Železničná stanica/Railway station
Trenčín
(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)
( pohľad na stanicu zo satelitu )

Prijímacia budova - pohľad od juhu
Prijímacia budova - pohľad od juhu (14. VIII. 2002-18:32:06 hod.)
©
Addams

Autobusová a železničná stanica sa dočkajú rekonštrukcie
4. 4. 2012 - Železnice sa dohodli so súkromným investorom na oprave železničnej stanice v Trenčíne. Ten už skúpil aj ďalšie pozemky v okolí a priestor autobusovej stanice. Tú plánuje vynoviť a prestaviť na moderný terminál.
TRENČÍN. Podľa zámeru Železníc SR mali železničné stanice opraviť súkromníci. S ponukou projektu Moderná stanica prišli v roku 2009, súkromným spoločnostiam ponúkali za opravu chátrajúcich staníc právo využívať v nich komerčné priestory. Na rekonštrukciu vybrali štyri stanice – Trenčín, Žilina, Prievidza a Nové Mesto nad Váhom. Projekt vtedy nevyšiel, hoci záujem prejavilo až devätnásť spoločností, napokon sa prihlásilo len päť, rekonštruovať všetky chcela iba jedna spoločnosť, traja uchádzači mali záujem len o trenčiansku stanicu, jeden o žilinskú. Záujemcovia však napokon odstúpili.
Čítajte viac: http://trencin.sme.sk/c/6326208/autobusova-a-zeleznicna-stanica-sa-dockaju-rekonstrukcie.html

INFORMÁCIA k projektu Moderná stanica
ŽSR , Bratislava, 22. marca 2010 - Železnice Slovenskej republiky v roku 2009 spustili projekt „Moderná stanica“, cieľom ktorého je revitalizácia vybraných železničných staníc: Bratislava – Nové Mesto, Žilina, Trenčín a Prievidza a ich kompletná prestavba na moderné multifunkčné komplexy.  Pre obnovu týchto staníc  sa v minulom roku rozbehol výber  súkromných partnerov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Súkromní partneri mali vykonávať obnovu železničných staníc prostredníctvom investícií, pričom ako protihodnotu získajú od ŽSR právo užívať na dobu určitú komerčné priestory v rámci revitalizovanej železničnej stanice.

Doterajší priebeh revitalizácie
Potenciálni investori sa mohli prihlásiť do súťaže  od 5. augusta do 17. septembra 2009. O revitalizáciu železničných staníc Bratislava Nové Mesto a Prievidza sa uchádzal subjekt GrandiStazioni SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, Roma, o revitalizáciu železničnej stanice Trenčín sa uchádzali subjekty GrandiStazioni SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, Roma, Laugaricio Development, s. r. o., KABI REAL, s. r. o,. a Pavol Šajben  SMOKER. Záujem o obnovu železničnej stanice Žilina prejavili spoločnosti  GrandiStazioni SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, Roma a AMOREX, s. r. o.
Do  2. časti obchodnej verejnej súťaže postúpili len subjekty Pavol Šajben SMOKER, AMOREX, s. r. o., a  GrandiStazioni SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, Roma. Posledný subjekt však následne odstúpil. Lehota na predkladanie návrhov pre subjekty, ktoré postúpili do 2. časti súťaže  uplynula dňa 11.01.2010. V mesiaci január a február 2010 sa uskutočnilo  vyhodnotenie predložených návrhov na uzatvorenie zmluvy o projekte revitalizácie železničnej stanice  Žilina a Trenčín.

Vyhodnotenie súťaží
Trenčín 
Ponuka  subjektu Pavol Šajben SMOKER, ako jediného subjektu predkladajúceho súťažný návrh, ktorý sa uchádzal o revitalizáciu železničnej stanice Trenčín, bola  odmietnutá, nakoľko nespĺňala kritéria uvedené v súťažných podmienkach obchodnej verejnej súťaže pre výber subjektu, ktorý uskutoční revitalizáciu železničnej stanice Trenčín. Predložená ponuka by umožnila ŽSR dosiahnuť stanovené ciele iba obmedzene a nedostatočne reflektovala na ambíciu projektu Moderná stanica  revitalizovať priestory železničnej stanice v Trenčíne. Predmetom ponuky bolo vykonanie revitalizácie bez významných  stavebných zásahov, čo naznačovala aj nízka úroveň indikovaného rozpočtu.  

Zhodnotenie projektu, ďalšie zámery ŽSR
ŽSR na základe výsledkov jednotlivých tendrov získali prvé skúsenosti s realizáciou PPP projektov. Menší záujem investorov odôvodňujeme celkovou nepriaznivou situáciou v realitnej oblasti a problémami potenciálnych investorov so získaním úverov a bankových garancií. Napriek týmto skutočnostiam plánujeme v priebehu roka 2010 zopakovať súťaže na stanice, pri ktorých neboli súťaže dovŕšené uzavretím revitalizačnej zmluvy a tiež zaradiť do súťaží aj nové perspektívne stanice ako napr.: Nitra, Nové Mesto nad Váhom a iné.  (krátené)

Moderná stanica (Bratislava-Nové Mesto, Prievidza, Trenčín a Žilina)
Tlačová správa ŽSR, 05.08.2009 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v pondelok, 5. augusta 2009, po úspešnej internej príprave štartujú projekt „Moderná stanica“, ktorý má za cieľ obnovu vybraných železničných staníc v spolupráci so súkromnými partnermi. Prvé 4 železničné stanice, pre ktoré bude zahájený výber partnerov na ich obnovu a vypísané verejné obchodné súťaže sú: Bratislava-Nové Mesto, Prievidza, Trenčín a Žilina.
Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kultúry cestovania, komfortu a bezpečnosti cestujúcej verejnosti a návštevníkov železničných staníc, t. j.:
- zabezpečiť revitalizáciu a modernizáciu železničných staníc
- priblížiť sa európskemu štandardu v oblasti komfortu poskytovaných služieb cestujúcim
- ponúknuť lepšie služby svojim hlavným obchodným partnerom - dopravcom v osobnej a nákladnej železničnej doprave a skvalitniť službu verejnosti, zákazníkovi, na základe čoho bude možné očakávať vyšší záujem o železničnú prepravu a sprievodne i zvýšenú návštevnosť v objektoch železničných staníc
- zároveň poskytnúť kultúrnejšie a príjemnejšie prostredie širokej cestujúcej verejnosti
- oživiť prostredie železničných staníc tak v interiéroch ako aj exteriéroch a predstaničných priestoroch
- podporiť rozvoj podnikateľských aktivít v priestoroch staníc, s využitím spravidla vynikajúcej polohovej renty týchto nehnuteľností a vysokej koncentrácie potenciálnych zákazníkov
- lepšie využitie priestorov
- zníženie nákladov na údržbu a prevádzku železničných staníc
Stanica, ktorá vzíde z projektu by mala byť miestom, v ktorom sa podarí spojiť čo najkomfortnejšie cestovanie s maximálnym využitím času stráveného čakaním na železničné spojenia prostredníctvom adekvátneho kultúrno-spoločenského vyžitia a služieb. Našou ambíciou je, aby sa moderné železničné stanice stali aj miestom stretnutí a príjemne stráveného času.
Myšlienka projektu Moderná stanica, revitalizácie železničných staníc, vznikla na pôde ŽSR ešte na začiatku roku 2007, ale finálne rozhodnutie realizovať obnovu železničných staníc pomocou súkromného kapitálu padlo až na základe výsledkov dôslednej právnej a ekonomickej analýzy podmienok uskutočnenia takéhoto projektu. Po rozhodnutí nasledovala niekoľkomesačná prípravná fáza, ktorá mala za cieľ zabezpečiť podmienky pre vyhlásenie verejných obchodných súťaží na obnovu vybraných staníc. Súťažiť sa bude prostredníctvom piatich parametrov, pričom najdôležitejším bude celková výška preinvestovaných prostriedkov.
Súkromní partneri by sa v rámci projektu Moderná stanica mali zaviazať vykonať obnovu železničných staníc prostredníctvom investícií, pričom ako protihodnotu za vynaložené investície získajú od ŽSR právo dlhodobo užívať komerčné priestory v rámci revitalizovanej stanice. ŽSR nebudú investorom projektu. Medzi primátormi dotknutých miest a ŽSR prebieha intenzívna komunikácia s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu spoluprácu, aby boli zabezpečené požiadavky všetkých dotknutých strán tak, aby nové stanice boli prínosom nielen pre cestujúcu verejnosť ale aj pre mestá a ich obyvateľov.
V závislosti od úspechu projektu by sa tento model obnovy staníc mohol v budúcnosti uplatniť aj pri ďalších železničných staniciach. Výsledky snahy nájdenia vhodných súkromných partnerov pre prvé štyri stanice by mali byť známe už koncom roka 2009.
O podmienkach súťaže ako aj ďalšom priebehu projektu Moderná stanica budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky www.zsr.sk ( Inzerát , Všeobecné podmienky ), a povereného koordinátora projektu, ktorého môžu záujemcovia kontaktovať na e-mailovej adrese: modernastanica@zsr.sk.
Harmonogram súťažných podmienok a model súťaže:
Harmonogram súťažných podmienok pre jednotlivé kroky v rámci verejnej obchodnej súťaže je nasledovný:
- vyhlásenie súťaže: 5.8.2009
- prihlasovanie uchádzačov: do 17.9.2009
- vyhodnotenie prihlášok: 24.9.2009 (ich vyhodnotením bude ukončená prvá časť súťaže – kvalifikácia)
- predkladanie súťažných návrhov: do 7.12.2009
- vyhodnotenie návrhov a podpísanie zmlúv s investormi sa očakáva koncom decembra 2009 alebo začiatkom januára 2010.

Občania sa vyjadria k dlhodobému plánu rozvoja mesta
SITABRATISLAVA 25. 10.2004 - Trenčianski poslanci by mali v decembri schvaľovať dlhodobý plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. "Pevne verím, že pokiaľ bude plán v mestskom zastupiteľstve prijatý, pomôže nielen Trenčínu, ale aj životnej úrovni jeho obyvateľov," povedal dnes na tlačovej besede Ivan Švejna, zástupca Nadácie F. A. Hayeka, ktorá materiál pripravila. Vízia, ktorá podľa jeho slov vychádza z princípov ekonomickej slobody, by mala z Trenčína spraviť lídra medzi slovenskými mestami v rozvoji i životnej úrovni jeho občanov.
Mesto by podľa analytika nadácie malo v budúcnosti vytvárať vhodné, čo najviac liberalizované podnikateľské prostredie. Mesto by malo reštrukturalizovať svoj majetok, malo by rozhodnúť, aký majetok je preň strategický a všetok ostatný by malo previesť do súkromných rúk, prípadne spolupracovať pri jeho spravovaní so súkromným sektorom. Rovnako by aj rôzne služby, ktoré doposiaľ poskytuje mesto, mali postupne poskytovať súkromné spoločnosti. Plán, ktorý rieši všetky oblasti života mesta, je od polovice októbra v pripomienkovom konaní a môžu sa k nemu vyjadriť všetci občania mesta.
Medzi najvážnejšie problémy mesta v súčasnosti patrí podľa Trenčanov doprava. V prvom rade pôjde o prekládku železničnej trate v centre mesta cez súčasnú letnú plaváreň. "Toto riešenie považujem za veľký impulz pre rozvoj mesta, pretože sa tým riešia všetky konfliktné miesta križovania ciest a železnice," povedal primátor Trenčína Branislav Celler. V centre mesta sa uvoľní okolo osem hektárov pôdy, ktorá dnes leží ladom a bude na nej možne dobudovať a rozšíriť centrum, dobudovať komunikácie. Zároveň sa pripravuje projekt juhovýchodného obchvatu mesta. Kľúčové bude tiež vybudovanie nového mosta cez Váh.

Prokurátor odložil podnet proti modernizácii železnice
SITATRENČÍN 8. 10.2004 - Okresný prokurátor Gabriel Žedényi odložil podnet skupiny poslancov trenčianskeho mestského zastupiteľstva na prerokovanie uznesenia zastupiteľstva o modernizácii železničnej trate cez Trenčín. "Pri vydaní stavebného povolenia k modernizácii trate som nenašiel nesúlad so stavebným zákonom, a VZN o územnom pláne som neskúmal, keďže nie je v rozpore s platnou legislatívou,” povedal dnes pre SITA Žedényi. Proti rozhodnutiu okresného prokurátora sa môžu žiadatelia odvolať, v tom prípade by o podnete rozhodovala krajská prokuratúra.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo 5. augusta na mimoriadnom zasadnutí 18 hlasmi proti piatim uznesenie o modernizácii železničnej trate cez mesto podľa variantu 1. Variant 1 spĺňa parametre európskej železnice, počíta s vyrovnaním smerového oblúka a výstavbou nového mosta. Súčasťou modernizácie je aj mimoúrovňové križovanie trate a modernizácia železničných staníc Zlatovce, Trenčín a zastávky Opatová. Počíta sa pri ňom aj s asanáciou dvoch bazénov letnej plavárne a 14 až 18 rodinných domov v mestskej časti Orechové.
Skupina poslancov podala podnet na okresnú prokuratúru na prerokovanie uznesenia MsZ pre rozpor so stavebným zákonom a prijatým územným plánom mesta.

Trenčín je rozhádaný pre železničnú trať
TREND 38 23.09.2004, Peter Marčan - Trenčín už niekoľko týždňov diskutuje, či schválený variant modernizácie železničnej trate cez mesto je vhodný alebo nie. K modernizácii sa Slovensko zaviazalo v rámci medzinárodných dohovorov, keďže je súčasťou európskeho koridoru. Mestské zastupiteľstvo preto odsúhlasilo variant, ktorý si síce vyžiada zbúranie niektorých objektov, na druhej strane uvoľní pozemky v blízkosti historického centra mesta.
Investor celého projektu ŽSR okrem zmodernizovania trate zabezpečí aj ďalšie investície, z ktorých bude podľa primátora Trenčína Branislava Cellera mesto profitovať. „Zmluva so železnicami je dosť nadštandardná, čo sa týka opatrení, ktoré musia urobiť v súvislosti s modernizáciou trate v meste,“ myslí si primátor Trenčína. Odporcovia schváleného variantu sa však obávajú zvýšenia hlučnosti. Podľa nich by sa trať mala preložiť mimo mesta.

Väčšie centrum
Schválený variant spočíva vo vybudovaní nového železničného mosta a v preložení súčasnej trate, ktorá vedie v blízkosti centra Trenčína. Vyrovná sa tým oblúk pred stanicou, čo umožní zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 kilometrov za hodinu. Náklady na realizáciu tohto variantu odhadujú ŽSR na 1,5 až dve miliardy korún bez ceny vykupovaných pozemkov. Až tri štvrtiny železnice prefinancujú z fondov .
Prekládkou sa priamo v meste uvoľní 80-tisíc štvorcových metrov plochy, čím sa rozšíri centrum Trenčína smerom k Váhu. Už v roku 2005 by podľa B. Cellera mohlo mesto vyhlásiť urbanistickú súťaž na projekt, ktorý navrhne, akým spôsobom sa táto plocha využije. Následne sa vyhlási tender na investora, ktorý výstavbu zrealizuje. „Pravdepodobne pôjde o jedného investora, keďže toto územie by malo byť riešené celistvo, nie rozkúskovane,“ spresňuje B. Celler. Trenčín by tak po realizácii celého zámeru mal podľa jeho primátora získať novú pešiu promenádu pri vode, podzemné parkovacie kapacity, obchody, kancelárie, ale aj bytové priestory. Súčasťou schváleného variantu je aj výstavba nového železničného mosta, pričom ten starý by podľa B. Cellera chcelo mesto od železníc kúpiť. Mohol by sa totiž využiť na automobilovú dopravu, prípadne ako promenádny most. Koľko bude mesto stáť výkup pozemkov a mosta, nie je ešte jasné. Časť pozemkov pod starou traťou získa samospráva výmenou za parcely, po ktorých povedie nová trať. Zvyšok kúpi od železníc podľa ceny určenej posudkami. „To však premietneme do ceny, ktorú mestu za pozemky medzi centrom a Váhom zaplatí investor,“ spresňuje primátor Trenčína.
Prekládka trate si vyžiada zbúranie dvoch bazénov mestského kúpaliska, ako aj asanáciu osemnástich domov. Železnice však v obidvoch prípadoch dotknuté subjekty odškodnia. Mesto by malo za bazény dostať kompenzáciu približne sto miliónov korún, ktoré podľa B. Cellera použijú na výstavbu nového kúpaliska. „V prípade, že sa nám podarí nájsť súkromného investora, mohli by sme spoločne vybudovať aj aquapark,“ vidí ďalšiu možnosť B. Celler. Obyvateľov, ktorých domy pre novú trať zbúrajú, ŽSR alebo finančne odškodní, alebo im postaví nové. Mesto chce aj v tomto prípade pomôcť. „Samozrejme, chceme im pomôcť nájsť lokalitu v tej časti mesta, kde teraz bývajú,“ spresňuje B. Celler. Keďže však vytypované náhradné lokality nie sú len vo vlastníctve samosprávy, budú sa podľa neho snažiť participovať ako sprostredkovateľ pri výkupe vhodných pozemkov od súkromných vlastníkov.

Problémy či zlepšenie?
Obavy o zvýšenie hlučnosti nepovažuje primátor Trenčína za opodstatnené. „Práve tým, že sa trať zmodernizuje a postaví sa nový most, by mala klesnúť o 30 až 40 percent,“ upozorňuje B. Celler. Súčasťou projektu sú totiž aj protihlukové bariéry. A keďže je financovaný aj z fondov , musí spĺňať európske normy. Železnice zároveň vybudujú a zmodernizujú podchody, ale aj mimoúrovňové križovatky.
Ani zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/h nepovedie podľa ŽSR automaticky k zvýšeniu rýchlosti prejazdu vlakov cez mesto. Preferovaná rýchlosť v meste je totiž 70 km/h, nákladné vlaky budú limitované rýchlosťou 120 km/h. Maximálnu rýchlosť teda podľa hovorkyne železníc Nely Blaškovej využijú iba IC a EC vlaky.
Nie všetci poslanci mestského zastupiteľstva súhlasili s prijatým variantom. Podľa poslanca Ľubomíra Sámela je pre mesto nevýhodný. „Neprinesie nič, robí sa pre nákladnú dopravu,“ myslí si Ľ. Sámel. Riešením by podľa neho bolo realizovať obchvat okolo mesta. Viesť by mal po trase, ktorá je zaznačená aj v územnoplánovacích dokumentoch ako rezerva pre vysokorýchlostnú trať s rýchlosťami 200 – 250 km/h.
A to je podľa ŽSR problém. „Vysokorýchlostná trať by neumožňovala prevádzku klasickými súpravami a nákladne vlaky s konštrukčnou rýchlosťou do 120 km/h by ju nemohli využívať,“ upozorňuje N. Blašková. To je podľa nej aj jeden z dôvodov, prečo fondy EÚ výstavbu vysokorýchlostných tratí nefinancujú.
V prípade, že nie je možné postaviť železničný obchvat mesta, mal by sa podľa Ľ. Sámela realizovať takzvaný variant nula. Ten bol druhou alternatívou, ktorú mestu predložili ŽSR . Ide o modernizáciu trate v súčasnej polohe, pričom by sa vymenili len koľaje a násypy. Náklady na tento variant sú 150 až dvesto miliónov korún. „Trať by však naďalej nespĺňala technické parametre vyplývajúce z medzinárodných dohôd,“ upozorňuje N. Blašková.

Pripravujú referendum
Skupina poslancov, ktorí boli proti schválenému variantu, sa zatiaľ nevzdáva. V auguste podala podnet na Okresnú prokuratúru v Trenčíne. Podľa Ľ. Sámela totiž schválením uznesenia o realizácií variantu porušilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie o územnom pláne mesta Trenčín. „Územný plán jasne hovorí, že na území mesta treba zabezpečiť modernizáciu železničnej trate s potrebnými traťovými prekládkami a novým mostom,“ oponuje B. Celler
Podľa Ľ. Sámela začnú čoskoro aj so zberom podpisov za vyhlásenie referenda, v ktorom by sa občania mesta Trenčín vyjadrili k tejto otázke. ŽSR napriek pripravovanému referendu pokračujú v prácach. S modernizáciou trate v Trenčíne podľa N. Blaškovej začnú v roku 2007 a dokončená bude v roku 2009.

Proti železnici cez letnú plaváreň Trenčania už neprotestujú
TASRTrenčín 23. 09.2004 - Obyvatelia Trenčína už neprotestujú proti modernizácii železničnej trate, ktorá povedie cez letnú plaváreň a obytnú štvrť. Mestské zastupiteľstvo trasu železnice schválilo začiatkom augusta.
Mestský úrad podľa hovorcu Tibora Hlobeňa nedostal žiadnu písomnú sťažnosť na rozhodnutie zastupiteľstva. Pritom vlani petíciu proti tomuto zámeru podpísalo vyše 10 tisíc ľudí.
Poslanec Ľubomír Sámel na augustovom zasadnutí zastupiteľstva oznámil, že sa pripravuje petičná akcia, v ktorej sa občania budú môcť vyjadriť, či chcú o modernizácii železnice rozhodnúť v referende. Hoci odvtedy uplynulo sedem týždňov, podpisy nikto nezbiera. "Petičný výbor sa celé leto nemohol stretnúť, lebo každý niekde bol," tvrdí Sámel. Podľa neho by iniciatíva nemala ísť "do stratena", podpisy začnú zbierať, ale ešte nevedno kedy. "Nejde o to, či sa občania s rozhodnutím poslancov zmierili alebo nezmierili. Skôr prevláda medzi ľuďmi rezignovanosť a ľahostajnosť k rozhodovaniu o veciach verejných," myslí si.
Rozhodnutie zastupiteľstva skúma trenčianska okresná prokuratúra. Podnet podali štyria poslanci, ktorí sú presvedčení, že uznesenie zastupiteľstva je v rozpore s územným plánom mesta. Podľa okresného prokurátora Milana Marka príslušný prokurátor ešte o podnete nerozhodol.
Modernizácia železnice podľa schváleného variantu znamená, že v Trenčíne pribudne nový železničný most cez Váh. Výstavba si vyžiada zbúranie bazénov a takmer dvoch desiatok rodinných domov. Vlaky vrátane nákladných budú môcť cez mesto premávať rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu. Obyvateľom domov, ktoré čaká demolácia, sľubujú finančnú náhradu alebo postavenie nových domov v inej lokalite. Mesto by malo dostať odškodnenie za zbúranú plaváreň, ktorej rekonštrukcia stála niekoľko desiatok miliónov korún.
Stavebné práce v Trenčíne by mali trvať tri roky, podľa odhadu od novembra 2006 do októbra 2009. Celkové investície na území mesta by mali dosiahnuť hodnotu 3,2 miliardy korún. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na 59-kilometrovom úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov pripravuje pre ŽSR firma Reming Consult, ktorá pred rozhodovaním poslancov financovala v Trenčíne rozsiahlu kampaň. Za spomínanú dokumentáciu dostane od ŽSR vyše 308 miliónov korún.
Modernizácia železničnej trate v Trenčíne je súčasťou modernizácie V. eurokoridoru prechádzajúceho cez územie SR. Slovenská vetva je dlhá 536 kilometrov.

Železnica rozdelila ľudí v Trenčíne
Pravda 20.08.2004, mk, TRENČÍN (mk) - Spor o smerovanie železničnej trate cez Trenčín rozdelil jeho obyvateľov na dva tábory. Časť Trenčanov podporuje variant, ktorý počíta s prekládkou koľajníc a likvidáciou letnej plavárne, pretože prinesie mestu miliardové investície. Druhá časť ho odmieta s odôvodnením, že z týchto investícií nebudú mať obyvatelia veľký prospech.
Mestské zastupiteľstvo nedávno väčšinou hlasov schválilo variant, pri ktorom sa zmení súčasná trasa koľajníc a budú sa musieť búrať rodinné domy a oba bazény letnej plavárne. Poslanci, ktorí boli proti tomuto uzneseniu, pripravujú petičnú akciu na vypísanie referenda o železnici. Minulý týždeň podali okresnej prokuratúre podnet na prešetrenie, pretože sú presvedčení, že uznesenie je nezákonné a zastupiteľstvo ním porušilo územný plán mesta.
"Na vybavenie podnetu máme dva mesiace, nepredpokladám, že by to bolo skôr. Prokurátor preskúma spisové materiály a urobí rozhodnutie. Môže vec odložiť, ak nezistí porušenie zákona, alebo môže proti uzneseniu podať protest. Ak zastupiteľstvo protestu nevyhovie a uznesenie nezruší, prokurátor sa môže obrátiť s takouto požiadavkou na súd," hovorí Milan Marko, okresný prokurátor v Trenčíne.
V takejto situácii sa mesto pustilo do protiofenzívy a rozhodlo sa financovať dlhodobú informačnú kampaň o modernizácii železničnej trate. ŽSR potrebujú vyrovnať prudký oblúk trate pri vstupe do mesta, aby vlaky mohli jazdiť rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu. Pri tomto variante majú postaviť nový, zasklený železničný most, vybudovať viacero podjazdov, odškodniť majiteľov rodinných domov a prispieť na výstavbu novej plavárne. Mesto od septembra otvorí konzultačné stredisko, kde bude pracovník mestského úradu informovať o podrobnostiach projektu.
"Chceme zabrániť rôznym špekuláciám, ktoré sa začali šíriť mestom a nemajú reálny podklad," zdôvodnil informačnú kampaň Branislav Celler, primátor Trenčína.

Primátor prevzal hárky petície za Lepší život pod hradom
SITABRATISLAVA 17. 08.2004 - Trenčiansky primátor Branislav Celler prevzal dnes hárky petície za Lepší život pod hradom, ktorá požaduje zastavovanie vlakov IC , vybudovanie bezpečných železničných podchodov a podjazdov a vybudovanie oddychovej a športovej zóny v Trenčíne. Petíciu počas piatich týždňov podporilo 15 026 ľudí, sú medzi nimi aj známe osobnosti verejného života, ktoré svoju podporu deklarovali aj verejne. Člen petičného výboru Juraj Holubek konštatoval, že množstvom získaných podpisov sa petícia stala doteraz najúspešnejšou medzi tými, ktoré boli organizované na území Trenčína. Celler pri preberaní hárkov členov petičného výboru uistil, že mesto bude ďalej postupovať v zmysle zákona a v stanovenom termíne na petíciu odpovie.
Petícia podľa Holubeka z petičného výboru nestráca zmysel ani po tom, keď mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo modernizáciu železničnej trate s výstavbou nového mosta. "Dostupné materiály hovoria, že vlaky IC budú stáť v Trenčíne až po ukončení modernizácie trate. Petíciu sme nerobili preto, aby tu tieto vlaky stáli v roku 2009, my chceme, aby tu stáli už tento rok, najneskôr v roku 2005," skonštatoval pred primátorom. Modernizácia podľa neho však nerieši podchod križujúci železničnú trať v smere z Električnej ulice na Trenčianske Biskupice, čo je jeden z najkolíznejších úsekov.
Primátor Celler sľúbil, že zastavovanie vlakov IC v Trenčíne bude osobne riešiť s generálnym riaditeľom ZSSK Pavlom Kužmom. „V súlade so schválenou štúdiou Juhovýchodného obchvatu mesta sa bude riešiť úprava všetkých križovatiek na Električnej ulici, takže sa budeme snažiť zapracovať do projektu aj podchod v mieste prechodu do Biskupíc,“ uviedol. Termín odkedy budú IC vlaky zastavovať v Trenčíne, ani koniec výstavby podchodu Električná ulica – Biskupice si však Celler netrúfol zatiaľ povedať.
Informáciu agentúre SITA poskytol hovorca trenčianskeho magistrátu Tibor Hlobeň.

O trati v Trenčíne sa rozhodlo, nie všetci to vítajú
Hospodárske noviny6.08.2004, Juraj Danielis - Po dvoch rokoch sporov o smerovaní zmodernizovanej železničnej trate cez mesto Trenčín sa tamojší poslanci dohodli na konečnej alternatíve. Na včerajšom mimoriadnom zasadnutí schválili tzv. variant jeden. Ten súčasnú železničnú trať mierne odkloní, pričom sa bude musieť zbúrať 18 rodinných domov a mestská plaváreň. Dvaja poslanci sa na hlasovaní nezúčastnili. "Poslanci mi odporučili uzavrieť zmluvu o spolupráci a budúcich zmluvách medzi mestom a investorom, ŽSR ," uviedol vo svojom stanovisku primátor Trenčína Branislav Celler.
S rozhodnutím však nesúhlasia všetci poslanci. Ako HN povedal nezávislý poslanec Robert Lifka, domnieva sa, že sa pri hlasovaní porušila platná legislatíva. Dodal, že variant jeden nie je v súlade s územným plánom, čo je všeobecne záväzné nariadenie. Skupina poslancov sa preto s týmto podnetom obráti na okresnú prokuratúru. "Poslanci, ktorí hlasovali za variant jeden si poplietli to, čo chcú občania, s tým, čo chce súkromná firma," uzavrel. Ďalším z variantov, ktorý pri modernizácii železničnej trate a jej prispôsobením na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, bol tzv. nultý variant. Ten súčasnú trasu železnice nemenil a počítal s jej rekonštrukciou.
Ako HN povedala hovorkyňa ŽSR Nela Blašková, rozhodnutie Trenčína spoločnosť víta. Prvým variantom, ktorý firma podporovala od začiatku sporu, sa podľa nej mesto zaradí medzi mestá s modernou železničnou infraštruktúrou. Slovensko si zároveň splní medzinárodné záväzky modernizovať európske koridory. K demolácii domov a plavárne dodala, že železnice dotknutým občanom poskytnú kompenzáciu. Príspevok na novú plaváreň by sa mal pohybovať okolo 100 miliónov korún.
Železnice začnú podľa Blaškovej (v prípade, že primátor rozhodnutie podpíše) vykupovať pozemky. O tom, za akú cenu sa ešte s občanmi nedohodli.
Celkové náklady na prvý variant sa, bez výkupu pozemkov, budú pohybovať od 1,5 do dvoch miliárd korún, pričom až 75 percent by z nich mohli pokryť európske fondy. Stavebné práce by po schválení návrhu vládou mali začať na prelome rokov 2006 a 2007. Modernizácia podľa súčasného plánu skončí v roku 2010.

Mesto Trenčín súhlasí s modernizáciu železnice a s asanáciou letnej plavárne
TASRTrenčín 5. 08.2004 - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne odsúhlasili dnes na mimoriadnom zasadnutí modernizáciu železničnej trate v meste s výstavbou nového mosta vo variante 1. Rozhodli sa tak po takmer dva roky trvajúcej odbornej diskusii.
Tento variant počíta s asanáciou dvoch bazénov letnej plavárne a 14 až 18 rodinných domov v mestskej časti Orechové. Ďalej sa v ňom ráta s vyrovnaním smerového oblúka trate a výstavbou nového mosta. Súčasťou projektu je aj vybudovanie dôležitých mimoúrovňových križovaní trate a modernizácia železničných staníc Zlatovce, Trenčín a železničnej zastávky Opatová.
Na realizáciu projektu má ísť 85 percent nákladov z Kohézneho fondu Európskej únie a 15 percent je garantovaných štátnym rozpočtom SR. To je dostatočná garancia uskutočniteľnosti všetkých súvisiacich investícií na území Mesta Trenčín. Tým, že je akcia financovaná z európskych peňazí, musí spĺňať prísne európske normy z hľadiska ochrany životného prostredia.
Poslanci odporučili uzavrieť Zmluvu o spolupráci a budúcich zmluvách medzi Mestom Trenčín a investorom - ŽSR , ktorá bude v nadštandardnej miere zabezpečovať podmienky pre mesto i súkromných vlastníkov postihnutých nútenou asanáciou.
Modernizácia trate na traťovú rýchlosť 140 – 160 kilometrov za hodinu vyplýva zo záväznej Koncepcie územného rozvoja Slovenska. Tento najvyšší stupeň územnoplánovacej dokumentácie schválila vláda SR v roku 1997 a je záväzný pre územné plány regionálnych a miestnych samospráv.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ho po prevzatí do Územného plánu vyššieho územného celku zaradil medzi verejnoprospešné stavby. Spomenuté stupne územných plánov sú nadradené Územnému plánu sídelného útvaru Trenčín.
Informáciu TASR poskytol primátor Mesta Trenčín Branislav Celler.

Pod petíciou za zastávku InterCity vyše 13 tisíc podpisov (2. 8.2004)

Trať v Trenčíne: Slovenský spor o trasu európskeho koridoru
Hospodárske noviny28.07.2004, Danielis Juraj; Kurtanský Tomáš - Debata medzi ŽSR a mestom Trenčín o smerovaní trate na piatom koridore trvá zatiaľ bez záverov už zhruba dva roky. Príčina - nevedia sa dohodnúť na variante vyhovujúcom obom stranám.
Kým železnice pripúšťajú dve alternatívy, Trenčín hľadá aj iné riešenia. Ako HN povedala hovorkyňa ŽSR Nela Blašková, podnik by chcel mať definitívne rozhodnutie mesta na stole už počas septembra.
Takzvaný nultý variant počíta s modernizáciou trate v ich súčasnej polohe so zásahmi do koľajiska staníc v Trenčíne a v Zlatovciach. Predbežné náklady tu železnice vypočítali na 150-200 mil. Sk. Podľa ďalšieho, prvého variantu by sa trať mala mierne odkloniť pri pobreží Váhu. Modernizácia by si tu vyžiadala aj výstavbu nového železničného mosta. Náklady sú predbežne 1,5 - 2 mld Sk. Okrem toho ešte Trenčín navrhuje železničný obchvat mesta v tzv. druhom variante a iné riešenia, ktoré však železnice odmietajú. Na vybudovanie obchvatu mimo mesta by bolo treba, hoci nie výlučne zo zdrojov železníc, 4 - 5 mld Sk. Územný plán v dlhodobejšom časovom horizonte však podľa železníc počíta aj s využitím tohto územia, a to na výstavbu trate výlučne pre vysokorýchlostné vlaky v medzinárodnej doprave. "Keďže ide o medzinárodný projekt, bude ešte závisieť aj od dohody Slovenska s okolitými krajinami," hovorí ďalej Blašková.
"Pre železnice iný ako nultý alebo prvý variant neprichádza do úvahy. Preferovanejší je však prvý - ten pôvodný totiž nespĺňa technické parametre vyplývajúce z Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy," hovorí riaditeľ Odboru rozvoja ŽSR Daniel Maruniak. Trenčín akceptuje stanovisko železníc, podľa ktorého nie je v súčasnosti druhý variant počítajúci s odklonením železnice mimo mesta uskutočniteľný, hoci predpokladá, že bude v budúcnosti nutný. Ako pre HN povedal nezávislý mestský poslanec Robert Lifka, najmenej bolestný by pre mesto bol nultý variant, ktorý je ale v preferenciách železníc na druhom mieste. Poslanci nie sú a priori proti prvej alternatíve. "Variant jeden by však znížil šancu, že sa niekedy v budúcnosti prijme komplexné riešenie železničného obchvatu mesta vo variante dva," povedal Lifka.
Prvý variant by vyžadoval odstránenie 18 obytných domov na západnej časti rieky a mestského kúpaliska. Podľa Maruniaka sú tu železnice ochotné financovať výstavbu nových domov v mestom určenej lokalite a investovať 100 mil. Sk aj do nového aquaparku. Na nultý a prvý variant už pre ŽSR vypracovala dokumentáciu projektová firma Reming Consult. "Ak by sme chceli zvoliť iné riešenie, museli by sme projektantom zadať nové úlohy, čo by navyše z časového hľadiska nebolo úsporné," dodáva Maruniak. Projekty sú tiež nadviazané na čerpanie eurofondov a na ich predloženie existujú záväzné termíny.
Mesto sa obáva, že po ukončení prvého variantu by mesto zaťažila príliš intenzívna a hlučná vlaková doprava. Na existujúcej trati dnes v oboch smeroch denne premáva 115 vlakov, z toho 25 rýchlikov, 5 osobných, 5 expresných, 26 nákladných, 2 rušňové, 4 manipulačné vlaky a zvyšok pripadá na ostatné typy.
"Pre železnice by v súčasnej situácii, keď tento typ dopravy prežíva celosvetovú recesiu, bolo úspechom, aby sa po 10 rokoch od modernizácie prevádzka zvýšila o 15%," tvrdí Maruniak. Cieľom železníc v celej Európe je podľa neho skôr udržať ako zvýšiť objem osobnej dopravy, ale aj prepravy nákladu.
Mestské zastupiteľstvo, ktoré má železniciam dať definitívne stanovisko, sa v súčasnosti skladá zo 4 poslancov v klube HZDS, z 2 nezávislých a z 19 poslancov, ktorí kandidovali za koalíciu SDKÚ-DS-KDH a ANO. Tí sa však v otázke železnice tiež celkom nezhodujú. Niektorí poslanci koalície podporujú prvý variant. "Predpokladám, že veľa poslancov nebude hlasovať podľa svojich politických direktív, ale budú hlasovať ako občania Trenčína podľa svojho svedomia," domnieva sa Lifka. Komunálne referendum, z ktorého má zastupiteľstvo vychádzať, je legitímne a v súlade Ústavou SR. Podľa článku 30 majú občania právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo voľbou svojich zástupcov. Na tento článok nadväzuje aj ďalší, 67. Podľa neho sa môžu občania na územnej samospráve podieľať v miestnom referende alebo v referende na území vyššieho územného celku. Ako HN informoval právnik Štefan Kseňák, miestne aj krajské referendá upravuje zákon o obecnom zriadení. Petíciu predchádzajúcu referendu by malo podpísať aspoň 30% oprávnených voličov, čo je zhruba 13.000 občanov mesta.
Petícia je na túto tému v Trenčíne už treťou. Tú poslednú vlani podpísalo len zhruba 10.000 Trenčanov, pričom sa vyjadrili proti prvému variantu. Petičný výbor pod vtedajším predsedníctvom Jozefa Tuchyňu tiež podal podnet na okresnú prokuratúru. Dôvod: mestské zastupiteľstvo predbežne rozhodlo o výstavbe variantu jeden. Rozhodnutie prokuratúry však nenadobudlo právoplatnosť.
A.s. Reming Consult už pre Trenčanov pripravila informačnú kampaň. Podľa správy, ktorú zverejnila v platenom servise agentúry SITA, sa týka oboch navrhovaných variantov, pričom jej cieľom je informovať občanov o ich parametroch. Zároveň spoločnosť v Trenčíne distribuuje letáky s vizualizáciou prípadného nového aquaparku. Firma podľa svojich vyhlásení podporuje prvý variant.
Reming nezverejnil, koľko peňazí do kampane investuje. "To sú veci, ktoré sú naše, a nie aby som vám o tom rozprával," zareagoval pre agentúru TA SR predseda Predstavenstva Reming Consult Slavomír Podmanický. Podľa agentúry firma získala zákazku v roku 2001 v rokovacom konaní bez zverejnenia. Ako dodáva Blašková, Reming už za projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu od tejto štátnej firmy dostal 38 mil. Sk. Inkasovať bude aj za stavebnú dokumentáciu. Ako potvrdila hovorkyňa, vyššiu platbu by projektanti zrejme zinkasovali pri technicky náročnejšom prvom variante. Informačnú kampaň Reming spustil nezávisle od železníc.
Koridorová trať by podľa európskej normy mala byť z každej strany obklopená 60-metrovým ochranným pásmom. V okolí trate by mali byť protihlukové zábrany. Pred začatím výstavby sa musí ukončiť aj hluková štúdia a projekt posúdi tiež príslušný odbor na ministerstve životného prostredia. Cez mesto by v prípade prvého variantu mali jazdiť všetky typy vlakov, pričom trať bude prispôsobená na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, hoci preferovaná rýchlosť v meste je 70 kilometrov. Plnou 160-kilometrovou rýchlosťou však budú môcť jazdiť len vlaky typu IC a nákladné vlaky najviac 120 kilometrov za hodinu.

Rakúšania vytvorili originálne riešenie
Najbližším mestom, ktoré riešilo podobný problém ako Trenčín, je rakúsky St. Pölten, hlavné mesto Dolného Rakúska, situované západne od Viedne. Mestské zastupiteľstvo tam v spolupráci so štátnymi železnicami Österreichische Bundesbahn ( ÖBB ) niekoľko rokov rozhodovalo, ako umiestniť trať, ktorá je súčasťou strategickej železničnej tepny Viedeň - Mníchov. Ako HN informovali členovia delegácie z trenčianskeho mestského zastupiteľstva, ktorí sa v tomto meste zúčastnili na exkurzii, po dlhom zvažovaní ekologických dosahov sa mesto rozhodlo pre originálne riešenie. Kým osobnú dopravu ponechali na pôvodnej trase cez centrum mesta a trať zmodernizovali, pre prepravu tovaru vytvorili nový, 22-kilometrový obchvat mesta. Úsek je v súčasnosti vo výstavbe.

Trať v Trenčíne: Slovenský spor o trasu európskeho koridoru
Hospodárske noviny28.07.2004, Juraj Danielis, Tomáš Kurtanský - Závery diskusie medzi ŽSR a mestom Trenčín zrejme prinesie komunálne referendum, predchádzať mu bude petícia, do ktorej sa musízapojiť 13-tisíc obyvateľov
Debata medzi ŽSR a mestom Trenčín o smerovaní trate na piatom koridore trvá zatiaľ bez záverov už zhruba dva roky. Príčina - nevedia sa dohodnúť na variante vyhovujúcom obom stranám. Kým železnice pripúšťajú dve alternatívy, Trenčín hľadá aj iné riešenia. Ako HN povedala hovorkyňa ŽSR Nela Blašková, podnik by chcel mať definitívne rozhodnutie mesta na stole už počas septembra.
Takzvaný nultý variant počíta s modernizáciou trate v ich súčasnej polohe so zásahmi do koľajiska staníc v Trenčíne a v Zlatovciach. Predbežné náklady tu železnice vypočítali na 150 až 200 miliónov korún. Podľa ďalšieho, prvého variantu by sa trať mala mierne odkloniť pri pobreží Váhu. Modernizácia by si tu vyžiadala aj výstavbu nového železničného mosta. Náklady sú predbežne 1,5 až 2 miliardy korún. Okrem toho ešte Trenčín navrhuje železničný obchvat mesta v tzv. druhom variante a iné riešenia, ktoré však železnice odmietajú. Na vybudovanie obchvatu mimo mesta by bolo treba, hoci nie výlučne zo zdrojov železníc, 4,5 až 5 miliárd korún. Územný plán v dlhodobejšom časovom horizonte však podľa železníc počíta aj s využitím tohto územia, a to na výstavbu trate výlučne pre vysokorýchlostné vlaky v medzinárodnej doprave. "Keďže ide o medzinárodný projekt, bude ešte závisieť aj od dohody Slovenska s okolitými krajinami," hovorí ďalej Blašková.
"Pre železnice iný ako nultý alebo prvý variant neprichádza do úvahy. Preferovanejší je však prvý - ten pôvodný totiž nespĺňa technické parametre vyplývajúce z Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy," hovorí riaditeľ Odboru rozvoja ŽSR Daniel Maruniak.
Trenčín akceptuje stanovisko železníc, podľa ktorého nie je v súčasnosti druhý variant počítajúci s odklonením železnice mimo mesta uskutočniteľný, hoci predpokladá, že bude v budúcnosti nutný. Ako pre HN povedal nezávislý mestský poslanec Robert Lifka, najmenej bolestný by pre mesto bol nultý variant, ktorý je ale v preferenciách železníc na druhom mieste.
Poslanci nie sú a priori proti prvej alternatíve. "Variant jeden by však znížil šancu, že sa niekedy v budúcnosti prijme komplexné riešenie železničného obchvatu mesta vo variante dva," povedal Lifka.
Prvý variant by vyžadoval odstránenie 18 obytných domov na západnej časti rieky a mestského kúpaliska. Podľa Maruniaka sú tu železnice ochotné financovať výstavbu nových domov v mestom určenej lokalite a investovať 100 miliónov korún aj do nového aquaparku.
Na nultý a prvý variant už pre ŽSR vypracovala dokumentáciu projektová firma Reming Consult. "Ak by sme chceli zvoliť iné riešenie, museli by sme projektantom zadať nové úlohy, čo by navyše z časového hľadiska nebolo úsporné," dodáva Maruniak. Projekty sú tiež nadviazané na čerpanie eurofondov a na ich predloženie existujú záväzné termíny.
Mesto sa obáva, že po ukončení prvého variantu by mesto zaťažila príliš intenzívna a hlučná vlaková doprava. Na existujúcej trati dnes v oboch smeroch denne premáva 115 vlakov, z toho 25 rýchlikov, päť osobných, päť expresných, 26 nákladných, dva rušňové, štyri manipulačné vlaky a zvyšok pripadá na ostatné typy.
"Pre železnice by v súčasnej situácii, keď tento typ dopravy prežíva celosvetovú recesiu, bolo úspechom, aby sa po desiatich rokoch od modernizácie prevádzka zvýšila o 15 percent," tvrdí Maruniak. Cieľom železníc v celej Európe je podľa neho skôr udržať ako zvýšiť objem osobnej dopravy, ale aj prepravy nákladu.

Rozhodnú Trenčania
Mestské zastupiteľstvo, ktoré má železniciam dať definitívne stanovisko, sa v súčasnosti skladá zo štyroch poslancov v klube HZDS, z dvoch nezávislých a z devätnástich poslancov, ktorí kandidovali za koalíciu SDKÚ-DS-KDH a ANO. Tí sa však v otázke železnice tiež celkom nezhodujú. Niektorí poslanci koalície podporujú prvý variant. "Predpokladám, že veľa poslancov nebude hlasovať podľa svojich politických direktív, ale budú hlasovať ako občania Trenčína podľa svojho svedomia," domnieva sa Lifka.
Komunálne referendum, z ktorého má zastupiteľstvo vychádzať, je legitímne a v súlade Ústavou SR. Podľa článku 30 majú občania právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo voľbou svojich zástupcov. Na tento článok nadväzuje aj ďalší, 67. Podľa neho sa môžu občania na územnej samospráve podieľať v miestnom referende alebo v referende na území vyššieho územného celku. Ako HN informoval právnik Štefan Kseňák, miestne aj krajské referendá upravuje zákon o obecnom zriadení. Petíciu predchádzajúcu referendu by malo podpísať aspoň 30 percent oprávnených voličov, čo je zhruba 13-tisíc občanov mesta.
Pripravovaná petícia je na túto tému v Trenčíne už treťou. Tú poslednú vlani podpísalo len zhruba 10-tisíc Trenčanov, pričom sa vyjadrili proti prvému variantu. Petičný výbor pod vtedajším predsedníctvom Jozefa Tuchyňu tiež podal podnet na okresnú prokuratúru. Dôvod: mestské zastupiteľstvo predbežne rozhodlo o výstavbe variantu jeden. Rozhodnutie prokuratúry však nenadobudlo právoplatnosť.

Iniciatíva projektanta
Akciová spoločnosť Reming Consult už pre Trenčanov pripravila informačnú kampaň. Podľa správy, ktorú zverejnila v platenom servise agentúry SITA, sa týka oboch navrhovaných variantov, pričom jej cieľom je informovať občanov o ich parametroch. Zároveň spoločnosť v Trenčíne distribuuje letáky s vizualizáciou prípadného nového aquaparku. Firma podľa svojich vyhlásení podporuje prvý variant.
Reming nezverejnil, koľko peňazí do kampane investuje. "To sú veci, ktoré sú naše, a nie aby som vám o tom rozprával," zareagoval pre agentúru TASR predseda Predstavenstva Reming Consult Slavomír Podmanický. Podľa agentúry firma získala zákazku v roku 2001 v rokovacom konaní bez zverejnenia. Ako dodáva Blašková, Reming už za projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu od tejto štátnej firmy dostal 38 miliónov korún. Inkasovať bude aj za stavebnú dokumentáciu. Ako potvrdila hovorkyňa, vyššiu platbu by projektanti zrejme zinkasovali pri technicky náročnejšom prvom variante. Informačnú kampaň Reming spustil nezávisle od železníc.

Európske požiadavky
Koridorová trať by podľa európskej normy mala byť z každej strany obklopená 60-metrovým ochranným pásmom. V okolí trate by mali byť protihlukové zábrany. Pred začatím výstavby sa musí ukončiť aj hluková štúdia a projekt posúdi tiež príslušný odbor na ministerstve životného prostredia. Cez mesto by v prípade prvého variantu mali jazdiť všetky typy vlakov, pričom trať bude prispôsobená na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, hoci preferovaná rýchlosť v meste je 70 kilometrov. Plnou 160-kilometrovou rýchlosťou však budú môcť jazdiť len vlaky typu IC a nákladné vlaky najviac 120 kilometrov za hodinu.

V Trenčíne bude referendum o smerovaní železnice
Hospodárske noviny28.07. 2004, Juraj Danielis - "Ste za to, aby železnica bola modernizovaná vo variante jeden, ktorý búra plaváreň a stavia nový most?" spýta sa v referende trenčianske mestské zastupiteľstvo svojich občanov. Referendum vypíše po ukončení pripravovanej petície. Občania by mali rozhodnúť, kadiaľ bude smerovať zmodernizovaná železničná trať.
Jednou z možností navrhovaných ŽSR je ponechať trať v jej súčasnom smerovaní a urobiť nutné opravy, čo však správcovi železničnej cesty a infraštruktúry príliš nevyhovuje. Železnice preferujú drahší variant, ktorý počíta s odklonením trate a výstavbou nového mosta cez Váh, pričom by sa tak mala zbúrať plaváreň a osemnásť obytných domov. Výhodou tohto riešenia podľa železníc je, že spĺňa európske technické štandardy, čo je dôležité z hľadiska rozvoja medzinárodnej dopravy. Na to, aby mesto vypísalo referendum, potrebuje 13-tisíc podpisov Trenčanov. Od ich predloženia bude do jeho vyhlásenia plynúť 90-dňová lehota.
Železnice očakávajú, že sa mesto definitívne rozhodne už do septembra. Vzhľadom na predpokladaný termín referenda sa to zrejme nestihne. Podľa hovorkyne železníc Nely Blaškovej by to znamenalo časový sklz pri záväzných termínoch, ktoré musia železnice dodržať kvôli čerpaniu európskych fondov. "Ak sa to nestihne, budeme musieť rozhodnúť o ďalšom postupe," dodáva s tým, že by sa prípadne z modernizačného plánu trenčiansky úsek vyňal a železnice by pokračovali v ďalšej modernizácií podľa harmonogramu.
Podľa stanoviska ministerstva dopravy je po referende smerovanie trate plne v rukách mestských poslancov. "Nakoľko trať V. koridoru v úseku Bratislava – Žilina je stanovená v koncepcii rozvoja železničných ciest a schválená v územných plánoch VÚC, v prípade nesúhlasu mesta Trenčín by sa musela viesť mimo jeho územia, čo by enormne zvýšilo náklady na modernizáciu trate a oddialilo jej ukončenie," uvádza v stanovisku generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy Dušan Turanovič. Takéto riešenie by podľa neho malo nepriaznivé dôsledky na ekonomiku Slovenska.
Ministerstvo životného prostredia upozornilo, že vedenie trate cez mesto nie je celkom vhodné. Vo svojom stanovisku riaditeľka odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie viera Husková odporučila variant jedna. "V prípade nesúhlasu mesta Trenčín s rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu bude prevádzková rýchlosť cez mesto 80 kilometrov bez modernizácie zvršku koľajiska."
V súčasnosti v Trenčíne prebieha kampaň v neplatených regionálnych printových médiách a distribúcia prospektov s názvom Trenčania rozhodnime. Mesto tým reaguje na kampaň, ktorú nedávno odštartovala projektantská spoločnosť železníc Reming Consult. Železnice sa podľa Blaškovej odmietajú zúčastňovať na politických diskusiách v Trenčíne, pričom referendum vnímajú ako vnútornú záležitosť mesta.

Ostanú dvaja ľudia z piatich
Pravda23.07.2004 , mk *TRIAS: Trias - Služby úschovne batožín na železničnej stanici v Trenčíne sa pravdepodobne čoskoro obmedzia. Niektorí pracovníci už dostali výpovede.
„V piatok som sa dozvedela, že od augusta končím. Zamestnávateľ to zdôvodnil tým, že naše stredisko má za rok stratu 400-tisíc korún. Príjmy sú len z úschovnej činnosti, ale nikto neberie do úvahy, koľko informácii poskytneme, vo dne aj v noci, telefonicky aj pri okienku,“ vraví Anna Gavendová, pracovníčka úschovne batožín v Trenčíne .
Z piatich pracovníkov trenčianskej úschovne dostali výpovede traja. Podľa Gavendovej stredisko v žiadnom prípade nebude môcť poskytovať také služby ako doteraz, pretože nočné služby už nebudú. Skrinky na odkladanie batožín sa zrušili už dávnejšie, takže v noci si cestujúci a návštevníci Trenčína nebudú mať kde uložiť batožinu, ani získať informácie.
„V niektorých prípadoch to môže vyzerať tak, ako keby sme rušili úschovnú činnosť, skutočnosti hľadáme takú zmenu v jej poskytovaní, aby sme ju sprístupnili viacerým občanom,“ tvrdí Pavol Gallo, riaditeľ divízie osobnej dopravy ZSSK .

ŽSR: Trenčín sa nevie rozhodnúť ako modernizovať železničnú trať
Železnice SR odmietajú obvinenia trenčianskeho zastupiteľstva, že s nimi nechcú komunikovať o modernizácii železničnej trate v meste.
SITA ra; bl , 0407220324, BRATISLAVA 22. 07.2004 - ŽSR odmietajú akékoľvek obvinenia mestského zastupiteľstva, že s nimi nechcú komunikovať o pripravovanej modernizácii železničnej trate v meste. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ŽSR Nela Blašková, železnice ponúkli dva varianty modernizácie, no mesto sa nevie rozhodnúť. Ako dodala, "už dva roky sa vedú odborné diskusie o dvoch možnostiach prestavby trate". Konečné rozhodnutie o výbere konkrétneho riešenia je však plne v kompetencii mesta. Ako upozornila Blašková, mesto musí povedať konečné slovo najneskôr v septembri, aby sa na stavbu mohli čerpať aj prostriedky z eurofondov a aby sa začalo stavať v r. 2006.
ŽSR z odborného hľadiska odporúča variant 1, ktorý by plne zodpovedal európskym štandardom. Tento variant zahŕňa stavbu nového mosta na železnicu, čím by sa však trať posunula viac do územia mesta. Zasiahlo by to vyše desať domov a mestské kúpalisko. Blašková však tvrdí, že tento variant nebude mať negatívny dopad na obyvateľov Trenčína . ŽSR ako investor stavby plánuje splniť všetky povinnosti, ktoré by z toho vyplývali. "Vybudovanie nového kúpaliska, zastavovanie vlakov všetkých kategórií osobnej dopravy v meste, výkup dotknutých pozemkov a nehnuteľností, výstavba nových podchodov a nadchodov," vyrátala Blašková.
Variant 0 by neznamenal veľkú zmenu. Trať by sa zakonzervovala a urobili by sa malé opravy. Táto možnosť by však nespĺňala európske normy.
Niektorí poslanci v mestskom zastupiteľstve začali podľa Blaškovej presadzovať variant 2, podľa ktorého by sa nová trať mala vybudovať mimo mesta. O ňom sa však doteraz odborne nediskutovalo a nie sú naň ani dostatočné finančné prostriedky.
Modernizácia železničných tratí na Slovensku je súčasťou modernizácie eurokoridoru prechádzajúceho cez Slovensko. Podstatou modernizácie železničných tratí je dosiahnuť úroveň európskej železničnej infraštruktúry. Piaty koridor sa tiahne Európou cez Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu. Územím Slovenska prechádza po trase Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 2 831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá približne 536 km.

Pohľady ŽSR a Trenčína na železničnú trať sa líšia, hlavné slovo bude mať mesto
TASRsch zll, Bratislava 22. 07.2004 - Rozhodnutie o výbere jedného z dvoch riešení modernizácie železničnej trate v meste Trenčín je plne v kompetencii mesta. ŽSR predložili mestu dve alternatívy už pred niekoľkými rokmi a dodnes o nich s Trenčínom vedie odbornú diskusiu.
Ako ďalej uviedla hovorkyňa ŽSR , pohľady oboch zainteresovaných strán na riešenie trate sa líšia. Vychádzajúc z odborného hľadiska ŽSR odporúčajú realizovať variant, ktorý napĺňa parametre európskej železnice. Realizácia tohto variantu nebude mať podľa hovorkyne ŽSR Nely Blaškovej negatívny dopad na obyvateľov mesta. " ŽSR ako investor stavby sú si plne vedomé všetkých povinností, ktoré im z realizácie uvedeného variantu vyplývajú. Konkrétne ide o vybudovanie nového kúpaliska, splnenie požiadaviek obyvateľov mesta ohľadne zastavovania vlakov všetkých kategórií osobnej dopravy v meste, ako aj výkup dotknutých pozemkov a nehnuteľností."
Druhý variant, nad ktorým uvažuje podľa Blaškovej mesto Trenčín, ŽSR jednoznačne odmietajú. "Z technického či finančného hľadiska je dnes absolútne nereálne uvažovať nad realizáciou tohto variantu. ŽSR zároveň odmietajú akékoľvek špekulácie o prevode alebo predaji pozemkov súvisiacich s existujúcou železničnou traťou a odmietajú akékoľvek obvinenia o nekomunikácii a zásadne sa dištancujú od zákulisných hier poslancov mestského zastupiteľstva," dodala Blašková. Momentálne prebiehajúca informačná kampaň a petičná akcia, ktoré sa týkajú témy železničnej trate v meste Trenčín nie sú záležitosťou ŽSR . Železnice sa v týchto aktivitách neangažujú a nefinancujú žiadnu informačnú kampaň. ŽSR sa budú podľa Blaškovej aj naďalej vyjadrovať zásadne len k odborným záležitostiam súvisiacim s modernizáciou železničnej trate.
Modernizácia železničnej trate v meste Trenčín v úseku Púchov - N. Mesto n/V. , je súčasťou modernizácie V. eurokoridoru prechádzajúceho cez územie SR. Jeho financovanie prebieha sčasti aj z fondov . Podstatou modernizácie železničných tratí je naplnenie medzinárodných dohôd s cieľom dosiahnuť úroveň európskej železničnej infraštruktúry. Uvedený európsky železničný koridor vedie z Talianska cez Slovinsko, Maďarsko, Slovensko na Ukrajinu. Územím Slovenska prechádza po trase Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 2831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá cca 536 km, tá tvorí približne 19 % celkovej dĺžky koridoru.

Nevedia, čo podpisujú. Trenčania si myslia, že petícia je za zachovanie plavárne
Nový Čas22.07.2004, Táňa Fabová - Ľudia v Trenčíne podpisujú ostošesť petíciu. Svoj autogram pod ňu "hodilo" už 10-tisíc Trenčanov, ale aj obyvateľov iných miest. Takmer nikto však nevie, pod čo sa to vlastne podpísal. Väčšina Pudí podpisuje bez toho, aby si text nad petíciou poriadne prečítala.
Podľa Juraja Holubeka z petičného výboru je petícia adresovaná mestu. "Žiadame v nej, aby IC vlaky zastavovali v Trenčíne . Aby v meste vybudovali mimoúrovňové železničné podchody a chceme aj oddychovú športovú zónu a novú väčšiu plaváreň," povedal J. Holubek. Niektorí poslanci však tvrdia, že petícia nepriamo podporuje variant 1, ktorý znamená, že nová vlaková trať zrovna so zemou letnú plaváreň a niekoľko rodinných domov. "Formulácie v petícii podporujú variant 1, ale to tam nie je uvedené. Chcem upozorniť ľudí na to, že svojím podpisom vlastne podporujú záujmy železníc," tvrdí poslanec Róbert Liška. "Nechceme, aby sa petícia spájala s nejakým variantom," odporuje J. Holúbek. Aj keď niektorí netušia, čo podpisujú, pred petičnými stánkami, z ktorých jeden je rozložený pred letnou plavárňou, ľudia stoja v radoch! "Je to o tom, aby nezbúrali túto plaváreň? Nie? Juj, tak to som nemala podpísať," povedala staršia pani. "Som z Bratislavy, ale podpísal som. Je jedno čo. Všetci podpisujú," skonštatoval študent Ján (18).
ANKETA: Viete, pod čo ste sa podpísali?
Iveta Gálisová (37), Trenčín, robotníčka:
- Podpísala som, že chceme väčšiu plaváreň, nie? Chodím sem s deťmi často a plaváreň sa nám zdá malá. Že by túto mali zbúrať a novú postaviť inde? Tak s tým nesúhlasím.
Vladimír Riečický (45), Trenčín, inštalatér:
- Podpísal som sa pod petíciu, lebo aj ja chcem, aby zväčšili trenčianske kúpalisko. Bude to tak lepšie pre dospelých aj pre malé detí.
Jaroslava Htožková (27), Bzince pod Javorinou, nezamestnaná:
- No, aby nezbúrali túto letnú plaváreň, či nie? To by bola škoda, keby ju kvôli železnici zbúrali My sem chodíme až zo Bziniec, pretože nablízku inú plaváreň nemáme.

Projektantská firma Železníc SR tají, koľko dá peňazí na kampaň v Trenčíne
TASRTrenčín 20. 07.2004 - Obyvateľov Trenčína čaká v nasledujúcich týždňoch kampaň o modernizácii železničnej trate v centre mesta. Proti zámeru, ktorý by znamenal napríklad zbúranie plavárne a dvoch desiatok rodinných domov, podpísalo vlani petíciu vyše 10 tisíc ľudí. Pripravovanú kampaň iniciovala súkromná firma Reming Consult, ktorá je generálnym projektantom pre štátne ŽSR .
Firma odmieta zverejniť, koľko peňazí do kampane investuje. "To sú veci, ktoré sú naše veci, a nie aby som vám o tom rozprával," zareagoval predseda predstavenstva Reming Consult Slavomír Podmanický. Hoci je modernizácia železnice zákazkou od štátu, podľa Podmanického na kampaň nebudú použité verejné financie. "Nie som ochotný rozprávať, ako my nakladáme s našimi prostriedkami," dodal. Firma vydala vyhlásenie, že ide o informačnú kampaň, ktorou chcú v nasledujúcich týždňoch obyvateľov Trenčína informovať o navrhovaných možnostiach modernizácie železnice.
Reming Consult získal zákazku na úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov v roku 2001 v rokovacom konaní bez zverejnenia. Cena projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia, ktorú ŽSR zaplatili, je 38 miliónov korún. Hovorkyňa ŽSR Nela Blašková tvrdí, že kampaň je záležitosťou projektantskej firmy, ktorá ju robí z vlastnej iniciatívy. "My sme nedávali žiadnu zákazku na reklamnú alebo informačnú kampaň. Nič sme neschvaľovali, kampaň nefinancujeme," povedala.
Reming Consult si na kampaň najal reklamnú agentúru Verrity. Jej zástupca Martin Marek rovnako nebol ochotný hovoriť o obsahu a financovaní kampane. "Ďakujem vám veľmi pekne," zareagoval na otázky a zložil telefón.
V rámci kampane podľa oficiálneho stanoviska Reming Consultu bude k dispozícii internetová stránka, videoprezentácie a širší informačný materiál. Objavil sa však už aj celostránkový farebný inzerát v novinách. Letáky vytlačené na kriedovom papieri rozdávali na hudobnom festivale Pohoda a občania ich dostali aj do schránok.
Modernizácia železnice narazila v Trenčíne na silný odpor, pretože podľa variantu 1 by okrem demolácie objektov predelila trať mesto na dve časti. Nákladné vlaky by popod Trenčiansky hrad premávali rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu. Niektorí poslanci požadujú, aby o trati rozhodli občania v referende. Ešte počas leta by sa modernizáciou trate malo zaoberať mimoriadne mestské zastupiteľstvo. ŽSR podľa Blaškovej jednoznačne odmietajú variant, podľa ktorého by železničná trať bola presunutá mimo mesta.
Modernizácia železničnej trate v Trenčíne je súčasťou modernizácie V. eurokoridoru prechádzajúceho cez územie SR. Slovenská vetva je dlhá 536 kilometrov.

Stanovisko REMING CONSULT a.s. k informačnej kampani o modernizácii trate v meste Trenčín (20. 07.2004)

Petícia za lepšiu kvalitu života v meste pokračuje
SITABRATISLAVA 19. 07.2004 - Približne 1 500 ľudí podpísalo v piatok petíciu za zvýšenie bezpečnosti v doprave a zlepšenie kvality života v Trenčíne s názvom Lepší život pod hradom. Podľa člena petičného výboru Juraja Holubka ju od minulého pondelka podporilo už 8 200 ľudí. "Petičná akcia po prerušení počas víkendu, keď sa v Trenčíne konal veľký hudobný festival Pohoda, pokračuje odo dnes na frekventovaných miestach v centre mesta," informoval Holubek agentúru SITA. Ako podotkol, organizátori sa zatiaľ stretávajú s pozitívnymi ohlasmi.
Petičná akcia vyzýva primátora Trenčína Branislava Cellera, aby zabezpečil zastavovanie vlakov IC v meste, bezpečné mimoúrovňové križovanie so železničnou traťou a vybudovanie rekreačnej zóny v meste.

Na petíciu proti železnici mesto neodpovedalo ani po roku
Sme12.07.2004, mp - Už viac ako rok ubehol od podania petície na mestský úrad v Trenčíne, v ktorej občania protestovali proti modernizácii železničnej trate cez letnú plaváreň. Do dnešného dňa však petičný výbor nedostal písomné stanovisko mesta.
Petíciu pritom podpísalo viac ako 10.000 občanov ako reakciu na rozhodnutie bývalého primátora Juraja Lišku podporiť variant trate vedúci naprieč mestom.
Podľa hlavného kontrolóra mesta Martina Bičana vec nie je v zmysle petičného zákona dodnes uzatvorená. "Mesto odpovedalo ústne a na základe tohto rozhovoru sa vytvorila komisia na posúdenie možných variantov modernizácie trate," povedal.
Podľa člena petičného výboru a právnika Mariána Buraja bola petícia podpísaná takmer pätinou obyvateľov Trenčína úspešná a mesto by ju malo brať ako smerodajnú. "Normálny človek nemôže chcieť, aby cez centrum mesta jazdili nákladné vlaky rýchlosťou 160 km/h," hovorí Buraj.
Primátor Branislav Celler je presvedčený, že zákon porušený nebol. "Podľa mňa stanovisko v zákonnej lehote dostali. Vysvetľovalo sa to aj priamo na mestskom zastupiteľstve," myslí si.
Podľa stanoviska ŽSR je variant modernizácie stredom mesta, a teda cez letnú plaváreň, najlepším možným.

Referendum o železnici
TASRNový deň 09.07.2004 TRENČÍN - Vyhlásenie referenda o smerovaní železnice cez Trenčín chcú navrhnúť niektorí poslanci na rokovaní trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Podľa poslanca Róberta Lišku, jeden z možných variantov trasy predstavuje taký výrazný zásah, že by sa mesto malo spýtať na názor občanov. Železnice chcú s pomocou peňazí z Európskej únie modernizovať trať na úseku Púchov - N. Mesto n/V. , aby prechádzajúce vlaky mohli dosahovať rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu. Podľa takzvaného nultého variantu by sa trasa železnice cez Trenčín nemenila, čo by pre vlaky znamenalo podstatné zníženie rýchlosti.
Ďalší variant predpokladá vyrovnanie zakrivení na tratí, aby nákladné vlaky mohli prechádzať cez mesto rýchlosťou aspoň 140 kilometrov za hodinu. Táto alternatíva by si vyžiadala výstavbu nového železničného mosta cez Váh, zbúranie dvoch desiatok rodinných domov a letnej plávame, do ktorej mesto investovalo niekoľko desiatok miliónov korún. Treťou finančne najnáročnejšou možnosťou je preloženie železničnej trate mimo mesta. Investor zatiaľ o nej neuvažuje. O trase železnice by podľa hovorcu mesta Tibora Hlobeňa mali poslanci rozhodovať na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré primátor zvolá ešte počas leta: Pre poslancov mala pripraviť odporúčanie špeciálna 15-členná komisia, ktorá sa však na svojom zasadnutí v utorok nedokázala dohodnúť ani na jednom z variantov.

Komisia nenašla lepší variant
Sme8.07.2004, mk - Povedie železnica stredom mesta, alebo sa podarí presadiť obchvat popri diaľnici? Odporúčanie pre jednu z možností mala v utorok odhlasovať odborná komisia, ktorú zriadilo trenčianske zastupiteľstvo ešte v januári.
Trať v Trenčíne chcú železnice modernizovať v rámci projektu realizovaného na úseku N. Mesto n/V. - Púchov . Variant železnice vedúcej stredom mesta by si vyžiadal nový most, zbúranie asi dvadsiatky domov i historickej letnej plavárne. Podľa odhadov by jeho cena mala dosiahnuť 3,1 mld Sk. Drahší variant, ktorý by však uvoľnil veľké pozemky v centre mesta, by si vyžiadal asi 7,4 mld.
K vytvoreniu komisie viedla petícia občanov, ktorí protestovali proti variantu trate vedúcej naprieč mestom. Rozhodnutie komisie malo mať pre poslancov odporúčací charakter.
Hlasovanie komisie však dopadlo nerozhodne a zastupiteľstvo bude musieť rozhodnúť bez jej odporučenia. Podľa MDPT SR je rozhodnutie o tom, kadiaľ trať povedie, v rukách mestských poslancov. Zároveň však zdôrazňuje, že trať mimo mesta enormne zvýši náklady.
Podľa člena komisie a poslanca Róberta Lifku väčšina poslancov pochádza z vládnych strán, ktoré sú napojené na ministra dopravy. "Budú presadzovať lacnejšie a teda pre život Trenčanov horšie riešenie. Budem presadzovať, aby o tejto veci rozhodovali priamo občania," hovorí. Podľa poslanca Jána Babiča pracovala komisia bez náležitých finančných, ekologických i urbanistických štúdií. "Akékoľvek naše rozhodnutie v tejto situácii nebude dobré. Najčistejšie by bolo, keby sa rozhodlo v referende," myslí si. Predseda komisie Richard Kerekeš však namieta, že variant obchvatu popri diaľnici nie je zahrnutý v stratégii ŽSR a teda nemá investora. "Plebiscit nemá zmysel, lebo občania by rozhodovali o niečom nereálnom," tvrdí. Primátor Trenčína Branislav Celler pravdepodobne zvolá v tejto veci mimoriadne zastupiteľstvo.

V Trenčíne sa poučili od vlastníkov pôdy pre Kiu
Pravda26.06.2004, Kráľ Milan - Spoločný postup vlastníkov pozemkov, na ktorých by mala stáť automobilka Kia, inšpiroval Trenčanov. Tí, ktorí by mali pri modernizácii železničnej trate prísť o svoje rodinné domy a parcely, zakladajú občianske združenie na ochranu vlastníckych práv.
"Pre variant, ktorý uvažuje o smerovaní trate cez stred mesta, treba zbúrať nedávno rekonštruovanú letnú plaváreň a 15-20 rodinných domov v mestskej časti Orechové. Občianske združenie majiteľov nehnuteľností by malo byť partnerom pri určení trasy modernizovanej trate. Odvolávajú sa pritom na protestnú petíciu, ktorú podpísalo 10.000 občanov," hovorí Ján Babič, poslanec mestského zastupiteľstva.
"Ak by išlo o stavbu, ktorá by mestu pomohla, vieme hľadať riešenie. Lenže podľa projektov, ktoré som doteraz videl, je to aj pre terajších Trenčanov, aj pre budúcnosť neprijateľná záležitosť. Malo by sa to riešiť koncepčne, aby nás o dve generácie neskôr nemuseli preklínať," odôvodňuje svoj odmietavý postoj Jozef Králik, jeden z majiteľov nehnuteľností, ktoré by zabrala nová železničná trať.
Vlastníci nehnuteľností žiadajú, aby súčasťou modernizácie bolo preloženie trate mimo mesta, smerom k diaľnici. Posúdenie možných variantov modernizácie je úlohou komisie, ktorú na tento účel vytvorilo mesto.
"Technická univerzita jednoznačne uprednostňuje variant, ktorý prechádza cez mesto. Náhradou za zbúranú letnú plaváreň bude nový akvapark na Ostrove, majitelia nehnuteľností dostanú domy v inej časti mesta. Osobne sa aj ja prikláňam k tomuto riešeniu. Európska investičná banka hradí 85% nákladov na modernizáciu. Druhý variant, preloženie trate k diaľnici, je vo hviezdach, o ten neprejavil záujem nijaký investor," argumentuje Richard Kerekeš, predseda komisie a generálny riaditeľ trenčianskeho Keramoprojektu.
Existuje aj nultý variant, podľa ktorého by sa zakonzervoval taký stav, aký je v súčasnosti.
Do konca mesiaca má komisia rozhodnúť, ktorú z týchto možností odporučí mestu na schválenie.
"Je plne v rukách poslancov mestského zastupiteľstva, kadiaľ povedie železničná trať v Trenčíne . V prípade nesúhlasu mesta by musela viesť mimo jeho územia, čo by prudko zvýšilo náklady na modernizáciu trate a oddialilo jej dokončenie," upozornil Dušan Turanovič, generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy MDPT SR.

Trenčín zaplatí milión za štúdiu o obchvate
Sme 04.09.2003, Darius Ivan, TRENČÍN – Finančné prostriedky na štúdiu tretieho variantu modernizácie železničnej trate v Trenčíne pripísali poslanci do rozpočtu na rok 2003. Za štúdiu mesto zaplatí z vlastných prostriedkov 1,2 milióna korún.
Modernizácia železničnej trate pretínajúcej Trenčín rozpútala vlnu nespokojnosti medzi obyvateľmi. ŽSR chcú trať modernizovať, zaplatili a pripravili dva projekty. Prvý z nich počíta s postavením nového železničného mosta cez Váh a vyrovnaním zákruty. Táto alternatíva by umožnila vlakom dosiahnuť v úseku rýchlosť 140 – 160 km/h. Trenčania by však prišli o kúpaliská, plaváreň, desiatky aj o strechu nad hlavou. Druhý variant ráta s modernizáciou existujúcej trate a zachovaním mosta, tá by však nevyhovovala požadovanej rýchlosti.
Mestské zastupiteľstvo minulý týždeň rozhodlo, že rozvoj železničnej dopravy nenechá v rukách investora. Prostriedky, ktoré vyčlenilo, poputujú na štúdiu obchvatu kopírujúceho diaľnicu na západnom okraji mesta. Štúdia za 1,2 milióna má Trenčínu pomôcť pri rokovaní so železnicami aj o tretej možnosti. “Chceme zistiť, či je táto alternatíva uskutočniteľná, technicky realizovateľná z hľadiska životného prostredia aj právneho,“ tvrdí poslanec Branislav Celler.
Trať, ktorá pretína Trenčín , stane sa po vstupe Slovenska do únie súčasťou európskeho koridoru č. V, na trase Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. Modernizovať ho chcú, pretože je na európske pomery nevyhovujúci.
Podľa riaditeľky odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov ŽSR Kornélie Blaškovej sú železnice o tejto iniciatíve informované. “Vzhľadom na to, že nám neboli predložené relevantné materiály k uvedenej štúdii, nemôžeme sa zodpovedne vyjadriť,“ tvrdí Blašková. Železnice si podľa nej plne uvedomujú fakty, ktoré súvisia s realizovaním projektu a bezprostredne sa týkajú občanov mesta Trenčín . V dialógu s vedením mesta sa pokúšajú nájsť optimálne riešenie situácie. “Ako budúci investor majú však ŽSR na zreteli rešpektovanie parametrov, ktoré sú dané medzinárodnými dohodami o európskych magistrálach,“ dodala.

Trenčín zaplatí vyše milióna za štúdiu železničnej rýchlotrate mimo mesta
TASRTrenčín 26. 08.2003 - Sumu 1,2 milióna korún vyčlenili v pondelok trenčianski poslanci na vypracovanie štúdie tretieho variantu, kadiaľ by mohla smerovať modernizovaná železničná trať.
Zatiaľ sú k dispozícii dve alternatívy, ktoré dali spracovať ŽSR . Podľa jednej z nich by sa železnica v Trenčíne posunula, čo by si vyžiadalo zbúranie letného kúpaliska a asi dvoch desiatok rodinných domov. Po vyrovnaní zákrut na trati by vlaky cez mesto mohli premávať rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu. Petíciu proti tomuto riešeniu podpísalo vyše 10 tisíc ľudí. Druhý návrh predpokladá modernizáciu železničnej trate bez jej presúvania. Vlaky by však v Trenčíne museli podstatne spomaliť.
O tretej možnosti, aby trať viedla mimo mesta popri diaľnici, zatiaľ železnice neuvažujú. "Mesto si objedná túto štúdiu, aby sme mali hodnoverné podklady, či vôbec je takáto alternatíva uskutočniteľná, prípadne v akých investičných nákladoch, aby sme o nej vedeli rokovať s investorom," povedal predseda finančnej komisie Branislav Celler. Podľa neho mesto zaplatí štúdiu z vlastného rozpočtu, pretože nechce čakať, či ju dá vypracovať investor.

Ľudia sa zobudili, pomohla petícia
Národná obroda07.06.2003, Eva Lauková -Diskusie o tom, čo s hlučnou železničnou traťou v Trenčíne, určite nie sú zbytočné
Keby chcel niekto postaviť cez mesto diaľnicu, tak ho všetci budú pokladať za blázna. Zmodernizovanie železničnej trate cez Trenčín, keď vlaky majú dosahovať rýchlosť 140 až 160 km/h namiesto súčasných 70 km/h, sa však
zo strany niektorých zainteresovaných berie ako holý fakt. Takýto postoj - bez možnosti vyjadrenia občanov Trenčína, mali či majú predovšetkým na najvyšších ministerských miestach. Veď verejný, a teda štátny záujem bez diskusie s občanmi je zrejme na prvom mieste. Aj predchádzajúce mestské zastupiteľstvo reprezentované poslancami HZDS sa občanov na nič nepýtalo. To súčasné, do ktorého zasadli predovšetkým poslanci SDKÚ, až po protestných tancoch odporcov začalo viac brať do úvahy aj obyvateľov. V súčasnosti sa v meste už o tomto probléme intenzívne diskutuje. Predpoklad bol, že do konca júna sa rozhodne, čo so železničnou traťou. Primátor Juraj Liška to dnes vidí inak.
K verdiktu vraj môže dôjsť po niekoľkých mesiacoch, ba až rokoch...
Trenčania nechcú modernejšiu železničnú trať (nesprávne ju nazývajú rýchlodráha) prechádzajúcu stredom mesta. Jasne to dokumentuje petícia odovzdaná primátorovi, pod ktorú sa podpísalo viac ako 10-tisíc občanov. (Otázka je, či všetci mali dostatok objektívnych informácií.) Tento fakt by si však nik nemal dovoliť bagatelizovať. Železnica nielenže delí mesto na dve časti, ale v dôsledku názorových konfliktov na jej rekonštrukciu aj na niekoľko táborov.

Nesúhlas obyvateľov
V petícii žiadajú primátora, aby presadzoval záujmy občanov. Nesúhlasia s modernizáciou železnice idúcej stredom mesta, ktorá negatívne ovplyvní vzhľad, životné prostredie a bezpečnosť obyvateľov - a s tým súvisiacimi sprievodnými javmi. Primátor mesta potvrdil platnosť petície a vraví: "Občanov problém železničnej trate trápi a ja tieto obavy s nimi prežívam. Ak budeme môcť rozhodovať - čo so železničnou traťou, konečné slovo budú mať občania.“
Prečo si vlastne primátor kladie otázku? „Neviem, kto v konečnom dôsledku rozhodne. Je možné aj to, že už je dávno rozhodnuté. Momentálne to zisťujeme. Zaslali sme listy so žiadosťou o stanoviská na ministerstvá životného prostredia a dopravy, Železniciam SR , spoločnosti Reming Consult - generálnemu projektantovi, spoločnosti Aurex, zabezpečujúcej územný smerný plán pre sídelný útvar mesta Trenčín , vyššiemu územnému celku a obci Zamarovce. Stanovisko dáva aj odbor architektúry mesta.“
Ak je už rozhodnuté, rozbehnuté diskusie môžu byť úplne zbytočné. Všetci by si mohli akurát povzdychnúť: Rozhodli o nás bez nás.
Avšak samotný primátor a kompetentní okolo neho musia vedieť, že modernizácia tejto železničnej trate je súčasťou vládou schváleného dokumentu Dlhodobý program rozvoja železničných ciest , kde bola definovaná priorita modernizácie, vychádzajúca z medzinárodných dohôd o európskych magistrálach. Z toho potom vychádzajú aj uvažované modernizácie tejto trate na úrovni Vyššieho územného celku Trenčianskeho kraja, ako aj mesta Trenčín . Prečo sa to doteraz nepovedalo ľuďom na rovinu? Prečo ich doteraz kŕmili predovšetkým rozprávaním o šanci mesta zmeniť tvár? Veď ľudia by to pochopili.
Problém trenčianskej železnice prechádzal určitým vývinom aj v súčasnom vedení mesta: Zatiaľ čo ešte nedávno primátor tvrdil, že „samotné rozhodnutie zostane na vedení mesta a poslancoch mestského zastupiteľstva,“ dnes to vidí inak. Potom, ako dostal petíciu a zistil určité disproporcie, začal sa problémom hlbšie a intenzívnejšie zaoberať.

Petičný výbor upozorňuje
O akých variantoch a možnostiach sa dosiaľ v Trenčíne hovorí?
Ako šancu zmeniť svoju tvár a získať nové možnosti ďalšieho rozvoja, hoci za cenu obetí, predstavoval primátor variant jeden - modernizácia súčasnej železničnej trate tiahnucej sa cez mesto. Časť financií má byť hradených z fondu , o zvyšok by sa mal postarať štát. Podľa primátora mesto by do toho nedávalo ani korunu. Momentálne je vo vyjadrovaní opatrnejší a vraví: „Petičný výbor nás upozornil, že Železnice SR pri projektovaní tejto stavby vypracovali štúdiu, ktorá počíta s obchvatom Trenčína pozdĺž diaľnice Nové Mesto - Púchov. Neviem zatiaľ reagovať, spôsobilé na to by mali byť Železnice SR a ministerstvo dopravy. Chcem vedieť, či je to pravda. Ak áno, prečo sme túto alternatívu nedostali?!“ Podľa vedúcej odboru architektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriany Mlynčekovej však zo Železníc SR zazneli hlasy, že železnica je ich majetok a z mesta sa vytlačiť nedajú. Rezonuje aj fakt, o ktorom by mali mestskí páni vedieť: Obchvat mesta podľa schválených zámerov pripadá do úvahy len pre vysokorýchlostnú trať, ktorá je zatiaľ v štádiu rezervácie koridoru. To však už hovoríme o niečom úplne inom - v tomto prípade sa uvažuje o vlakoch idúcich rýchlosťou 270 až 300 km/h, na čo nemajú financie ani okolité krajiny...

Ideálny obchvat, ale...
Variant rátajúci s obchvatom akoby stál doteraz bokom, dôvodom sú predovšetkým potrebné investície odhadované na 7 mld Sk. Ako vraví primátor, výška sumy nie je až taká smerodajná - na žiadosť mesta robila štúdiu firma Reming Consult v časovej tiesni, a teda možno aj nepresne.
Nielen z pohľadu občanov vedenie trate obchvatom okolo mesta sa javí ako ideálna možnosť riešenia problému. Ing. arch. Ján Cimra z projektového ateliéru Arkáda odhadované investície pokladá za účelové a podľa neho je možné zrealizovať tento návrh aj lacnejšie. „Ľudia v petícii jasne požadujú vytlačiť tranzitnú železničnú dopravu za obytné zóny. Čiastkové riešenie v rámci variantu jeden - modernizácia trate, by určite zhoršilo životné prostredie. Už súčasná železnica je hlučná, nebezpečná a má veľmi široké ochranné pásmo, čo bráni výstavbe. Poskytnutie financií z fondu EÚ je vraj podmienené iba modernizáciou tejto trate. Zdá sa mi to scestné. Neviem si totiž predstaviť, že by EÚ nebrala do úvahy tlak občanov.“

Modernejšie, neporovnateľnejšie
Variant jeden - modernizácia trate ráta s investíciami asi 2,7 mld Sk. V rámci neho má byť postavený nový železničný most, k tomu pribudnú ďalšie vyvolané investície.
Narovnaním železničného oblúka by sa podľa A. Mlynčekovej trať vyrovnala a uvoľnil by sa stred mesta. „Priestorovo je historické centrum v súčasnosti veľmi stiesnené, ak by sa pristúpilo k variantu jeden, získali by sme územie zhruba 10- až 15-tisíc štvorcových metrov. Letnú plaváreň by sme s najväčšou pravdepodobnosťou premiestnili do športovo-rekreačnej zóny Ostrov, ktorá v rámci Slovenska nemá obdoby. Jestvujúci železničný most môžeme využiť ako promenádny, vybudoval by sa nový.“ S modernizáciou je však spojená asanácia zatiaľ 12 rodinných domov v Zámostí.
Výkonný riaditeľ Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne Richard Medal je zástancom obchvatu a podľa neho by sa malo rozhodnúť v referende. Vraví, že modernizácia prinesie niekoľkonásobne zvýšený tranzit nákladných vlakov, Intercity vlak tu naďalej zastavovať nebude. „Železnica rozdeľuje mesto na dva nekomunikatívne priestory a bude to ešte horšie po vybudovaní protihlukových bariér.“
Oponuje mu A. Mlynčeková: „Ľudia majú skreslené predstavy, hlukové bariéry by sa robili len v úsekoch, kde sa meraním preukáže, že je to potrebné.“
Ľudia žijúci v blízkosti železničnej trate vedia o hluku svoje, nesmierne hlučný je hlavne železničný most, prechod vlaku po ňom registrujú v celom meste. Ing. Zuzana Vaškovičová zo spoločnosti Reming Consult v tejto súvislosti vraví, že pri modernizácii po odhlučnení trate bude hlukové zaťaženie niekoľkonásobne nižšie, podpíšu sa pod to technické zmeny i protihlukové bariéry. „Je neporovnateľné viezť sa vo vlaku po zrekonštruovanej trati. Okamžite to človek zistí. Nepočuť typický klepot koľajníc, človeka nenatriasa, v pokoji sa môže rozprávať. Vlak iba šumí. Podobné je to aj zvonku.“

Plaváreň ako pomník?
V hre je aj nulový variant riešenia železničnej trate (s predpokladanými investíciami 1,2 mld Sk), má tiež svojich zástancov. Podľa neho železnica zostane v pôvodnom stave, bez úpravy železničného mosta, len s nevyhnutnými investíciami. Takýto variant odsúhlasilo predchádzajúce mestské zastupiteľstvo. Keď sa vymenili poslanci, došlo aj k zmenám „myslenia“ a variant sa posunul do úrovne modernizovania. Obe alternatívy vraj majú podporu v platnej územnoplánovacej dokumentácii.
Viacerí ľudia hovoria, že za súčasnými aktivitami petičného výboru, na ktorého čele stojí genplk. Jozef Tuchyňa, sú bývalí poslanci mesta. Tí si vraj z letnej plavárne, ktorá má byť v prípade modernizácie zrušená a na rekonštrukciu ktorej sa vynaložilo okolo 80 mil. Sk, urobili akýsi pomník.
Zainteresovaní odborníci však vidia v modernizácii predovšetkým pozitíva. Obchvat údajne nemá šancu, v prvom rade sa všetci pýtajú - kto to bude financovať?

Každý Trenčan sa bude môcť vyjadriť, či chce rýchlotrať
Sme19.4.2003 - Každý Trenčan sa bude môcť vyjadriť k návrhu, podľa ktorého by cez stred mesta mali premávať vlaky rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu.
Sľubuje to vedenie mesta s tým, že až po verejnom prerokovaní s občanmi bude o rýchlostnej železničnej trati rozhodovať mestské zastupiteľstvo.
Podľa hovorcu primátora Stanislava Bejdu pripravilo mesto workshop, na ktorom odborníci posudzujú dôsledky oboch alternatív smerovania železničnej trate. Podľa takzvaného nulového variantu by sa trať nepresúvala a vlaky by museli v Trenčíne spomaliť.
Druhá alternatíva predpokladá vybudovanie nového železničného mosta cez Váh a zbúranie viacerých objektov vrátane rodinných domov a letnej plavárne, aby vlaky mohli premávať spomínanou rýchlosťou.
Po vyhodnotení workshopu bude spracovaný materiál so všetkými kladmi a zápormi oboch alternatív. „Tento materiál bude distribuovaný do všetkých domácností v meste,“ povedal Bejda.


Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom - Púchov, úsek žst. Zlatovce - Trenčín (animácia)
©
Reming

Prijímacia budova - pohľad od severu - záber z meškajúceho R 602 "Čingov"   Prijímacia budova - pohľad od severu - záber z meškajúceho R 602 "Čingov" (12. VIII. 2002-18:50:16 hod.)
©
Addams
Prijímacia budova - pohľad od juhozápadu   Prijímacia budova - pohľad od juhozápadu (14. VIII. 2002-18:39:24 hod.)
©
Addams
Rušeň ŽS 240 033-1 ( Trenčín 12. VIII. 2002 - 13:29:54 hod.)   Rušeň ZSSK 240 033-1 ( Trenčín 12. VIII. 2002 - 13:29:54 hod.)
ZSSK 240 033-1 loco ( Trenčín station 11. VIII. 2002 - 1:29:54 PM)
©
Addams
 • Novinka / New Pohľad na trať Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
 • Novinka / New Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Púchov
 • Železničná trať Žilina - Zlatovce
 • Železničná trať Trenčín - Chynorany
 • Železnica po Považí 105. rok
 • Trenčín
 • Novinka / New Náš Trenčín

 • Strana vytvorená / Site created : 23-IV-2002
  Posledná aktualizácia / Last update : 25-X-2012
  ( 138669.htm )