Železničná trať / Railway line
Bratislava hl.st. - Marchegg
(Marchegger Ostbahn)
Bratislava hlavná stanica - Devínska Nová Ves : napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz
Devínska Nová Ves - Marchegg : neelektrifikovaná trať/Without Power supply (elektrifikovaná ~ 15 kV 16 2/3 Hz cca od r./electrified since cca XII/2023)

Zoznam staníc / Station list

20. VIII. 1848 sprevádzkovanie trate / line opening Bratislava hl. st. - Dev. N. Ves - Marchegg ( Zdroje: 11 , 33 , 74/6/1993 , ? 24/157 , 59/19820505 , 257/6 )
..... prepojenie tratí / connection of lines Bratislava - Wien a Bratislava - Budapest ( Zdroj: ..... )
..... / 10.30 hod. Prvý elektrický vlak prišiel do Bratislavy zo žst. / 1st electrified train arriving incoming to Bratislava from Břeclav ( Zdroj: ..... - str. 189 )
9. XII. 2012 čiastočné sprevádzkovanie žst. Wien Hbf , do ktorej začali jazdiť i vlaky z Bratislava hl. st. cez Marchegg
........... ..................

Prevádzková dĺžka Bratislava (? hl. st.) - Kúty ...... km

( ...../25/603 )

Prevádzková dĺžka Břeclav exkl. - Bratislava hl. st. - Helemba gr. ..... km

( ...../31/2/594 )

........ - spustenie skúšobnej elektrickej prevádzky trate Bratislava hl. st. - Kúty

( ..../3 = ...../____67)

Začína sa príprava na elektrifikáciu trate z Bratislavy do Viedne cez Marchegg
5.V.2021, bratislavskykraj.sk - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie viaduktu na trati Devínska Nová Ves - Marchegg . Začína sa tak príprava na elektrifikáciu medzinárodnej železničnej trate z Bratislavy do Viedne.
„Elektrifikácia trate z Devínskej Novej Vsi na hranicu s Rakúskom, vrátane modernizácie hraničného mosta, bude znamenať priame a najrýchlejšie vlakové spojenie pre tisícky obyvateľov Slovenska, ktorí cestujú do Viedne a ďalej do sveta. Je to súčasť koridoru z bratislavskej Hlavnej stanice, kde prichádzajú rýchliky z celého Slovenska. O tomto projekte sa hovorí už dlhé roky, teraz je už naozaj čas konať, keďže naši rakúski susedia sú už vo finále modernizácie svojho úseku trate z Viedne po hranicu,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.
Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie traťovej koľaje v úseku Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves je zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstránenie súčasných prevádzkových obmedzení železničnej dopravy, ktoré vyplývajú z nevyhovujúceho stavu masívnej – klenbovej časti železničného mosta v km 37,910, ako aj zníženie nákladov na údržbu železničných mostov, železničného zvršku a spodku, či odstránenie blativých miest v koľaji a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu v osobnej doprave.
V projekte ide najmä o komplexnú rekonštrukciu mosta – jeho masívnej klenbovej časti, nosných konštrukcií (klenieb) a sanácia spodnej stavby. Pôvodný architektonický vzhľad mosta, teda tehlové klenby, kamenné čelá a piliere ako aj opory mosta, musia byť zachované. Stavba musí zahŕňať splnenie požiadaviek na vykonanie elektrifikácie trate a tiež podľa možnosti zohľadniť požiadavky ÖBB , ktoré vyplývajú z modernizácie a zdvojkoľajnenia trate na rakúskom území s výhľadovou rýchlosťou 200 km/h a na oceľovej časti mosta 140 km/h.
Predmetom zákazky projektu je vypracovanie a podanie oznámenia o navrhovanej činnosti, dodanie dokumentácie stavebného zámeru, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie stavebných povolení pre realizáciu stavby a príp. majetkovoprávneho vysporiadania.
Zhotoviteľom projektovej dokumentácie je spol. Reming Consult a.s. Bratislava. Hodnota zákazky je 427 650 €.
Termín spracovania projektovej dokumentácie je nastavený tak, aby realizácia projektu komplexnej rekonštrukcie mosta bola ukončená v predpokladanom termíne do decembra 2023. Zároveň s realizáciou mosta bude realizovaný aj projekt elektrifikácie predmetnej trate, na ktorú je už spracovaná projektová dokumentácia. Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves - Marchegg nie je predmetom žiadnej zo stavieb. V pláne je spracovanie štúdie realizovateľnosti na zdvojkoľajnenie predmetnej trate.

V žst. Marchegg končili (cca do GVD 2002/3) dieselové motorové osobné vlaky zo žst. Bratislava hlavná stanica vedené už viac rokov vozňami ZSSK radu 810 . Čoraz početnejšie sú však vlaky kategórie ER - EuroRegio (predtým Os) na trase Bratislava hlavná stanica - Wien Südbahnhof , ktorích cestujúci tu prechádzajú colnou (do 30. IV. 2004) a pasovou kontrolou. Tieto sú miešane striedané súpravami z vozňov ZSSK a ÖBB , na celej trase Bratislava hlavná stanica - Wien Südbahnhof striedavo sú používané rušne radov 750 ZSSK a 2143 ÖBB .
Od 12. XII. 2004 sú vlaky zo žst. Bratislava hlavná stanica cez Marchegg do Gänserndorfu vedené dies. mot. vozňami radu 5047 ÖBB , kde nadväzujú na vlaky trate Wien - Hohenau - Bernhardsthal (- Břeclav).
Od 11. XII. 2005 ÖBB nahradili rušne radu 2143 radom 2016 .

Trať Vídeň - Marchegg - Bratislava už 145-letá

20. VIII. 1993 uplynulo již 145 let od příjezdu prvního vlaku taženého parní lokomotivou do Bratislavy . Byla to lokomotiva Bihár a přivezla vlak z ......
.......vlak v čele s vrútockou 475.196.

( Jan Horník, Železnice 6/..... )

125 rokov železničnej prevádzky na trati Gänserndorf - Bratislava
20.8.1848 - 20.8.1973

Bratislava - hlavné mesto Slovenska so svojou bohatou minulosťou má aj svoju významnú históriu železničnú. Bola totiž prvým mestom na Slovensku, kde sa začala železničná doprava vôbec a pr­vým mestom na Slovensku, kde prišiel prvý parný rušeň.
Začiatkom 18, storočia sa vo svete objavujú prvé stavby koľajových ciest - železníc po oživení myšlienky vybudovať pre dopravu pevné koľaje namiesto niekdajších dláždených ciest. Spočiatku to boli len ....
V tomto čase sa však už v susednom Rakúsku buduje prvá trať, na ktorej mali ....
Na počesť cisára Ferdinanda V. bola trať .....
Po započatí dopravy na tejto trati zväčšili sa zo strany Rakúska snahy a požiadavky, aby sa na túto trať zapojilo i ....
Pri tejto príležitosti však treba ešte poznamenať, že od roku 1838 ....
I napriek tomu, že mesto
Bratislava leží na ľavom brehu rieky Dunaj a na severozápad od mesta sa tiahne pohorie Malých Karpát, ktoré tvoria prírodnú prekážku na ceste od .....
Vlastnú stavbu trate pri Bratislave riadil .....
Ďalšou stavebnou prekážkou, ktorú musela železnice prekonať, bola .....
Vlastná železničná doprava začala sa v nedeľu 20. augusta 1848 a bola prevádzaná parnými rušňami. Prvý vlak priviezol do Bratis­lavy rušeň “Bihár".
Týmto spôsobom boli v Bratislave ....

Prvá konská železnica viedla od dnešného hotela Carlton po ná­breží cez dnešnú stanicu .....
Druhá, viedenská časť .....
Pôvodná plány tzv. Uhorskej centrálnej železnice; ktorá mala spájať ....
Zapojenie Uhorskej centrálnej dráhy na trať ....
Výstavba ďalších tratí na Slovensku pokračovala rýchlejšie ­až v ....
V roku 1870 bola už vybudovaná ....
Ako je z vyššie uvedeného vidieť;
železničný uzol Bratislava sa za posledných sto rokov zmenil ....
Spojka medzi Vajnorami a Račou bola v roku ....
Výstavba
zriaďovacej stanice na spojke medzi Vajnorami a Račou si potom vyžiadala ....
Výstavba železničných tratí v
Bratislave podporila aj rozvoj priemyslu, ktorý sa začal vymaňovať z manufaktúrnej výroby a do­stával už tvar prvých tovární. Rýchla a pomerne lacná preprava surovín a tovarov podporuje aj rozvoj obchodu. Tým si Bratislava upevňuje svoje historické postavenie, jej význam stúpa, čo ju pred­určuje i napriek jej excentrickej polohy na to, aby sa postupne stala hlavným mestom Slovenska.
V blízkosti trasy bývalej konskej železnice sa začali okolo roku ....
Postupne došlo k vybudovaniu
prvého železničného mostu cez rieku Dunaj (v roku ...
Rozvoj mesta si vyžiadal, aby bola železničná prevádzka ....
Nová
nákladná stanica , kde sa má uskutočňovať komplexná vykládka tovarov pre mesto a nakládka hotových výrobkov bratis­lavských podnikov ...
Výstavba diaľničného mostu cez Dunaj (
Prístavný most - pozn. Addams ) ....
Počnúc rokom 1973 bola vylúčená na tratiach, ústiacich do
železničného uzla Bratislava .... a zabez­pečovania materiálnych potrieb rozvíjajúceho sa veľkomesta. Bratislava za posledných sto rokov zaznamenala pomerné rýchly vzrast počtu obyvateľov:

rok obyvateľov
1814 20.000
1848 37.000
1949 184.000
1955 238.560
1972 318.000
1991 445.000

Množstvo stredných, odborných a vysokých škôl s radom výskumných a ve­deckých ústavou radí Bratislavu medzi významné výchovné a ve­decké strediská.
Významnými kultúrnymi stánkami - Slovenským návodným divadlom, Slovenskou galériou, Slovenským návodným múzeom a ďalšími, považuje sa Bratislava tiež za kultúrne a spoločenské centrum Slovenska.
Petrochemický závod Slovnaft, n. p., Chemické závody Juraja Dimitrova, Matador, Tesla, Kablo, Gumon a rad ďalších významných priemyselných závodov radia hlavné mesto Slovenska Bratislavu tiež medzi dôležité priemyselné centrá nielen na Slovensku. Železničné trate, ústiace so
železničného uzlu Bratislava sprostredkovávajú spojenie týchto významných priemyselných podnikov s odberateľmi nielen na Slovensku, ale i na celom svete. Tomuto účelu slúžia “železné cesty" v Bratislave už plných 125 rokov.

Výstavba tratí v železničnom uzle Bratislava
Prvá konská železnica z Bratislavy do Jura pri Bratislave ....
Prvá parná železnica z
Marcheggu do Bratislavy 20. augusta 1848.
Spojenie
Uhorskej centrálnej železnice v Bratislave ....
.......

(......, Bratislava 1973, .... )

Spojenie s Rakúskom: ľady sa hýbu (19.11.2004)

ZSSK od 12. decembra znovu posilňuje vlakové spojenie s Rakúskom (20.09.2004)

Vlakom trvá jazda do centra 13 minút
Pravda10.07.2004 - Rozhovor s technickým riaditeľom Dopravného podniku Bratislava Bronislavom Weiglom.
Obyvatelia okrajovej Devínskej Novej Vsi dlhodobo hundrú, že autobusmi hromadnej dopravy jazdia do centra mesta ako sardinky. Čo s tým chce Dopravný podnik Bratislava urobiť?
- Pravda je, že v dopravnej špičke prepravujú vozidlá linky 21, ktorá po tejto trase jazdí, až okolo 160 ľudí, čo je krajný limit povolený výrobcom. Počet cestujúcich z Devínskej Novej Vsi nám však každoročne narastá o niekoľko stoviek. Najmä preto, že na tamojšom sídlisku práve dospieva veľa mladých a v tejto mestskej časti pre nich niet jedinej strednej školy. Je jasné, že trend prílevu pasažierov bude naďalej pokračovať.
Prečo teda linku 21 neposilníte?
- Bolo by to ekonomicky neúnosné. Patrí k najdlhším v Bratislave a jazdia na nej kĺbové veľkokapacitné vozidlá, v špičke dokonca s päťminútovými intervalmi. Keby sme interval skrátili čo len o minútu, vyžiadalo by si to ďalších 6 mil. na prevádzku linky. A k tomu by sme potrebovali dokúpiť aspoň tri nové autobusy, každý v hodnote 8-10 mil.
Hmm, takže bez týchto peňazí riešenie nejestvuje?
- Ale áno. Uvedomme si, že vlakom sa možno z Devínskej Novej Vsi prepraviť na hlavnú železničnú stanicu už za 13 minút. Autobusom to trvá takmer trikrát toľko. Určite by teda pomohol plánovaný rozvoj tzv. integrovanej dopravy.
Ten však už na území Bratislavy funguje. Systém sa v budúcnosti má len rozšíriť do celého Bratislavského kraja.
- To je síce pravda, lenže ak dnes chcete cestovať po Bratislave s električenkou na mestskú hromadnú dopravu aj prímestskými vlakmi či autobusmi, musíte si zakúpiť osobitný kupón s 50-korunovým mesačným príplatkom. Keď sa v rámci jednotlivých pásiem bude dať za jednotnú tarifu jazdiť čímkoľvek, stane sa vlak ...
Kedy by sa teda mohli začať ...?
- Treba splniť viacero podmienok. Napríklad už na budúci rok by sa mala na železničnej trati od ... A pomôcť by mala aj ZSSK .
Akým spôsobom?
- Tiež sa predsa v súčasnosti musí pobiť o pasažierov... Mali by ...

Situácia pod železničným mostom na Kramároch je bezpečná, komplikácie nehrozia
TASRBratislava 28. 06. 2004 - Doprava pod železničným mostom na bratislavských Kramároch je od nedele 21.45 hodiny obnovená.
Most, na ktorom došlo 27. júna v popoludňajších hodinách k uvoľneniu kovového krytu, zamestnanci ŽSR zaistili do takého stavu, aby nedošlo k jeho ďalšiemu narušeniu.
Situáciou sa ŽSR naďalej zaoberajú, pričom odborníci na dnešnom stretnutí rozhodli o ďalšom spevnení mosta. Dnes večer dôjde v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava ( DPB ) k jeho ďalšej úprave. Jednotlivé kovové kryty budú zvarené dohromady, čím sa most zaistí proti ďalšiemu vypadávaniu štrkového lôžka. Doprava nebude počas úprav odstavená.
"Statika mosta je neporušená, k ohrozeniu bezpečnosti ľudí nedochádza," uviedla hovorkyňa ŽSR Nela Blašková.

Na železničnom moste na Kramároch sa uvoľnil kovový kryt a spadol na cestu
TASRBratislava 27. 06. 2004 - Na železničnom moste na bratislavských Kramároch sa v nedeľu podvečer ...
Statika mostu narušená nie je, vlaky po ňom naďalej premávajú. Treba však ...

Železničný most zrejme každú chvíľu spadne!
Martin ROTTMANN - zhruba takúto správu šírilo rádio Expres 27. 6. 2004 o moste v km 52, 14 trate Bratislava hl. st. - Bratislava-Železná studienka (nad Limbovou ul.). Nakoniec sa však potvrdilo, že táto správa vznikla asi spôsobom "si novinár - niečo si vymysli!". Skutočnosť bola dosť vzdialená: tento most na 2-koľajnej trati je vlastne súmostím dvoch 1-koľajných mostov, medzi ktorími je asi 12 cm široká medzera. Keďže sa cez ňu zmestí aj značná časť kameňov tvoriacich zvršok trate, bola "zaplátaná" obdĺžnikovými železnými platňami rozmerov cca 30 x 90 cm po celej dĺžke škáry. Zrejme tu bola podcenená ich kontrola, a jedna z nich odpadla celkom a niekoľko kameňov, ktoré predtým držala spadli na cestu; ďalšia tiež ostala vysieť upevnená len na južnej strane. V záujme bezpečnosti polícia zastavila prejazd motorových vozidiel pod traťou, až pokiaľ kompetentné zložky nedali opäť všetko do poriadku.

Vlaky boli plné, ľudia si chceli pozrieť celú Viedeň
Pravda03.05.2004, jam - "Dajte pokoj s nákupmi tie nie sú dnes dôležité. Ideme sa pozrieť len tak na mesto. Viedeň je predsa nádherná. Oddnes (1.5.) sme už plnoprávni Európania," vysvetľuje so smiechom Jozef Matejčík. Odpovedá tak na otázku, či ide do Viedne nakupovať.
Jozef spolu s manželkou a 4-ročnou dcérou nasadli v sobotu (1.5.) ráno do vlaku do Viedne. Do Bratislavy prišli z Galanty . Vlaky medzi Bratislavou a Viedňou totiž jazdili počas uplynulého víkendu zadarmo. Navyše ľudia už nemuseli predkladať pas, stačil občiansky preukaz.
"Ideme sa pozrieť na ...
"No nezmestili sme sa, o vyše hodinku však pôjde ďalší," povzdychla si pani Anna, ktorá sa rozhodla cestovať do Viedne z Trenčína .
Na trase Bratislava – Viedeň a späť jazdí denne 35 regionálnych vlakov. Po pravej strane Dunaja sú to vlaky z Petržalky cez Kittsee - až 14 párov vlakov za deň. Ďalších 21 párov vlakov jazdí z bratislavskej hlavnej stanice cez Devínsku Novú Ves a Marchegg zasa po ľavej strane Dunaja.
"Vlaky sú úplne plné aj počas celej nedele (2.5.). Dokonca aj tie popoludňajšie. Mysleli sme si, že ľudia budú chcieť ...

Buďte rušňovodičom na trati Kúty - Bratislava
TABLET.TV vďaka spolupráci s ZSSK prináša našim čitateľom zážitok, inšpirovaný hitom severských televízií. Projekt umožňuje precestovať reálnu vlakovú trať Kúty - Bratislava hlavná stanica v roli rušňovodiča!
(Teraz.sk/TABLET.TV) - TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) predstavuje videoexperiment, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. Podobné projekty sú však hitom mnohých zahraničných, najmä severských televízií.
Na rozdiel od neho však budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu cesty opíše, čo sa v danom okamihu okolo vás nachádza. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré znamená prechod do vlakovej reality. Príjemnú cestu!


480 x 270

 


20010615 Marchegg - 1. pilier na Slovensku (od Moravy)
trate Devínske Jazero - Marchegg
©
Addams

20010615 Marchegg - hraničný most - väčšia časť na Slovensku trate
Devínska Nová Ves - Marchegg ; vľavo 1. pilier na Slovensku (od Moravy) trate Devínske Jazero - Marchegg
©
Addams

20010615 Marchegg - 1. pilier v Rakúsku (od Moravy)
trate Devínske Jazero - Marchegg
©
Addams

20010615 Marchegg - 2. pilier v Rakúsku (od Moravy)
trate Devínske Jazero - Marchegg
©
Addams

20010615 Marchegg - 4. pilier v Rakúsku (od Moravy)
trate Devínske Jazero - Marchegg
©
Addams

20010615 Marchegg - 2. - 4. pilier v Rakúsku (od Moravy)
trate Devínske Jazero - Marchegg
©
Addams

 

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 54, 364 132068 xx oo Bratislava hlavná stanica [ 120 , 130 , 132 ] ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB ) Pozsony Föpályaudvar; Pressburg Hbf
xx 53, 694 - 098 II _I ( Lamačský tunel I , II ) ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
xx 52, 14_ xxxxxx xx xx most/bridge ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
xx 51, 368 xxxxxx xx xx ( Červený most : 51, 47 - 51, 25) ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
_3 51, 179 131763 xx xo Bratislava-Železná studienka ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB ) Bratislava-Červený most; Červený most; Vöröshíd mh.
xx __, ___ xxxxxx __ __ ( Kolibský tunel ) (projektovaný / projected)  
_5 49, 210 / 49, 17 131664 xx oo Bratislava-Lamač [ 406 ] ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB ) Blumenau; Lamacs; Lamač
xx 47, 05_ ______ xo xx ? strážny domček ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
xx 46, 05_ ______ xo xx ? strážny domček ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
xx 44, 8 / 2, 7 ______ xx xo súbeh trate s vlečkou sklárskej spoločnosti ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
__ ? / 44, 05 ______ __ __ Devínska Nová Ves zastávka (zrušená zastávka/canceled stop) ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
xx 41, 7 / 0, 0 ______ xx xo prepojenie trate s vlečkou sklárskej spoločnosti ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB )  
13 41, 530 /
41, 568
131367 oo xx Devínska Nová Ves +) [ 110-3 , 407 ] ( 100, 110-2 ŽSR , 910 ÖBB ) Theben Neudorf; Devény Újfalu; Dévényujfalu
xx 40, 3 / 0, 0 ______ xx xo prepojenie trate s vlečkou automobilovej spoločnosti ( 100 ŽSR , 910 ÖBB )  
xx 40, 1 / 1, 5 ______ xo xx súbeh tratí / connection of lines 100 / 110-3 ŽSR , 910 ÖBB  
xx 38, 7__ ______ xo xx súbeh tratí / connection of lines 100 ŽSR , 910 ÖBB / 408 ŽSR  
17 37, 910 100065 / 029009 xx xx ( Marchegg gr. / Marcheggský viadukt ) [ 408 ŽSR ] ( 100 ŽSR , 910 ÖBB )  
19 35, 606 028933 oo xx Marchegg ( ÖBB ) [ 408 ŽSR ] ( 100 ŽSR , 901, 910 ÖBB )  
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
+) v úseku cca 3400 m pred žst. vľavo vedie popri trati vlečka sklárskej spoločnosti, na ktorej je v km 44, 27 aj nakladacia rampa
od/since číslo trate/Line No. úsek/Section
1848 ? ?
....... ....... .......
? 360 Bratislava hl. st. - Dev. N. Ves
? 367 Dev. N. Ves - Marchegg
1993 110 Bratislava hl. st. - Dev. N. Ves
1993 111 Dev. N. Ves - Marchegg
? ? Marchegg - Wien Südbahnhof
? 711 Marchegg - Wien Südbahnhof
11. XII. 2005 910 Marchegg - Wien Südbahnhof
10. XII. 2006 100 Bratislava hl. st. - Marchegg - Wien Südbahnhof / Wien Meidling
11. XII. 2011 A Bratislava hl. st. - Marchegg - Wien Südbahnhof / Wien Meidling
9. XII. 2012 A Bratislava hl. st. - Marchegg - Wien Hbf

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Bratislava-Staré mesto
 • Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • ÖBB - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Železničné koridory/Railway Corridors
 • BRKS - Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s.

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 11-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 22-jún-2021
  ( h111.htm )