprad-Tatry (TEŽ) 15. III. 2001 EMU 425.951-1 počas jazdy z RD Poprad do žst. Poprad-Tatry (TEŽ) 15. III. 2001
©
Addams
EMU 425.951-1 počas jazdy z RD Poprad do žst. Poprad-Tatry (TEŽ) 15. III. 2001 (foto 2) EMU 425.951-1 počas jazdy z RD Poprad do žst. Poprad-Tatry (TEŽ) 15. III. 2001
©
Addams
425.952-9 + 425.951-1 prichádza do Tatranskej Lomnice (3. VIII. 2001-10:40) 425.952-9 + 425.951-1 prichádza do Tatranskej Lomnice (3. VIII. 2001-10:40)
©
Addams
interiér 425.951-1 (3. VIII. 2001) interiér 425.951-1 (3. VIII. 2001)
©
Addams
425.951-1 + 425.952-9 v Starom Smokovci (3. VIII. 2001-16:29) 425.951-1 + 425.952-9 v Starom Smokovci (3. VIII. 2001-16:29)
©
Addams
425.951-1 + 425.952-9 v Hornom Smokovci (3. VIII. 2001 - 16:37) 425.951-1 + 425.952-9 v Hornom Smokovci (3. VIII. 2001 - 16:37)
©
Addams
425.952-9 + 425.951-1 odchádza do RD Poprad (3. VIII. 2001 - 18:16) 425.952-9 + 425.951-1 odchádza do RD Poprad (3. VIII. 2001 - 18:16)
©
Addams

Rad 425.9 - nové elektrické jednotky pre TEŽ

Preprava cestujúcich na tatranských železniciach súčasnými elektrickými jednotkami nezodpovedá požiadavkam moderného technického vybavenia ani kultúre cestovania. Preto bolo rozhodnuté o nákupe nových elektrických jednotiek na báze overeného vozidla typu GTW 2/6.
Súčasné elektrické radu 420.9 boli vyrobené v rokoch 1968-70 v TATRE Praha-Smíchov a ich technické vybavenie zodpovedá dávno minulej dobe. Dnes sú tatranské "električky"technicky a morálne zastaralé, s vysokými nárokmi na údržbu, starou nehospodárnou reguláciou a riadením jazdy. Rozširovanie možnosti poskytovania služieb cestujúcim je veľmi obmedzené. Tieto a ďaľšie dôvody viedli predstaviteľov
ŽSR k vyhláseniu verejnej súťaže na výrobu a dodanie 14 ks nových elektrických jednotiek.
Pre účely tejto verejnej súťaže vzniklo konzorcium s členmi STADLER a
Adtranz (za švajčiarsku stranu) a ŽOS Vrútky a. s. Konzorcium spracovalo prihlášku do verejnej súťaže v požiadavkách stanovených zadávateľom a zo súťaže vyšlo víťazne. Dôvodom bolo aj to, že bol predložený prevádzkou reálne odskúšaný projekt: kĺbové jednotky pre trať Montreux - Zweisimmen vo švajčiarskych Alpách s približne rovnakým traťovým profilom, aký je na trati vo Vysokých Tatrách.
Po oznámení o víťazstve predloženého návrhu prebehli rokovania medzi členmi konzorcia, kde sa prejednali postupy realizácie projektu, lebo tá bude prebiehať v úzkej spolupráci členov konzorcia. Pretože technológia výroby napr. skrine vozňov s použitím hliníkových sendvičových profilov je v našich podmienkach, ale aj na ŽSR neštandardná, bola vybraná skupina odborníkov pre zaučenie a zvládnutie nových technológií, materiálov a pod.

Nová elektrická jednotka radu 425.9

- musí spĺňať tieto základné požiadavky:

- rozchod 1 000 mm,
- jednosmerná napäťová sústava 1,5 kV s ukoľajeným kladným pólom,
- výškový rozdiel 680 m,
- priemerné stúpanie 23 promile,
- maximálny sklon 75 promile,
- maximálna nadmorská výška 1 350 m.

Jednotka na báze vozidla GTW 2/6 je zložená z troch častí. Z nich sú dve časti nehnané a stredná časť - motorická - je hnacia. Sústredenie agregátov do motorickej strednej časti prináša dobrú izoláciu tohto zdroja hluku. Skrine sú navzájom spojené gumovo-oceľovými kĺbmi, ktoré vyžadujú minimálnu údržbu a prenášajú ťažnú, resp. brzdiacu silu. Spojenie skrine a podvozku je pneumatickými pružinami, čím je obmedzené šírenie vibrácií z pevných častí do priestoru cestujúcich.
Na jednotke sú použité dva druhy podvozkov: bežné na krajných častiach vozidla a jeden hnací pod strednou časťou. Bežný podvozok s rozvorom 1600 mm má rám v tvare "H", torzno deformovateľný s otáčaním okolo osi stredného nosníka. Hnací podvozok má rozvor 1 800 mm a funkciu rámu v podstate preberá samotná motorická časť vozidla (viď ŽM 4/97, str. 37-39).

Trakčný obvod

- sa začína zberačom prúdu, ktorý je umiestnen na streche strednej časti jednotky. Prúd je vedený cez hlavný vypínač a privádza sa na vstup jednosmerného medziobvodu. Odtiaľ je jednosmerným vyhladeným napätím napájaný trakčný striedač. Na jeho výstupe je generované striedavé trojfázové napätie s premenlivou frekvenciou, ktorým sú napájanétrojfázové asynchrónne motory, paralelne zapojené na výstup trakčného striedača. Druhá časť trakčného striedača napája palubnú sieť, vlastnú spotrebu, pomocné pohony a dobíjanie akumulátorových batérií.

Jednotka má štyri brzdové systémy:

Medzi rekuperačnou, kotúčovou a elektromagnetickou koľajnicovou brzdou je zabezpečená súčinnosť, ktorá zabraňuje prebrzdeniu jednotky.

Moderne riešený veľkopriestorový interiér

- umožňuje umiestniť 88 sedadiel a 92 miest na státie. Jednotka je vybavená plávajúcou podlahou, uloženou na pryžových antivibračných prvkoch. Povrch podlahy je z protišmykového materiálu. Bočné steny sú obložené veľkoplošnými doskami s farebným riešením podľa požiadaviek zákazníka. Stropné prvky v strednej časti sú perforované pre prívod čerstvého vzduchu. Na bočných stenách nad oknami a pri stredných oddeleniach sú pripevnené pozdĺžne nosiče batožiny. Okná pozostávajú z veľkoplošných dvojitých skiel s možnosťou vyklopenia vrchnej časti pre núdzové vetranie. Vonkajšie sklo je mierne tónované, vnútorné je vybavené špeciálnou vrstvou proti slnečnému žiareniu.
Interiér je vykurovaný vykurovacími telesami umiestnenými v bočných kanáloch. Regulácia vykurovacieho, resp. vetracieho zariadenia sa vykonáva mikroprocesorovými regulátormi. V priestore pre cestujúcich bude použitý osvedčený informačný systém so svetelným a zvukovým oznamovaním jednotlivých staníc a najbližších prípojov. Veľké predsuvné dvere umožňujú rýchlu výmenu cestujúcich. Nástupná časť je svojou výškou prispôsobená pre nástup cestujúcich na invalidných vozíkoch. V priestore pre cestujúcich je možnosť prepravy bicyklov, lyží a nadmernej turistickej batožiny. Cez strednú motorickú časť je možný prechod osôb.
V čele jednotky sú umiestnené kabíny rušňovodiča. Viacčlenné riadenie umožňuje zostaviť súpravu z dvoch (maximálne troch) jednotiek, ovládaných z jedného stanovišťa. Vo vozidle je zavedený diagnostický systém, ktorý diagnostikuje najdôležitejšie časti ako statický prúdový menič, trakčné motory, hlavný vypínač atď. Pomocou diagnostického systému sa časti zariadení nielen kontrolujú, ale sa aj identifikujú mimoriadne stavy a poruchy. Zároveň je poskytnutá podpora pri hľadaní závad a ich uvoľnení. Systém taktiež dodáva základné informácie pre údržbu vozidla.

Prvá jednotka radu 425.9

- má byť vyrobená v polovici roku 2000. Vsúčasnosti prebieha technická príprava výroby. V ŽOS Vrútky , ktoré majú dlhoročné skúsenosti s výrobou, opravami a modernizáciami železničných koľajových vozidiel, sú v terajšej dobe zhotovované potrebné výrobné prípravky.

Ing. Vladimír Kučerík
ŽOS Vrútky , a. s.
(Železniční magazín 5/99)

Tento text bol upravený.

Addams

Električky pre Tatry
V polovici marca sa na TEŽ začne skúšobná prevádzka novej EMU 425.95
Miroslav PAVLÍK

Ako vyplýva z priaznivého priebehu technických skúšok, skúšob­ná prevádzka novej elektric­kej motorovej jednotky, kto­rá je určená pre prevádzku na Tatranských elektrických železniciach, sa začne už v po­lovici marca. Prvá elektrická motorová jednotka EMU 425.95 bola dodaná do Rušňového depa Poprad v polovici októb­ra 2000. Tieto motorové jednot­ky vyrába konzorcium GTW Vysoké Tatry.
Nové vozidlo ab­solvovalo prvú jaz­du v závese starej motorovej jednotky 420.95. V súčasnos­ti sa pod dozorom nezávislých skúšob­ní konajú jeho skúš­ky, ktoré sú nevy­hnutné pre schvále­nie takéhoto typu vozidla v SR. Doterajšie čiastkové skúšky, celkom ich je 2C~, potvrdili, že nové elektrické motorové jed­notky sú na vysokej konštruk­čnej úrovni, majú výborné pre­vádzkové vlastnosti a prispejú k zvýšeniu kultúry, rýchlosti a bezpečnosti cestovania a vý­razne pozitívne ovplyvnia eko­nomiku prevádzky na TEŽ.
Na TEŽ by sa malo postup­ne objaviť až 14 kusou týchto nových jednotiek. Prvé tri už budú jazdiť v novotu GVD 2000/2001. Cestujúcich určíte upúta podlaha nástupných priestorov jednotky, ktorá je iba vo výške 370 mm. Jednot­ky budú vybavené zvuko­vým a optickým informač­ným systémom, ktorý umož­ní zaviesť systém zastavova­nia na znamenie, a tiež no­vým zariadením na znehod­nocovanie cestovných líst­kov. Trakčné a pomocné po­hony jednotky sú riadené a diagnostikované počítačový­mi systémami, ktoré umož­ňujú vysokú spoľahlivosť ria­denia.
S prevádzkou nových elektrických jednotiek sú spojené aj ďalšie výhody ­asi dvakrát vyšší kilomet­rický prebeh do jednotli­vých stupňov údržby ako u pôvodných jednotiek, či úspora trakčnej energie, keďže až 30 percent spotre­bovanej energie bude mož­né po úprave napájacích zariadení TEŽ vrátiť späť do siete.

(Ž-Semafor 4/2001)

Použitie - vlaky osobnej dopravy: Úzkorozchodné elektrické jednotky, používané na tratiach TEŽ (Tatranské elektrické železnice) Poprad-Tatry - Starý Smokovec (183) a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica (184). Začiatok premávky na trati Starý Smokovec - Štrbské Pleso (183) je predpokladaný v roku 2002.

 

číslo jednotky rušňové depo
425 951-1 Poprad
425 952-9 Poprad
425 953-7 Poprad
425 954-5 Poprad
425 955-2 Poprad
425 956-0 Poprad
425 957-_ Poprad
425 958-6 Poprad
425 959-4 Poprad
425 960-_ Poprad
425 961-_ Poprad
425 962-_ Poprad
425 963-_ Poprad
425 964-_ Poprad

( Addams )

Prezývky: Tetrapak

( Zdroj )

Ďaľšie odkazy:

 • Informácie ŽOS Vrútky
 • Správy z tlače
 • NOVÉ SÚPRAVY PRE TEŽ
 • URL o elektrických motorových jednotkách ŽSR radu 425.9 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach

 • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update :
  02-III-2010
  ( 425.9-1.htm )