Železničná trať / Railway line
Tisovec - Pohronská Polhora

- 15. IX. 1896 sprevádzkovanie trate / line opening

Zdroj: 33

Zoznam staníc / Station list

V Tisovci chtějí zprovoznit ojedinělou ozubenou železnici
(zpravodaj ČTK) ZVOLEN/TISOVEC 18. 06. 2004 – O obnovení provozu na ojedinělé ozubené železnici mezi Tisovcem a obcí Pohronská Polhora usiluje parta tamních nadšenců. Trať o délce ...
"Ozubený systém u Tisovce pomáhal parním lokomotivám v cestě ještě ...
K myšlence obnovy přispěla návštěva železničářských fandů v rumunském Sedmihradsku, kde byla obdobná trať. "Trať v Subcetate je ...
Lokomotivy jsou nyní ve ...
Zdroje na pokrytí nákladů vidí autoři projektu především ve ...
Také okolí železnice je pro turisty lákavé. Jsou zde ...
Ozubený systém železnic, vybudovaný ještě za monarchie, existuje ...
"Kdyby se nám ale podařilo náš plán uskutečnit, zubačka v Tisovci by byla ...

Na Slovensku chtějí zprovoznit ojedinělou ozubenou železnici
(zpravodaj ČTK) ZVOLEN/TISOVEC 18. 06.2004 - O obnovení provozu na ojedinělé ozubené železnici mezi Tisovcem a obcí Pohronská Polhora usiluje parta tamních nadšenců. Trať o délce 12 kilometrů a s převýšením 51 promile pamatuje ještě provoz z konce 19. století.
"Ozubený systém u Tisovce pomáhal parním lokomotivám v cestě ještě ...
K myšlence obnovy přispěla návštěva železničářských fandů v ...
Lokomotivy jsou nyní ve Vrútkách. Jejich opravy se financují z nestátních zdrojů. Zatím se podařilo sehnat půl milionu korun. Na celkovou obnovu jedné lokomotivy je ale třeba téměř sedm milionů. Také druhá lokomotiva, která by měla sloužit jako náhrada a současně muzejní exponát, vyžaduje své.
Zdroje na pokrytí nákladů vidí autoři projektu především ve ...
Také okolí železnice je pro turisty lákavé. Jsou zde lomené viadukty, tunely a samozřejmě překrásná příroda. "Okolí tratě chceme navíc ...
Ozubený systém železnic, vybudovaný ještě za monarchie, existuje pouze na čtyřech místech Evropy. První byla vybudována v Rakousku, druhá o něco později v Tisovci. V pořadí třetí byla v českém Tanvaldu a poslední v už zmíněném Subcetate. Některé jsou už ale technicky neobnovitelné, nebo jsou pouze muzejním exponátem.
"Kdyby se nám ale podařilo náš plán uskutečnit, zubačka v Tisovci by byla ...

Navrhujú presunút časť kamiónovej dopravy na železnicu (7. 06.2004)

Unikátna ozubnica
Hospodársky denníkTASR 04.08.2003 - Medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou by už čoskoro mali znovu sprevádzkovať unikátnu ozubnicovú železnica, považovanú pre jej parametre za svetový unikát. O obnovenie premávky na nej sa usilujú členovia z mikroregiónu Muránska Planina.
Robia tak v rámci projektu ...

Medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou chcú sprevádzkovať ozubnicu
TASRTisovec 2. 08.2003 - Medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou by už čoskoro mali znovu sprevádzkovať unikátnu ozubnicovú železnica, považovanú kvôli jej parametrom za svetový unikát. O obnovenie premávky na nej sa usilujú členovia z mikroregiónu Muránska Planina. Robia tak v rámci projektu nazvanom ...

P. Prokopovič prevzal záštitu nad obnovením prevádzky ozubnice Tisovec – Brezno
TASRTisovec 13. júna 2003 - Možnosti obnovenia regionálnej prevádzky nákladnej železničnej prepravy na trati Tisovec - Pohronská Polhora dominovali na dnešnom stretnutí ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopoviča s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, miest a obcí Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a zástupcami Železníc SR v Tisovci.
Podľa informácií ministrovho poradcu a hovorcu Tomáša Šarlušku minister prisľúbil, že preskúma efektivitu znovu zavedenia tejto nákladnej železničnej dopravy. Šéf rezortu dopravy prevzal záštitu nad obnovením prevádzky svetového železničného unikátu ...

P. Prokopovič sa zaujíma o sprevádzkovanie ozubnice na trati Tisovec - Brezno
TASR 12.06.2003, Bratislava - O situáciu v zabezpečení prevádzky svetového železničného unikátu ozubnice na trati Tisovec - Brezno sa bude zaujímať minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič, ktorý 13. júna absolvuje stretnutie s predstaviteľmi štátnej správy Banskobystrického samosprávneho kraja. Spolu s poslancami tisovského ...

Furmancom na Zbojská
Samo Gajer

Furmanec je malebná dolina severozápadne od Tisovca, Zbojská, horské sedlo, pod ktorým sa končí z južnej strany dolina Furmanec.
Dolina je pomerne úzka, takže železnice a hradská predierajú sa miestami tiesňavami vklinené do skalných stien a zárezov. Okolité asi 1000 m n. m. vysoké kopce, spadajúce strmo do doliny, vytvárajú miestami nádhernú scenériu.
Prvý úsek cesty dolinou od Tisovca po Tep­licu (3 km) prechádza územím stredoslovenského krasu (tisovsko-muránsky kras) medzi Hradovou (893 m) a Kášterom (982 m). Tes­ne pred Teplicou je blízko pri hradskej vzácny prírodný krasový úkaz “periodická vyvierač­ka". Táto údajne priamo súvisí s Jazernou jas­kyňou, ktorej vchod je rovno nad vyvieračkou v kolmej, vytesanej stene, asi 3 m nad traťou....
Hneď za Tesnou skalou smerom východ­ným odbočuje cesta na Vepor 1341 m (modrá značka 3-3 1/2 hod.).
Po Bánovo sa dolina trochu otvára v Jaseni­ne. Na lesných lúčinách stojí strážny domček. Je to miesto častých nedeľných výletov tisov­ských občanov aj východisko do blízkych ma­linových bánov. Vyše Jaseniny ústi zo západu do Furmanca dolinka Oravcová a ešte vyššie tesne za mostom divoká Krivá dolinka. Na zastávku Bánovo je odbočnou od hradskej už len 10 min. chôdze. Okrem strážneho domca piet tu nijakého obydlia. Tu sa premiestňuje rušeň, “zubák", na koniec vlaku, aby vagóny na Zbojskú nie ťahal, ale tlačil. Zo stanice vedie zeleno značkovaná cesta Bánovskou do­linou (2 1/2-3 hod.) na Vepor, ktorá sa sa vrchu Bánovo spája s Partizánskou cestou, tiahnúcou sa od Poľany cez Fabovú hoľu až na Stolicu.
Od stanice v smere trate nesleduje najzaují­mavejšia partie.
Rozhliadnime sa však oknom pomaly idúcej zubačky po okolitej prírode.
Kým Furmanec ešte hlasno zurkotal pri ho­rárňach, vyššie už zanikol. Je veľmi hlboko v divokej kaňonovitej a skoro neprechodnej Čertovej dolinke, ktorá tvorí záver Furmanca.
Z “čertovskej" divočiny a pralesovitej do­linky vyslobodená trať a hradská zápasia s po­slednými metrami najväčším stúpaním po hor­ské sedlo Zbojská (725 m). Razom sa zjavia horské lúčiny a pastviny, ozývajúce sa v lete cengotom zvoncov oviec a jaloviny. Celé okolie Zbojskej je ...
Celé údolie Furmanca je zaujímavé a vábi­vé aj v pôvodine. Ale práve hradská a želez­ničná trať urobili ho ešte pôvabnejším, zaují­mavejším a živším. Nie je tu krása z nedo­tknuteľnosti. Vidieť tu víťazný zápas človeka s prírodou. No trať a hradská skoby už dnes bolí súčasťou tejto prírody. Tak s ňou zrástli. Hladké násypy a skalné záseky zarástli za dlhé roky stromami, machom, skalnými kvet­mi, takže všetko tu je v dokonalom súlade. Ba ešte aj tie zhrdzavené mosty zapadajú do har­mónie farieb teta.
Priam rozprávkovú scenériu tu vytvára zi­ma, keď sneh, ktorého tu býva nadostač, vy­tvára z konárov, preťažených snehom, raz strechu nad traťou, inokedy malý snehový tu­nel alebo zárez.
Cesta peši alebo aj na lyžiach za sedla Zboj­ská bude však vždy hlbokým zážitkom. Návštevu ...

(Krásy Slovenska, 5/1957)

Pro železářský průmysl pracovala normálně rozchodná ozubnicová železnice se smíšeným provozem ve Slovenském Rudohoří z Tisovce do Pohronské Polhory. Její vznik je spojen s postupnou výstavbou prvních úseků Pohronské dráhy: ze Zvolena do Podbrezové a později, roku 1895, do Brezna nad Hronom. O rok později vybudovali odbočku z Podbrezové po svazích Rudohoří do Pohronské Polhory na říčce Rohožné, v nadmořské výšce 617 metrů. Tam na ni navázala roku 1896 ozubnicová železnice přes horský hřeben (u Zbojsk na kótě 725 m) do ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zdroj: 207

Projektovaná železnicu Tisovec - Pohronská Polhora na odstránenie nevyhovujúcej ozubnicovej železnice (stupeň jej rozpracovanosti je napr. na URL p.Baníka).
Z jej výstavby nakoniec ostal len Tisovecký tunel (zrušená dovtedajšia úvrať).

Kožuch Miroslav

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 41,180+ 151837 oo   Tisovec [ 174-1 , 608 ] Tiszolc
          ( Tisovecký tunel )  
  37, 7     most/bridge  
7 34,024 15193_   o výhybňa Tisovec-Bánovo nz Gömörveg
  32, 4     most/bridge  
  31, 5     most/bridge  
12 29,336 15173_ o   výhybňa Zbojská Fenyves mh.
16 25,132 151332   oo Pohronská Polhora [ 174-3 ] Polhora z.; Erdököz

+ zo žst. / from station Podbrezová

číslo trate/Line No. od/since
173 1993
174 10. V. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Sto rokov železnice Tisovec - Pohronská Polhora - Brezno
 • Ďaľšie informácie
 • Z obloka zubačky
 • Ozubnicová železnica Tisovec - Pohronská Polhora

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 14-XI-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 26-IV-2009
  ( h174-2.htm )