English sectionŽelezničná trať / Railway line
Komárom - Nové Zámky

Zoznam staníc / Station list

12. XII. 2004 zastavenie osobnej dopravy v úseku trate Komárom - Komárno / passenger transportation canceling at line section

( Zdroj / Source : 134 / 2004/5 )

10. V. 1910 sprevádzkovanie trate Komárno Malý Dunaj - Komárno - N. Zámky / line opening

( Zdroj / Source : 24/7 (?), 27/1926/698 )

10. V. 1910 sprevádzkovanie trate Komárno - N. Zámky / line opening

( Zdroje / Sources : 22 , 23/75 , 27/1927/916)

10. V. 1910 sprevádzkovanie trate Komárom - N. Zámky / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

24. V. 1972 sprevádzkovanie trate elektrickou trakciou Komárom - Komárno / electrified line opening

( Zdroj / Source : 89/20/1972 )

- prevádzková dĺžka Komárno - Nové Zámky 28, 736 km

( Zdroj / Source : 27/1925/604 )

- prevádzková dĺžka Komárno - Nové Zámky 32, 365 km

( Zdroj / Source : 27/1931/2/594 )

Zrekonštruovali most cez Dunaj

V sobotu 10.X.1998 po dvadsiatich dňoch rekonštrukcie (od 21. IX. 1998) znova uviedli do prevádzky železničný most, ktorý spája slovenské Komárno s maďarským mestom Komárom . Hoci poveternostné podmienky nevychádzali obnove v ústrety - osemnásť dní pršalo, podarilo sa skončiť práce v porovnaní s plánom o tri dni skôr. Počas výluky presmerovali 28 nákladných vlakov na Rusovce - Rajku a na Štúrovo - Szob . Rekonštrukciu mosta s podobným rozsahom uskutočnili naposledy pred dvadsiatimi rokmi. Vymenili na ňom 820 mostníc a kilometer koľajníc, zvarili zvršok a namontovali zariadenia. Rekonštrukcia stála slovenské železiarne približne 12 mil. korún, maďarské železnice 20 mil. forintov.

( Zdroj / Source : Práca 12. X. 1998)

Krátka, ale významná
Výročie ťažko skúšanej trate

10. V. 2000 uplynulo 90 rokov od sprevádzkovania trate Komárom ( MÁV ) - Komárno ( ŽSR ) - Nové Zámky. Táto trať i napriek svojej dĺžke (len 35,4 km) bola dôležitou súčasťou budovanej trate Budapest - Komárom - Komárno - Nové Zámky - Nitra - Topoľčany - Trenčín , kde sa napojila na už hotovú Považskú železnicu Bratislava - Leopoldov - Trenčín - Púchov - Žilina .
Trať začína na pravom brehu Dunaja v maďarskom meste Komárom , pokračuje cez most nad Dunajom, uprostred ktorého v km 3,0 prechádza štátnu hranicu medzi Maďarskou a Slovenskou republikou. Po 2 km trať prichádza do železničnej stanice Komárno, v ktorej sa stretáva s traťami do Kolárova (sprevádzkovanou v roku 1914), do Bratislavy (sprevádzkovanou v roku 1896), a jednokilometrovou traťou do prístavu Komárno , ktorá bola sprevádzkovaná súčasne s traťou Komárom - Nové Zámky .
Z Komárna trať pokračuje svojim severným smerom cez zriaďovaciu stanicu Komárno do 7,1 km vzdialenej žst. Chotín, o 6,6 km severnejšie prichádza do Hurbanova známeho svojou pivovarníckou, ale i astronomickou tradíciou. Po ďaľších 5,8 km nasleduje žst. Bajč a o 8,3 km ďalej trať končí v Nových Zámkoch, kde nadväzuje na trať do Šurian a hlavnú trať Štúrovo - Bratislava .
Keďže počas 2. svetovej vojny celá táto trať pripadla do správy MÁV , pritifašistický spojenci s ňou zaobchádzali ako s traťou patriacou Hitlerovim spojencom - o čom svedčí najmä osud novozámockej stanice ako dôležitého železničného uzlu; už začiatkom jesene 1944 boli nálety protifašistických spojencov rutinnou záležitosťou pre mesto. 7. X. 1944 popoludní bol však nálet oveľa silnejší ako predošlé.
14. X. 1944 však priletelo 27 lietadiel, ktoré spustošili značnú časť železničnej stanice i mesta. Počas tohoto náletu bolo zničených 40 rušňov a 1370 vozňov, ktoré boli v stanici.
Pred oslobodením však ešte 14. III. 1945 dovŕšilo dielo skazy 19 lietadiel, ktoré zničili takmer všetko, čo z mesta vrátane stanice zostalo.
29. III. 1945 podvečer však vojská 2. ukrajinského frontu pod vedením maršála Malinovského oslobodili mesto, či skôr jeho trosky. Už na druhý deň po oslobodení nastúpilo asi 400 železničiarov, ktorí sa pustili obdivuhodným tempom do obnovy stanice. Ich úsilie je po 32 dňoch korunované obnovením osobnej prepravy. Koncom mája 1945 je sprevádzkované telefónne spojenie s bratislavskou hlavnou stanicou , v prevádzke je 6 a o pár týždňov 9 koľají.
17. VII. 1945 odovzdáva ruský vojenský veliteľ stanice už prevádzkyschopnú stanicu civilnému prednostovi. V septembri má stanica už 15 prevádzkyschopných koľají a koncom roku je dostavaná i provizórna budova stanice.
Zvyšujúci sa počet prevádzkovaných koľají ako aj stúpajúci objem prepravy si vyžiadali inštalovanie elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia, ktoré bolo dobudované koncom roku 1949.
Po nekonečných prieťahoch sa až 15. XI. 1966 začína výstavba novej prijímacej budovy, v roku 1967 začína komplexná obnova koľajiska, v roku 1968 výstavba zariadení pre elektrifikáciu a reléové zabezpečovacie zariadenie.
Elektrická trakcia na trati Štúrovo - Bratislava je zavádzaná 31. I. 1969, po ktorej sa začína i s elektrifikáciou trate Komárom ( MÁV ) - Nové Zámky , táto je ukončená 24. V. 1972.
Výstavba novej prijímacej budovy je i napriek značným poveternostným koplikáciám ukončená slávnostným otvorením 22. V. 1971.
V novej prijímacej budove železničnej stanice Nové Zámky je v septembri 1973 inštalovaný ako v prvej stanici na Slovensku informačný a orientačný systém Pragotron.
Význam tejto i keď dĺžkou malej trate je však už od sprevádzkovania veľký najmä pri zabezpečovaní medzištátnej prepravy v smere juhovýchod - severozápad Európy. Napriek prudkému poklesu prepravy po politických zmenách vo východnej Európe v roku 1989 sa preprava v tomto regióne ako i na tejto trati opäť dostáva do objemov, ktoré tu boli zaznamenávané pred rokom 1989.

 10. V. 1910 opening of line Komárom ( MAV ) - Komárno ( ZSR ) - Nové Zámky .

20. IV. 1995 Bratislava

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , upravená verzia: Ž-Semafor 10/1995)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 xxxxxx 0, 000__ 012229 oo xx Komárom ( MÁV )  
2+) xxxxxx 3, 016__ 100263 /
088880
xx xx Komárom h. / most/bridge Komárno št. hr. / State border
__ xxxxxx _4, 818 /__
2, 646++)
______ xx oo Komárno stavadlo 4  
_6 _6, 620 6, 609 149062 oo xx Komárno [ 131 , 136 , 310 , 448 ] Nové Komárno; Ujkomárom
_7 __, ___ xxxxxx ______ __ __ Komárno Tehelňa z. (zrušená zastávka/canceled stop) Komárom téglagyár mh.
xx _7, 8__ xxxxxx xxxxxx xx xx most/bridge  
__ 10, 750 xxxxxx 189563 __ __ Komárno zriaďovacia stanica  
13 13, 696 xxxxxx 158360 oo xx Chotín Hetény
__ 18, 129 xxxxxx ______ xo xx hradlo Majer (zrušené/canceled)  
21 21, 312 xxxxxx 158261 xx oo Hurbanovo Stará Ďala-Bagota; Ogyala-Bagota
27 27, 076 xxxxxx 158162 xx oo Bajč Bajcs
__ 32, 118 xxxxxx ______ __ __ hradlo Aňala [ 444 ] (zrušené/canceled)  
__ 33, 5 - 34, 2 xxxxxx ______ __ __ ?  
xx 34, 4 /
146, 4 ( 130 )
xxxxxx xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 135 / 130  
35 35, 387 xxxxxx 134361 xx oo Nové Zámky [ 130 , 140 , 150 , 151 ] Ersékújvár; Érsekujvár; Érsekujvar
+) vzdialenosť Komárom - Komárom h. je podľa MÁV 3 km, podľa ŽSR 2 km, zhodne však uvádzajú vzdialenosť Komárom - Komárno 6 km
++) km trate Komárno - Bratislava
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Stránka vytvorená / Site created : 03-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 11-X-2005
  ( h135.htm )