Predpisy súvisiace so železničnou prevádzkou

Iné predpisy
Predpisy ŽSR a ZSSK
Predpisy Európskej únie

Predpisy NR SR (a predchodcov)

Číslo predpisu Názov predpisu
Meniace predpisy
235/1920 Zákon o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925
085/1964
Dohoda medzi (ČSSR->ČSFR->)Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962
324 /2000
051/1964
Zákon o dráhach
104/74
052/1964
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach (51/64)
132/69
122/74
126/1964
Vyhláška o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami
111/66
002/80
042/84
132/1964
Vyhláška o železničnom prepravnom poriadku
098/66
004/76
152/83
074/85
003/1968 Vyhláška o Dohode medzi ČSSR a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc
148/1971 Nariadenie vlády ČSSR o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
157/1971 Vyhláška o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
149/1971 Nariadenie vlády ČSSR o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva
001/1973 Vyhláška o Dohode medzi vládou ČSSR a vládou NDR .... v oblasti železničnej dopravy
003/1977
Vyhláška o prepravnom poriadku lanových dráh
035/85
018/1981 Vyhláška o schvaľovaní dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení
008/1984 Vyhláška o základných podmienkach niektorích činností vykonávaných ČSD v súvislosti s prepravou
009/1984 Vyhláška o kontejnerovom prepravnom poriadku
008/1985 Vyhláška o Dohovore o medzinárodnej železniźnej preprave(COTIF)
008/1987 Vyhláška o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení
069/1987 Vyhláška o Dohode medzi vládou ČSSR a vládou MĽR o železničnej doprave
190/1988
Vyhláška FMDS,ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku a na celoštátnych dráhach a vlečkách
316/92
230/1992
Zákon o Federálnej železničnej polícii
061/93
282/95
061/1993
Zákon o zriadení železničnej polície SR
083/94
195/1993
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach
119/1999
258/1993
Zákon o ŽSR
152/1997
259/2001
363/1994 Oznámenie o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičnej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave
048/1995 Oznámenie ministerstva zahraničných vecí o uzavretí Dohody medzi vládou SR a Poľskej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu
211/1995 Oznámenie o uzavretí Dohody medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy
108/1996 Oznámenie o uzavretí Dohody medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu
164/1996
Zákon o dráhach a o zmene ...
058/1997
260/2001
014/1997 Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o železničnej doprave cez štátne hranice
067/1997 Zákon o ochrane nefajčiarov
250/1997 Vyhláška,ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh
057/1998 Zákon o železničnej polícii
073/1998
Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
058/1999
181/1999
356/1999
113/1999 Vyhláška o vystrojení a označení zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a prevádzkovateľa dopravy na dráhe
278/1999 Dohoda medzi vládou SR a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na žst. Bratislava-Petržalka
324/2000 Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994
62/2001 Oznámenie MDPT o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície
241/2001 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
259/2001 Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
260/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zák. č.455/1991 Zb.o živn. podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zák. č.58/1997 Z.z.
305/2001 DOHODA medzi vládou SR a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave
538/2001 Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Lúky pod Makytou – Horní Lideč a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Púchov – Vsetín a späť
539/2001 Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Bratislava – Kúty – Břeclav a späť
541/2001 Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Čadca – Mosty u Jablunkova a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Žilina – Český Těšín a späť
183/2002
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
078/2004
2005/654 VÝNOS Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 19. XII. 2005, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave
2006/020 Oznámenie Min. zahr. vecí SR o Dohode medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 15. VI. 1995

Iné predpisy NR SR (a predchodcov)

Číslo predpisu Názov predpisu
Meniace predpisy
381/1997 Zákon o cestovných dokladoch
   

Predpisy ŽSR a ZSSK (a predchodcov)

Číslo predpisu Názov predpisu
Meniace predpisy
D 1 Návestné predpisy
D 2 Dopravné predpisy
D 3  
D 4  
D 17  
D 33  
V 15  
Hf 3  
Hf 4  
KC 1/I, II  
KN 5  
Ok 3  
Ok 10  
Ok 12  
PPTŽ Prepravný poriadok a tarifa železníc
TR 6  
TR 16/ED Spoločná medzinárodná tarifa pre prepravu cestujúcich a batožín (TCV) / Osobitná prípojka EURO DOMINO
TR 16/IR Spoločná medzinárodná tarifa pre prepravu cestujúcich a batožín (TCV) / Osobitná prípojka INTER RAIL
TR 16/Railplus Spoločná medzinárodná tarifa pre prepravu cestujúcich a batožín (TCV) / Osobitná prípojka RAILPLUS
TR 16/CityStar Spoločná medzinárodná tarifa pre prepravu cestujúcich a batožín (TCV) / Osobitná prípojka City Star
TR 16/Rezervácie Spoločná medzinárodná tarifa pre prepravu cestujúcich a batožín (TCV) / Osobitná prípojka Rezervácie
TR 16/Lôžka a ležadlá Spoločná medzinárodná tarifa pre prepravu cestujúcich a batožín (TCV) / Osobitná prípojka Lôžka a ležadlá
TR 17  
TR 18  
 • Zbierka zákonov SR (len .pdf)
 • Vybrané právne predpisy (.htm)
 • Predpisy Európskej únie

  ZOZNAM VYBRANEJ DOPRAVNEJ LEGISLATÍVY EÚ

  Číslo predpisu Názov predpisu
  Meniace predpisy
  2005/047 SMERNICA RADY 2005/47/ES z 18. júla 2005 o Dohode medzi Spoločenstvom európskych železníc (CER) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc Slovensky
  2004/881 Nariadenie (EC) 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o založení Európskej železničnej agentúry [Ú. v. L 164 z 30.04.2004] Anglicky
  2004/447 Rozhodnutie Komisie 2004/447/EC z 29. apríla 2004 mieniace prílohu A k Rozhodnutiu 2002/731/EC z 30. mája 2002 a ustanovujúce hlavné charakteristiky skupiny A systému (ERTMS) zabezpečovacieho a signalizačného podsystému transeurópskych konvenčných železničných systémov uvedené v smernici 2001/16/EC [Ú. v. L155 30.04.2004]. Anglicky
  2004/140 Oznámenie Komisie "Ďalšia integrácia európskeho železničného systému: 3. železničný balík" [COM(2004) 140 finálna verzia- nepublikovaná v Ú. v.] Anglicky
  2004/050 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. 4. 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc
   Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 114 – 163 Kapitola 13 Zväzok 34 S. 838 - 855 Slovensky
  2004/050 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 3.3.2004 - 2004/0050 (COD) o náhrade v prípade nesúladu s dohodnutými kvalitatívnymi požiadavkami pre železničnú nákladnú dopravu Anglicky
  2004/049 Smernica Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave Anglicky
  2004/048 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 3.3.2004 o certifikácii vlakových čiat obsluhujucich rušne a vlaky na železničnej sieti Spoločenstva Anglicky
  2004/047 Ďalšia integrácia európskeho železničného systému: tretí železničný balík Anglicky
  2003/754 Oznámenie Komisie pre Európsky parlament: pokračovanie druhého pod-paragrafu článku 251 (2) Dohody Európskeho Spoločenstva týkajúci sa spoločného postavenie Rady o prevzatí Smernice o bezpečnosti na železniciach Spoločenstva a meniacu Smernicu Rady 95/18/EC o povoľovaní železničného prenájmu a Smernicu 2001/14/EC o prideľovaní kapacít železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácií
  Smernica meniaca Smernicu Rady 96/48/EC a Smernicu 2001/16/EC o interoperabilite transeurópskeho železničného systému
  Nariadenie o založení Európskej železničnej agentúry
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady meniaca Smernicu Rady 91/440/EEC o rozvoji železníc Spoločenstva Anglicky
  2003/719 Vyjadrenie Komisie: pokračovanie k predmetu 251(2), tretí pod-paragraf, bod (c) Európskeho Spoločenstva o zmluva Európskeho parlament meniace k Rade spoločnú pozíciu v súvislosti s 2. železničným balíkom s názorom k prijatiu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti na železniciach Spoločenstva a zmene Smernice Rady 95/18/EC o povoľovaní používania železničnej infraštruktúry a Smernice 2001/14/EC o prideľovaní kapacít železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady meniaca Smernicu Rady 96/48/EC a Smernicu 2001/16/EC o interoperabilite transeurópskeho železničného systému
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskej železničnej agentúry
  Smernice Európskeho parlamentu a Rady meniacej Smernicu Rady 91/440/EEC o rozvoji železníc Spoločenstva Anglicky
  2003/696 Návrh UZNESENIA Rady o záveroch Európskeho Spoločenstva o súhlase na pristúpenie Európskeho Spoločenstva k Dohode o medzinárodnej doprave po železnici (COTIF) 9. mája 1980, ako zmeny prostredníctvom Vilňuského protokolu z 3. júna 1999 Anglicky
  2002/844 Rozhodnutie Komisie 2002/844/ES, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/14/ES vzhľadom na dátum zmeny cestovného poriadku siete v železničnej doprave Slovensky
     
  2002/025 52002PC0025 - Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení Smernica Rady 91/440/EEC o rozvoji železníc Spoločenstva
  /* COM/2002/0025 final - COD 2002/0025 */
  Ú. v. C 291 , 26/11/2002 str. 0001 - 0003 Anglicky
  2002/023 52002PC0023 - Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskej železničnej agentúry
  /* COM/2002/0023 final - COD 2002/0024 */
  Ú. v. C 126 E , 28/05/2002 str. 0323 - 0331 Anglicky
  2002/022 52002PC0022 - Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení Smernica Rady 96/48/EC a Smernica 2001/16/EC o interoperabilite transeurópskeho železničného systému
  /* COM/2002/0022 final - TRESKA 2002/0023 */
  Ú. v. C 126 E , 28/05/2002 str. 0312 - 0322 Anglicky
  2002/021 52002PC0021 - Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti na železniciach Spoločenstva a nahradení smernice Rady 95/18/EC o povoľovaní železničnej záruky a Smernice 2001/14/EC o prideľovaní kapacít železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii
  /* COM/2002/0021 final - COD 2002/0022 */
  Ú. v. C 126 E , 28/05/2002 str. 0332 - 0349 Anglicky
  2002/018 52002DC0018 - Oznámenie Komisie pre Radu a Európsky parlament - o Integrovanom európskom železničnom priestore
  /* COM/2002/0018 final */ Anglicky
  2001/260 2001/260/EC - Rozhodnutie Komisie z 21. marca 2001 o základných parametroch inštrukcií kontrolných a signalizačných podsystémov trans-európskeho vysokorýchlostný železničný systém vzťahujúci sa na tzv. ‘ ERTMS charakteristiku ’ v prípojke II(3) k smernici 96/48/EC Anglicky
  2001/016 2001/16/EC - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 19 marca 2001 o interoperabilite transeurópskych konvenčných železničných systémov
  Ú. v. L 110 , 20/04/2001 str. 0001 - 0027 Slovensky
  2001/014 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii Slovensky
  2001/013 Smernica 2001/13/EC Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2001 meniaca Smernicu Rady 95/18/CE o licencovaní používania železníc [Ú. v. L 75 z 15.03.2001] Anglicky
  2001/012 2001/12/EC - Oprava tlačovej chyby k smernici Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2001 zmení smernicu rada 91/440/EEC o rozvoji železníc Spoločenstva Anglicky
  1999/569 31999D0569R(01) - Oprava tlačovej chyby v:
  1999/569/EC: Uznesenie Komisie z 28. júla 1999 o základných parametroch pre inštrukciu-a-riadenie a signalizačné podsystémy vzťahujúce sa k transeurópsky vysokorýchlostným železničným systémom (oznamený pod číslom dokumentu C(1999) 2475) - (text s platnosťou EEA)
  Ú. v. L 236 , 07/09/1999 str. 0038 - 0038
  1999/569 31999D0569 - Uznesenie Komisie 1999/569/EC z 28. júla 1999 o základných parametroch pre inštrukciu-a-riadenie a signalizačné podsystémy vzťahujúce sa k trans-európsky vysokorýchlostným železničným systémom (oznamený pod číslom dokumentu C(1999) 2475) - (text s platnosťou EEA)
  Ú. v. L 216 , 14/08/1999 str. 0023 - 0023
  1999/0414 51999DC0414 - Správa Komisia pre Radu a Európsky parlament o implementácii a výsledkoch Smernice 96/48 súvisiaca s interoperabilitou transeurópskych vysokorýchlostných železničných systémov
  /* COM/99/0414 final */
  1996/049 Smernica Rady 96/49/EC z 23. júla 1996 na aproximácii práva členských štátov v oblasti dopravy nebezpečného tovaru po železnici
  1996/048 Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc Slovensky
  1996/048 ZOZNAM INFORMOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ PODĽA SMERNICE 96/48/EC o interoperabilite transeurópskeho vysokorýchlostného železničného systému Anglicky
  1995/019 Smernica Rady 95/19/EC z 19. júna 1995 o stanovení kapacity železničnej infraštruktúry a poplatkov za používanie infraštruktúry Anglicky
  1995/018 Smernica Rady 95/18/EC z 19. júna 1995 o povoľovaní používania železníc Anglicky
  1993/038 Smernica Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 84), zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994
  1991/0440R(04) 31991L0440R(04) - Oprava tlačovej chyby v:
  Smernica Rady 91/440/EEC z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva, Ú. v. L 010 , 16/01/1992 str. 0056
  1991/0440R(03) 31991L0440R(03) - Oprava tlačovej chyby v:
  Smernica Rady 91/440/EEC z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva, Ú. v. L 305 , 06/11/1991 str. 0022
  1991/0440R(02) 31991L0440R(02) - Oprava tlačovej chyby v:
  Smernica Rady 91/440/EEC z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva, Ú. v. L 299 , 30/10/1991 str. 0050
  1991/0440R(01) 31991L0440R(01) - Oprava tlačovej chyby v:
  Smernica Rady 91/440/EEC z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva, Ú. v. L 271 , 27/09/1991 str. 0070
  1991/0440 31991L0440 - Smernica Rady 91/440/EEC z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva, Ú. v. L 237 , 24/08/1991 str. 0025 - 0028 Slovensky
  fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 kniha 4 str. 0045
  švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 kniha 4 str. 0045
  1985/337 Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o hodnotení účinkov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985
  1983/418 Rozhodnutie Rady 83/418/EEC z 25. júla 1983 o hospodárskej nezávislosti železníc v organizácii ich medzinárodnej dopravy cestujúcich a batožín Anglicky
  1982/529 Rozhodnutie Rady 82/529/EEC z 19. júla 1982 o fixovaní cien za medzinárodnú dopravu tovaru po železnici Anglicky
  1978/2183 Smernica Rady (EEC) 2183/78 z 19. septembra 1978 o stanovení jednotných kalkulačných princípov za používanie železníc Anglicky
  1977/2830 Council Regulation 2830/77 on the measures necessary to achieve comparability between the accounting systems and annual accounts of railway undertakings Anglicky

  EÚ - Železničná doprava a interoperabilita

  Certifikácia rušňovodičov - pracovný návrh z 16. 7. 2003 Anglicky

  Stanovisko Spoločenstva európskych železníc (CER) k DRUHÉMU ŽELEZNIČNÉMU BALÍKU COM 2002 (18)“ k integrovanému európskemu železničnému priestoru ” Anglicky

  ERTMS v 10 otázkach (zdroj: EÚ; veľkosť: 432 kB) Anglicky


  Späť na " Železničné odkazy na Slovensku "Späť na " Železničné odkazy na Slovensku " Back to " Slovakian Railway Links "Back to " Slovakian Railway Links "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 03-IV-2009
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/leg/railleg.htm )